Viborg Bispearkiv

 

Kongelige bevillinger ægteskabsdispensationer

 

samt eftergivelse af lejermålsbøder m. v.  1653 - 1780  

 

Kilde:

Landsarkivet i Viborg: C2 - 161

I alt 1 pakke - der alle findes i Viborg.

 

Ekstrakt af samtlige bilag, med de data, der kan have interesse for brugere af samme, såsom navne - steder - slægtsforhold - tid. Desværre var mange af de meget gamle bilag i meget dårlig stand, hvilket selvsagt havde indflydelse på læsningen.

Der er ikke medtaget alle de standard angivelser, der altid anvendes ved sådanne andragender/tilladelser, medens jeg under jyske registre, flere gange har afskrevet hele bilaget.

Se ekstrakter af de bevillinger der findes i jyske registre, for årene 1699 - 1799 for de 4 stifter i Jylland Ribe - Viborg - Aalborg og Aarhus, hvoraf i øjeblikket er indlagt fra 1699 - 1796 på min side.

 

Materialet kan i særlig grad være nyttig, i de sogne hvor Kirkebogen ikke eksisterer.

NB: Uanset indholdet angives som begyndende i 1653 findes de første bilag under nummer 29: 1698 – 30: 1695 og 31: 1683.

 

Af Kgl Majts aller nådigste dispensationer til ægteskab i forbuden led udi:

Vilsted og Vindblæs sogne.

1
Vi Friderich den Fierde af Guds nåde Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udj Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, giøre alle vitterligt, at Vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiæring, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at Peder Christensen og Anne Marie Andersdatter af Vindblæs sogn og bye udi Ålborghus ampt i Vort land Nørre Jylland må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslegtede; dog skal de først på behørige steder beviislig giøre, at de hver andre ej nermere end som forschrevet står, udi slegt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og lejlighed, samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital udgive, såfremt de denne Voris allernådigste bevilling agter at nyde; forbydendes alle og en hver, her imod, eftersom forskrevet står, at hindre eller udi nogen måde forfang at giøre, under Vor hyldest og nåde, givet på Vort slot Jægersborg d 19 septemb: An: 1711.
Efter Hans Kgl: Majts aller nådigste befaling udi høytbemelte Hans Majts fraværelse under det Kgl: Seigl og de trende geheime råds hr: Carl Greve von Ahlefelt, hr: Otto Krabbes, og hr: Christian Sehesteds hænders underskrift. Charles d. Ahlefelt. O Krabbe. C Sehestedt.
Givet til Hospitalet een rixdlr.

2
Morten Pedersen boendes på Krastup Stavn i Slet herred, og Karen Justdatter fød i Risgård udj Farstrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de hinanden udi andet led ere beslegtede. København slot d 27 augustj 1712. Til Hospitalet 10 slettedlr.

3
Anders Jensen af Alsted og Maren Pedersdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans fader Jens Fisker, og bemelte Maren Pedersdatters forrige afgangne mand Lauritz Kiær, skal have været sydskende børn. København slot den 22 octbr 1714. Til Hospitalet to slettedlr.

4
Jens Andersen Vindblæs, boende udi Vilsted bye i Ålborghus ampt, og Mette Andersdatter af Vindblæs, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslegtede. København slot den 9 decembris 1718. Til Hospitalet 2 marck.

Fjends herred Halds amt: 

5
Allerunderdanigst underretning om Kongl dispensationer her ere komne eller iche, i Kobberup og Feldingbjerg sogne udi 10 år fra 1 januarii 1709 oc til ultimo decembr 1718 er ingen dispensationer i disse sogne gifvet på ægteskab i de forbudne leed.
Frihed har oc ingen ved Kongebreff havt endnu her for Kirkens disciplin oc tugt.
Opreisning for geistlige personer ei heller.
Til Hospitals bøder er ei heller nogen dømt, befahlet.
Test. Kobberup præstegård 20 febr 1719. Skeel.

6
Udj Vridsted og Fly sogne er i ovenbemt tiid indtet forefaldet af forbend. occasioner; men hvad sig Peder Christensen Agerskov angår, som d 28 febr. anno 1709 blef trolofvet med Johanne Christensdatter af Engbjerg, og d 30 junii samme år viet til hende, som hans nær beslægtiget, da var hand af Agerskov, beliggende i Finderup sogn, under ærværdige hr Anders Munch, hvorfra under retning måe indkomme; thj det er jo riimeligt at manden, der har begiert bruden, har og måtte underdanigst begiere Kongl: allernådigste dispensation til ægteskabet; Så det er venteligt, at hand dend vel endnu måe hafve i forvaring til oplysning og beviis når påeskis. Vridsted præstegrd. d 24 febr 1719. Sign.

7
Udi Vroue og Resen sogne er aldelis ingen Kongelige dispensationer erholdte, den korte tiid ieg har været her, ey heller mange år for min tiid, så viit ieg har kundet udspørge; hvilchet hermed testeres. Vroue præstegrd d 25 febr 1719. Sign.

8
Udi Daugbjerg, Mønsted og Smollerup sogne er i forbemelte 10 år ingen dispensation af Hans Kongl. Majest. erhvervet.
Daugbjerg d 25 febr 1719. Sign.

9
Udi Tårup og Kvols sogne er udi ommelte 10 år intet forefaldet. Dalsgård den 27 febr 1719. Jens Ågård [Jens Knudsen Ågård]

10
Udi Ørum, Gammelstrup og Borris sogne, er i forbemte 10 år ingen dispensationer af Hans Kongl. Majest. forhvervet. Ørum præstegrd d 28 febr 1719.
J. Kieldsen Steen.

11
Udi Ørslev Kloster sogn er iche udj forbemte tiid /:så vidt jeg har kundet udspørge:/ erhverved af nogen opreisning for begangen lejermål i forbuden leed, frihed for Kirkens disciplin, eller opreisning for geistlige personer; men Niels Jensen i Løjgård og Dorthe Christensdatter, som udi 3die leed er beslegtede, have indladt sig udj ægteskab sommeren 1709, haver tilforn dertil erholdet Hans Kongl. Majst bevillings bref dat: København. slot s: 9de marty 1709, hvoraf ieg iche kand fremsende copie såsom manden, der selv iche har det i eje, beretter at have extraderit det fra sig til min sal: formand, men er mig iche kommen for øjne, ellers vedgåer manden, at hand til Viborg Hospital forhen har erlagt 2 sldr. Hvilchet til underretning meddelis af Heilskou prgrd d 2 marty 1719. Niels Rostrup

12
Højslev, Dommerby og Lundø ingen Kongl. dispensationer i afvigte 10 år. Højslev præstegård 2 marty 1719.
Sign: Barthling.

Harre herred:

13
Udi Durup og Tøndering sogne findes ingen, som har nødt dispensation i omrørte åring. Durup præstegrd 2 marty 1719. Sign.

14
Udj Roslev og Rybjerg sogne havfer udj de sidst afvigte 20 år, ej anholdet om nogen dispensation. Roslev d 9 marty 1719. Sign.

15
Hjerk og Harre sogne. Jens Olesen af ?? Hans Kongl. Mayts bref af dato 16 ?? ao 1715 erlanget på at måtte tillades ægteskab med Dorthe Pedersdatter, uanset hun skal være sydskende barn til een qvinde nafnlig Mette Pedersdatter, som forne Jens Olesen for nogle år siden har begåed lejermål med, har videre efter høystbemte Hans Kongl. Mayts. bref, og hans velædle høyunderdanighed Biskoppens sigelse, erlagt til Viborg Hospital 1 rdr. med stiftschriverens qvittering.
Christen Christensen Friis af Hjerk, ligeledes hans Kongel. Mayts bref af dato 27 july 1716 har nødt, at måe indlade sig i ægteskab med Karen Larsdatter, uanset hun hans forrige afgangne hustrue udj 3die leed skal være beslegtiget, samme personer har  erlagt til Viborg Hospital 1 rdr.
Ingen videre findes her i sognene. 10 marty 1719.
Sign. Morsing.

16
Udi forbemelte tid findes ingen i Nautrup, Sæby og Vile menigheder med Kongelig dispensationer benådet.
11 marty 1719. Sign. Basball.

17
Udj 10 år er ingen allernådigst udgifne Konge brefve til nogen i forbuden leed her ankommen, uden tvende.
Det første:
af dato 5 marty ao 1712 til Thøger Ivarsen af Debel og Johanne Mortensdatter i Debel [Fur sogn], huor Thøger Ivarsen var hendis forrige mand, sl Jens Jensen i tredie leed beslægtiged. Blef gifvet til Viborg Hospital 4 mk danske.
Det andet
allernådigste Konge bref blef gifvet til Michel Thøgersen af Vojel og Anne Nielsdatter af Nederbye [Fur sogn], som ere hinanden i 3die leed pårørende. Til Viborg Hospital 3 mk, deris bryllup stod på Fur dj 11 octobr 1716. Men Kongens allernådigste brefs datum veed de ej, såsom det dennem er forkommit samme år, de boer begge endnu i Flovtrup bye på sig. Stjernholms Gods.
Ellers er ingen opreisning for begangen lejermål i forbudne leed eller frihed fra Kirkens disciplin. Eller opreisning for nogen gejstlige personer.
Fur d 14 marty 1719. Sign.

Rind herred:

18
Fra 1 januarii 1709 til 23 januari 1719  er intet i ovenskrevne måder eller tid forefaldet i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav sogne. Sign. J. Rønberg.

19
I Tostrup og Roum sogne findes ingen som hafuer Kongl. dispensation i forumvundne tiid. Sign. Vechman.

20
I fornævnte 10 sidste åringer findes ej heller nogen, så vidt udspørges kunde, i Simested, Hvilsom og Hvam sogne, som Kongl: dispensationer haver erhvervet i nogle af de foranmelte tilfalde: Undtagen Søren Christensen og Karen Sørensdatter i Hvilsom By, hvilcke efter god beviislighed ere befundne at være nest sydskende børn. tilladelsen dat. København slot d 26 septb 1718. Til Viborg Hospital 2 mk.

21
I Vester og Østerbølle sogne er intet, som er mig vitterlig, eller af andre kunde erfaris i de nestforbigangne 10 år forfaldet. Sign. N Holst.

22
J Gedsted og Fjelsø sogne er intet, som er mig vitterligt udi de nest afvigte 10 år forefaldet. Sign.

23
I Ulbjerg og Lynderup er intet i de sidst afvigte 10 år forefaldet. Sign.

24
Udi Låstrup og Skals sogne er udi de 10 sidst afvigte år, alleniste een sag forfaldet dispensation og bevilling til ægteskab imellem Laurids Jensen og Maren Jensdatter af Skals sogn og bye, hvorom hosfølger rigtig copie.
De må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hands afgangne hustrue, vare sødskende børn.  København slot d 1 febr 1715. Til Viborg Hospital 4 mk.

Rødding herred i Salling:

25
Balling sogn. Mads Christensen og Bodel Christensdatter af Balling, haver erholdet hands Kongl. Majts. dispensation af 17 decembr 1712. Udgav til Viborg Hospital 2 sldr.
Anders Mogensen og Maren Jensdatter af Balling Over Mølle, haver erlanget hands Kongl Majts allernådigste dispensation, af Dato 19 junii 1716, til ægteskab i  forbuden leed. Til Viborg Hospital 1 rdr.
Udi Volling sogn haver ingen i afbemelte 10 år erlanget dispensation.
Balling præstegrd den 13 februar 1719. Sign.

26
Udi Lem og Vejby menigheder findes ingen, undtagen velb: Ole von Lassen på Bistrup, som afvigte år 1717 ved juletider erlangede Hans Maystets allernådigste dispensation ved sit ægteskab, da hannem blev tilladt at ægte sin sødskendebarn hr president Vorm ved cammeret hans elskelige datter. Men huorledes dispensationen er gifven, og med hvad vilchor kand jeg icke få at vide, i huor vel jeg ofte haver giort ansøgning der om. Huilchet testeris af mig underskrefne som sognepræst.
Lem prstgrd d 24 febr. A 1719. Jens Blytecher.

27
Udj Lime menigheder findes efter sognepræstens indgifne memorial og relation, Niels Madsen og Johanne Jensdatter, som udi 3die leed vare huer andre beslegtede, og anno 1714 d 16 novemb. hafde forhuervet tilladelse til ægteskab.
Udi Rødding og Krejbjerg menigheder findes ingen, som udi afvigte 10 år hafver bekommet nogen dispensation.
Udi Håsum og Ramsing menigheder, findes ej heller nogen given dispensation. Sign. Lem prstegrd 24 febr 1719. Jens Blytecher.

28
Peder Jensen Vinter af Vilsted sogn og Mette Jensdatter af Romdrup sogn, må udj ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie leed ere beslegtede. København slot d 4 marty 1713. Til Viborg Hospital 2 rdr.

 Nu følger de almindelige dispensationer.

29 No 26.
Vi Christian den femte, af Guds nåde, Konge til Danmark og Norge etc. giøre alle vitterligt, at Vi allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at Os elskel: Axel Rosenkrantz til landting og jomfrue Karen Reetz, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen hiemme i huset sammenvies, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deris ægteskab lovligen at kunde forhindre; desligeste at Kirken og dends betiente, samt Skolen, fattige og andre vedkommende derover intet afgår. København slot 20 january 1698.

30 No 260.
Niels Jensen fra Kastrup og Maren Christensdatter fra Vidberg [Hvidbjerg?], udi Skivehus ampt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 20 septembr 1695.

31 No 33.
Vi Frederich dend thredie med Guds nåde Dannemarches, Norges Venders etc. haver bevilget och tilladt at Os elschelige Christian Urne Jørgensen til Marsvinsholm må lade vie med Os elschelig fru Ide Då, afgangne Christian Holches. København slot 4 september 1683.

Efterfølgende Konge er nu Friderich den Fierde.

32 No 346.
Vi Friderich den Fierde af Guds nåde Konge til Danmark etc. af særdeles Kongelig mildhed og nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt, Jens Svensen og Karen Jørgensdatter på Læsø, som ere hinanden så nær pårørende, at hun skal være hans afdøde stif søns efterladte hustrue, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, desligeste derhos bevilge og tillade, at de sådan deres slægtskab u=beagtet, udi ægteskab må sammenkomme. København slot den 2 aprilis 1723. Att. at de har betalt til Viborg Hospital.

33 No 1016.
Lyder Jensen og Maren Andersdatter på Vort land Læsø må udi ægteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være sødskende børn. København slot den 10 septembris 1723.
Bilag:
Velærværdige og meget vellærde hr Niels Kirchemoe sognepræst for Byrum annecterede menigheder på Læsø hafver efter hr Biskop Trellunds sigelse betalt dispensations penge til Viborg Hospital
1)
For Niels Lauritzen 2 rdr.
2)
For Lauritz Bech og Lyder Jensen 3 rdr, in alles fem rixdlr hvorfor hermed vedbørlig qvitteres.
Viborg d 26 marty 1727. Jep Hansen.
Rigtig copie efter originalen.
Test: Niels Kirchemoe.

34 No 1224.
Læsø:
Joen Sørensen og Anna Poulsdatter på Vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Fredensborg slot 4de novembris 1724. Til Viborg Hospital 4 rdr.

35 No 1345.
Kobberup
:
Christen Sørensen af Kobberup i Fjends herred må komme i ægteskab med en qvinde person ved navn Maren Jespersdatter, som hand tilforn i sit forrige ægteskab skal have begået leyermål med. Frederiksborg slot 24 novembris 1724. Til Viborg Hospital 2 sldr.

36 No 104.
Hem:
Peder Jensen og Johanne Nielsdatter af Dølby sogn og Hindborg herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslegtet. Frederiksborg slot 26 januarii 1725.
J allerunderdanigst hørsommelighed af Hs: Mayts: har i dette sit allernådigste bref mentionerede villie attesteris hermed af os underskrevne hr sognepræsten her i Hem, og 2de andre dannemænd af Hem sogn nafnlig Jens Christensen Kiergård og Anders Sørensen, som begge de beslegtede personers nær pårørende, at benefnte beslegtede personer nafnlig Peder Jensen og Johanne Nielsdatter hin anden ey nærmere end udi 2den og 3die leed ere beslegtede; Og som vi derom fuldkommen kundskab have, så kand vi både for Gud og den høye øfrighed med en god samvittighed det sandfærdig bevidne, og tillige i ald sandhed melde, at deris tilstand og vilkor er, som hos andre denne tids fattige almue, mådelig og ringe, og derfor des høyere recommenderis hans velædle høyærværdighed, hand gunstigst ville behage at forunde dem deris liden gaves udgift til Hospitalet så tåleligt, som det andre bønderfolk i lige tilfælde forhen kand være overdraget.
Hem d 9 july 1725. Graversen Assels - Jens Christensen Kiergård - Anders Sørensen.

Efter sognepræstens ærværdige hr Graversen Assels ovenstående attest, finder jeg billigt, at holde citanten i henseende til sin ringe vilkor i følge af den allernåd. Kongl. bevilling, alleneste erlegge til Hospitalet een rixdaler, hvilke hr Hospitals forstander Jep Hansen af hannem på Hospitalets vegne modtager, og derfor herpå qvitterer. Viborg d 10 julii 1725. Trellund.

37 No 284. 

Læsø:
Jens Larsen Remen af Vester sogn på Læsø, og Else Jensdatter må, udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Jens Larsen Remens afgangne hustrue, og bemelte Else Jensdatter, skal have været hinanden udi tredie leed beslegtet. Frederiksborg slot den 23 martii 1725. Til Viborg Hospital 2 rdr.

38 No 323: 

Hvilsom:
Niels Nielsen af Tollestrup bye og Hvilsom sogn, og Anne Sørensdatter afgangne Niels Melgårds enke, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslegtede. Frederiksborg slot den 6te aprilis 1725. Til Viborg Hospital 4 rdr.

39 No 377:

Vorning:
Michel Jensen af Vorning og Maren Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie leed beslegtet. Frederiksborg slot den 23 aprilis 1725.
Att. om ringe vilkor.
Til Viborg Hospital 1 rdr.

40 Intet no. 

Oddense:
Vor bevågenhed tilforn; Eftersom Maren Kiersumgård for Os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hendes mand ved navn Jacob Nielsen efter at hans creditorer hafde borttaget, de midler hun skal have indbragt i hans boe, som dog ikke til hans gields betaling har kundet strekke, skal være hende uafvidende bort reist, og efterladt hende med et spæd barn, og at hun endnu skal have en rest af arve midler, nemlig halvtredsindstyve sletdr stående hos hendes formynder og far broder, hr Hans Kierumgård sognepræst til Oddense i Salling i Vort land Nørre Jylland, hvilke hand ikke har villet betale til hende, uden hendes mands afkald og qvittering, og derhos allerunderdanigst anholdende, at som hun ellers intet er ejende til hendes og hendes barns ophold, Vi da allernådigst ville bevilge, at bemelte hendes far=broder og formynder måtte til hende imod vedbørlig qvittering betale bemelte 50 sldr med påløbende rente, som de selv udførligen af hosfølgende copie af hendes allerunderdanigste supplication kand see og fornemme; Da som supplicantens mand skal have ilde administreret hendes midler og hende nu gandske forlat, så hans afkald ikke skal være at til veye bringe, så er efter samme hendes allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt Vores  geheime råd og stiftbefalingsmand over Viborg stift Os elskelig Jver Rosencrantz hans derpå givne allerunderdanigste erklæring Vores allernådigste villie og befaling, at bemelte hendes endnu resterende arv og forfaldne renter vorder hende imod vedbørlig qvittering udbetalt af fornevnte hendes formynder hr Hans Kierumgård, hvorom den fornødne anstalt strax af dig vorder giort; dermed skee Vor villie; befalendes dig Gud. Skrevet på Vort slot Fredensborg den 28 may anno 1725.
Under vor kongelige Hånd og Signet. FriderichR
Til Mag:
Johannes Trellund, Biskop over Viborg stift.

41 No 652.

Hjerk:
Christen Espersen af Hjerk sogn og bye i Skivehus amt og Maren Sørensdatter af Vium, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hand i hans ægteskab, og imedens hans hustrue levede, skal have begået leyermål med fornevnte Maren Sørensdatter. Fredensborg slot den 18 junii 1725. Til Viborg Hospital 2 sldr.

42 No 868.

Bjerring:
Anders Nielsen Kobberbore og Maren Fog af Mammen sogn, i Meddelsom herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans ved døden afgangne hustrue Kirsten Pedersdatter, skal have været sødskende børn. Clausholm slot den 17 augustii 1725. Til Viborg Hospital 1 rdr.
Att. om slette leilighed.
Læst for retten på Meddelsom Sønder Lyng herredsting torsdagen den 1ste aug 1726.

43 No 905.

Als:
Anders Christensen og Mette Christensdatter af Helberskov bye udi Als sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslegtet. Gottorp slot den 1ste septembris 1725.
Læst for retten på Overgårds bircketing torsdagen dend 13de decembr 1725.
Att. at de er i slette vilkor.
Til Viborg Hospital 1 rdr.

44 No 907.

Læsø:
Simon Nielsen og Kirsten Jørgensdatter på Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Gottorp slot den 1 septembris 1725. Til Viborg Hospital 2 rdr.

45 No 1166.

Læsø:
Laurs Nielsen Bech af Byrum sogn på Læsø, og Anne Lauritzdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og hinanden således udi andet leed beslegtet. Fredensborg slot den 5te novembr 1725.

46 No 1300. 

Brøndum i Salling:
Søren Jensen Brøndum, føed i Brøndum bye udi Salling sogn, og Maren Jensdatter må i ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være nest sødskende børn. Fredensborg slot dend 10 decembris 1725. Til Viborg Hospital 2 rdr.

47 No 3.

Viborg:
Mathis Gandorph og Catharina Christina Arctander, afgangne Mogens Lassen, forrige consumptions forpagter udi Vor købstad Viborg, hans efterleverske, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslegtede. Frederiksborg slot den 4 januarii 1726. Til Viborg Hospital 30 rdr.

48 No 39.

Bælum:
Hr Michel Budtz, sognepræst til Bælum og Solbjerg sogne, og Helvig Clausdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans morbroders datter. Frederiksborg slot den 22 martii 1726. Til Viborg Hospital 6 rdr.

49 No 417.

Læsø:
Niels Lassen og Ouliber Jensdatter bønderfolk fra Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Frederiksborg slot den 3 maji 1726.

50 No 1221.

Vorning:
Peder Christensen Ostenfeld af Kvorning bye og sogn, Sønder Lyng herred, Dronningborg amt, og Maren Andersdatter afgangne Christen Levels efterleverske, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær sødskende børn. Frederiksborg slot den 18de octobris 1726.
Att. om ringe leilighed.
Betalt til Viborg Hospital 2 sldr.

Nørre Lyng herred:

51 No 1293.
Niels Madsen og Anne Jens datter af Nørre Lyng herred, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie lige leed beslegtet. Fredensborg slot den 29 septembris 1727. Til Viborg Hospital 3 rdr

52 No 678. 

Kobberup.
Af særdeles Kongelig mildhed og nåde, denne gang allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade Troels Christensen og Karen Nielsdatter af Søby i Kobberup sogn , som hver andre i tredie leed skal være beslegtede, deres med hinanden begangne leiermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilger og tillader, at de des uagtet, udi ægteskab må sammenkomme. Fredensborg slot den 14 juni 1728.
Til Viborg Hospital 2 sldr, efter sin meget fattige leilighed.

53 No 1078.

Sted ikke ang:
Niels Jonassen Diurberg, sergeant under det Os elskelig oberste Rosenørns allernådigst anbetroede regiment i Vort land Nørre Jylland, og Kirstine Knudsdatter Stavn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustru, Karen Christensdatter Kvols skal have været sødskende børn. Fredensborg slot den 6 septembris 1728. Til Viborg Hospital 2 sldr.

54 No 159.

Nibe:
Jens Bierregård, og Christenze Jensdatter Tyrestrup af Vor købstad Nibe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær sødskende børn. Fredensborg slot den 27 septembris 1728.  Til Viborg Hospital 4 rdr.

55 No 1381.

Nibe:
Jens Sørensen Ferch, og Dorthe Larsdatter af Vokslev sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. København slot den 5 novembris 1728. Til Viborg Hospital 4 rdr.

56 No 1379.

Gunderup:
Jørgen Jensen Lundergård, og Mette Nielsdatter af Nøvling sogn i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangen mand, Christen Christensen skal have været hinanden udi andet og tredie leed beslegtet. København slot den 5 novembris 1728. Ingen betaling ang.

57  No 1378

Vinkel:
Jens Christensen Rind og Karen Sørensdatter af Rind, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. København slot den 5 novembris 1728. Til Viborg Hospital 2 sldr.

58 No 1552.

Sted ikke ang:
Christen Nielsen, og Anne Knuds datter, bønderfolk på Fur land udi Harre herred, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie leed beslegtet. København slot den 10 decembris 1728.
Til Viborg Hospital 2 sldr.
Efter ang af sognepræsten hr Jochum Høyer meget slette vilkor.

59 No 437.

Sted ikke ang:
Niels Svenningsen, og Karen Christensdatter udi Tolstrup bye og Ulbjerg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udi tredie leed ere beslegtede. København slot den 16 aprilis 1729. Til Viborg Hospital 2 rdr.

60 No 371 Sted ikke ang:
Søren Pedersen udi Rosgård og Inger Andersdatter udi Bryrup i Mønsted sogn og Fjends herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslegtet. København slot den 1ste aprilis 1729. Til Viborg Hospital 2 rdr.

61 No 1033 
Jørgen Mogensen, og Johanne Christensdatter, afgangne Søren Boels efterleverske af Resen sogn og bye i Fjends herred, må i ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Jørgen Mogensen, og bemelte afgangne Søren Boel skal have været sydskende børn. Fredensborg slot den 3 septembris 1729. Til Viborg Hospital 1 rdr.

62 No 1403.
Jens Jensen, og Maren Jensdatter af Hellum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn. København slot den 18 novembris 1729. Til Viborg Hospital 1 rdr.

63 No 339

Brorstrup:
Eftersom Christen Christensen Kroe af Brorstrup sogn og bye, for Os allerunderdanigst haver andraget, at hand udi hans nu ved døden afgangne hustrues høye alder af 76 år, skal have begået lejermål med een hans tieniste pige ved navn Anne Niels datter, og derhos allerunderdanigst anholder, at hannem allernådigst måtte tillades med hende nu, at indlade sig i ægteskab; Thi haver Vi af særdelis Kongelig mildhed og nåde, dog uden conseqvense for andre, allernådigst bevilget og tilladt, at hand sig udi ægteskab med bemelte Anne Niels datter må indlade, såfremt ellers intet befinder deres ægteskab lovligen at kunde forhindre. København slot den 17 martii 1730. Til Viborg Hospital 2 rdr.

64 No 486.
Knud Larsen Volsted, og Maren Jensdatter af Volsted sogn og Fleskum herred i Ålborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Fredensborg den 1ste maji 1730.
Til Viborg Hospital 2 rdr.

65 No 996.
Niels Larsen Volsted, og Kirsten Henrichsdatter Volsted af Volsted sogn, Ålborghus amt og Fleskum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Gottorp slot den 16 augustii 1730.
Til Viborg Hospital 2 rdr.

Den bevilgende Konge er nu Christian den siette af Guds nåde, Konge til Danmark og Norge etc.

66 No 12.
Morten Andersen, og Bodel Andersdatter af True bye i Vebbestrup sogn og Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. København 5te januarii 1731.
Til Viborg Hospital 2 rdr.

67 No 346.
Christen Michelsen, og Bodel Madsdatter af Mønsted, udi Fjends herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. København 3 februarii 1731. Til Viborg Hospital 2 sldr.
Att. om meget slette vilkor af sognepræsten Hr Friderich Busch.

68 No 706.
Peder Henrichsen, og Johanne Gundersdatter af Volsted sogn og bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn og hinanden udi andet leed beslegtet. København den 9 martii 1731. Til Viborg Hospital 2 rdr.

69 No 2079.
Lars Schipper, og Karen Kirstine Nielsdatter Selmer af Vor kiøbstad Hobro, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslegtet. Frederiksborg slot den 1 juni 1731. Til Viborg Hospital 6 rdr.
NB. Side 2 står:
Lars Schipper af Holstebro ægteskabsbevilling.

70 No 1900.
Iver Thomesen, og Dorethea Kierstine Christensdatter, bønderfolk, boende ved Nybroe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Dorethea Christine Christensdatter, og fornevnte Iver Thomesens afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Frederiksborg slot den 1 junii 1731. Til Viborg Hospital 2 sldr.

71 No 2517.
Hans Nielsen, og Voldborg Christens datter, af Fjellerad udi Gunderup sogn udi Fleskum herred, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Voldborg Christensdatter, skal have haft til ægte, fornævnte Hans Nielsens afgangne faders halv systers søn, afgangne Lauritz Rasmussen. Givet udi Vor stad og fæstning Flensburg den 10de julii 1731.

For hosfølgende to slettedlr, som solicitanterne, hvilke af deres siele sørger hr Thomas Giørup forsikres at være af meget slette vilkor til Viborg Hospital erlagt, ville hr: rådmand og hospitals forstander Nåman Harck herpå qvittere, og samme Hospitalet føre til jndtægt. Viborg d 5 januarii 1732. J Trellund.

72 No 3686.
Peder Pedersen af Fårup, og Anna Villumsdatter af Brandstrup i Meddelsom herred og Halds amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg slot den 2 novembris 1731. Til Viborg Hospital 1 rdr.

73
Ikke anvendt.

74 No 3881.

Jens Jensen, og Karen Rasmusdatter af Tånum sogn og bye, udi Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg slot den 7 decembris 1731. Til Viborg Hospital 1 rdr.

75 No 708.
Ao 1732 d: 8 sept: Haver hans velædle høyærværdighed hr Biskop Trellund til mig ladet betale 1 rdr, som Biørn Lauritzøn, boende på Læsø, i følge af Kongl. allernådigste bevilling af dato 6 apr 1731, at må indlades i ægteskab med Maren Lauridsdatter, efter sin Lejlighed til Viborg Hospital erlagt haver; så er og i ligemåder fra velbemte hr Biskoppen til mig bleven leveret 1 rdr, som Peder Sørensen og boende på Læsø i følge af Kongl: allernådigst bevilning af dat: 28 martii 1732, at må ægte Else Svensdatter, efter sin vilkor til samme Hospital har betalt, hvilke 2 rdr ieg på Hospitalets vegne har annammet, og skal vorde Hospitalet til indtægt anført. Viborg ut supra Nåman Harck.

76 No 708.
Erich Sørensen, og Kirsten Sørensdatter, bønderfolk af Lillevorde sogn og Fleskum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn.  Fredensborg slot den 18 julii 1732.
Til Viborg Hospital 2 rdr.

77 No 1056.
Niels Jensen, og Maren Niels datter af Bislev sogn og bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie og fierde leed beslegtet.  Fredensborg slot den 8 augustii 1732. Til Viborg Hospital 4 rdr.

78 No 1101.
Niels Knudsen, og Maren Christensdatter af Fjellerad bye, udi Gunderup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn, og således hinanden udi tredie leed beslegtet. Fredensborg slot den 15 augusti 1732. Til Viborg Hospital 2 rdr.

79 No 1602.
Niels Pedersen Fogl, og Else Christensdatter af Dokkedal bye, Mou sogn og Fleskum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Niels Pedersen Fogls, ved døden afgangne hustrue, og fornevnte Else Christensdatter, skal have været nest sødskende børn. Frederiksborg slot den 28 novembr 1732. Til Viborg Hospital 1 rdr efter sognepræstens forsikring om  meget slette vilkor.

80 No 1720.
Jens Pedersen, og Karen Christensdatter, bønderfolk af Tøndering bye i Salling, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtet. Frederiksborg slot den 29 decembr 1732. Til Viborg Hospital 2 rdr.

81 No 950.
Poul Roos, og Karen Pedersdatter af Stavn bye, Farstrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet.  København den 26 junii 1733. Til Viborg Hospital 2 rdr.

82 No 1022.
Christen Andersen, og Kirsten Nielsdatter af Tånum sogn og bye, og Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Kirsten Nielsdatter, skal være fornevnte Christen Andersen sødskende barns datter. København den 17 julii 1733. Til Viborg Hospital 2 rdr.

83 No 1047.
Peder Nielsen, og Karen Sørensdatter af [der står Karen Harboe Sørensen, men Harboe er indrammet], Fur sogn og Harre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtet. København den 1ste augustii 1733. Til Viborg Hospital 2 rdr.

84 No 1272.
Michel Kieldsen, og Anna Nielsdatter af Fur sogn udi Skivehus amt og Harre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtet. Fredensborg slot den 16de octobr 1733. Til Viborg Hospital 2 rdr.

85 No 503.
Anders Laursen af Nebbelundgård udi Solbjerg sogn, og Ålborghus amt, og Lisbeth Anders datter af Graverhusene, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die leed beslægtede. Koldinghus den 2 may 1734. Efter sin af sognepræsten attesterede slette vilkor betalt til Viborg Hospital 2 sldr.

86 No 1299
Jens Christensen Block af Kjeldgård i Gudum sogn, Fleskum herred, og Anne Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være sødskende børn. Fredensborg den 24 septembris 1734. Efter sin berettede ringe vilkor til Viborg Hospital 2 sldr.

87 No 1344.
Peder Nielsen, og Anna Jensdatter, bønderfolk af Hornum herred udi Bislev sogn og bye, må, udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtet. Fredensborg slot den 1 octobris 1734.
Til Viborg Hospital 4 sldr kvitt. for 2 rdr 4 mk.

88 No 275.
Christen Jensen af Lindum sogn, og Dorthe Jens datter fra Kvorning sogn i Dronningborg amt, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkommen, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede.
Christiansborg slot den 31 octobris 1755. Beløb ikke ang.

89 Intet no.
Vii Friderich den Femte af Guds nåde Konge til Danmark og Norge etc. haver tilgivet og efterladt Niels Christensen Spangård, og Mette Marie Berthelsdatter, bønderfolk af Tapdrup, som skal være sødskende børn, deres med hinanden begangne leiermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilge og tillade, at de des u=agtet udj ægteskab må sammenkomme. Fredensborg den 12te may 1758. Til Viborg Hospital 1 rdr. 

90 No 2354.
Søren Thomassen, og Sophie Jens datter begge bønderfolk af Tollestrup bye og Hvilsom sogn, måe i ægteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være hinanden udi 3die liige leed beslægtede. Christiansborg den 15 maji 1761. Til Viborg Hospital 2 rdr.

91 No 2316.
Christen Jensen, og Johanne Sørens datter, bønderfolk af Nøvling, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet leed beslegtede. Christiansborg den 22 febr. 1765. Til Viborg Hospital 2 slder = 1 rdr 2 mk.

92 Intet No.
Høyædle og velbyrdig hr cammer herre og stift befalingsmand, velædle og høyærværdig Hr Biskop!
Da 5te lectie hører ved Viborg latin skoele, Laurids Iversen, har ved indkommende memorial allerunderdanigst anholdet, at som hand nu i 17 år har tient ved skoelen i u=gift stand, og skoele forordningen ikke aldeeles forbyder hørere at gifte sig, men alleene melder, at stiftamtmanden og Biskoppen, ikke uden gyldig årsag må tillade det, hannem nu måtte forundes tilladelse at indtræde udi egte=stand, siden hans omstændigheder ikke tillader ham at være u=gift; Så måtte jeg tienstligen have de gode herrer tilmeldet, at, som ved forordningen supponeres, at en hører efter 4re års forløb kunde vente sig videre forfremmelse, følgelig og, at komme i den stand at kunde ernære en hustrue, og supplicanten nu har været over 16 år i dette skoele embede, hvorudi ham af deres høyærværdighed, ved den over ansøgningen meddelte erklæring, ellers gives et got vidnesbyrd, for hans forhold, og tillige meldes af hvad årsag, det er taget i betænkning, at bifalde hans begiæring, at mand, efter supplicantens så lenge og ellers upåklagelige tieneste ikke seer, at det vel kand eller bør nægtes ham at gifte sig. Jeg forbliver med ald estime. Signeret med titler o s v. 24 august 1762.

93 No 1911.
Niels Andersen, og Anne Just datter, bønderfolk fra Gunderup sogn, må udj ægteskab sammenkomme, uanset at begge deres mødres fædre skal have været halv sødskende, og de således at være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg den 17 septembris 1762. Beløb ikke ang.

94 No 262.
Hr Adam Daniel Aspach, sognepræst til Hellevad, Hellum og Ørum menigheder i Ålborg stift, og Jacoba Vilhelmina Kierulf, [Viberg: Jacobine], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 24de decembris 1762.

95 No 1369.
Peder Pedersen, og Kirsten Jens datter, bønderfolk af Sæby sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. København den 7de septembris 1764. Til Viborg Hospital 2 rdr.

96 Intet No.
Da Ole Poulsen Bister på Læsø allerunderdanigst har anholdet, at måtte indlade sig i ægteskab med Maren Andersdatter Thuuren, til hvis uægte barn han i året 1761, blev beskyldt for at være fader, i den tiid, da hans hustrue, som for tyverie var arresteret, var bortrømt, og imidlertid af en anden havde ladet sig besvangre; Og det, såvel af supplicantens memorial, som af den fra hr kammerherre og deres høyærværdighed, derover indhentede erklæring, fornemmes, at hand har erholdet frikiendelses dom, for ovenmeldte imod ham giorte beskyldning;

Så, såfremt der ellers ikke befindes noget, som deres ægteskab lovligen kunde forhindre, ses ikke, at det i henseende til den ovenmeldte beskyldning, kand nægtes [dem], at ægte hverandre. Cancelliet d 5 april 1766. Sign. med diverse titler o s v.

97 Intet No.
Morten Andersen og Inger Palles datter, bønderfolk af Daugbjerg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede, eller næst sødskende børn. Christiansborg slot den 7de februarii 1766. Til Viborg Hospital 1 rdr.

Kongens navn er nu Christian den Syvende.

98 No 1186.
Anders Christensen, og Karen Niels datter, bønderfolk af Torup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Christiansborg slot den 16 maii 1766. Til Viborg Hospital 1 rdr.

99 No 1062.
Christen Jacobsen, og Kirstine Hans datter, af Strandbygård i Strandby sogn og Mariagers amt, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Christen Jacobsens moder og hendes moders fader, skal have været halv sødskende. Christiansborg den 4 julii 1766. Til Viborg Hospital 2 rdr.

100 Intet No.
Niels Schåning, og Mette Marie Mønsted, af Mønsted annex udi Daugbjerg sogn, måe udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun tilforn er bleven besvangret af hans næst sødskende barn.  Frederiksborg slot den 25de julii 1766. Beløb ikke ang.

101 Intet No.
Jens Berthelsen og Dorthe Christens datter, bønderfolk af Blære sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset, at hun og hans forhen afdøde hustrue, skal have været sødskende børn. Frederiksborg slot den 15de augusti 1766. Til Viborg Hospital 1 rdr.

102 Intet No.
Laurs Christensen og Anne Jens datter, bønderfolk af Gammelstrup bye, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die leed beslegtede. I henseende til deres fattigdom, ville allernådigst have dennem forundt frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 12 septembris 1766. Til Viborg Hospital 1 rdr.

103 No 2482.
Niels Andersen, af Bjerregrav sogn, og Maren Madsdatter af Ålum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die leed beslægtede. Christiansborg den 14 novbr 1766. Til Viborg Hospital 2 sldr.

104 No 1310.
Lars Madsen Dam, og Kirsten Pedersdatter Dam, bønderfolk af Vesterøs sogn på Vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 27 marti 1767. Beløb ikke ang.

105 Intet No.
Os elskelige Holger Reedts til Palsgård, Vores cammer junker, og jomfrue Karen Rosenkrantz, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 5te junii 1767. Beløb ikke ang.

106 No 3562.
Christen Jensen af Mammen sogn, og Dorthe Peders datter af Ørum sogn i Århus stift, bønderfolk, måe udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, Anne Niels datter skal have været hinanden udi 2det leed beslægtede. Christiansborg den 2den julii 1767. Til Viborg Hospital 1 rdr 2 mk.

107 No 617.
Søren Christensen, at Hjorthede sogn, og Kirsten Laursdatter, af Vinge sogn, bønderfolk, måe udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 7de augusti 1767. Til Viborg Hospital 1 rdr 2 mk.

108 No 171.
Ekstrakten således:
Os elskelige Ernst von Halchuus, Vores capitain af cavalleriet, og jomfru Karen Elisabeth de Hoffman på Kås, måe udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede.
Christiansborg den 2 octobris 1767. Til Viborg Hospital 6 rdr.

Hele bevillingen:

Tii Rigsdaler.
Vii Christian den Syvende af Guds nåde Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst.
Giøre alle Vitterligt, at Vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Os elskelig Ernst von Halchuus, Vores capitain af cavalleriet, og jomfru Karen Elisabeth de Hofmann på Kås i Viborg stift, måe udi ægteskab sammenkomme, u=anset at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede; Dog skal de først på behørige steder beviisligt giøre, at de hver andre ei nærmere, end som heroven er meldet udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig  sigelse til næste Hospital udgive, såfremt de denne Vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes alle og enhver herimod efter som forskrevet ståer at hindre, eller udi nogen måde forfang at giøre under Vor Hyldest og nåde. Givet på Vort slot Christiansborg udi Vores Kongelig residentz stad København den 2 octobris 1767.
                                      Under Vort Signet.
                     Efter Hans Kongelig Mayts allernådigste ordre og befaling.
                                                                                      O Thott.

Capitain Ernst von Halchuus, ægteskabs bevilling udi tredie leed.
I følge indbemte Kongelig allernådigste bevillings tilhold blive høyædle og velbårne hr capitain von Holkus og frøken Karen Elisabeth Hoffman herved ansatte for 6 rdr til Viborg Hospital at betale hvilke sex Rigsdaler til Hospitalsforstanderen velædle sr Anders Borreschmith, imod qvittering, leveres.
                              Andreas Vøldike.
                  Viborg den 15de octobr: 1767

Indbemeldte sex rixdaler er til mig betalt og skal samme Hospitalet til indtægt blive beregnet. Viborg ut supra
                              N Borreschmith.

109 No 160.
Jens Andersen, og Margaretha Sørens datter bønderfolk af Helberskov, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede.
Christiansborg den 23 octobris 1767. Beløb ikke ang.

110 No 2766.
Johan Lauritzen, og Mette Christens datter, bønderfolk af Sebber sogn i Slet herred, må i ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være hinanden i 3die leed beslægtede. Christiansborg den 20 maji 1768. Beløb ikke ang.

111 No 165.
Laurits Christensen, og enken Anna Jens datter, bønderfolk af Bjørnsholm sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at hand og fornevnte enkes forrige, og ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi andet leed beslægtet. Christiansborg den 3 junii 1768. Til Viborg Hospital 2 rdr.

112 No 155.
Dines Knudsen Mammen, og Anna Catharina Randrup, fra Vor kiøbstad Randers, må udi ægteskab sammenkomme, u-anseet at de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 30 juni 1769. Til Viborg Hospital 3 rdr.

113 Intet No.
Niels Christensen, og enken Inger Hansdatter, bønderfolk af Vorde sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte enkes forrige, og ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi andet og tredie leed beslægtede.
Christiansborg den 21 octobris 1768. Til Viborg Hospital 2 sldr.

114 Intet No.
Mogens Povelsen, og Kirsten Anders datter, bønderfolk af Daugbjerg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Christiansborg den 18 decembris 1768.

115 Intet No.
Christen Nielsen Ølsted, og Inger Christensdatter, bønderfolk af Gammelstrup bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslægtede. I henseende til deres fattigdom, ville allernådigst have dennem forundt frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 27 januarii 1769. Til Viborg Hospital 1 rdr.

116 Intet No.
Niels Olufsen, og Karen Sørens datter, bønderfolk af Fusager [Gammelstrup sogn], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige afdøde hustrue Anne Michelsdatter, skal have været næst sødskende børn. I henseende til deres fattigdom uden nogen betaling. Christiansborg den 3 februarii 1769. Til Viborg Hospital 2 sldr.

117 Intet No.
Christen Sørensen, og Maren Jeppes datter, bønderfolk af Vognsild sogn og Gislum herred, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. I henseende til deres fattigdom uden nogen betaling. Christiansborg den 26 maji 1769. Til Viborg Hospital 1 rdr.

118 Intet No.
Christian Frederich Diderichsen, og Fredericha Christensdatter Lychegård, bønderfolk af Vammen sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hverandre udi tredie leed beslægtede. Christiansborg den 14 julii 1769. Til Viborg Hospital 2 rdr.

119 Intet No.
Nicolai Høst fra Lerkenfeldt udi Viborg stift, formedelst den af ham med Maren Damsbone begangne leiermåls forseelse, i allerunderdanigst følge af den allernådigste forordning af 8 junii 1767, have udi det Kongl. Danske cancellie ladet erlægge for den i så tilfælde udstædende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål, såvel det hertil forbrugte stemplede papir, som den sædvanlige gebyhr, i alt med 25 rdr; courant; så meddeles hannem derfor hermed qvittering. Cancelliet den 25 augustii 1769. Til Viborg Hospital 1 rdr.

120 Intet No
Jens Christensen, og Maren Lauritz datter, bønderfolk udi Hem sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 4de augusti 1769. Til Viborg Hospital 2 rdr.

121 Intet No.
Jacob Nielsen, og Anne Jacobs datter, bønderfolk af Mønsted annex, må i ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være hinanden i 3die leed beslægtede. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 1 septembris 1769. Til Viborg Hospital 1 rdr.

122 Intet No.
Søren Olufsen, og Kirsten Sørensdatter, bønderfolk af Vammen bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 1ste decembr. 1769. Intet beløb ang.

123 Intet No.
Jens Christensen Hillerup, og enken Anna Christens datter af Ravnstrup sogn, måe udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet leed beslægtede. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 13 julii 1770. Til Viborg Hospital 1 rdr = 6 mark danske.

124 Intet No.
Efter Jesper Clausen Schoubye, af Vor kiøbstad Skive hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af sær Kongelig nåde, denne gang allernådigst haver tilgivet og efterladt, så og hermed tilgiver og efterlader; den af ham for 6 år siden, begangne leyermåls forseelse, så at hand desuagtet til et kald måe, og hvor det lovligen skee kand, må befordres og antages; dog måe hand ey dertil antages i det sogn, hvor hand denne leyermåls forseelse har begåed; så skal hand og først efter loven nøyagtig beviise, at hand sig foruden denne forseelse, skikkelig og vel haver forholdet, så og noget efter hams midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt hand denne Vores allernådigste anviisning agter at nyde, forbydendes alle og enhver herimod, eftersom forskrevet står, at hindre eller udi nogen måde  forfang at giøre, under Vor hyldest og nåde. Christiansborg den 23 novembris 1770.

Eftersom jeg er indbemte Jesper Schoubos omstændigheder meget vel bekiendt, så haver hand i følge hands Kongel: Mayts allernådigste villie og befaling, at betale til Hospitalet her i Viborg en rixdaler. Viborg den 20 january 1771. Vorsøe.

125 No 20.
Hr Ludvig Christian Milling, sognepræst for Romdrup og Klarup menigheder, og Johanne Holst, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 23 februarii 1776. Til Viborg Hospital 4 rdr.

126 No 1339.
Eiler Sørensen, og Else Anders datter, bønderfolk af Ålum sogn udi Dronningborg amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 26 aprilis 1776. Til Viborg Hospital 1 rdr 2 mk.

127 Intet No.
Niels Jacobsen af Mønsted sogn, og Anne Anders datter af Rabes, måe i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være en søster af hans afdøde hustrue. I henseende til deres fattigdom, ville allernådigst have dennem forundt frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 24 maii 1776. Til Viborg Hospital 1 rdr.

128 No 89.
Christen Eschou, fuldmægtig ved Rydhave, og Pauline Kårsgård af Nørgård ved Vor kiøbstad Viborg, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg den 7de junii 1776.
Notat:
Christen Eschou, fuldmægtig ved Rydhauge udi Ribe stift. Til Viborg Hospital 4 rdr.

129 Intet No.
Anders Jepsen, og Mette Jens datter, bønderfolk af Gammelstrup sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 7 junii 1776. Til Viborg Hospital 1 rdr. Att. om slægtskab af sognepræsten i Ørum, Amptrup.

130 Intet No.
Christen Sørensen Strandgård af Vile sogn, og Johanne Christens datter på Frøslevgård på Vort land Morsø, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans afdøde hustrue, skal have været sødskende børn. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 21de junii 1776. Til Viborg Hospital 4 mk  eller en slet Daler.

131 Intet No.
Niels Christensen, og Kirsten Anders datter, bønderfolk af Als sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være sødskende barn til supplicantens fader. Christiansborg den 8de novembris 776.

Såsom supplicanten Niels Christensen fra Helberskov bye Als sogn, for mig har lovlig beviisliggiort og kand lovligen beviise, at pigen Kirsten Andersdatter, er sødskende barn med hans fader, og ej nærmere besvogret eller beslægtet; så er det jeg på det indstendigste anmoder deres høyærværdighed hr Biskop Rottbøll tålelig, at ansætte disse meget fattige huusfolk til nærmeste Hospital at svare, og herpå tegnet, at meddele, hvor og hvor meget der skal svares. Als præstegård d 5te decembr 1776. I. Irgens. Til Viborg Hospital 4 mk Danske. 2

131 Intet No.
Jacob Nondboe, og Anne Niels datter, bønderfolk af Mønsted sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslægtede. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 6te decembris 1776. Til Viborg Hospital 1 rdr.

133 Intet No.
Lauritz Nielsen, og Cathrine Niels datter, bønderfolk af Daugbjerg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues syster. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 24 januarii 1777. Til Viborg Hospital 1 rdr.

134 Intet No.
Jens Gregersen, og enken Anne Simons datter, bønderfolk af Rejstrup bye og Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder, og hendes afgangne mands fader, skal have været sødskende. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 4 julii 1777. Til Viborg Hospital 1 rdr.

135 Intet No.
Bønderfolkene Jens Thomsen, og afgangne Mads Mouritzens enke, Birthe Niels datter af Tåning sogn og Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden i 2det leed beslægtede. I henseende til deres fattigdom frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 19 septembris 1777. Til Viborg Hospital 64 sk eller 4 mark danske.

136 Intet No.
Isach Nielsen, og Karen Anders datter, af Ejdrup sogn  i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet lige leed beslægtede.  I henseende til deres fattigdom frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 31 januarii 1777. Til Viborg Hospital 4 mark danske.

137 Intet No.
Niels Jensen, og Else Niels datter, bønderfolk af Skivum sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset, at hun skal være hans søster datter. I henseende til deres fattigdom frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 7de februarii 1777. Til Viborg Hospital 1 rdr = 6 mk.
Sognepræsten beder på deres vegne om en lemfældig afgift, som hans fattige omstændigheder kand tåle.

138 Intet No.
Christen Christensen, og Anne Mads datter, bønderfolk af Gammelstrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at hun skal have været hans afdøde hustrues sødskende barn. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 14de februarii 1777. Til Viborg Hospital 1 rdr.

139 Intet No.
Niels Jensen og Kirsten Sørensdatter, bønderfolk af Junget sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die leed beslægtede. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 28 februarii 1777. Til Viborg Hospital 4 mk.

140 Intet No.
Niels Andersen, og enken Johanne Niels datter af Løvskal bye og Halds amt, bevilling til ægteskab, uanset at han og hendes forhen afdøde mand skal have været hinanden i 2det og 3die leed beslægtede. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 6te martii 1778. Til Viborg Hospital 4 mk.

141 Intet No.
Michel Pedersen, og Bodil Nielsdatter, bønderfolk af Hjermind sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling.
Christiansborg den 1 Mai 1778. Til Viborg Hospital 1 rdr.

142 Intet No.
Bønderfolkene Peder Andersen af Løvel sogn, og Karen Peders datter af Pederstrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det leed beslægtede. Hvilken vi i henseende til deres fattigdom ville have forundt dennem frie, og uden nogen betaling. Christiansborg den 2den maji 1777. Til Viborg Hospital 1 rdr.

143 Intet No.
Bønderfolkene Peder Folgensen, og Kirsten Christens datter af Blenstrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die leed beslægtede. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 8de maji 1778. Til Viborg Hospital 1 rdr.

144 Intet No.
Lauritz Nielsen, og Johanne Mouritz datter, bønderfolk af Sønderbæk? [Sønderbjert?] sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne hustrue, skal have været sødskende børn.  I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 4de septembr. 1778. Til Viborg Hospital 1 rdr.

145 Intet No
Bønderfolkene Hannibal Jensen, og enken Maren Peders datter af Blenstrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne stiffaders efterladte hustrue. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 31te october 1777. Til Viborg Hospital 4 mk.

146 No 287.
Peder Livø, og Petronelle Peders datter Møller af Løgstør, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die leed beslægtede. Christiansborg den 21 maji 1779. Til Viborg Hospital 2 rdr.
Att. om slægtskab sign af sognepræsten.

147 Intet No.
Enkemand Christen Larsen, og enken Kirsten Peders datter, bønderfolk af Kær, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie leed beslægtede. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 6te augusti 1779. Til Viborg Hospital 1 rdr.

148 Intet No.
Anders Jensen, og Maren Niels datter Krog, bønderfolk af Døstrup sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet leed beslægtede. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 5te novembr. 1779. Til Viborg Hospital 4 mk Danske.

149 Intet No.
Christen Pedersen Knud, og Anne Christens datter af Hjermind sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes afgangne mand, skal have været sødskende børn. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 24de december 1779. Til Viborg Hospital betales ikkun en slet daler, eller 64 sk danske for de pågieldendes fattigdom skyld, som af præsten er bevidnet. Viborg Bispegrd d 6 januarii 1780. Rottbøll.

150 Intet No.
Bønderfolkene Christen Sørensen, og Else Jens datter af Vejrum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. I henseende til deres fattigdom, frie og uden nogen betaling. Christiansborg den 10de martii 1780. Til Viborg Hospital 32 sk. eller to mark danske, efter Christen Sørensens angivne heel fattige omstændigheder, som huusmand. Viborg Bispegrd d 8 april 1780. Rottbøll.

Sidste Bilag afskrives her i fuld ordlyd:

No 151.
Vi Christian den Syvende, af Guds nåde Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn, Dytmersken og Oldenborg, giør alle vitterligt at Vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at bønderfolkene Jens Christensen og Anna Christens datter af Højslev sogn i Viborg stift må udj ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die leed beslægtede; Dog skal de først på behørige steder beviislig giøre, at de hverandre ey nærmere, end som her oven er meldt, udj slægt eller svogerskab pårøre, så og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital udgive, såfremt de denne Vores allernådigste bevilling, hvilken Vi i henseende til deres fattigdom ville have forundt dem frie og uden nogen betaling, agte at nyde. Forbydende alle og enhver herimod, eftersom forskrevet ståer, at hindre, eller udj nogen måde forfang at giøre, under Vor hyldest og nåde! Givet på Vort slot Christiansborg udj Vores Kongelige residentz stad København den 2den october  1778. Under Vort signet.  (Lak Segl)

Efter Hans Kongel: allernådigste befaling. Luxdorph - P. Ågård.

Til Viborg Hospital gives 1 rdr, i allerunderdanigst følge af foranstående. Viborg Bispegrd d 21 octobris 1778. Rottbøll.

Modstående kiendelse een rigsdaler er rigtig betalt og Hospitalet til jndtægt beregnet, for summen Vedbørlig qvitteris. Viborg d 21 octbr 1778.   Signeret.

Færdig med læsning og afskrift af:

Viborg Bispearkiv C2 - 161

Kgl bevillinger til ægteskabssager m v 1653 - 1780.

Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til forside

 Til Ribe bispearkiv

 Til Aalborg bispearkiv  Til Aarhus bispearkiv