Aalborg Bispearkiv

Kongelige bevillinger ægteskabsdispensationer

 

samt eftergivelse af lejermålsbøder m. v. 1669 -  1779

 

Kilde:

Landsarkivet Viborg:

C1 483 - 488

I alt 6 pakker - der alle findes i Viborg.

 

Ekstrakt af samtlige bilag, med de data, der kan have interesse for brugere af samme, såsom navne - steder - slægtsforhold - tid.

Der er ikke medtaget alle de standard angivelser, der altid anvendes ved sådanne andragender/tilladelser, medens jeg under jyske registre, flere gange har afskrevet hele bilaget.

Se ekstrakter af de bevillinger der findes i jyske registre, for årene 1699 - 1799 for de 4 stifter i Jylland Ribe - Viborg - Aalborg og Aarhus, hvoraf i øjeblikket er indlagt fra 1699 - 1796.

Materialet kan i særlig grad være nyttig, i de sogne hvor Kirkebogen ikke eksisterer.

 

Det først angivne tal, henviser til register, medens det næste (i det omfang det findes) er bilagets no i pakkerne.

 

Ekstrakterne fylder ca 80 A4 sider, hvilket er en stor "bid" for den enkelte læser at gennemgå, prøv i første omgang at søge på et enkelt sted eller navn, brug evt kun enkelte bogstaver i stedet for hele ordet.

 

1ste pakke C1-483

1669 - 1702

1
Første bilag er meget beskadiget og næsten ulæseligt.

Wii Friderich den tredie etc. Mandens navn er Laurids af vor købstad og Maren Søfrens Datter. Dateret 28 Maii 1658.

2
Wi Friderich den tredie af Guds Naade Danmarkis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning, Hertug udi Sleswig, Holsten, Stormarn oc Dytmersken, Greffue udj Oldenborg oc Delmenhorst, Giør alle Witterligt, at Wi efter allerunderdanigste ansøgning oc begiering allernaadigst haffuer bewilget oc tillat, saa oc hermed bewilger oc tillader, at Boedel Jensen af Hwilshøye udj Wendsyssel oc Margrethe Andersdatter maa udj ægteskab sammenkomme, U=anseet hendis forige Mand hafuer Werret Bemte Boedel Jensen udi tredie leed beslegtiget.
Dog skal de først paa tilbørlige steder bewiislig giøre, at de hwerandre ey nermere end som forskrefuit staar udj Swogerskab paarører, saa oc noget efter Deris middel oc formue sambt Ambtmandens eller Superintendentens billig sigelse til neste Hospital udgiffue, saa frembt de denne Woris benaadning agter at nyde. Forbydendis alle oc enhwer herimod eftersom forskreffuit staar, at hindre eller udj nogen maade forfang at giøre, under Wor Hyldest oc Naade.
Giffuit paa Wort slot København dend 28 july Anno 1669.
Under Wort Zignet. Friderich
Att. om slægtskab:
Tingsvidne - Han er født i Hvilshøj [Øster Brønderslev sogn] hendes sal mand war Svend Nielsøn som boede oc døde i Huilshøy.

3
Wii Christian dend femte af Guds Naade Konge etc.
Peder Sørensen Kierulf oc Karen Bertelsdatter i Birskumgaard maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet de hverandre udj tredie leed skal være beslegtede. Kiøbenhaffn 19 augusti 1673. Aalborg Hospital 9 Rdr.

4
Anno 1674 Onsdagen som var den 29 aprilis, var vi underskrefne til det Hæderlige Proustmøde udj Aalborg til en contracts endelighed at fuldbyrdige, indstefnet, daa som Roberg Kald iche kunde tolle at udgiffue den Pension som af Enchen Kiersten Clausdatter der sammesteds blef indstendeligen begiert, haffuer Vi efter foregaaende Buds paakaldelse og Venners raad hinanden til Ecteskab samtyct, og dett saaledes, at Jeg Palle Madsøn for min gunstig Geistlig Øfrigheds anlofuer, det Jeg mig imod Kiersten Clausdatter som en Hæderlig og forstandig Ectemand skall accommodere, hende acte og ære, hafue Christelig omsorg for hende og mine tiunde, med en god Villie tillade, hvis til Vores Huusholdning fornøden giøres, og saa være ett lius for hende og mine tilhørere i og uden sognet.

Derimod anlofuer Jeg Kiersten Clausdatter, at forholde mig imod Velbemelte H. Palle Madsøn, som en Erlig, tuctig og Gudsfryctig danneqvinde, vel anstaar, viiseligen og beschedentlig med hannem omgaaes, paa dett Vi paa begge sider desto bedre maa tilbede och Guds naade og venskab med all Aandelig og legemlig Velsignelse i de himmelsche gode ting udj Christo, huor til og den Høye og Hellig Gud forlene och Aand og naade, styrche og kraftt for sin store barmhiertigheds schyld ydmygeligen derfor begierendes Vores meget ærværdige fader Biscoppen, den Hæderlig og Høylærde Mand M. Matthias Foss, samt de Hæderlige mænd, Hæderlig og Høylærde Mand M: Jacob Povelsøn sognepræst til Vor Frue Kirke udj Aalborg, og den Hæderlig og Vellærd Mand H: Axel Jensøn Biørn sognepræst til Børglumb med detz Annex, og Proust udj Børglumb Herret dette med os til uryggelig bekreftelse vilde ratificere og stadfæste. Actum Aalborg Anno et die ut supra.

5
Jens Nielsen oc Anne Jensdatter udj Voer sogn maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet de huer andre udi tredie leed schal vere beslegtiget. Dog skal de betale etc. København slot 2 may 1674.

6
Palle Christensen oc Anne Nielsdatter af Skougen [Skagen maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet hand hende udj tredie oc hun hannem udj anden leede beslegtede. 10 juny 1675. København slot Betale 10 Sldr.

7
Oluff Hellesen oc Kirsten Andersdatter af Bagtrup maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet de huer andre udj tredie leed ere beslegtede. København slot 30 decembris 1675. Betale 4 Sldr.
Notat om betalingen som (navn) har det halte barn at opføde.

8
Ifver Knudsen, indvohner udj Vor købstad Aalborg og hans hustrue maa, for aabenbare skriftemaal at stande, være frj oc forskaanet, formedelst at hun for tidlig i barselsseng efter deris bryllup kommen er. København slot 31 january 1676. Betale 20 Rixdlr.

9
Christen Christensen i Sønder Tranders, oc Mette Nielsdatter maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet de hver andre udj tredie leed ere beslegtede. København slot 21 february 1676. Betale 10 Slettedlr.

10
Wii hermed tilgifver oc efterlader Eschild Christensen oc Anne Jacobsdatter af Tømmerby, som hinanden udi tredie leed skal være beslegtiged, hvis leyermaals forseelse de med huer andre beganget hafuer. Oc hafve Vi derhos allernaadigst  bevilget oc tillat, at de udj ægteskab maa sammenkomme. København slot den 30 marty 1676. Betalt 6 Sldr. Att om slægtskab.

11
Tingsvidne Vorgaard birketing fredagen den 6 november 1674 om slægtskab for Jens Nielsen i Idschoffmølle paa sin egene och Anne Jensdatter i Hald i Voer skougen. Sl Niels Lauridsen i som boede og døde Idschoufmølle er fader til Jens Nielsen han og Maren Nielsdatter i Hald som er Anne Jensdatters moder var begge føed aff tuinde sødskende, saa forne Jens Nielsen og Anne Jensdatter erre nestsødschendebørn i tredie leed beslegtiged. Actum utsupra.

12
Wi hafver tilgivet oc efterlat, hvis forseelse kand vere beganget af Christen Høeg, hans hustrue efter deris bryllup for tidlig skal vere kommen udj barselsseng, saa at de for Kirkens disciplin der fore at udstaa, maa vere befriet oc forskaanet. København slot den 12 may 1676. Offeret d 26 may.

13
Saasom Voris Præst hederlig og vellærde mand. Hr: Zachariæ i Kirchen anno 1676 den 1: søndag efter Trinitatis efter Guds Tienistes forretning udi Sønder Tranders Kirche fremkom paa Kirche Gulfved, og tilspurde Meenige sogne folch, som da tilstede vare paa Christen Christensøns og Mette Nielsdatters vegne, om de veedste i Sandhed, huor nære bemelte Christen Christensøn, Ungkarl fra Guug og Mette Nielsdatter i Søndertranders de hørde huor andre till, og vare beslegtede. Da bleff der Suared af os Underskreffne Mend, at de vaare begge udi tredie leed og icke nermere, og til videre Bekreftning, haffuor vi paa Meenighedens og vore egne vegne her neden Undertrøct Vore Zigneter, saa og Vore Hænder og Vor Mercher hostegned. Actum ut supra. Christen Nielsen i Søndertranders Kirche Værge, Christen Søfrensøn, Peder Søfrensøn, Anders Nielsøn, Jens Christensøn, Kirche Værge, Jacob Jensøn, Jens Søffrensøn, Jens Pedersøn, Jens Jensøn Smed, Just Søfrensøn, Rasmus Jensøn og Hans Jensøn ibid.

14
Vii hermed tilgiffuer oc efterlader Melchior Vulfram hvis forseelse som af hannem scheede, i det hans hustrue efter deris brøllup er kommen fortilig i barselseng, saa hand desuagtet til geistlige bestillinger maa antages oc befordres, huis det louligen schee kand, saa oc hand saavel oc hans hustrue forschaanes for Aabenbare schriftermaal for saadan deris begangne leyermaals forseelse. København slot dend 20 february 1677. Betale 4 rdr. Notat: Melchior Volfrem og Birgitte Pedersdatter.

15
Niels Ottesen af Ørum udj Jerslof Herreit oc Mette Andersdatter/: hvis forige Hosbonde Oluf Erichsen forne Niels Ottesen udj andet oc tredie leed skal hafue værit beslegtiget:/, Maa udj ægteskab sammenkomme, Eftersom Bispens Attest bekrefter, efter sognepræstens oc meenige sognemænds Kundskab, at de huerandre ej nermere ere paarørende. København slot 28 augustj 1677. Betale 4 rdr.

16
Niels Nielsen af Taars udj Børlum Herrid oc Karen Nielsdatter maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet de huerandre udj tredie leed ere beslegtede. København slot 28 augustj 1677. Til Helligaands Hospital Aalborg 4 rdr.

17
Las Jentzen udi Glimsholdt udi Uggildt sogn oc Ellen Nielsdatter sammesteds/: som tilforn hafuer haft bemelte Las Jensens nærsødskende barn:/maa udi ægteskab sammenkomme. Københavnn slot 22 septembr 1677. Aalborg Hospital 2 rdr.

18
Mads Nielsen Feltbereder j Vor købstad Aalborg oc Mariche Hansdatter maa udj ægteskab sammenkomme, u=anseet forne Mariche Hansdatter med bemelte Mads Nielsens forige afgangne hustrue udj tredie leed skal hafve værit beslegtiget. København slot 25 marty 1678. Aalborg Hospital 4 rdr.

19
Johan Sohn paa Filstedgaard maa for sin begangne leyermaals forseelse forskaanet. København slot 22 juny 1678. Aalborg Hospital 18 rdr.

20
Jens Nielsen oc Birgithe Lauridsdatter maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet de med hverandre som nest Sydskende Børn ere beslegtede. København slot 26 augusti 1678. Betale 4 Sldr.
Att. om Slægtskab:
Tingsvidne fra Oxholms Bircheting 31 marty 1678 af Niels Jensen Hofmester  paa Nørschoufgaard paa Jens Nielsen och Birgite Lauridsdatter i Vesterbye deres vegne. Af vidnet fremgaar, at de er Nestsødskende Børn. Actum utsupra. Betale 4 Sldr.

21
Anders Hundt Barberer j Vor købstad Aalborg, maa for sin med Maren Thomasdatter begangne leyermaals forseelse for aabenbare skriftemaal være fri oc forskaanet. Københafn slot 3 octobr 1678. Betale 4 rdr.

22
Her Holger Sørensen, sogneprest i Snedstrup, [Holger Sørensen Schandorff i Snedsted] herom allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering, allernaadigst hafuer bevilget oc tilladt, at dend forseelse som med hans hustrue scheed er, J det hun af forschrækelse/: formedelst en Vogn med hende veltede:/ før hendes rette tid efter deris bryllup skal hafue giort barsel, Icke maa eller schal komme hannem udi sit Preste Embede til hinder eller skade i nogen maade, Mens bemelte sit kald her efter som tilforn nyde oc betienne, saa lenge hand sig ellers derudi tilbørligen schicker oc forholder. København slot 7 novembris 1678.

23
Niels Hansen i vor købstad Aalborg oc Johanne Tøgersdatter maa i ægteskab sammenkomme, u=anseet de hver andre udi tredie leed ere beslegtede. København slot 21 decembr 1678. Til Hospitalet 8 rdr.

24
Jesper Svendsen udi Vendsyssel oc Mette Svendsdatter Med hvilcken han tilforn leyermaal schal hafue begaaet, Dog allerede for samme forseelse afsonet oc Kirckens diciplin udstaaed, Maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet de hver andre udi tredie Led schal vere beslegtiget. København slot 4 marty 1681. 3 rdr til Hellig Aands Hospital i Aalborg.

25
Wii Christian den femte af Guds Naade Konge etc. af Sær Kongelig Naade hafuer tilgifuit og efterlat o s v:
Hans Nielsen forige Borgmester udj Vor købstad Nykiøbing dend af hannem udj hans ægteskab begangne leyermaals forseelse, saa at hand for Vidre tiltale i samme sag maa Vere frj og forschaanet, Desligeste derhos Allernaadigst bevilget og tilladt, at hand formedelst samme forseelse for Aabenbaare skriftemaal maa Vere befriet. København slot 28 aprilis 1683.

26
Niels Jenssen af Vor købstad Tisted maa for begangen Leyrmaals forseelse, denne gang for Aabenbar skriftemaal Vere frj oc forskaanet. København slot 22 decembr. 1683. Nyekiøbing Hospital 5 Slettedlr.
Bilag:
Kvittering for 5 Sldr fra Niels Jenssøn Tordskou udi Thisted for, at være for aabenbare skrifte for begangne lejermaal med Else Troelsdatter sammesteds.

27
Peder Christensen i Blesberg udi Horns Herred oc Anne Jensdater afgangne Niels Christensens udi Kaarsholdt i Hørmested sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet bemelte Peder Christensen forschrefne Anne Jensdaters forige Hosbund i andet oc tredie led hafver været beslegtiget.  København slot 29 aprilis 1684. 3 Sldr til Aalborg Hospital.

Tingsvidne 1684 Mandagen dend 7 july af Christen Pedersen i Blesberig og hans Søn Peder Christensen i Korsholt. Vidnerne Jens Jensen i Risager, Christen Mortensen i Saxstrup, Christen Pedersen i Dalschouf oc Frandz Andersen i Vedsted, vidnede, at Sal Niels Christensen som boede, oc døde i Korsholt oc Christen Pedersen i Blesberig var Sødschindebørn, saa forne Christen Pedersens Søn i Blesberig Neml: Peder Christensen, Som agter at indlade sig i ægteskab med Sal: Niels Christensens efterladte hustru i Karsholt Er Nest Sødschindebørn, med forne hendis Sal. Mands Børn. Datum ut Supra.

28
Wii Christian dend femte af Guds Naade konge etc. tilgiver og efterlader Jens Axelssøn Biørn Studichus fra Vor købstad Aalborg, sin med Sin hustru for otte Aar siden begangne forseelse, i det hun da nogle Ugger for tillig efter deris Brøllup i barselseng, skal være kommen, saa hand des uagtet til Præstekald eller anden Christlig bestilling maa antages og befordres. Dog at hand sig i dett øfrige  effter Voris udgangne Lov forholder. København slot 28 marty 1685.

29
Jep Povelsen oc Anne Mickelsdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet de hver andre udi tredie leed ere beslegtigede. København slot 18 aprilis 1685. Betale til Aalborg Hospital 6 rdr.
Tingsvidne:
Kierherridt 1685 Onsdagen dend 10 juny paa Tinget var schichet Jep Povelsøn i Gaaser der fremlagde en underschreffen Attest oc Vidnesbyrd af Christen Christensen i Gaaser Pouffel Nielsøn, Søfren Nielsøn och Erich Jensøn ibm kiendes oc for alle Vitterliggiør at Jep Pofuelsøn i Gaaser oc Anne Michelsdatter paa Starbech er i tredie leed beslegtede. Gaaser 10 juny 1685
Notat:
Ægteskabs bevilling udi Vester Hassing sogn dat 18 april 1685.

30
Christen Jensen paa Aasen i Volstrup sogn, oc Anne Pedersdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet hun hannem paa hendis Mor moders side i andet leed oc hand hende i tredie leed skal være beslegtiget. København slot 31 octobris 1685. Betale 8 Sldr.
Bilag om Slægtskab Tingsvidne:
Vorberigaards Bircheting 1685 Løverdagen d 21 november. Tommis Ollesen paa Haslund, vidnede at forne Christen Jensen er i tredie leed og Anne Pedersdatter i Andet leed beslegtet, vandt ydermeere, at forne Christen Jensens Mormoder og Anne Pedersdatters moder vare half Sødschende, og hafde fader Sammel. Der fremkom flere navngivne vidner.  Sæby Hospital 8 Sldr.

31
Wii Christian dend Fembte af Guds Naade Konge etc. hafver tilgifvet oc efterladt Knud Schmit Studiocus, af Vor købstad Trundhiem hans begangne leyermaals forseelse, saa hand des u=agtet til Geistlige Bestillinger maa antages oc befordres, hvor det Lovligen schee kand, Naar hand tilforn eftter allernaadigste udgangne forordning af dato d 16 Maji 1647 nøyachtig med vidnesbyrd hafver beviist, at hand sig ellers foruden forschrefne forseelse, schicheligen oc vel forholdet hafver, forbiudendis alle oc en Hver her imod eftersom forschrevet staaer, at hindre eller udj nogen maader forfang at giøre under Vor Hyldest oc Naade, Gifvet paa vort slot København d 31 octobr Ao 1685. Under vor Kongel Haand oc Signet Christian (L.S.)

32
Jens Lavritsen, boende paa en Gaard kaldet Gingsholm oc Anne Sørens Daatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet de hver andre udi tredie leed ere beslegtede. København slot 8 decembris 1685. Til Aalborg Hospital 5 Sldr. Gingsholm tidligere Hundslund sogn nu Dronninglund.
Bilag:
Tingsvidne hvori Christen Madsen m. fl. i Boller vidner om slægtskabet. Hun er født i Boller.

33
Anders Pedersen Stubdrup oc Kirsten Svendsdatter paa Næst i Øster Brønderslev sogn, maa udj ægteskab sammenkomme, u=anseet de hver andre i tredie leed ere beslegtede. København slot 26 decembris 1686.  Til Aalborg Hospital 8 Sldr.
Bilag:
Tingsvidne hvori Velagte Karl Lauritz Jenssøn J Stubdrup paa sin Broders. (Brodersøns?) Anders Pedersens vegne ibid begierede et vinde huor nær forne Anders Pederssøn och Sl Svend Ibsens af Næs, och Maren Ollofsdatter Ibm deris datter Kirsten Svendsdatter, Er med hinanden beslegtede. Der føres flere vidner der alle vidner, at de ikke er nærmere end i tredie leed.

34
Christen Bentzen boendis i Stiersløf udi Giøtterup sogn [Gøttrup], i Hanherret oc Maren Christens Daatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet hun skal have været hans forige afg. hustrue j tredie leed beslegtiget. København slot 23 february 1686. [Se no 36 her er navnet Maren Nielsdatter!] Til Aalborg Hospital 6 Sldr.

35
Jens Christensen Steentoft oc Margrete Jens Datter af Vester Vandet sogn udi Tye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet bemelte Jens Christensen oc hendis forige Mand skal have været hin anden udj andet oc tredie leed beslegtede. København slot 18 Maji 1686. Til Nyekøbing Hospital 4 Sldr.
Bilag:
Hvoraf fremgaar at han er født nest Sønden Vester Vandet Kirche af Christelige och ærlige forældre, en Ung Karl, och en Enchekone ved nafn Margrete Jensdatter i Vesterholder her sammesteds, hvis Mand Endvald Povelsøn for to aar paa det tredie Siden er udsejlet her fra Klitmøllet strand til Norge, men er bleven i Søen.

36
Tingsvidne:
Mandagen 31 may 1686 af Mathis Tøxen udi Aggersborg Kongl. Ma: Herritz foget i Hanherrit. Der vidnes, at forne Christen Bendzen j Stiersløf af Giøtrup hans Sl hustrue Anne Pedersdatter, vare Maren Nielsdaater, Niels Rasmussens daater i Giøtrup [Gøttrup] hindes moders faster, huilche forne Maren Nielsdatter Christen Bendzen begierer til Egte. [Se no 34 - her er navnet Maren Christensdatter!] Datum utsupra.

37
Jens Simonsen j Krabesbroe oc Else Pedersdatter i Tylstrup maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet de hver andre j tredie leed ere beslegtede. København slot 11 january 1687. Til Aalborg Hospital 2 rdr.
Bilag:
Tingsvidne paa Kierherredsting Thisdagen d 31 Janvary 1687. Jens Mørch paa Vaar paa Peder Pedersens vegne i Tylstrup fik et vinde.
Jens Simonsen er barnefødt sst i Ulsted sogn hun er født og nu verendis hos sin fader Peder Pedersen Østergaard i Tylstrup. De er Næstsødskende Børn og begge i tredie leed beslegtede.

38
Johan Sohn, som en qvindes person ved Nafn Karen Christens datter for hendis barnefader skal have udlagt, maa derfor for Aabenbare skriftemaal være frj oc forskaanet. København slot 15 martji 1687. Til Aalborg Hospital 16 rdr. = 24 Sldr.
Notat:
Monsr Johan Sohns paa Tilstæd forskaansel for Aabenbar skriftemaal. [Sohngaardsholm - Nørre Tranders sogn].

39
Jens Michelsen oc Else Christensdatter af Lendom sogn maa udj ægteskab sammenkomme, u=anseet hun udj tredie leed, schal have verrit beslegtiget med en qvindes person, som hand forhen skal have besovet. København slot 16 juny 1687. Til Sæbye Hospital 4 Sldr.
Tingsvidne:
Vennebjerg Herredsting Mandagen den 12 september 1687. Jens Michelsen och Else Christensdatter af Lendum sogn udj Vendsøssel, maa udj ægteskab sammenkomme, u=anseet hun udj tredie leed schal hafue verit beslegtiget med en qvinde person Som Hand forhen schal hafue besovet. I vidnet nævnes mange personnavne.

40
Thomas Michelsen og Johanne Hansdatter i Skieve sogn i Vendsyssel, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet de hver andre udi tredie leed skal være beslegtede. Friderichsborg slot 6 augusti 1687. Sæbye Hospital 4 Sldr.

41
Ikke anvendt

42
Tingsvidne:
Børglum Herridt Thisdagen dend 17 Janvary 1688. Velagte Karl Niels Hansøn i Rafnsholdt i Thorslef sogn. Vidne om Hans Nielsøn i Rafnsholt, hans datter Johanne Hansdatter och Michel Lauridssøn i Nessom hans Søn Thommas Michelsøn, huorledes de ere beslegtede. De ere nest Sødschende Børn som er i tredie leed. Och er Johanne Hansdatter moder, och Michel Lauridsøn, Thomas Michelsøns fader, Sødschende Børn som er i Andet leed.

43
Et Bilag med taksigelse til Biscoppen uden navne. Birchels 8 Jan 1688.

44
Niels Christensen oc Kirsten Christensdatter maa udj ægteskab sammenkomme, u=anseet de hverandre i tredie leed skal være beslegtede. København slot 10 april 1688. Aalborg Hospital 6 Sldr.
Tingsvidne:
Laurids Suendsen, Byefoget udi Aalborg m. fl. Mandagen dend 2den april 1688 paa Aalborg Byeting, fremkom Erlig og velagte Mand Christen Nielsen Sr JoHannæs Hasses tiener paa Giøll som Eschet og fich et fuldt Thingsvidne. Der vidnes at Christen Nielsens Søn Niels Christensen og Kiersten Christensdatter som attraa ægteskab med hinanden, er Næst Sydskende Børn eller tredie leed og icke Nærmere, Saa at Niels Christensen Fader forne Christen Nielsen, og Kiersten Christensdatters Fader Christen Madsen begge Boende paa Giøl ere Sydskende Børn og Føed aff Tvende Søstre.

45
Brev fra Gjøl Præstegaard om et par nye folk som har faaet tilladelse til Echteskab, deres midler er ganske ringe. Ingen navne. 13 Maji 1688.

46
Morten Christensen i Kildesbek [Kyllesbæk] oc Kirsten Pedersdatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet hun skal vere hans halve farbroders Daters Dater. København slot 13 april 1689. Sæbye Hospital 5 Sldr.
Bilag:
Tingsvidne Vennebierig Herreder. Mandagen 27 may 1689. Erlig oc forstandige Mand Morten Christensen i Kyllesbech fremstod og fik et vidne. Han er boendis udj Et Lidet sandbanche i Kyllesbech Raaberig sogn. Kiersten Pedersdatter Sl Peder Christensens datter som er hos hindes fattige moder i et Ringe huus i Raaberigby. Kirsten Pedersdatter er forne Morten Christensens halfue farbroders, datters datter.
Datum ut Supra.

Eftersom en stakels husmand, som ieg hafver udj Raabierg sogn, hafver faaed tilladelse af Hans Kongl. Majtts at egte Kirsten Pedersdatter, og skal betale til neste Hospital, saa beder ieg tienstl. at Eders Høyærværdighed hans fattige Leylighed vilde ansee, helst eftersom det begynder at blifve vant, at bønderkarle gør sig saa meget Umage for at blifve egte gift. Fussing d 27 april 89. Sign.

47
Albret Hansen oc Birgithe Hybertsdatter afgangne Jens Erlandsens i vor købstad Aalborg, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet hand med bemelte hendes forige Hosbond i tredie leed skal have veret beslegtiget. København slot 8 septembr 1688. Aalborg Hospital 5 rdr.
Bilag om Slægtskab:
Vidnerne ere fødte i samme sogn paa Lesøe. Aalborg ut supra Bertel Nielsen, Peder Lauridsen Corst. Udtog af Kirchens bog for Trolovelser fol 15.

48
Peder Christensen i Kiersgaard i Vester Hassing sogn oc Margrethe Thomesdatter maa udj ægteskab sammenkomme, u=anseet de nest Sydskende Børn skal vere. København slot 6 novembr. 1688. Aalborg Hospital 4 Sldr.
Bilag om Slægtskab:
Peder Christenssøn er fød i Horsens [Vendsyssel] af Christen Pedersøn og Margrete Thomasdatter fød i Hinholdt? af Thomas Bertelsen, nest Søskindbørn, saaledis, at Christen Pedersøn og Thomas Bertellsøn vaare Syskindbørn, og Johanne Thomasdatter, som vaar Christen Pedersøns moder, og Bertel Thomasøn som vaare Thomas Bertelsøns fader vaare kiødelig og fulde Syskende. Hammer 6 Nov 1688.

49
Simon Andersen af Vester Brønderslev oc Anne Olufsdater af Abildgaard i Jersløf sogn, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet de hinanden udi tredie led skal vere beslegtigede. København slot 27 april 1689. Aalborg Hospital 6 Sldr. Lest paa Børglum og Jerslef herredsting 30 may 1689. Tingsvidne Torsdagen dend 30 may 1689 fremstod Wel=agte Anders Simonsøn i Vester Brønderslev og fremstillede Efterschrefne dannemend at vidne om hvor nær S A og A O er beslegtiget.
Datum ut supra.

50
Giøre alle Vitterligt, af Kongelig naade allernaadigst haffuer tilgifued og efterladt Porse Hammer Andersen hans begangne lejermaals forseelse, saa hand desuagted til prestekald eller anden geistlig bestilling maa antagis og befordres, huor ded lovlig skee kand. København slot 11 Junii 1689.

51
Thomas Stephensen fra Agdrup i Sulsted sogn oc Anne Nielsdatter af Torslef sogn sammesteds maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet hans moders Fader og hendes Farfader skal have veret halfsydskende. København slot 24 decembris 1689. Aalborg Hospital 6 rdr.
2 Bilag:
Tingsvidne Børglum og Jerslef Herreder. Thorsdagen 29 february 1690 og slægtskab, Peder Hansøn paa Seignr Niels Mortensen Kierulf paa Ormholdt hans vegne. Thomas Stephensøn er født i Agdrup og hun i Hesselt i Torslef sogn. Han har sted og fæst Raunstrup i Ørum sogn. [Se trap VI side 293] Hans moderfader og hendis Farfader vaare half sødskende. 1 Febr 1690.

52
Vii haver tilgivet oc efterladt Marqvor Thommesen af Vesterhalne i Kier Herret, sin med sit nest Sydskende barn begangne leyermaals forseelse, Saa oc derhos allernaadigst bevilget, at hand med hende maa udj ægteskab komme. København slot 24 decembr 1689. Betale 2 Sldr.
Tingsvidne: 
Kier herredsting Fredagen 7 february 1690, om slægtskab mellem Marqvor Thommesen og Anne Andersdatter værende hos sin fader Anders Smed i Vesterhalne. Niels Therkildsen og Jens Therkildsen vandt at M T og A A ere Nestsøskende Børn. Actum ut supra.

53
Vi Christian dend fembte af Guds Naade Konge etc. haver tilgiufet og efterladtt Peder Thomesøn Scavenius Studicos hvis leyermaals forseelse hand med sin hustru schal have begaaed, før de i ægteskab med hver andre kommen ere. Saa hand des uagtet til Præste = Embede eller anden Geistlig Bestilling maa kaldes og befordres, hvor det Louligen skee kand. København slot 28 january 1690. Notat: Peder Thomesøn Scavenius degn til Vadum sogn.

54
Peder Sørensen af Vor købstad Aalborg, Maa for sin, med Anne Christensdatter, begangne Leiermaals forseelse, for aabenbare skriftemaal, denne gang, allernaadigst vere frj oc forskaanet. København slot 13 january 1691. Aalborg Hospital 15 Sldr.

55
Os Elskelig Doct. Niels Jespersen, Assessor j Collegio Consistoriali og Anne Povelsens maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hver andre udj andet og tredie leed skal være beslegtede. København slot 28 february 1691. Aalborg Hospital 23 Sldr 2 mk oc for fattige ved Vesterport paa 6 Sldr 2 mk er tilsammen 30 Dlr.

56
Hr Peder Hermandsen Cappellan til Ruberg og Morup Kirker j Vendsyssel, og Birgitte Pedersdatter maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at hun med hans forige afgangne hustru udj tredie leed skal have været beslegtiget. København slot 1 septembris 1691. Aalborg Hospital 6 Sldr.
Tingsvidne: 
Venneberig Herridz Ting Mandagen 31 augusty 1691. Paa tinget var schichet Erlig acht oc Velforstandige Mand Simon Lauridzen, Deigen i Ruberig paa Hæderlig, oc Vellærde Mand Her Peder Hermandsen Cappellan til Ruberig og Morrups sogner hans vegne, som Eschede begierede oc fich et fuld kommen tingsvinde af 8te dannemend. Vidne om huor nær Peder Hermandsens afgangne Sal hustru Johanne Jacobsdatter, oc Birgitte Pedersdatter afgangne Sal Hr Peder Andersens Daatter i Øster Brønnerslef huor Nær de at vere huor Andre beslegtiget. Vidnes at de ere hinanden udi Thredie leed beslechtede paa moderne Side, oc intted mere.
Datum ut supra.

57
Lauritz Michelsen og Maren Nielsdatter af Vendsyssel, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udj tredie leed skal være beslegtede. København slot 16 decembris 1690. Sæbye Hospital 4 Sldr.
Tingsvidne:
Hans Albrechsen i Gaardzholdt dommer til Overgaards Bircheting etc Fredagen 24 aprilj 1691. Vidnes at forne Laurids Michelsen af Store Neisum og Maren Nielsdatter af Liden Neisum ere hinanden udj fuld tredie leed beslegtede. Actum ut supra.

58
Jeg fattige Mand Madz Bertelsøn af Ode i Klim sogn Aarsages Høyligen af Hans Høyerverdighed at andrage, huorledis Jeg ungefer for en Aar Siden med gode Venners Raad og Samtøch, hafuer thilsagt Den Dannemen Peder Gregersøn boendis i Orup sogn og By po Kongl may Ryttergods, min Steddatter Johanne Poulsdatter  og Midlerthid thit og oftig Anmodet Prousten Hederlig og Vellerde Mand Hr Niels Stenstrup af at hand dennem ville troloue, Efter Som hun Midler thid tiente Sin Søster og Hindes Søsters mand i bemelte sogn, huilche begiering Prousten Iche hafuer efter kommed, Uansedt dennem Indted Moed Louen er ofue beuist, Eller med Sandferdighed kand ofuer bevuises, at de ... at thelstedis trolouelse og ægteskab. Steddatteren har nu sit tilhold hos mig i Klim sogn i Ode og i Klim Kirche gaar til Herrens Bord med andre Gudz Børn, saa bedis ydmygelist om hans Høyerverdighed Hr Bischop Ville giøre dend Anstalt at hederlig og Vellerde Mand Hr Anders Andersen sogneprest thil Klim med Sin Anexcer dennem kunde Throlofue at Egteschab derefter kunde blifue fuld Byrded, Som efter Louen Schee Burde. Dat Ode 15 gbr? 1691. Hans Høyerverdighed Hr: Bischops Ydmygligste thiener MB

Saasom det Kongl. Ritual pag 310 forbiuder Præsterne, at hindre nogen udi deris Lovlige ægteskab, da hafver Provsten herom .. at erklære sig, at derpaa siden kand kiendes hvad Rett er.
Bilag:
Replic imod Matz Bertelsøns angifvende af Odde i Kliim sogn ang: Hans Stifdatters Johanne Poulsdatters Giftermaal med Peder Gregersen i Orup.

59
Hafver ieg underskrefne annammet af Herridtz Prousten Hæderlig og Vellærde Mand Hr Anders Nielsøn Liungbye 1 Rixdlr som er en Mult fra Jens Smids datter i Østerild forunt Hans Nielsen Hesseldal af Biscopen velædle Doctr. H Bornemann, hvilchen Rixdlr ieg nu strax til Hans Nielsens hustrue skal levere, saa at den skal komme hannem til gode. Norstrup 24 aprilis 1692. Sign Poulsdrup.

60
Niels Sørensen af Haverslev sogn oc Kirsten Porsdatter af Torslef sogn, udi Øster Han Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet de hinanden udj andet oc tredie leed skal vere beslegtiget. København slot 13 january 1694.

61
Peder Nielsen fra Stovby j Kierherret, og Maren Christensdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtiget. København slot 20 octobris 1694.

62
Niels Jensen oc Dorethe Nielsdatter af Sundbye i Staxtrup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet de hinanden udi andet leed skal vare beslegtiget. København slot 1 decembr 1694. Til Christianshauns Kirche 10 rdr.

63
Vii Christian dend femte af Guds Naade Konge etc. haver tilgivet og efterladt Christopher Stubstudiose, Christopher Hansen Stub, sin for nogle Aar siden begangne Leiermaals forseelse, hvorfore vi hannem voris allernaadigste opreisning dend 14 aprilis Anno 1688 hafde givet, som siden dend formedelst dend icke i tide blef affordret, er bleven casseret, saa at samme forseelse icke skal vere eller komme hannem til hinder udi Øland Præste Kaldz tiltrædelse i Aalborg Stift. København slot 11 Decb 1694.

64
Niels Pedersen og Anne Pedersdatter af Dronninglund sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 5 january 1695. Aalborg Hospital 4 Sldr.

65
Christen Madtzen af Schødelund j Raaberg sogn, oc Mette Pedersdatter afgangne Hans Madtzens maa udj ægteskab sammenkomme, u=anseet at fornefnte Christen Madtzen skal have Veret bemelte hendes forige Mand Hans Madtzen udi tredie leed beslegtiget. København slot 23 februarii 1695.

66
Yde Lauritzen boendis udi Veybye i Børlum Herret, og Kirsten Marqvardsdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 21 Maji 1695. Aalborg Hospital 2 Sldr.

67
Christen Jensen boendis udi Vandsted j Venneberg Herret, og Johanne Andersdatter af  Laen? j Kierherred, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hans forige afg. hustrue Inger Thomasdatter skal have været bemelte Johanne Andersdatter udi tredie leed beslegtet. København slot 21 Maji 1695. Aalborg Hospital 4 rdr.

68
Christen Jensøn og Johanne Christensdatter fra Albech sogn i Børglum Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 27 july 1695.

69
Christen Christensen, tienende udi Raabjerg j Buske og Karen Sørensdatter af Hogenhøg [jeg har ikke kunnet stedfæste dette], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nær Søskende Børn.  København slot 7 april 1696. Læst paa Horns og Venneberig Herredsting 17 augustj 1696.

70
Jeppe Christensen Rev og Maren Jensdatter fra Kallerup sogn, udi Tye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet og tredie leed skal være beslegtede. København slot 9 juny 1696.

71
Christen Christensen Janum udi Øster Svenstrup og Anne Nielsdatter udi Tranum sogn, j Øster Hanherret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 1 augusti 1696..

72
Peder Lauritzen oc Maren Nielsdatter af Jegind sogn, udi Sønder Herret paa Moersøe, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet hand oc hendes forige Hosbund skal have veret nest Sydskende Børn. København slot 26 septembris 1696.

73
Christen Lauritzen oc Kirsten Svendsdatter i Understed sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet at de hinanden udi tredie leed skal vere beslegtede. København slot 12 octobr 1697.

74
Jørgen Simonsen og Maren Pedersdatter af Krabesbro [Ulsted sogn], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet de hver andre j tredie leed skal vere beslegtede. København slot 13 novembris 1697.

75
Jens Christensen og Johanne afgangne Jens Jensens, fra Aaboe sogn j Hvetboe Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendis forige afgangne Mand Jens Jensen skal have været hinanden udi andet og tredie leed beslegtet. København slot 1 marty 1698. Aalborg Hospital 2 Sldr.

76
Jens Nielsen og Johanne Hansdatter afgangne Thomas Mikelsens af Skeve sogn, maa udj Ægteskab sammenkomme, uanseet at hand hendis forige Mand bemte afgangne Thomas Mikelsen j tredie leed skal have været beslegtet. København slot 30 augusti 1698.

77
Christen Jensen af Hofven [Hoven] i Aaby sogn i Kiær Herret og Karen Jensdatter fra Byrholt i Sulsted sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden  udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 15 octobr 1698.

78
Jens Lauritzen og Johanne Mouritzdatter af Taars sogn paa Boller gods, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Jens Lauritzen skal for nogen tid siden have avlet et barn uden ægteskab med et Qvindfolk, som fornevnte Johanne Mouritzdatter i tredie leed skal have været beslegtet. Frederichsborg slot 23 Junj 1699.

79
Vii Christian den femte af Guds Naade Konge etc. haver bevilget at Søren Ibsen oc Mette Andersdatter af Astrup sogn udj Horns Herret, i Vor Land Nørre Jylland, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal vere beslegtet. Friderichsborg slot 23 Junij 1699.

80
Vii Friderich den fierde, af Guds Naade Konge etc. haver bevilget at Christen Rosenberg og Anne Humble maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hendes Mormoder skal vere bemelte Christen Rosenbergs moders halv Søster. København slot 14 octobr 1699. Betalt 10 Sldr.

81
Os Elschelige Erich Kaas og J: Anne Helvig Kaas maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet hun skal være hans farbroders datter. København slot 31 octobr 1699.
Bilag:
Ansøgning om ægteskabet, hvoraf fremgaard, at hun er hans farbroder er Hartvig Kaas.

82
Lauritz Nielsen af Biersted Bye og Johanne Jensdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet hun hans forrige afgangne hustrue udi andet led skal vere beslegtet. København slot 6 aprilis 1700. Til Aalborg Hospital 4 Sldr.

83
Niels Christensen Poel og Kirsten Olufsdatter fra Syndal [Sindal] sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal vere hans afgangne hustrue Kirsten Christensdatters sødskend barns datter. København slot den 15 may 1700.

84
Christen Pedersen og Else Christensdatter fra Hannæs?? i Vort Land Nørre Jylland, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden i tredie leed skal være beslegtet. Rendsborg slot 7 july 1700.

85
Peder Madsen fra Ajstrup sogn, udi Kier Herret, udi Aalborghuus Stift, og Anne Svendsdatter maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst sødskende Børn. Jægersborg slot 19 octobr 1700. Til Aalborg Hospital 3 Sldr.

86
Anders Jensen og Maren Michelsdatter fra Øeland, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 20 novembris 1700. Til Aalborg Closter 2 Sldr.

87
Jens Jensen oc Else Jensdatter fra Seyerslef [Sejerslev] sogn paa Mors, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal vere hinanden i tredie leed beslegtede. København slot 27 novembr. 1700.
Bilag att. om Slægteskab:
De er begge føde af tvende Sødschende Børn, nemmelig Karen Svenningsdatter og saa Ellin Michelsdatter.
Sign. Jens Jenssen Offuergaard - Niels Jenssøn

88
Knud Christensen og Karen Pedersdatter fra Oubye sogn og Bye udi Vendsyssel [Odby- det eneste sogn med end. by og no 89 også i Thy?], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet og tredie leed skal være beslegtede. København slot 4 decembris 1700. Betalt 3 Rdr.

89
Søren Pedersen fra Nørby udj Tved sogn j Thy og Mette Andersdatter maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udj tredie leed skal være beslegtede. København slot 28 decembr. 1700.
Att. om Slægtskab:
Deres midler er slette og Forældrene gamle udlefvende folch, som ey noget til deris gafn kand erlege. Sign.

90
Clemen Nielsen og Maren Jensdatter fra Børlum [Børglum] sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet hun hans forige afgangne hustrue udi tredie leed skal have været beslegted. København slot 31 decembris 1700.

91 No 238.
Jens Mortensen fra Giøl sogn og Johanne Jensdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest sødskende Børn. København slot 1 marty 1701. Betalt 2 Rdr.

92 No 951.
Peder Jacobsen Hegelund fra Rudbierg i Vendsyssel og Inger Hansdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet de hinanden udi andet og tredie leed skal være beslegtede. Jægersborg slot 14 juny 1701.

93 No 1725.
Peder Christensen af Lild sogn, udi Vester Hanherret, og Anne Pedersdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet de hinanden udi andet leed skal være beslegtede. København slot 2 decembris 1702. Betal til Nykiøbing Hospital paa Morsøe 8 Sldr..

94 No 997.
Niels Pedersen og Maren Madzdatter fra Flarup Bye, udj Refs Herret maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst sødskende Børn. København slot 10 decembr. 1701.
Notat:
Haver Velforstandig Karl Niels Pedersen Toppenberg af Flarup J Ydbye sogn i Refs Herredt J Thye erlagt og betalt her til Nykiøbing Hospital 4 Rdr.

95 No 1261.
Niels Clausen fra Lyngby Torup i Lyngbye sogn udi Vensyssel og Kirsten Jensdatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet leed skal være beslegtede. København slot 7 octobr. 1702.

96 No 133.
Jens Blak Kampmand Ridefoged paa Irupgaard udj Vensyssel og Margrethe Olufsdatter Hosum i Hundborg Præstegaard maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden i tredie led ere beslegtede. København slot 7 octobr 1702. Til Nykiøbing Hospital 6 Rdr.

97 No 1749.
Niels Pedersen fra Sludstrup i Skærum sogn oc Birgitte Nielsdatter fra Hobendal i Aasted sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. Jægersborg slot 1 septembr. 1702.

98 No 921.
Jens Jensen og Johanne Pedersdatter fra Hvorup sogn, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie skal være beslegtede. Friderichsborg slot 25 july 1702. Betalt 2 Sldr.

99 No 107.
Christen Jensen og Anne Christensdatter fra Tømmerby sogn i Aalborghuus Ampt, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udj tredie leed skal være beslegtede. København slot 18 february 1702. Til Nykiøbing Hospital 4 Sldr.

100 No 465.
Friderich Pedersen fra Ultved udi Aistrup sogn oc Magdalena Nielsdatter fra Staa i Vester Hassing sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal vere beslegtede. København slot 2 may 1702. Betalt til Hospitalet 2 Rdr.

101 No 140.
Povel Nielsen og Else Andersdatter fra Skinderup sogn og Bye i Hillerslev Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 7 february 1702.
For Personernis slette tilstand skyld aftingede de dette paa 2 dlr til Nykiøbings Hospital at udgive.

102 No 998.
Jens Iversen og Anne Jensdatter fra Hillerslev sogn i Thy, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være hans Morbroder datter. København slot 10 decembris 1701.

103 No 1259.
Niels Kieldsen og Anne Andersdatter fra Tved sogn i Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 13 septembris 1701.
Att. om Slægtskab:
Niels Kieldsøn og Anne Andersdatter begge af Nørbye udi Tved sogn er hinanden udi tredie leed beslegtede. Sign.

104 No 1164.
Mikel Nielsen Baun fra Skinderup sogn oc Maren Andersdatter fra Hilderslef [Hillerslev] sogn udi Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun hans forige ved døden afgangne hustrue Sidsel Andersdatter udi tredie leed skal have været beslegtet. Jægersborg slot 6 septembr. 1701. Att. om Slægtskab: Sign. af mænd fra Hillerslev og Skinderup.

Færdig med læsning og afskrift 1ste pakke: C1 – 483.

Begyndt 2den pakke: C1 - 484

105 No 386.
Jens Thomsen oc Anne Nielsdatter af Brystrup?? sogn [Bejstrup??], maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 20 marty 1703.

106 No 726.
Villadtz Jensen fra Skioldborg sogn udi Thy oc Inger Michelsdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal vere beslegtede. København slot 28 aprilis 1703. Til Nykiøbing Hospital 2 dlr.

107 No 1105.
Jens Jensen og Maren Nielsdatter, afgangne Jens Gregersens af Dronninglund sogn, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at hand bemelte hendes forige Mand i tredie leed skal have været beslægted. Gifvet i Vor købstad Aarhuus 23 july 1703. Betalt 3 Sldr.

108 No 594.
Lauritz Ottesen og Kirsten Andersdatter fra Vejby sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at hun skal have været hans forige afgangne hustru udj andet og tredie leed beslegtet. København slot 7 martii 1705.

109 No 770.
Morten Pedersen og Johanne Andersdatter fra Kollerup udj Han Herret, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at hand hendes forige afgangne Mand udj andet leed skal have været beslægtet. Fæstningen Glychstad 13 aprilis 1705.

110 No 1057.
Jens Christensen, barnfød udi Hinding udi Nors sogn, udi Thye, og Maren Madtzdatter, barnfød udi Hiardemaal sogn, udi Tved Bye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie led ere beslegtede. Jægersborg slot 22 Maji 1705.

Efter sognepræstens Hr Madtz Mogensens attest om deris vilkor, er dette aftinget paa 2 Rixdlr, som vedkommende til Nykiøbings Hospital maa udgive.

111 No 1961.
Mickel Christensen og Mette Stephansdatter fra Ruberg Bye udi Venneberg Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie led skal vere beslegtede. Friderichsborg slot 6 julii 1705. Til Sæby Hospital 2 Sldr grundet deres slette vilkor..

112 No 1351.
Anders Johansen og Berthe Nielsdatter fra Sindal sogn, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden i tredie leed skal være beslægtede. Friderichsborg slot 13 julii 1705. Til Bagisvogns Hospital 2 Rdr.

113 No 676.
Thomas Mathiesen fra Elling sogn oc Maren Jensdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hendis forige afgangne Mand skal have været sødskende barn til fornefnte Thomas Mathiesens Fader. Kiøbenhavn slot 20 martii 1706. Grundet slette tilstand 2 dlr til Sæby Hospital.

114
Anno 1706 d 26 augustj har ieg underskrefne Povel Danchel Medtiener til Vor Frue Meenighed her i Kiøbenhavn, efter Provstens Sl: Mag: Johannis Dorschæi ordre, copuleret et par folch i Studi=stræde, Brudgommen Otthe Thomæsøn Spor og Bruden Sidsel Elise Ryber, hvilchet ieg, efter begiering, her med egen haand og Zignet sandferdeligen testerer. Kiøbenhavn d 11 january Ao 1707. Povel Danchel. (LS)

115 No 1063.
Michel Pedersøn og Anne Sørensdatter fra Tolbøl bye udj Lodberig sogn i Thye, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at hand skal have veret hendis forige Mand afgangne Jens Laustsøn udj anden leed beslegtet. Kiøbenhavn slot 18 may 1708. Att. om Slægteskab: Tolbøl 21 juli 1708. Sign.

116 .
Hr Peder Jensen Schibsted, sognepræst til Hiardemaal Meenighed i Hillerslev Herret udi Thy, og Karen Margrete Svendsdatter Kirketorp, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet leed ere beslægtede. Kiøbenhavn slot 6 decembris 1709. Betalt 2 Rdr for deres Slette Vilkors Skyld.

[NB: følgende personer kan have forbindelse med slægten Balsby i Hurup, idet Jens Madsen Balsby anden gang bliver gift med en Anne Nielsdatter, hvis broderdatter Helvig Jensdatter, der er opfødt hos dem, senere sammen med sin mand Claus Jensen Balsby, overtager gården Balsby].

117 No 416.
Wii Friderich dend Fierde, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug udi Sleswig, Holsten, Stormarn og Ditmersken, Grewe udi Oldenborg og Delmenhorst giøre alle witterligt, at Vi, efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernaadigst hawe bewilget og tilladt, saa og hermed bewilge og tillade, at Niels Christensen af Gammel Bye i Grurup Sogn og Helvig Jensdaatter af Dour Mølle i Ydbye Sogn udi Thye, i Wort Land Nørre Jylland, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet at de hinanden udi andet leed ere beslægtede, dog skal de først paa behørige stæder bewiisligt giøre, at de hwer andre ey nærmere, end som herowen er mældet, udi Slægt eller Swogerskab paarører, saa og noget efter deres midler og leilighed, samt Biscopens billig sigelse, til næste Hospital udgiwe, saa fremt de denne Wores allernaadigste bewilling agter at nyde, forbydendes alle og enhwer herimod, eftersom forskrewet staar, at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre, under Wor Hyldest og Naade. Giwet paa Wort Slot Kiøbenhawn den 25 Martii Anno 1710.
Under vor Kongel: Haand og Signet FriderichR. (LS)

Bilag:
Hawer Niels Christensen af Gammelbye i Grurup betalt efter hands Weledle Høyærwærdigheds Sigelse til Hospitalet i Nykiøbing, for at komme i ægteskab med sit Søskindbarn Helvig Jensdaatter af Daurmølle 2 Rixd. hworfor qwitteres. Nykiøbing d 23 Septembr 1710. Sign: Jacob Qwist.

Weledle og Høyærwærdige Hr Biscop.
Den Person, som efter allerunderdanigste ansøgning har erholdet indlagde Hans. Kongl. Maytts allernaadigsttilladelse bref at maa komme i ægteskab med sit Syskindbarn som hand har belagt,hawer begiæret af mig,at ieg wilde demonstrere Eders Høyærwærdighed hands Wilkor, paa det hand der efter med en billig og ringe Kiendelse til næste Hospital maatte andsees, da kand ieg, saa widt mig er witterligt,og ieg hawer kundet udforske,testere dette, at hands lejlighed er Slet og ret,og at hand hawerikke søgtKongebrewet for sin stor midlers skyld, men meere for at hands fald og menneskelig skrøbelighed der wed kunde pardoneris. Hand saawelsom ieg beder derfor i den ydmygst forhaabning, at hand worder tilkiendt en Mulct at gifwe saa ringe som Sættes kand, Hwor paa Jeg wenter allerydmygst Eders Weledle Høyærwærdigheds fromme Betænkning og Brewet tilbage igien med første post, om det kand wære Eders Høyærwærdigheds lejlighed; Assessor Mollerup paa Vestervig har lowet, at Brewet maa addresseris paa ham om Hr Biscop saa behage hannem, det under en Convolut at tilschiche. Forbliwer nest beste ynske og flittigt helsen til Weledle Frue og ganske familie.

Eders Weledle Høyærwærdigheds ringeste Client Peder Swendsen Kirchetorp.
Bedsted Præstegaard dj 23 July Ao 1710.

Adress:
Weledle Høyærwærdighed
Mag: Frans Thestrup
Superintendent ower Wendelbo Stift.
Aalborg.                 Ydmygst.

118 No 39.
Lauritz Pedersen, Fuldmegtig paa Oxholm, og Maren Nielsdatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet leed ere beslegtede. København slot 29 martii 1710. Aalborg Hospital 6 Rdr.
Bilag:
Saasom Laurids Pedersen fuldmægtig paa Oxholm maa i ægteskab Sammenkomme med Mademosselle Maren Nielsdatter huusholderske Samme Steds, uanseet de udi andet leed hinanden ere beslegtede, dog med den Caution, at de først paa behørige Stæder bevisligt giøre, at de hinanden ey nærmere end forskrevet Staar, udi Slect eller Svogerskab paarøre, da af den Anledning, at begge forommeldte Elskende Personers Stamfædre have boet og døde i mit Annex sogn Sampt By Freylef, da kan Jeg i Sandhed Vidne, at i hvor vel dette Elskende Pars Olde Fader Laurids Pedersen og Oldemoder Maren Mickels hvis Beene hvile i Velsignelse, for min Ankomst til Kaldet, have ophørt at være iblant Meenigheden, dog have de efterlat deris Lige, meget fromme Skickelige og Retskafne Børn hvilcke alle have mig været vel bekiendte, og for deris Retsindighed og Christelig forhold mig altid kiere og værde o. s. v. Laurids Pedersen nu tienendes deris Høyædle Velbaarenhed Hr Obriste Levezov herre til Oxholm etc. for Ridefoged, er fød i Hasseris af forhen bemelte Salige forældres gode Søn Peder Laursen, en ærlig og Trofast Mand, Mademoiselle Maren Niels Daatter nu tienende paa Oxholm for Huusholderske, er og fød af bemelte Salige forælderes efterlatte gode Daatter og en Søster til forhenbemelte Peder Laursen, som levede i et Ærligt Ecteskab med den Sl. Mand Niels Christensen, og ere de saaledes Kiødelige sødskende Børn. Sønderholms Præstegaard Sign. Poul Kierulf.

119
Qvittering for et lidet barns Bod, som ved ulykelig hændelse blef død hos Jepp Jensens hustrue i Fladde 1710 paa 1 Rixdlr til Sæby Hospital.

120 No 1315.
Jens Jensen Brun og Else Knudsdatter af Nør Tranders sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed ere beslegtede.  Jægersborg slot 15 augusti 1710. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

121 No 78.
Hr Peder Svendsen Kirketorp, sognepræst til Bedsted og Grurup Meenigheder i Hassing Herret i Thye og Karen Jensdatter Laasby, afgangne Jens Kampmans i Vor Kiøbstad Aalborg, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet leed ere beslegtede. Friderichsberg slot 29 augusti 1710. Betalt 4 Spc.

122 No 1536.
Jacob Henrichsen From og Anne Marie Kieldsdatter [sted ikke angivet] maa uden foregaaende trolovelse og lysning af Prædikestolen hiemme udi huset sammenvies, naar den paabudte Accise efter Consumptions forordningen er bleven betalt. København slot 22 octobris 1710.

123 No 36.
Peder Nielsen Roed af Kollerup sogn og Anne Jensdatter af Klim sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet hun og hans forige afgangne hustrue skal have Veret nest Sødskinde børn. København slot 9 januarii 1711. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.
Bilag:
Forespørgsel om slægtskab fra Præsten i Kollerup til samme i Klim.

124 No 21.
Wii Friderich den fierde, af Guds Naade Konge etc. have bevilget og tilladt, at Maren Eilersdatter fra Tvollum maa for Kirkens disciplin, som hun, formedelst hendes begangne Leiermaals forseelse, efter Loven burde at udstaa, være frj og forskaanet, dog skal hun derimod tiltenkt være, noget efter hendes Midler og Leilighed samt Biscopens billig sigelse, til næste Hospital strax at udgive, saa fremt hun denne Vores allernaadigste bevilling agter at nyde. Kiøbenhavn slot 23 january 1711. Til Nyekiøbing Hospital 4 Rdr.

125 No 27.
Niels Jensen Smed, Voris Rytterbonde af Østerild sogn udi Thye og Maren Povelsdatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet hun og hans forige afgangne hustrue skal have været sødskende Børn. København slot 23 januarii 1711. Til Nykiøbing Hospital 2 rdr.
Att. om Slægtskab:
Hun er hans afg. hustrus nest sødskende barn Sign.

126 No 112.
Christen Lauritzen, boendes paa Byrholt i Sulsted sogn og Gundel Pedersdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de ere hinanden udi tredie leed beslegtede. Kiøbenhavn slot 2 february 1711. Til Aalborg Hospital 3 Sldr.
Att. om Slægtskab:
Sign. af Niels Christensen feldbereder og Christen Justsen Borgere og Jndvohnere i Aalborg.

127 No 16.
Lavritz Christensen Mollerup, Visiterer ved Aalborg Toldstæd, maa for Kirkens diciplin, som hand, formedelst sin med een qvindes person, ved navn Anne Knudsdatter, begangne lejermaals forseelse, efter Loven burde udstaa, være fri og forskaanet, dog skal hand derimod tiltenkt være, noget efter hans Midler og leilighed, samt Biscoppens billig sigelse, til næste Hospital først at udgive, saa fremt hand denne Vores allernaadigste bevilling agter at nyde. København slot 16 februarii 1711. Formedelst hans Slette vilkor leveris til Aalborg Hospital 3 Slettedaler.

128 No 13.
Kield Christian Müller og Karen Nielsdatter af Vor Kiøbstad Aalborg, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de ere sødskende Børn. København slot 2 martii 1711. Efter deris slette vilkoer til Aalborg Hospital 4 Rdr.

129 No 400.
Thomas Andersen af Huusby i Kiettrup sogn [Kettrup] og Anne Thomesdatter af Vanstrup udi Beistrup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de ere nest sødskende Børn. København slot 13 martii 1711. Efter deris slette Vilkor til Aalborg Hospital 3 Sldr.

130 No 514.
Christen Christensen Torn og Maren Andersdatter af Nørtranders sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udj tredie leed ere beslegtede. København slot 27 martii 1711. Som deres vilkor ere saameged Slette, kand de ej betale højere til Aalborg Hospital end 2 Slettedaler.

131 No 461.
Lars Olufsen og Maren Christensdatter af Jerup i Elling sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de ere Næst sødskende Børn. København slot 27 martii 1711. Efter deris meged fattige vilkor, som de klarlig bevist slet intet at eye, kand ikke mere end 2 Slettedaler til Hospitalet leveris.

132 No 869.
Jens Christensen af Futtrup i Tye [Thy] og Ingeborg Nielsdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie lige leed ere beslegtede. Jægersborg slot 1 Juni 1711. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Sognepræsten har kun været i sognet paa 14de aar, kan derfor kun bekræfte iflg. vidner (Mads Nielssøn og Jens Christensen) at de er i tredie leed beslægtede.

133
Henrich From, Indvaaner udi købstad Aalborg, hans herom giorte allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernaadigst have bevilget og tilladt, at hans hustru Maren Henrich Froms maa for Kirkens diciplin denne gang være fri og forskaanet, som hun ellers efter Loven burde have udstaaet, formedelst hendis forseelse med den store uroelighed, hun i hendes huus dend 9 juny sidst forleden, da hun hafde værit til skrifte, have værit foraarsaget, og der over dagen efter ey til Alterens Sacramente kunde annammes, dog skal hun derimod tiltengt være noget efter hendes Midler og leilighed, sampt Biscoppens billig sigelse, til næste Hospital at udgifve, saafremt hun denne Vores allernaadigste bevilling agter at nyde. København slot 1 augusti 1711.
Efter denne Besværlige tiids leilighed Kand iche høyere formaaes at udgifve, herfor, end 4 Rdr til Aalborg Hospital.
2 Bilag i sagen.

134 .
Lille seddel:
Børn: for Christen Madsen Ydbye Hans hustrue, at hun maae være fri for Kirkens diciplin. 1711. Til Nykiøbing Hospital 4 mk.

135 .
Lille seddel:
Børn: for Peder Pedersøn Finch Mette Christensdatter paa ægteskab i forbuden led. 1711. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr.

136 No 1627.
Lauritz Sørensen og Anne Lauritzdatter af Thiis sogn og Bye [Tise], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand skal have været hendes forige afgangne Mand Peder Andersen udi andet leed beslegtet. København slot 31 decembr 1711. Meget slette tilstand til Hospitalet 9 mk = 1 Rdr 3 mk.
Att. om Slægtskab:
Lauritz Sørensen og Peder Andersen  var fulde sødskende Børn og fød af 2de Søstre. Sign.

137 No 41.
Mads Christensen boendes i Nørhalle i Biersted sogn og Karen Laursdatter, barnfød i Sundby sogn i Utrup, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal have været hans forige afgangne hustru i andet og tredie leed beslægtet. Kiøbenhavn slot 23 aprilis 1712. Slette vilkor til Hospitalet 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Sign Christen Andersøn Møller, Peder Sørensen.

138 No 1222.
Niels Povelsen og Else Poulsdatter af Karbye sogn paa Morsøe, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at de ere nest Sydskende børn. København slot 2 augusti 1712. Som den er een ringe Huusmand kand hand ey kræve meere til Nykiøbing Hospital end 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
De er i tredie leed beslægtede. Sign.

139
Lille seddel:
Børn: for Capitain Johan Jørgen Schmidt og Jomfru Anne Cathrine Kaas paa ægteskab i forbuden leed. 1712. 3 Rdr.

140 No 1466.
Jens Andersen af Dover og Karen Christensdatter Gundtoft maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet leed ere beslegtede. København slot 28 octobr 1712. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

141 No 59.
Clemen Nielsen af Bratberriggaarde [Bratbjerg] og Maren Christensdatter af Klitten udi Tranum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed ere beslegtede. København slot 17 januari 1713. Slette vilkor derfor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

142 No 24.
Martinus Lelius, Forpagter paa Sejlstrupgaard, og Jomfru Ingeborg Dorothea Arnoldidatter Dyssel maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hendes moder skal være hans afgangne Faders Søsterdatter. Kiøbenhavn slot 25 februar 1713. Til Aalborg Hospital 4 Rdr.

143 No 240.
Anders Jespersen, boendes udi Staxstrup sogn og Bye paa Thy, og Maren Christensdatter af Sundbye i bemelte Staxstrup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være hans forige afgangne hustrues Morbroders datter. København slot 25 martii 1713.  Til Nykiøbing Hospital 4 Sldr.
Att. om Slægtskab:
Sign. Christen Knudsen, Peder Nielsen.

144 No 7.
Niels Pedersen Borger og Jndvaaner udi Vor købstad Tisted maa for sin begangne Leiermaals forseelse for aabenbar skriftemaal, som hand derfor efter Loven burde at udstaa, være fri og forskaanet; Dog skal hand derimod tiltænkt være, noget efter hans Middel og leilighed, samt Biscoppens billig Sigelse til neste Hospital først at udgive, saafremt hand denne Vores allernaadigste Bevilling agter at nyde. København slot 29 aprilis 1713. Til Nykiøbing Hospital 4 Rdr.

145 No 897.
Bertel Jensen af Vester Hassing sogn og Anne Christensdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtet. København 30 septembris 1713. Efter deres Slette vilkor til Aalborg Hospital 4 Sldr.
Att. om Slægteskab:
Bertel Jensen af Striben og Anne Jensdatter, begge af Vester Hassing sogn. Sign: Peder Madzøn, Bertel Thomesøn, Gandrup.

146 No 1196.
Christen Anderssen, Fisker af Bangsbostrand og Maren Christensdatter Lisborg maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie led skal være beslegtet. København slot 24 novembris 1713. Som ingen der nyde saadan Kongl. tilladels kand give ringere end 3 Sldr, kand disse vel ikke tillades at give ringere end samme Tre Slettedaler til Sæby Hospital, med mindre deris vilkor skulle være aldt for slette. Betalt 2 Sldr.

147 No 7.
Bendt Jesperssen paa Hvidstedgaard [Taars sogn] og Mette Cathrine Vinters maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes afgangne Fader skal have været half Sydskende Børn. Kiøbenhavn slot 12 januarii 1714. Til Aalborg Hospital 10 Rdr.

148 No 265.
Stephan Svendsen af Kietrop sogn i Vensyssel [Kettrup] og Johanne Nielsdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. Kiøbenhavn slot 19 martii 1714. Efter deres slette vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

149 No 66.
Hr Jens Schytte, sognepræst til Hiardemaals sogn, i Hillerslev Herret, og Vibeke Mariche Hagendorn maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sydskende Børn.  Kiøbenhavn slot 4 Maji 1714. Til Nykiøbing Hospital 3 Rdr.

150 No 436.
Oluf Christensen Drasbech og Maren Michelsdatter Krog af Vestervandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. Jægersborg slot 11 Maji 1714.

Naar jndbemeldte Privilegerede Oluf Christensen Drasbech som formedelst opbringelse af fienden til Gottenborg er kun af slet tilstand, betaler til Nykiøbings Hospital 2 Sldr, hvorfor hand herpaa forstanderens qvittering haver at tage, og der efter qvitteringen med dette hans Kongl. mayts allernaadigste Dispensations bref for sin Kierestes sognepræst fremviser og andbringe til Videre befordring ind i Rendencen, kand denne uden Nogen forhaling tillade Deres Ægteskabs fuldbyrdelse efter Loven, naar de og beviser for sognepræsten, at de ey hinanden nermere endten i Slegtskab eller Svogerskab er paarørendis end angives; hvor efter sognepræsten haver dette bref med sin qvittering fra Hospitals forstanderen til Rendencen at fremsende. Aalborg d 9 Juni Ao 1714. F. Thestrup.

151 No 740.
Michel Nielsen Skræder af Vor købstad Aalborg og Margrethe Sørensdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal have været hans forige afgangne hustrue udi andet led beslegtet. København slot 10 julii 1714. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab: Hans forige hustru Zened? Pedersdatter og Margrethe Sørensdatter var sødskende Børn paa Mødrene Side. Sign.

152 No 716.
Jacob Christensen af Giøttrup, udi Hanherret, og Anne Jensdatter af Hørstrup i Tømmerbye sogn, i Aalborghus Amt, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet leed skal være beslegtede. Kiøbenhavn slot 10 septembr. 1714. Efter deres slette vilkor til Aalborg Hospital 3 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Saasom Christen Christensen Kielsgaard af Højstrup i Tømmerbye sogn, har vaaret af os vidnisbyrd begiærende angaaende hans Stifdatter Anne Jensdatter og Jacob Christensens Slegtskab i Giøttrup, da kand vi med sandhed vidne, at de ej ere hin anden nærmere paarørende end i andet led, De ere sødskende Børn, Pigen er fød af Søsteren Anne Jacobsdatter og Jacob Christensen fød af Broderen Christen Jacobsen. Sign.

153 No 1040.
Jens Thomasen og Dorothea Pedersdatter af Kielstrup Bye udi Hillerslev sogn, udi Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at hendes Mor moder Anne Lauritzdatter og bemelte Jens Thomasens forige afgangne hustrues Fader Jens Lauritzen skal have været Sydskende. København slot 19 novembris 1714. Til Nykiøbing Hospital 4 Sldr.

154 No 240.
Christen Hanssen og Else Christensdatter af Aagaard i Bindslef sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet og tredie leed skal være beslegtede. Kiøbenhavn slot 15 Matii 1715. Til Sindal Hospital 2 Rdr.

155 No 309.
Lauritz Lauritzen og Anne Hansdatter af Sønder Tranders, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at hun skal have været hans forige afgangne hustru Maren Jensdatter udi andet led beslegtet. København slot 8 aprilis 1715. Efter meged slette vilkor til Hospitalet 10 mk Danske= 1 Rdr 4 mk.

156 No 32.
Peder Brønsdorph paa Eskier og Henriette Sophie Bugge, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være nær Sydskende Børn. København slot 6 Maji 1715. Til Sæby Hospital 10 Rdr.

157 No 686.
Christen Christensen af Hundborg sogn i Thye og Anne Jensdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet eller tredie leed skal være beslegtet. København slot 10 augusti 1715. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

158 No 912.
Niels Christensen af Tranum sogn og Maren Nielsdatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de hinanden udi tredie led ere beslegtede. København slot 23 novembris 1715. Til Aalborg Hospital 3 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Niels Christensen barnfød udj Ejstrup udi Tranum sogn, ansøger om ægteskab med En Enke boende udj samme sogn i Bratbierggaarde nafnlig Maren Nielsdatter. Sign.

159 No 72.
Niels Jensen Sundbye, Handskemager udi Aalborg og Anne Lauritzdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hendes moder Else Jensdatter og hans forige afgangne hustrue Mette Nielsdatter skal have været Sydskende Børn. Kiøbenhavn slot 23 novembr. 1715. Til Aalborg Hospital 3 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Niels Jensøn Sundbye, paa Anne Lauridsdatters Vegne, Som er barnfød i Nørreøkse her i Brovst sogn, er af os underskrefne Jens Tomesøn i Nørreøkse og Christen Christensøn ibim Attest begierende. Anne Lauridsdatters moder nafnlig Else Jensdatter og Niels Jensen Sundbye, hans nu Sl hustrue Mette Nielsdatter vare Søskende Børn. Sign.

160 No 967.
Lass Olufsen af Rodenberg i Vestervig sogn, og Eline Jensdatter af Lodberg [Lodbjerg], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de hinanden udi tredie led skal være beslegtede. København slot 14 decembris  1715. Disse som ere af slette vilkor giver til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

161
Michel Nielsen og Maren Andersdatter af Skinnerup, maa udj Ægteskab sammenkomme, Uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. København 20 Janv. 1716. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

162 No 224.
Jeppe Pedersen og Mette Jensdatter Skaarup fra Nors sogn, udi Thy, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 13 martii 1716. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Hun er af Nors sogn og han er af Vester Vandet, der er af slet tilstand og begge fattige Bønderbørn, som haabede at fæste en god Bondegaard, bønfalder om taalelig betaling til Hospitalet. Sign.

163 No 295.
Christen Jensen og Mette Gregersdatter af Øsløs sogn og Bye paa Hannæs, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de hinanden udi tredie led skal være beslegtede. København slot 6 aprilis 1716. Efter deris slette vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

164 No 320.
Niels Sørrensen udi Hammer sogn, og Johanne Pedersdatter maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslegtede. København slot 28 aprilis 1716. Slette vilkor betale til Aalborg Hospital 2 Rdr.

165
Lille seddel:
Børn. for Søfren Jensøn og Anne Laursdatter fra Horsens i Hellum Heret paa Ægteskab i forbuden leed. 1716. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

166 No 839.
Christen Pedersen af Elsman i Ulsted sogn og Ellen Jensdatter af Vester Hassing sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal have været hans forige afgangne hustru udi tredie leed beslegtet. Kiøbenhavn slot 2 octobris 1716. Til Aalborg Hospital 3 Rdr.

167 No 1225.
Povel Jensen af Tranum og Karen Mortensdatter af Leerup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Nest Sydskende Børn, og hinanden saaledes i tredie led beslegtet. København slot 14 decembris 1716. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægteskab:
Som angivet. Sign.

168 No 212.
Lauritz Povelsen og Ingeborg Jensdatter af Klastrup Bye, udi Hunstrup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet og tredie leed skal være beslegtede. Kiøbenhavn slot 1 februarii 1717. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

169
Vii tilgiver og efterlader Hans Nielsen og Anne Olufsdatter af Gramstrup i Vestervig sogn i Thye, som hinanden udi tredie leed ere beslegtede, deris med hinanden begangne Leiermaals forseelse, og derhos allernaad. bevilger og tillade, at de samme deres Leiermaals forseelse og Slegtskab uagtet, udj ægteskab maa sammenkomme. København slot 8 februarii 1717. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

170 No 581.
Thomas Bertelsen af Vodskov i Hammer sogn og Anne Pedersdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie leed paarørene. København slot 19 februarii 1717. Ikkun slet tilstand derfor til Aalborg Hospital 3 Sldr.

171 No 578.
Mikel Lauritzen af Hiardemaal sogn i Tye [Thy]og Elline Christensdatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie led skal vere beslegtede. København slot 22 februarii 1717. Til Nykiøbing Hospital 3 Rdr.

172 No 1532.
Jens Christensen i Monstrup [Manstrup] udi Bejstrup sogn og Maren Lauritzdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed ere beslegtede. København slot 12 martii 1717. Efter deris slette vilkor til Aalborg Hospital 4 Sldr.

173 No 839.
Lauritz Nielsen af Kallerup og Anne Pedersdatter af Semb udi Hvidbjerg sogn i Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sydskende Børn.  Kiøbenhavn slot 2 aprilis 1717. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

174 No 176.
Aaning Johansen, Borger og Hattemager udi Aalborg og Birgitte Hansdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun med hans forige afgangne hustru udi andet leed skal have været beslegtet. Kiøbenhavns slot 10 augusti 1717. Til Aalborg Hospital 4 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Saasom Vi underskrevne, begge Borgere, Jndvaanere og barnefød her udi Aalborg, ere bleven begiert af Voris Ven og Svoger Erlig og Velagtbare Mand Aaning Johansen, Voris Attest og Vidne at meddeele, Angaaende hvor nær hand er besvogred og i forvandtskab med Birgethe Hansdatter. Hans forige afdøde Sal. hustrue var i andet leed eller Sødschende barn til Birgethe Hansdatters nu afdøde sal moder. Sign. Knud Pedersen Brønderslev, Diet Beyenburg?

175 No 373.
Niels Jensen af Tolbøl udj Lodberg sogn i Thye og Anne Sørensdatter maa udj ægteskab Sammenkomme, uanseet at hand skal have været hendis forige afgangne Hosbund udj Andet og tredie led beslegtet. Kiøbenhavn 15 novembris 1717. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.
Att:
Om Slægtskab. Sign.

176 No 1114.
Os Elskelig Mag: Sixtus Aspach, Vores Consistorial Assessor, Stifts Provst i Aalborg Stift og sognepræst til Vor Frue Kirke i Vor købstad Aalborg, og Dorothe Marie Rose afgangne Hr Jacob Urbansen Bruns Efterleverske, maa uden foregaaende Trolovelse og Lysning af Prædikestolen, hiemme udi Huset sammenvies, naar den paabudne Accise efter Consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunde forhindre, sampt Skolen, fattige og andre Vedkommende derover intet afgaar. Kiøbenhavn slot 18 novembr. 1717. Betalt 50 Rdr.

177 
Lille seddel der hører sammen med følgende:
Christen Nielsen boende udi Heegaaard i Ørum sogn udj Hassing Herridt i Thye og Else Hansdatter maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet, at hun skal have været hans forige afgangne hustrue udj andet og tredie leed beslegtet. Kiøbenhavn slot 25 marti 1718. Til Nyekøb. Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab. Sign.

178 No 28.
Vii have bevilget og tilladt, at Kirsten Christensdatter, Knud Sørensens hustru af Visbye, som af Herrets Provsten er tildømt at staa aabenbare skrifte, formedelst at hun udi Visbye Kirke den 22 Maji sidst afvigt haver i ubesindighed spyttet til en qvindes Person ved navn Sidsel Knudsdatter, som hafde begaaet hoer med bemelte Kirsten Christensdatters Mand og negtede at forlade hendes Horerie, maa for aabenbare skriftemaal at staa, allernaadigst være befriet; Dog skal hun tiltænkt være noget efter hendes Midler og leilighed, samt Biscopens billig sigelse til de fattige at udgive; Saa skal og sognepræsten alvorligen foreholde bemelte Kirsten Christensdatter hendes forseelse i sit huus i hans Medhielperes overværelse. København slot 4 aprilis 1718. Betale til de fattige i sogned 1 sldr

179 No 790.
Niels Mortensen og Karen Lauritzdatter, begge hiemmehørende i Manstrup Bye, i Beistrup sogn i Øster Han Herret, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie lige leed skal være beslegtede. Kiøbenhavn slot 19 augusti 1718. Efter Deris fattige tilstand betale til Aalborg Hospital 3 Sp 2 mk.

180 No 839.
Povel Jensen og Karen Simonsdatter fra Brusgaard udi Sendels sogn i Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Giorslev 21 septembris 1718. Til Nykiøbing Hospital 3 Rdr.

181 No 1005.
Villatz Christensen og Anne Villatzdatter af Nørre Tranders i Vor Frue sogn ved Vor købstad Aalborg maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden i tredie lige leed skal være beslegtede. Kiøbenhavn slot 21 octobris 1718. Efter Deris fattige vilkor betale til Aalborg Hospital 3 Sldr.

182 No 1121.
Niels Lauritzen og Margrete Andersdatter udi Hune, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden i tredie leed skal være beslegtet. København slot 18 novembris 1718. Efter hans slette vilkor betale til Aalborg Hospital 14 mk danske.

183 No 1178.
Niels Olufsen og Margrete Christensdatter af Holme i Vust sogn, i Vester Han Herret, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. København slot 25 novembris 1718. Efter Deris Slette vilkor betale til Aalborg Hospital 4 daler.
Att. om Slægtskab:
Margrete Christensdatters fader var Niels Ollesens moderbroder. Sign.

184 No 487.
Lauritz Jenssen og Maren Jensdatter af Sundbye i Nørre Tranders sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest sødskende Børn. Kiøbenhavn slot 19 Maji 1719. Efter Deris slette tilstande betale til Aalborg Hospital 2 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign.

184
Indlagt i bilag 487 et indlæg:
Saasom Jeg et Stefnet for at give Vidnesbyrd om Helvig Iversdatters/:fordum Boende i Snever i Bierbye sogn:/ Hendis forhold, imedens hun Sig i Voris Meenighed opholdt, da kand Jeg med Sandhed Vidne, Som følger: Bemelte Helvis Iversdatter var Egte gift med en Mand, Oluf Pedersøn i Snever, og levede da nogen tid Sammen, Som rætte Egte-folch, Christelig og Vel; Iche desmindre har Samme Oluf Pedersøn for en 11 a 12 aar Siden, forlat og draget fra hende og det/: Saa vit mig er Vitterligt:/ uden skiælig aarsag, og hustruens Samtøche og hun imidlertid, fra hans desertion, Saa lenge hun hos os forblef, har iche schichet Sig anderledis, end en gudfrygtig og christlig danne-qvinde, hvilchet Jeg ved min Saligheds æd bekræfter og tilstaaer, naar og hvor begieres.
Bierbye [Bjergby] d 17 may Ao 1719. Laurs Berthelsøn.

185 No 93.
Anders Nielsen, Borger og Jndvaaner i Vor købstad Aalborg og Maren Andreasdatter maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at hendes moder og hand skal være hinanden i andet og tredie leed beslegtet.  Kiøbenhavn slot 15 septembris 1719. Efter deris maadelige vilkor give til Aalborg Hospital 4 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign.

186 No 1240.
Anvold Nielsen un[der] Thisted Amtstue og Maren Pedersdatter maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sydskende Børn. København slot 30 decembris 1719. Efter deris Slette vilkor betale til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

187 No 136.
Mogens Nielsen af Ingstrup sogn og Anne Mortensdatter i Kielstrup Bye i samme sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at hand skal have været hendes forige ved døden afgangne Mand i andet leed beslegtet.  København slot 9 februarii 1720. Som deris tilstand er kun ringe leverer de til Aalborg Hospital 2 Rdr.

188 No 225.
Peder Iversen i Hansted sogn og Maren Andersdatter udi Fæbersted i [Febbersted i Rær sogn] Reir sogn  maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sydskende Børn. København slot 1 martii 1720. Til Nykiøbing Hospital 5 Rdr.

189 No 398.
Jens Andersen af Dalgaard i Hurup sogn og Karen Sørensdatter af Flarup udi Udbye sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet at de hindanden udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 20 aprilis 1720. Til Nykiøbing Hospital 4 rdr.

190 No 400.
Thord Pedersen boende i Høgenhof udi Raaberg sogn og Karen Nielsdatter maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet at de hindanden udi andet og tredie leed skal være beslegtede. København slot 20 aprilis 1720. Efter deris meged Slette vilkor til Sæbye Hospital 2 Rdr.

191 No 550.
Søren Berthelsen Juul Skibskarl fra Læsøe og Anne Pedersdatter af Vor købstad Aalborg maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i andet leed beslegtet. København slot 10 Maji 1720. Maadelige vilkor derfor til Aalborg Hospital 6 Rdr.

192 No 51.
Have Vi bevilget og tilladt, at Sidsel Pedersdatter afgangne Christen Christensen Enke af Vorup bye i Hundborg sogn udi Tye [Thy] maa, for Kirkens diciplin som hun formedelst begangne leyermaal efter Loven burte at udstaa, aldelis være fri og for skaanet; Dog skal hun derimod tiltænkt være noget efter hendes midler og leilighed, samt Biscopens billig sigelse til neste Hospital at udgive, saafremt hun denne Vores allernaadigste bevilling agter at nyde. Friderichsborg slot 7 Junii 1720. Efter hendis vilkor ikkun er Ringe giver hun til Nykiøbing Hospital 3 rdr.

193 No 671.
Niels Hanssen og Magdalene Jensdatter af Brantberg i Tolne sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i tredie leed beslegtet. København slot 17 Juni 1720. Til Sæby Hospital 2 rdr. Att. om Slægtskab. Sign.

194 No 734.
Anders Nielsen og Else Simonsdatter af Tolstrup sogn i Jerslef Herret, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være hans moders Morbroders Daatter. København slot 21 Juni 1720. Efter Deris Slette vilkor kand de ey give mere end 2 rdr til Aalborg Hospital.

195
Søren Pedersøn Toft af Lillevaare [Lille Vorde] og Anne Sørens Daatter af Randrup maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 13 septembr 1720. Efter deris meged Slette Vilkor betale til Aalborg Hospital 2 Rdr.

196 No 1115.
Peder Hansen og Bodil Matzdatter af Vorse Bye [Vorsaa] maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i tredie leed beslegtet. København slot 19 octobris 1720. Efter Deris Slette vilkor betale til Sæbye Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
De er Nestsødskende Børn, saaledes , at hands Fader og Hendes moder vare sødskende Børn aflede af 2de sødskende. Sign Voorse 24 Novb 1720 Christen Christenssøn - S I S.

Færdig med læsning og afskrift 2den pakke: C1-484.

Begyndt 3die pakke: C1-485.

1721:

197
Christen Poulsen og Maren Sørensdatter af Skiørping Bye udi Aalborg Amt, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest sødskende Børn. København slot 7 february 1721. Efter meget slette vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

198 No 1276.
Lars Christensen og Maren Pedersdatter af Vestergaard udi Klim? maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet leed skal være beslægtet. Friderichsborg slot 12 decembris 1721.  Til Aalborg Hospital 4 Sldr

199 No 32.
Mogens Nielsen Hvidbjerg og Zidtzel Christensdatter af Hvidbjerg sogn paa Tyeholm, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at hand skal have begaaet leyermaal med Mette Pedersdatter, som siden ved døen er afgangen, og hvilken Qvindes Person skal have været bemelte Zidtzel Christensdatter faders Sydskende barn. København slot 3 januarii 1721. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

200 No 172.
Povel Christensen Lemb og Johanne Larsdatter af Lemb Bye udi Hellevad sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være hans Sydskende barns Daatter. Kiøbenhavn slot 14 februarii 1721. Efter Deris Slette vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

201 No 302.
Christen Pedersen Broe og Maren Salmandsdatter Kløvborg af Klitmøller bye i Vester Vandet sogn og Hillerslev Herred i Thye, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de hinanden i tredie leed skal være beslegtede. København slot 21de martii 1721. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

202 No 376.
Stephan Jensen af Lødderup sogn paa Morsøe og Mette Nielsdatter af Skallerup sogn maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. København slot 11 aprilis 1721.

203 No 397.
Rasmus Bertelssen og Maren Pedersdatter, Bønderfolk paa Herstholm ved Fladstand, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nær-sødskende Børn, og hinanden udi tredie leed beslegter og besvogret. Friderichsberg slot 26 aprilis 1721. Til Sæby Hospital 2 Rdr.

204 No 1054.
Christen Christensen af Hundborg og Mette Christensdatter af Nørhaae i Tye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi andet og tredie leed skal være beslegtede. Friderichsberg slot 7 novembris 1721. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.

205 No 645.
Anders Larsen af Sønderøx udi Brovst sogn i Øster Hanherret [Sønderøkse i Brovst sogn] og Cidtzel Andersdatter udi Østerbye paa Øland, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være paarørende og beslegtede. Friderichsberg slot 9 Junii 1721. Efter deris Slette vilkor til Aalborg Hospital 3 mk 2 sk.
Att. om Slægtskab:
Disse tvende Personers forældre var fød af tvende sødskende, Nemblig Anders Lavritzons fader af Søsteren og Cidtzel Andersdatter fader af Broderen saa disse er Næst sødskende Børn. Sign. Niels Madtzen, Sørren Christensøn.

1722:

206 No 16.
Madtz Sørrensen Wulf Kiøb og Handelsmand udi vor købstad Aalborg og Drude From maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal vere Nest sødskende Børn og hinanden saaleedis udi tredie leed beslegtet. København slot 6 february 1722. Til Aalborg Hospital 4 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Deres forældre var Ner sødskende Børn  og føde af hver sin Søster. Sign.

207 No 231.
Oluf Andersen af Øster Brøndslund sogn i Jerslev Herret [Øster Brønderslev] og Anne Christensdatter Fiilholm maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede. Kiøbenhavn slot 20 februarii 1722. Deris vilkor er Slette, til Aalborg Hospital 4 Sldr.

208 No 308.
Niels Pedersen Toppenberg af Ydbye sogn og Maren Pedersdatter af Huurup sogn udi Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forige ved døden afgangne hustrue Maren Madsdatter skal have været Sydskende Børn. København slot 27 martii 1722. Til Nyekiøbing Hospital 3 Rdr.

209 No 56.
Niels Rasmussen Lassen sognepræst til Vadum Meenighed og Margrethe Ostenfeld afgangne  Jes Petersen forige sognepræst til bemelte Vadum Meenighed hans Efterleverske, maa udi ægteskab sammenkomme uanseet at fornævnte Niels Rasmussen Lassen og bemelte hendes afgangne Mand skal have været nest Sydskende Børn. Friderichsborg slot 5 Junii 1722. Til Aalborg Hospital 6 Rdr.

210 No 967.

Søren Christensen Buchauve og Kirsten Sørensdatter af Flade, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hin anden udi tredie leed beslegtet. Jægersborg slot 18 septembr. 1722. Efter deris maaadelige vilkor til Nykiøbing Hospital 3 Rdr.

1723:

211 No 25.
Niels Lauritzen Toft af Klim Bye i Vester Hanherret og Margrete Pedersdatter af Agersborg sogn i Øster Han Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet leed beslegtet. København slot 8 januarii 1723. Efter deris meget slette vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

212 No 31.
Gyde Hanssen og Lisbeth Catharina Hansdatter af Vor købstad Aalborg, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest Sydskende Børn. Kiøbenhavn slot 22 martii 1723. Da de er af meget slette vilkor kand de ikke give mere end 2 Rdr til Aalborg Hospital.

213 No 533.
Christen Jensen af Høysted og Anna Thomasdatter af Fugelsang udi Vreilev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Kiøbenhavn slot 14 Maji 1723.

214 No 621.
Peder Pedersen Broe og Anne Christensdatter Schegshøi begge af Klitmøller Bye udi Thye, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden i tredie leed skal være beslegtet. Rosenborg slot 4 Junii 1723. Til Nykiøbing Hospital 4 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Hans Farfader og hendes Farfader har været halv-Brødre. Sign.

215 No 63.
Christen Salmensen af Hundborg sogn i Thye, maa for Kirkens Disciplin, som hand, formedelst begangen leyermaals forseelse med Dorthe Lauritzdatter Sallingboe, efter Loven ellers burte at udstaa, være fri og forskaanet, dog skal hand derimod tiltænkt være, noget efter hans Midler og leylighed, samt Biscoppens billig sigelse til neste Hospital at udgive, saafremt hand denne Voris allernaadigste Bevilling agter at nyde. Rosenborg slot 4 Junii 1723. Som tilstanden ikkun er skal være slet, giver hand til Nykiøbing Hospital 3 Rdr.

216 No 958.
Peder Jensen i Nør Tranders sogn og Bye paa Sohngaards Holms Gods og Maren Lauritzdatter af Sundbye maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest sødskende Børn. Kiøbenhavn slot 27 augusti 1723. Efter Deris Slette vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

217 No 1169.
Niels Christensen af Klim og Helle Svendsdatter af Bonderup i Haverslev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet leed beslegtet. København slot 22 octobris 1723. Efter Deris maadelige vilkor til Aalborg Hospital 3 Rdr.

1724:

218 No 864.
Wii Friderich den Fierde Konge til Danmark og Norge etc. haver tilgivet og efterladt Christen Christensen og Kirsten Lauritzdatter af Albek sogn [Albæk], som hverandre udi andet og tredie leed skal være beslegtet, deris med hinanden begangne lejermaals forseelse, og derhos allernaadigst bevilge og tillade, at de des uagtet udi ægteskab maa sammenkomme. Fredensborg slot 19 augusti 1724. Til Sæbye Hospital 2 Rdr.

219  No 883.
Søren Michelsen af Jægindøe [Jegindø] ved Thyholm og Elisabeth Jensdatter, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden i tredie leed skal være beslegtet. Fredensborg slot 19 augusti 1724. Efter Deris slette tilstand til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.
Ansøgning om lille betaling. Sign. sognepræsten

220 No 1155.
Svend Pedersen af Vasholt i Uldsted sogn og Karen Christensdatter i Øster Veise i Øster Hassing sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Fredensborg slot 21 octobris 1724. For deris slette vilkor, over erlidte Skade ved Ildebrand, kand ey give videre til Aalborg Hospital, end 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Som ang. Sign. Anders Laursøn, Jens Sørensøn, Thomas Pedersøn og Mads Jacobsøn.

221 No 1193.
Søren Larsen og Margrethe Sørensdatter af Flade sogn i Dueholms Amt, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet leed beslegtet. Fredensborg slot 28 octobris 1724. Til Nykiøbing Hospital 3 Rdr.

222 No 692.
Christen Jenssen af Idskov i Voer sogn og Anne Sørensdatter af Idskov Mølle maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Friderichsberg slot 29 julii 1724. Til Sæbye Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Christen Jenssens Farmoder Sl Maren Jensdatter i Nørgaard og Anne Søfrensdatters Farfader Sl Anders Jensen i Søndergaard i Idskouf vare Sydskende. Sign. Jens Andersøn, Peder Jensøn.

223 No 1400.
Christen Jenssen og Mette Nielsdatter af Elsøe sogn paa Morsøe, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie lige leed beslegtet. Friderichsberg slot 15 decembris 1724. Efter deris ringe vilkor til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

1725:

224 No 141.
Vi Friderich den Fierde af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc. af sær Kongelig Mildhed og naade, denne gang allernaadigst have tilgivet og efterladt Mogens Wiingard [Wiingaard], Cantor og Hører udi den Latinske Skole udi vor købstad Aalborg, hvis forseelse hand derudi haver begaaet, at hans hustrue ved hannem skal være kommen fortiilig i barselseng efter Deres bryllup, saa at hand desuagted sin Skole Tieneste maa beholde, og ellers til anden Geistlig bestilling, hvor og naar de lovlig skee kand, befordres; Dog skal hand først efter loven nøyagtig beviise, at hand foruden denne forseelse, sig skikkeligen og vel haver forholdet, saa og nogit efter hans midler og Leylighed, samt Biskopens Billig sigelse til neste Hospital udgive, saafrembt hand denne Voris allernaadigste Opreisning agter at nyde. Fredensborg slot 10de decembr 1725. Til Aalborg Hospital 2 Rdr. Bilag: Ansøgningen.

225 No 471.
Jens Mortensen af Blistrup sogn i Øster Hanherred og Maren Nielsdatter af Holmsøegaard i Haverslev sogn maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at hans afgangne hustrues Morfader og fornevnte Maren Nielsdatters Morfader skal have været halv Brødre. Friderichsborg slot 7 may 1725. Efter deris slette vilkor 3 Slettedaler til Aalborg Hospital.

226 No 713.
Peder Madsen af Flade sogn og Anne Knuds Daatter, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at hand for Ni Aar siden, da hans hustrue levede, i samme sit ægteskab skal have begaaet leyermaal med fornevnte Anne Knudsdatter. Fredensborg slot 2 julii 1725. Efter deris megget slette vilkor, 2 Rdr til Sæby Hospital.

227 No 755.
Ole Pedersen og Anne Hansdatter af Vester Vandets sogn i Thy maa, udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Fredensborg slot 9 julii 1725. Efter deris slette vilkor 2 Rdr til Nykiøbing Hospital. Att. om Slægtskab: Ole Pedersens Farmoder og Anne Hansdatters Mormoder har været Søstre.

228 No 863.
Christen Lauritzsen Fæste Bonde af Hvol udi Lild sogn i Vester Han Herret og Maren Andersdatter maa, udi ægteskab sammenkomme. uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Coldinghuus 11 augusti 1725. Meget Ringe vilkor giver de til Aalborg Hospital 2 Rdr.

229 No 934.
Peder Nielsen af Vittrup udi Børglund sogn [Børglum] og Maren Povelsdatter maa, udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at hans forige ved døden afgangne hustrue og bemelte Maren Povels Daatters Fader skal have været sødskende Børn. Friderichsberg slot 24 septembris 1725. Slette vilkor giver til Sæbye Hospital 2 Rdr.

230 No 1009.
Clemmend Nielsen af Stivelse Bye i Hvidbjerg sogn og Maren Knuds Daatter af Egeberg Bye og bemelte Hvidbjerg sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at fornevnte Maren Knuds Daatters moder og forbemelte Clemend Nielsen skal være sødskende Børn. Fredensborg den 1 octobris 1725. Maadelige vilkor til Nykiøbing Hospital 4 Sldr.

231.
Wi Friderich dend fierde af Guds naade Konge etc. af Særdeelis Kong. mildhed og naade, denne gang allernaadigst hafver tilgifvet og efterladt Studiosus Anders Thorup hans begangne forseelse, i det, at hans hustrue skal være kommen noget fortiilig i barselseng efter deris Brøllup, saa at hand desuagtet til Prædiche Embede, eller anden geistlig bestilling maa befordris, og antages naar, og hvor det skee kand, dog skal hand først efter loven nøjagtig beviise, at hand sig foruden denne forseelse skicheligen og vel har forholdet, saa og noget efter hans midler og leilighed, sambt Biskoppens billige sigelse til Næste Hospital udgifve. Fredensborg slot 29 octobris 1725.

232 No 1191.
Jens Ibsen af Vreilef Closters Goeds udi Furebye sogn [Fur] og Maren Jensdatter afgangne Niels Jensen Bruns Enke, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Fredensborg slot 5 novembris 1725, Slette vilkor giver til Sæbye Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Sign. Christen Ibsen og Jens Christensen boende udi Løchen.

233 No 1227.
Vii Friderich den fierde, Konge etc. af særdelis Kongelig Mildhed og Naade, tilgivet og efterladt Peder Jensen og Kirstine Niels Daatter, Bønderfolk af Egholms Øe, som hverandre udi tredie leed skal være beslegtet, deris med hinanden begangne lejermaals forseelse, og derhos allernaadigst bevilge og tillade, at de, desuagtet, udi ægteskab maa sammenkomme. Fredensborg slot 26 novembris 1725. Slette vilkor betale til Aalborg Hospital 2 Rdr.

234 No 129.
Vii Friderich den fierde af Guds Naade Konge etc. af særdeelis Kongl. Mildhed og naade, denne gang, allernaadigst have tilgivet og efterladt Jørgen Mørch, Hører udi dend latinsche Skole i vor Kiøbstad Aalborg, hvis forseelse hand derudi haver begaaet, at hans hustrue ved hannem skal være kommen for tiilig i barselseng efter deris Brøllup, saat hand, desuagtet, sin Skoletieneste maae beholde, og ellers til anden geistlig bestilling, hvor og naar det ske kand, befordres, dog skal hand først efter Loven nøjagtig beviise at  hand, foruden denne forseelse sig skikkeligen og vel haver forholdet, saa og noget til neste Hospital udgive. Fredensborg slot 26 novembris 1725. Til Aalborg Hospital 3 Rdr. Bilag: Ansøgningen med paategning.

1726:

235 No 95.
Lars Pedersen og Karen Andersdatter udi Manne i Thiis sogn [Thise], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Friderichsborg slot 1 februarii 1726. Ringe vilkor betale til Aalborg Hospital 2 Rdr.

236
Os Elskelig Lars Hauch til Nørre Elkier og Juelingsholm, Woris Cancellie Assessor og Jomfrue Maria Hauch maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. De skal betale halftredsindstiuge Rixdahler til Aalborg Byes Fattiges husis vedligeholdelse, saafremt de denne Woris allernaadigste bevilling agter at nyde. Friderichsberg slot 25 Jan 1726. Beløbet betalt af Hr Krigs Raad samt Krigs og Land Commisaire Bertel Hauch. Husene i Skoelegade.

237 No 348.
Jens Nielsen og Maren Nielsdatter af Tranum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Friderichsberg slot 13 aprilis 1726. Slette vilkor betale 2 Rdr til Aalborg Hospital.
Att. om Slægtskab:
De er begge fødte i Tranum sogn. Sign.

238 No 542.
Niels Pedersen og Anne Nielsdatter af Jestrup Bye udi Liungbye sogn paa Thyholm [Lyngs] maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslegtet. Fredirichsberg slot 24 Maji 1726.

239 No 596.
Christian Ludvig Bønsdorf af Alstrup i Ruberg sogn og Elisabeth Kirstine Kields Daatter, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Friderichsberg slot 7 Juni 1726. Til Sæbye Hospital 2 Rdr.

240 No 1239.
Christen Knudsen og Maren Sørensdatter Bønderfolk af Hvidbjerg sogn maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Friderichsberg slot 25 octobr 1726. Ringe vilkor til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

241 No 1106.
Jens Christensen og Karen Rasmus Daatter af Hals Bye, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i tredie leed beslegtet. Friderichsberg slot 27 septembris 1726. Efter Deris fattige Vilkor betale til Aalborg Hospital 2 Rdr. (Se No 257 ang for sen betaling)

242 No 1234.
Have Vi Tilgivet og efterladt Morten Fladstrand Scagens Degn [Skagen] denne gang, hans begangne forseelse, idet hans hustrue ved hannem skal være kommen nogle uger for tielig udi barselseng efter deris Brøllup. (d 16 Novb 1726. [På bagsiden af et bilag hvor resten findes i næste læg]. 8 novembr 1726.

1727:

243 No 1334.
Christopher Nielsen af Hiardemaal sogn i Thye og Margarethe Madsdatter afgangne Jens Bertelsens af Kaarse Bye og bemelte Hiardemaals sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at hand og bemelte Margrethe Madsdatters wed døden afgangne Mand skal have været hinanden udi andet og tredie leed beslegtet. Fredensborg slot 6 octobr 1727. Til Nykiøbing Hospital 3 Slette daler.

244 No 152.
Hans Christians Svane, sogne Degn til Albek og Vaar sogner i Viborg Stift [Albæk og Vor sogne i Aalborg Stift] og Margaretha Dorothea Bie, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Friderichsberg slot 27 decembris 1726. Slette vilkor til Sæbye Hospital 3 Rdr.

245 .
Anders Laursen og Maren Niels Daatter Senels sogn [Sennels]. (Kun lille seddel i pakken)
Att. om Slægtskab:
De er ej nærmere end udi andet leed beslægtede, de er begge fattige Bønderfolk, som efter min Tanker, ey kand taale i det allerhøyeste at give meere end 2 Rdr til Hospitalet. Senels Præstegaard. 12 Oktobr 1727. Sign.
Bilag: 
Anders Laursens fader Lars Andersen nu boende i Kiælstrup udi Hillerslev sogn, var Broder til Maren Nielsdatters moder Sedsel Andersdatter, som har boet udi Hov i Senels sogn, og nu ved Døden er afgangen.
Sign. Christen Knudsøn, Christen Nielsøn.

1728:

246 No 176.
Niels Jenssen Foget ved Vaargaard, maa for Kirkens Disciplin, som hand formedelst begangen leyermaals forseelse med Giertrud Margrethe Hierman ellers efter Loven burte udstaa, være frie og forskaanet, dog skal hand derimod tiltenkt være noget efter hans Midler og leylighed,samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgive. Fredensborg slot 6te septembris 1728. Efter slette vilkor giver til Sæbye Hospital 4 Slette daler.

247 No 1079.
Thomas Palesen og Kirsten Jensdatter af Bedsted sogn i Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi 3die leed beslegtet. Fredensborg slot 6te septembris 1728. Ringe vilkor til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

248 No 1049.
Lauritz Nielsen af Bratberg og Anne Jensdatter af Jarmstie, begge af Tranum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Nest sødskende Børn. Fredensborg slot 6 septembris 1728. Ringe vilkor give til Aalborg Hospital 2 Rdr.

249 No 1125.
Niels Jensen og Kirsten Lauritzdatter af Jarmstie i Tranum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Fredensborg slot 13de septembris 1728.

Att. om Slægtskab: Som angivet. Leerup 4 octobr. Sign.

250 No 144.
Hr Jens Bonne, sognepræst til Hillerslev og Kaastrup Meenigheder, og Mariana Moldrup maa, udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Fredensborg slot 13 septembris 1728. Til Nykiøbing Hospital 6 Rdr.

251 No 1075.
Jørgen Nielsen Korsbeck og Karen Terchildsdatter [Maren?] af Giøttrup sogn og Bye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Fredensborg slot 6 septembris 1728. Efter Ringe vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

252
Jens Jensen af Tolbøl Bye i Lodberg sogn paa Thye, og Karen Nielsdatter, sammesteds, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hverandre udi tredie leed skal være beslegtede. Fredensborg slot 13 septembris 1728. Ringe vilkor give til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
De har ikke uden deres Gode Hosbonds Velbr. Hr Bierregaards til hielp kundet bragt dette til veye. Sign.

253 No 1200.
Anders Jensen og Johanna Christensdatter Bønderfolk af Sundbye sogn og Bye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hin anden udi andet leed beslegtet. Fredensborg slot 27de septembris 1728. Ringe vilkor give til Aalborg Hospital 2 Rdr.

254 No 1641.
Ove Nielsen af Vester Hassing sogn og Maren Thomesdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i tredie leed beslegtet. København slot 31 decembris 1728. Slette vilkor til Aalborg Hospital 14 mk = 2 Rdr 2 mk.
Att. om Slægtskab:
Thomas Jensens Daatter i Hassinggaard og Ove Nielsen i Gryderlund ere hinanden ey nærmere end i 3die leed beslegtede. At Thomas Jensen self som skal giøre ald dens bryllups omkostning, er i slet tilstand, saa hand dertil maa borge og Laane.

255
Giertrud Margrethe Hiermand af Vort Land Nørre Jylland, maa for Kirkens Disciplin, som hun formedelst begange leyermaals forseelse med Niels Jensøn, foget paa Vaargaard, ellers efter loven burde udstaae, være fri og forschaanet; Saa have vi og allernaadigst bevilget og tilladet, at det barn, som hun i saa Maade med fornefnte Niels Jensøn haver avlet, maa naar det vorder født, til detz Daab og Christendom, som et Ægtebarn befordris; Dog skal hun derimod tiltænkt være noget efter hendis Midler og Leylighed sampt Biscopens bilig Sigelse til Næste Hospital udgive, Saa fremt hun denne voris allernaadigste bevilling agter at nyde. Fredensborg den 6 septembr 1728. Bilag: Fra moderen Fr. Bierch, Steensheede.

256 No 497.
Niels Knudsen, Gadehuus Mand udi Hasseriis Bye, som er henlagt under Budolphi Meenighed, og Anne Christensdatter maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Nest sødskende Børn. Kiøbenhavn slot 30 aprilis 1728. Slette vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

257.
Jens Christensøn, Hals (Se no 241 selve sagen) ang. 2 Rdr til Aalborg Hospital som hands Fader, førend hand reyste herfra til Hands Veledle Høyærværdighed med Kongebrefvet, lofvede, at betale med det samme, men da hand 3 dage derefter kom hiem, undschyldte hand sig, ar hand iche hafde penge noch, da det schulde betales meere end 2 Slettedaler. Imidlertid var folch indbudne til trolofvelse, som schulde staa d 13 decembr. da Hands Veledle Høyærværdigheds paaschrift er af 9 decembr. Trolofvelsen scheede, og Manden lofvede med det første at betale. Siden er det gaaed mig i glemme, ofver det at ieg intet baar tvil om Mandens løfte. Nu beder ieg Allerydmygst, at Hands Veledle Høyærværdighed iche fortørnes herofver, dernest at den godhed bevises mig, at en af Hands Veledle Høyærværdigheds tienere maatte annamme indlagde 2 rixdlr og dem leveere mod qvittering, hvilchen Amanuensis vel sender mig ved leilighed. Hands Veledle Høyærværdighed befales Guds Naade af Veledle Høyærværdigheds ydmygste forbundene tienere. Hals d 3 decembr 1728. Peder Lassøn.

258 No 696.
Christen Pedersen og Maren Michelsdatter af Flade sogn og Bye paa Morsø, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 3die leed beslegtet. København slot 7 Junii 1728. Slette vilkor til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

259 No 809.
Søren Sørensen af Hvidkield [gården Hvidkilde], Voer sogn i Vendsyssel og Margrethe Larsdatter af Vestergaard og bemelte sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forige ved døden afgangen hustrue, skal have været hinanden udi andet og tredie leed beslegtede. Clausholm slot 18 julii 1728. Til Sæby Hospital 12 mk Danske.
Att. om Slægtskab:
Margrethe Larsdatters Mormoder og dend Sl Kones Fader vare sødskende. Strudsholm 16 augusti 1728. Sign. Morten Jensen Strudsholm, Niels Olufsøn.

260 No 482.
Jacob Olufsen tienende ved Land Militcen under det os Elskelig Oberste Stauffenberg allernaadigste anbetroede Regiment i Vensyssel, og Bodel Jensdatter, som skal være sødskende Børn, deres med hinanden begangne leyermaals forseelse, saa og derhos allernaadigst bevilge og tillade, at de desuagtet udi ægteskab maa sammenkomme. Fredensborg slot 23 augusti 1728. Ringe vilkor give til Sæbye Hospital 12 mk = 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Bodil Jensdatter, Jens Christensøns og Maren Madsdatter Datter i Langtved i Volstrup sogn ere Kiødelige Sydskende Børn. Sign. Laurids Christensøn, Christen Ollesøn.

1729:

261 No 89.

Anders Ovesen og Ane Nielsdatter af Hundborg sogn paa Tye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Ane Nielsdatter skal være hans Nest sødskende barn. København slot 28 januarii 1729. Slette vilkor til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Hans moder og hendes moder vare sødskende Børn. Karlen er gandske fattig og ej har nogen tid haft meere, end det, hand nogenledis har kundet klæde sig med til højfornødenhed, Konen, som nu i 2de aar i armod og i sin Enkesæde har opfødt 2de smaa Børne, hafver ved sin Hosbonds Medlidenhed og sin egen flittighed hidindtil beboet Gaarden, Mens hendis tilstand, baade i hendis Sl Mands tiid og til dat har været gandske slet. Hundborg Præstegaard. Sign. Nors.

262 No 595.
Albert Christensen af Røgel og Karen Jørgensdatter af Beystrup, Bønderfolk i Øster Hanherred, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Fredensborg slot 30 Maji 1729. Slette tilstand til Aalborg Hospital 2 Rdr.

263 No 589.
Anders Sørensen og Maren Anders Daatter, Bønderfolk af Hune sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Fredensborg slot 30 Maji 1729. Ringe vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

264.
Vii Friderich dend fierde, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc. giøre alle Vitterligt, at Vi efter Christen Jensen Brøndum, af Vor Kiøbstad Skagen, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernaadigst have bevilget og tilladt, at hand i henseende til den store skade hand skal have taget ved Søen, i det hand skal have mist tvende ham selv tilhørende Skiberomme med indehavende Ladninger, hvorover hand i yderste Armod skal være geraaden og omsider bleven læderet paa sin fornuft, maa over alt udi bemelte Vort Land Nørre Jylland, baade udi Kiøbstaderne og paa Landet, lade udsætte Bekken for Kirkedørene for alle og enhver, som hannem noget derudi til hielp og undsetning af Christen Kierlighed og Medlidenhed, give og meddeele ville. Forbydendes alle og enhver, herimod eftersom forskrevet staar, at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre, under Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vort slot Kiøbenhavn den 18de Junii Anno 1729. Fremviist i Aalborg Bispe Residens 8 juli 1729. Ligeleedes her i Bispegaarden i Viborg fremviisy. 12 julii 1729. Iligemaade er fremviist i Aarhuus Bispe Residence 15 julii 1729. Fremviist her i Riber Bispe Gaard 3 Aug 1729.

265 No 680.
Niels Ibsen af Starbek udi Øster Hassing sogn, og Anna Pedersdatter udi Lunden, og Vester Hassing sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest sødskende Børn. Fredensborg slot 20 Junii 1729. Slette vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

266
anvendes ikke.

267 .
Os Elschelig Lieutenant Erich Arenfeldt og Frue Talle Dorothe Unger afgangne Kield Krag Sehesteds Efterleverske maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være sødskende Børn. Fredensborg slot 6 july 1729. Til Sæby Hospital 2 Rdr.

268 No 1059.
Niels Pedersen og Anne Christensdatter af Tødsøe sogn paa Morsø, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hin anden udi tredie leed beslegtede. Fredensborg slot 19 septembr. 1729. Fattige vilkor til Nykiøbing Hospital 12 mk.

269 No 1218.
Jens Mortensen og Kirsten Jensdatter, begge Bønderfolk af Veibye sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. København slot 15 octobris 1729. Ringe vilkor til Sæbye Hospital 14 mk. Att. om Slægtskab: Som ang.
Sign. Peder Nielsen, Niels Laustsen Veybye.

270 No 191.
Carsten Werchmester udj Vor købstad Aalborg, som hand formedelst begangen  leyermaals forseelse med et qvinde Menniske, navnlig Birgitta Marcus Daatter efter Loven burde udstaa Allernaadigst være frie og forskaanet; Dog skal hand derimod tiltenkt være, noget efter hands Midler og Leylighed samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital at udgive. Kiøbenhavn slot 28 octobris 1729. Til Aalborg Hospital 12 Rdr.

271 No 1229.
Bertel Jensen Munch og Zidsel Christens Daatter, af Hundborg sogn udi Thy, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de hver andre udi tredie leed skal være beslegtede. Kiøbenhavn slot 21 octobris 1729. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som angivet, desuden ejer de intet, uden  et elendigt gadehuus i Klitten som de har i fæste. Hundborg Præstegaard. Sign

1730:

272 No 478.
Jens Larsen og Maren Jens Daater af Dronninglunds Gods, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Fredensborg slot 21 april 1730. Ringe vilkor til Aalborg Hospital 12 mk. = 2 Rdr.

273 No 250.
Christen Madsen af Hørreslef sogn [Heverslev?] i Tranderup Bye og Han Herret og Kirsten Andersdatter af Vester Ullerup Bye i Vester Thaarup sogn [V Torup] og Han Herret [næste side i bilag: Christen Madsen af Haverslev sogn og på bagsiden: C M og Kirsten Andersdatter af Torup sogn] maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at fornevnte Christen Madsens ved døden afgangne hustrue og bemelte Kirsten Andersdatter skal have været nest sødskende Børn. Frederiksberg slot 10 novembris 1730. Slette vilkor, til Aalborg Hospital 14 mk = 2 Rdr.

274 No 1123.
Niels Christensen og Maren Christens Daatter af Øster Vandet sogn udi Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hver andre udi andet leed skal være beslegtede. 13 septembris 1730. Til Nykiøbing Hospital 3 Rdr.

275 No 883.
Christen Simonsen Toftgaard, Soldat under Vores Aalborg hus - eske National Regimente til Foeds og Johanne Svendsdatter, begge af Øster Hassing sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Fredensborg slot 7 julii 1730. Ringe vilkor til Aalborg Hospital 3 Sldr.

276 No 131.
Friderica Lovise Herverskov af Vort Land Nørre Jylland, maa for Kirkens Diciplin, som hun formedelst begangen Leiermaals forseelse, efter Loven, ellers burte udstaae, være frie og forskaanet, Dog skal hun derimod tiltænkt være noget efter hendes Midler og leilighed samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital at udgive, saa fremt hun denne vores allernaadigste bevilling agter at nyde. København slot 14de julii 1730. Efter Hendis slette vilkor, som beretter endnu intet at have Arvet, giver til Nykiøbing Hospital Tre Rdr. Bilag: Om slette vilkor.

277 No 873.
Jens Jensen og Sophia Anders Daatter af Hals sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest sødskende Børn. Kiøbenhavn slot 14 julii 1730. Slette vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægskab:
Jens Jensøn har i fæste her i Byen et Bondestæd paa 1 td Hartkorn og 1 sch og hand har ej Videre, end som stædets besætning kand udfordre, og hand faar intet med pigen, hvis moder er Sl Hr Lars Hvids datter, som har en bondemand, boende paa et lidet stæd her ved byen. Saa Jens Jensøn iche kand formaa at give, uden lidet, til Hospitalet. Sign. Hals Præstegaard Peder Lassøn, Rasmus Ancher Degn i Hals.

278 No 748.
Jens Jenssen Skaarup og Margrethe Jensdatter af Øsløs sogn og Vester Han Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslegtet. Fredensborg slot 30 Junii 1730. Slette vilkor til Aalborg Hospital 2 Sldr. Att. om Slægtskab: Jens Jenssøn Skaarup boende i Øsløs sogn paa Hannæs, hans fader er fød af Magrete Jensdatters faders Søster. Sign.

279 No 12882.
Jens Laurids Helt, Kongl mayts Herreds Foged over Børglum Jersleuf Herreder, Just Bohm, Herredsskriver Sammesteds Giør Vitterligt at Anno 1730 Thorsdagen den 26 Janvary, Paa forne Herretz Ting for Rætten frem kom Welagte Thomes Simonsen af Vrendsted, Som fremstillede Tvende Vidners Personer for at Bevise hvor ledes hand er beslegted med Een Quindes Person: Som hand agter at Egte. Der vidnes, at Hans Fader og Pigen Johanne Niels Datters moders moders, Var Half Sødschende. Actum Anno die et Loco ut Supra. Han er en Fæstebunde af 1/4 gaard her i Vrendsted Bye. Sign.

280 No 172.
Peder Sørensen og Anne Niels Daatter af Hallager bye udi Vadum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hverandre i andet og tredie leed skal være beslegtede. Fredensborg slot 10 februarii 1730. Slette vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

281 No 60.
Søren Pedersen af Flaarup Bye og Karen Lauritzdatter af Heedegaard udi Ydbye sogn udi Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslegtet. Fredensborg slot 10 februarii 1730.

282 No 171
Jens Poulsen og Anne Mogens Daatter, Bønderfolk af Vollerup og Eem [Em], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Kiøbenhavn slot 3 martii 1730. Slette vilkor til Sæbye Hospital 2 Rdr.

1731:

283 No 41.
Christen Nielsen og Maren Cristensdaater af Vester Brønderslev sogn i Jerslef Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Kiøbenhavn 5te januarii 1731. Ringe vilkor, til Aalborg Hospital 3 Sldr.

284.
Et bilag uden navn, som evt. hører sammen med no 283. Ansøgning fra Præsten i Albech Jens Hansen Steenfeldt, om et par tienestefolk som er kommen hinanden for nær, grundet deres slette tilstand, maa undes en lille betaling til Hospitalet. 27 Febr 1731.

285.
Niels Jensen Muur af Vor købstad Schagen [Skagen], som formedelst at hans huus og alt hvad han eyede ved Een Uløckelig Jldebrand den 7 october 1730 skal være opbrændt, skal være geraaden i stor Armod og fattigdom med hustrue og børn, maa Becken for Kirkedørrene over alt saa vel i Kiøbstaderne som paa Landet i Aalborg stift lade indsette, for alle og Enhver, som  hannem noget derudi til hielp og undsetning, af Christen Kierlighed og medlidenhed, give og meddele ville, Forbydendes alle og Enhver herimod, efter som forskrevet staar, at hindre, eller udi Nogen Maade forfang at giøre, under Vor hyldest og Naade. København slot 26 octobr 1731.

286 No 3041.
Frants Sørensen og Maren Michelsdatter af Nors sogn udi Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Fredensborg slot 28 septembris 1731. Ringe tilstand til Nykiøbing Hospital 12 mk.

287 No 2863.
Christen Andersen Drasbech og Ellen Mortensdatter Broe, Bønderfolk af Klit Møller Bye og Vestervandet sogn, udi Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Fredensborg slot 9 septembr 1731. Ringe vilkor til Nykiøbing Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign.

288 No 2259.
Regimentskvarteermester Johan Christopher Thim og Sophie Kirstina Hauch af vor købstad Aalborg, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udj Andet og tredie leed Beslegted. Fredensborg slot 7de septembris 1731. Til Aalborg Hospital 10 Rdr.
Att om Slægtskab:
Johan Christopher Thimm, som skal giftes med min Søster Sophie Kierstine Hauch, iche ere hin anden nærmere beslægted eller besvogred, som Sødschende Børn hun i andet og hand udi tredie Led, bliver herved af mig tilstaaet og bekræfted. Aalborg 15 octobr 1731. Lars Hauch.

289 2711.
Niels Pedersen og Anna Jensdatter af Hiardemaal, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hans moder og hendes moder skal være sødskende, og de hinanden saaledes i andet leed beslegtet. Rosenborg slot 30 julii 1731. Maadelige vilkor til Nykiøbing Hospital 15 mk.

290 No 2529.
Christian Andersen og Kirstine Christensdatter af Hundstrup [Hunstrup], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet leed beslegtet. Staden og fæstningen Rendsborg 10 julii 1731. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

291 No 1714.
Oluf Thomsen af Vidstrup sogn og Bye udi Venneberg Herret og Maren Stephensdatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Maren Stephensdatter skal udi andet leed være beslegtet med et qvindes Menniske, navn lig Johanne Lauritzdatter, som hand for nogen tiid siden skal have besvangret. Kiøbenhavn Residence 11te Maji 1731. Ringe Vilkor til Bagisvogn Hospital 2 Rdr.

292 No 74.
Niels Pedersen Scorup Borger og Indvaaner i vor købstad Tisted og Helvig Pedersdatter Vibe afgangne Christen Sørensen Nors hans efterleverske sammesteds, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand og bemelte hendes afgangne Mand skal have været hinanden udi tredie leed beslegtet. Fredensborg den 19 Maji 1727. Eftersom forige sognepræst i Thisted haver Copuleret dem, førend hand til Hospitalet haver betalt, saa efter hans eget tilbud, betaler han til Nykiøbing Hospital 3 Sldr.

293 No 924.
Niels Andersen og Anne Niels Daatter af Eerslef [Erslef] sogn og Bye paa Mors, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de hverandre udi tredie leed skal være beslegtede. Kiøbenhavn 16 martii 1731. Slette vilkor til Nykiøbing Hospital 12 mk.  Att. om Slægtskab: Som angivet, de er fattige og trengende Folck, og haaber de kan nøjes med 6 mk. Sign.

294 No 1040.
Anders Nielsen og Christence Mortensdatter ved Klitmølen udi Vestervandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skall være hinanden udi 3die leed beslegtet. København 9de martii 731. Til Nykiøbing Hospital 3 Sldr.

295 No 909.
Niels Pedersen af Carby sogn paa Mors, og Karen Nielsdatter af Refs Ydby sogn i Tye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Kiøbenhavn 10de februarii 1731. Ringe vilkor til Nykiøbing Hospital 3 Sldr.

296 No 991.
Niels Nielsen af Refs Ydbye sogn og Johanne Pedersdatter af Carbye sogn paa Mors, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Kiøbenhavn 10 februarii 1731. Til Nykiøbing Hospital 3 Sldr.

297 No 253.
Niels Christensen og Anna Christens Daatter, Bønderfolk af Albek sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtet. Kiøbenhavn 19 januarii 1731. Til Sæby Hospital 3 Sldr.

298 No 5.
Poul Nielsen og Gedsche Anders Daatter af Østervandet sogn udi Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Kiøbenhavn 12 januarii 1731. Til Nykiøbing Hospital 3 Sldr. Bilag: Gedsche Andersdatter er en Enche med 4 smaa børn af maadelig tilstand. Sign. Hundstrup præstegrd. Rubeck Humble.

1732:

299 No 29.
Vii Christian den Siette Konge etc. haver bevilget og tilladt, at Povel Landt Stodiosus af Aarhuus Stift, maa for Kirkens Disciplin, som hand formedelst begangen lejermaals forseelse med Maren Sørensdatter, efter Loven ellers burte at udstaa, være fri og forskaanet, dog skal hand derimod tiltenkt være noget efter hans Vilkor og Leilighed, samt Biskoppens billige sigelse til næste Hospital at udgive. Friderichsberg den 17 decembr 1732. Se no 300.

300 No 33.
Vii Christian den Siette Konge etc. af sær Kongelig Naade, denne gang allernaadigst have tilgivet og efterladt, Povel Landt Studiosus af Aalborg Stift, hvis forseelse hand derudi haver begaaet, at hand skal have besvangret et qvinde Menniske ved navn Maren Sørensdatter, saa at hand desuagtet til geistlig Bestilling hvor og naar det lovligen skee kand, maa befordres og antages, dog skal hand først efter Loven nøyagtig beviise at hand sig foruden denne forseelse skikkeligen og vel haver forholdet, saa og noget efter hans Midler og Leylighed, samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital udgive. Frideriksberg 12 decembr. 1732.

301 No 1069.
Christen Iversen og Dorethe Olufsdatter af Tranum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtet. Fredensborg slot 22 augusti 1732. Slette vilkor til Aalborg Hospital 14 mk.

302 No 1112.
Christen Mouritzen af Møllegaard og Maren Madsdatter af Huusbye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Fredensborg slot 22 augusti 1732. Maadelige vilkor til Aalborg Hospital 16 mk.

303 No 1022.
Ole Pedersen og Johanna Christensdatter at Vilstrup Bye, Børglum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Fredensborg slot 25 julii 1732. Slette vilkor til Sæby Hospital 2 Rdr.

304
Hr Christen Madsen Gassum, sognepræst til Bierbye og Mygdal sogner, og Gye Kields Daatter afgangne Mag. Jacob Kierulfs Enke, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at fornevnte Gye Kields Daatter skal have været i andet leed beslegtet med bemelte Hr Christen Madtzen Gassums forige, og ved Døden afgangne hustrue. Fredensborg slot 18 julii 1732. Maadelig vilkor til Sindal Hospital 4 Rdr.

305 No 832.
Jens Terkelsen og Karen Christensdatter af Vestervigs Amt og sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest sødskende Børn. Fredensborg slot 30 Maji 1732. Slette tilstand til Nykiøbing Hospital 12 mk.

306 No 439.
Laurs Andersen og Maren Jørgensdatter af Skylstrup Bye og Børglum sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslegtet.
Frederichsberg slot 12 aprilis 1732. Slette tilstand til Bagisvogn Hospital 12 mk.

1733:

307 No 1455.
Jens Christensen af Giud [Grud] i Hvidbjerg sogn paa Thyholm, og Inger Erichsdatter af Helligsøe sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans afgangne hustrue skal have været hinanden udi andet og tredie leed Beslegtet. Friderichsberg slot 13 novembris 1733.  Slette tilstand til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

308 No 103.
Peder Christensen Brøndum, Borger og Indvaaner udi vor købstad Skagen og Anna Ibsdatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nær sødskende Børn og saaledis hin anden udi tredie leed beslegtet. København 10 julii 1733. I Kongens fraværelse Sign. Ringe tilstand til Sæby Hospital 2 Rdr.

309 No 1357.
Peder Nielsen og Maren Nielsdatter af Skiebye udi Sct Olufs sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nær sødskende Børn. Fredensborg slot 24 octobris 1733. Ringe tilstand til Sæby Hospital 2 Rdr.

310 No 489.
Niels Madsen og Else Jensdatter af Langvad i Tømmerbye sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi 2det og 3die leed beslegtede. Friderichsberg slot 17 aprilis 1733.

311 No 242.
Hr Michel van Hauen sognepræst til Horne Meenighed og Maren Bang Posth maa, uden foregaaende Trolovelse og Lysning af Prædikestolen, hiemme i Huuse sammenvies, naar den paabudne Accise, efter Consumptions Forordningen, er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunde forefindes; Desligeste at Kirken og dens Betiente, samt Skolen, fattige og andre Vedkommende, derover intet afgaar. København slot 3 martii 1733.

312 No 209.
Niels Erichsen af Øster Brønderslev og Maren Pedersdatter af Bredkier sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtet. Frederiksberg slot 20 Febr. 1733.
Notat:
Dette navn Niels Erichsen er forskreven for Peder Jensen, men er rigtig noch at det er disse Personer meent, som efter deres slette vilkor giver til Aalborg Hospital 15 mk. Sign. Thestrup.

1734:

313 No 1069.
Povel Andersen af Sundbye i Nør Tranders sogn og Kirsten Nielsdatter af Uttrup i bemelte Nør Tranders sogn maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Kirsten Nielsdatter skal have været nest sødskende barn til hans forige og ved døden afgangne hustrue Anne Nielsdatter. Hirtzholm slot 30 julii 1734. Ringe vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

314 No 126.
Mads Corfitzen og Maren Pedersdatter af vor købstad Aalborg, maa udi ægteskab sammenkommme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtet. Hirtzholm slot 13 Aug. 1734. Slette vilkor til Aalborg Hospital 2 Rdr.

315 No 1501.
Christen Christensen og Margrethe Peders Daatter Bønderfolk af Vixø [Vigsø] sogn og Bye, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi 3die leed skal være beslegtede. Friderichsberg slot 29 octobris 1734. Slette tilstand til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

316 No 40.
Rasmus Larsen Friis og Kirsten Jensdatter Paal af Vor købstad Skagen, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest sødskende Børn. Friderichsberg 19 februarii 1734. Til Sæby Hospital 2 Rdr.

1735:

317
Velædle og Høyærværdige.
Den nærværende fattige Karl Peder Lauritzøn af Nørklit i Lild sogn haver erlagtet Kongl. allernaadigste Benaadning paa at maa ægte sit nær Sydskendebarn Maren Knudsdatter kaldet; Saa remitteres Hand hermed til Høye Øvrighed med sammen allernaadigste Kongl. Bevilling, som pleyer at nedlegges i Stifts Kisten, og Videre ordre fra Høye Øvighed sogne Præsten tilstilles, at den kiendelse til Hospitalet er erlagt, og at sogne Præsten haver sit Embede at forrette; Til samme ordres Erlangelse, Jeg da i Pligt at mit Embede maae Vidne med Fornte Personer, at de ey erre hin anden nærmere beslegtede end i tredie leed, og at Høye Øvrighed kand vide deres Leylighed for derefter at regulere Deres Kiendelse, da er den kun fattig og slet, thi hand er fæstebonde af et Lidet Boel i Nørklit, som skatter af 5 skp 1 alb Hartkorn, hvilket dog siden Landmaalingen er saa forødt af Sandflugt, at Eyendommen er fast Hardt, og Huusene for Sandflugts skyld tvende gange paa nogle aar forflyttede. Testerer Henrich Jespersen [sognepræsten]. Betaler 2 Sldr.

318 No 522.
Peder Pedersen og Bodild Christensdatter Bønderfolk af Skyum sogn og Bye i Hassing Herret i Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at fornevnte Peder Pedersens ved døden afgangne hustrue og bemelte Bodild Christensdatter vare sødskende Børn.  Fredensborg slot 7 Maji 1735. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

319 No 48.
Christen Christensen af Vester Taarup og Mette Christens Daatter af Odde udi Klim sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn.  Friderichsberg slot 7 januarii 1735. Maadelig vilkor til Aalborg Hospital 4 Sldr. = 2 Rdr. Bilag: Oprejsningsbrev for Studioso Christen Christensen Schmidt. Han er en fattig Student ejer intet uden en stoor Giæld.

320 No 89.
Vii Christian den Siette, Konge etc. have tilgivet og efterladt Jens Hvas Studiosus, hvis forseelse af hannem kand være begaaet, idet hans hustrue Ved hannem skal være kommen nogle Uger for tilig i barselseng efter deris Brøllup, saa at hand des uagtet, til geistlig Embede naar og hvor det lovligen skee kand, maa antages og befordres; Dog skal hand først efter Loven nøyagtig beviise, at hand sig foruden denne forseelse skikkelig og vel haver forholdet, saa og noget efter hans Midler o. s. v. til neste Hospital udgive. Friderichsborg slot 12 augusti 1735. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

321 No 71.
Vii Christian Den Siette, Konge etc. Giøre alle Vitterligt, at vi efter Peder Christensen Holstrup som er kaldet til at være Degn til Hammer og Horsens sogne, hans herom allerunderdanigste giorte ansøgning og begiering allernaadigst have tilgivet og efterladt ham hvis forseelse, som af hannem er begaaet i det hans hustrue, efter deris bryllup, er kommen nogle uger for tidlig i barsel Seng, Saa at hand des uagtet, Samme Degnekald ubehindret her efter maa nyde og bekomme, dog skal hand først tiltenkt være, noget efter hans Midler og Leilighed, samt Biskoppens billig Sigelse til neste Hospital at udgive. Friderichsberg slot 28 Maji 1735. Ringe vilkaar til Aalborg Hospital 2 Rdr.

Færdig med læsning og afskrift 3die pakke: C1 – 485.

Begyndt 4de pakke: C 1 – 486.

1736:

322 No 1328.
Søren Lauridsen af Steensholt i Skiæve sogn [Skæve]  og Karen Sørensdatter, Bønderfolk, sammesteds, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være næst sødskende Børn. Friderichsberg slot 2 november 1736. Slette vilkaar, til Aalborg Hospital 2 Rdr.

323 No 815.
Jens Pedersen af Huusbye i Kietterup sogn [Kettrup], i Vester Han Herret og Maren Thomasdatter af Manstrup Bye udi Beistrup Søgn i Øster Han Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være sødskende Børn. Fredensborg slot 10 Aug 1736. Til Aalborg Hospital 3 Rdr.

324 No 362.
Christen Pedersen Bisgaard, boende i Kagstrup sogn og Bye i Hillerslev Herret [Kaastrup i Hillerslev sogn?] og Maren Andersdatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være hans Faders Broders datter. Friderichsberg slot 6 aprilis 1736. Maadelig Lejlighed til Nykiøbing Hospital 2 Rdr. Notat: C P af Hillerslev sogn.

325 No 9.
Jacob Michelsen Helbech af vor købstad Aalborg, maa for Kirkens Disciplin, som hand formedelst begangne leiermaals forseelse med Birgitte Pedersdatter, efter Loven ellers burte udstaa, være fri og forskaanet, Dog skal hand derimod tiltænkt være, noget efter hans Midler og leilighed, samt Biskopens billig sigelse, til neste Hospital at udgive. Friderichsberg slot 3 februarii 1736.  Maadelig vilkaar betale til Aalborg Hospital 8 Rdr.

1737:

326 No 141.
Vii Christian den Siette, af Guds Naade Konge etc. af sær Kongelig Naade, denne gang, allernaadigst haver tilgivet og efterladt, Studioso Lyder Hansen Kiærgaard boende i Vor købstad Horsens, den af ham, før hand blev gift, begangne leyermaals forseelse, saa at hand, des uagtet, til geistlig Bestilling, naar og hvor det lovningen skee kand, maa befordres og antages, Dog maa hand ey emplogceres til noget geistlig Embede i det sogn, hvor hand leyermaals forseelsen har begaaet, Saa skal hand og først, efter Loven, nøyagtig beviise at hand sig, foruden denne Forseelse, skikkeligen og vel haver forholdet, saa og noget betale o. s. v. til neste Hospital. Gottorp slot 25 Maji 1736. Til Aalborg Hospital 3 Rdr.

[Ganske vist står der købstad Horsens, men måske menes der Horsens sogn i Aalborg Stift]

327 No 37.
Erich Christensen Kieltof, boende i Hillersløv [Hillerslev] sogn og Bye paa Tye, og Anne Maria Pedersdatter af Brundbye i bemelte Hillersløv sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Anne Marie Pedersdatter og fornevnte Erich Christensen Kieltofs afgangne hustrue Sidsel Andersdatter skal have været sødskende Børn.  Friderichsberg slot 30te decembris 1735. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

328 No 1519.
Christen Pedersen Dahl og Sophie Sørensdatter af Gug Bye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at fornevnte Christen Pedersen Dahl og benevnte Sophie Sørensdatters forige ved døden afgangne Mand, skal have været sødskende Børn. Friderichsberg slot 11 novembr 1735. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.

1738:

329 No 1487.
Niels Selgensøn og Bodil Thomasdatter boende i Gue Bye [Gug?], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at fornevnte Bodel Thomasdatters skal have været i ægteskab med fornevnte Niels Segelsøns moders sødskende barn, nu afgangne Peder Larsen. Frederichsberg slot 25 novembrist 1735. Til Aalborg Hospital 2 Sldr.

330 No 1224.
Peder Lauritzen og Maren Knudsdatter af Lille sogn [Lild] i Han Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nær sødskende Børn, og saaledes hinanden i tredie leed beslægtede. Frideriksborg slot 30 septemb 1735. Til Aalborg Hospital 2 Sldr.

331 No 927.
Christen Pind af Gøttrup og Kirsten Pedersdatter af Tandrup, Hanherret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslægtet. Friderichsborg slot 12 augusti 1735. Til Aalborg Hospital 3 Rdr.

332 No 1601.
Christen Pedersen og Mette Christensdatter begge af Lødderup sogn og Bye paa Mors, maa udi ægteskab sammenkommme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Frederichsberg slot 15 novembris 1737. Under Christen Andersens Navn er betalt for indbem. Christen Pedersen til Hospitalet 2 Rdr.
Bilag:
Lykønskningsbrev fra Præsten i Nykiøbing M Giøe til Biskoppen med det høje Biskoppelige Embede her i Aalborg Stift. Desuden beder han om, at det beløb de to skal betale til Hospitalet maa blive liden og taalelig for dem, eftersom deres tilstand er kun fattig og slet. Jeg haaber at Degne vacancen i Vejerslev og Blidstrup sogne her i Herredet er blevet Deris Højærværdighed til kiendegivet af Mons. Ville, eftersom Jeg strax efter forrige Degns død gav ham notice derom.

333 No 566.
Peder Nielsen Høg af Svenstrup og Anne Nielsdatter af Leerup sogn, Bønderfolk af Vester Han Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hans ved døden afgangne hustrue, og fornevnte Anne Nielsdatter skal have været hinanden udi tredie leed beslegtet. Frederiksberg slot 3 Maji 1737. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.
Bilag om Slægtskab:
Lauritz Rhood i Lunde - 1)Inger Lauritzdatter Lauritz Rhoods datter - Lauritz Thomsen Inger Lauritzdaaters søn - Margrete Lauritzdatter Lauritz Thomsens datter Peder Høegs afdøde hustrue. 2) Poul Lauritzen Lauritz Rhoods Søn - Anne Pouelsdatter Poul Lauritzens datter - Anne Nielsdatter, som er Anne Pouelsdatters datter begiæris til ægte  af Peder Høeg. Saaledis efter angivelse og nøye udforskning at være i sandhed testerer Leerup Præstegrd. Sign. Fotokopi.

334 No 135.
Peder Larsen Høyer og Mette Maria Andersdatter Pohl af Vor købstad Skagen, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegted. Fredensborg slot 23 augusti 1737. Til Sæby Hospital 2 Sldr.

335 No 1494.
Christen Sørensen og Giertrud Sørensdatter, Bønderfolk af Røgild Bye udi Brovst sogn og Øster Hanherret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hans afgangne hustrue Mette Mortensdatter og fornevnte Giertrud Sørensdatter, skal have været næst sødskende Børn. Friderichsborg slot 8 november 1737. Til Aalborg Hospital 2 Sldr.

336 No 59.
Mathias Christian Jessen sognepræst til Vibye og Tiiset Meenigheder i Aarhuus Stift og Anne Lucie Kiergaard, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie lige leed beslegtet. Friderichsberg slot 11 aprilis 1738. Maadelig tilstand til Aalborg Hospital 6 Rdr.
Att. om Slægtskab: 
Min Stifsøn Hr Mathis Jessen, sogne Prest til Vibye og Tise Meenigheder i Aarhuus Stift og Anne Lucie Kiergaard, ere iche hinanden nermere paarørense, end udi lige tredie leed, saaledes at hans Sl Fader Hr Jes Peitersen Jessen ere sødskende barn til Hendes Sl moder Margrete Lydders datter Lassen, Sl Hr Hans Kiergaard. Vadum Præstegrd. Sign.

1739:

337 No 960.
Niels Christophersen af Tranum og Inger Lauridtzdatter af Jarmstid Bye, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Rosenborg slot 14de julii 1738. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.
Bilag om Slægtskab:
1)
Ohle Lauritzen og Dorthe Christensdatter aulede: Karen Ollufsdatter og Mette Ollufsdatter. K. O. aulede Birgitte Iversdatter.
M. O. aulede Lauritz Nielsen. B. I. aulede Niels Christophersen. L. N. aulede Inger Lauritzdatter.
At dette er efter nøye udforskning i sandhed testerer Leerup Præstegaard. Sign.

338
ikke anv.

339 No 975.
Christen Christensen og Else Nielsdatter, Bønderfolk af Tømmerbye og Lill [Lild], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtet.  Rosenborg slot 14de julii 1738.  Fattige og maadelige vilkaar til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

340 No 932.
Jens Thomasen og Maren Christensdatter, Bønderfolk af Klestrup i Jerslef sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være næst sødskende Børn og hinanden udi tredie leed beslegted. Rosenborg slot 14 julii 1738. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Som angivet og taksigelse for Biskoppens Besøg.

341 No 1442.
Bertel Pedersen og Bodild Thomasdatter, Bønderfolk af [Vester?]Hassing sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest sødskende Børn. Frederiksborg slot 24 octobr 1738. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Som ang. Sign. Ole Agerholm, Vester Hassing. Som forlovere og Cautionister Jørgen Hansen og Ove Nielsøn.

342 No 1429.
Jens Jensen og Kirsten Nielsdatter, Bønderfolk af Aarup i Vreilif sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være sødskende Børn. Frederichsberg slot 14 novembr. 1738. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

343 No 264.
Christen Andersen af Nørre Tranders sogn og Bye, og Karen Jensdatter af Uttrup Bye i bemelte sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Frederichsberg slot 7 martii 1738. Til Aalborg Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som angivet.

344 No 922.
Anders Christensen Kube og Maren Joensdatter, begge Bønderfolk af Vester Hanherret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være sødskende Børn. Friderichsborg slot 27 Junii 1738. Maadelige vilkaar til Aalborg Hospital 2 Rdr.

345 No 1017.
Vii Christian den Siette, af Guds Naade Konge etc. tilgiver og efterlader Lars Krabbesen og Maren Andersdatter, Bønderfolk af Boddum sogn i Thyeland, Refs Herret, deres med hinanden begangne leyermaals forseelse, da bemelte Maren Andersdatter tilforn skal have begaaet leyermaal med fornevnte Lars Krabbesens nest sødskende barn Gravers Larsen, saa og herhos allernaadigst bevilge og tillade, at de desuagtet i ægteskab maa sammenkomme. Frideriksborg slot 25 julii 1738. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som angivet, desuden at deres tilstand og vilkor er ganske Slette, fattig og ringe. Sign.

346
Bilag i no 35:
Brev til Biskoppen Hr Broder Broersøn i Aalborg, fra sognepræsten Klim ang. slægtskab, for unavngiven personer - som icke ere nærmere beslegtigede, end at de ere sødskende Børn, de ere Huus Folck, Fæste Manden en Matros, hvoraf kand vides, at de icke har for meget tilovers. 24 julii 1738.

347 No 1758.
Povel Pedersen Hofve, af Hassing, og Maren Jensdatter af Tolbøl i Lodberg sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans afgangne hustrue Karen Jensdatter skal have været Nær sødskende Børn. Friderichsberg slot 20 december 1737. Maadelig og fattig, til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Karen Jensdatter og Maren Jensdatter er ickun Nær sødskende Børn, thi Niels Madsøn og Gravers Madsøn vare Brødre, Jens Nielsøn og Jens Graversøn sødskende børn. Sign.
Bilag:
Maren Jensdatter, tienende i Nors Præstegaard. Stedet som Poul Pedersen Hove i fæste haver, er kuns ringe og slet for Udgifterne, foruden det, at hand maatte koste meget paa hans Sl. Kones langvarige Sygdom, som nesten et aar continuerede, og hun efterlod ham tvende, smaa uopdragne Børn, hand ey lidet har maat sette till af sin formue, siden hand kom her til stedet, og derfor ey kand ansees anderleedes, end af heell maadelig Middel og Leylighed, Saa at hand icke kand formaae, at give saameget til denne Gudelige brug, som hand ellers, som en god Christen/: den Jeg altid har kiendt ham for:/ hafde god hierte og villie till. Hassing Præstegaard 13 january 1738. Sign.

Hvad Maren Jensdatters formue er angaaende, da er dend som en fattig tienerindes, der har siden hun var 12 aar tient formuende folck i 15 aar, og har efter sin ringe efne andvendt af hendis løn en temmelig deel paa hendis Gl og skrøbelige moder efter hendis egen beretning og andgivelse for mig som hendis sielesørger. Nors Præstegrd. 14 Javn 1738. Sign.

348 No 1641.
Svend Sørensen af Vester Agger og Else Pedersdatter af Toftbye og Agger sogn i Thye Land, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at fornefnte Svend Sørensens ved døden afgangne hustrue og bemelte Else Pedersdatter, skal have været sødskende Børn. Frederiksberg slot 21 novembr 1738. Til Nykiøbing Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab:
Hans afgangne hustrue Else Nielsdatter og ellers som angivet. Deres saavel som alle øvrige  Agger sogns Beboeres tilstand er meget slet og Deres Middel alleene bestaaer i noget Disker Redskab, thi sognet er ødelagt af Sandflugt, saa Beboerne boer i nogle smaae Fisker huuse uden tilleg, ja de fleste iche for Sand kand have saa meget som en Kaalgaard, saa dend fattige Næring alleene bestaar i naar Gud vil give lidet fisk af vandet, mens naar det fejler som tidt skeer eller og Guds veirlig og Havet bort tager Fisker Kroge og Redskab, er ej anden Raad for dem end de maa som andre fattige søge deris Lifs ophold hos godt folch uden sognet, og i lige tilstand befindes bemte Svend Sørensen saavel som Else Pedersdatter og hendes forældre. Hvilchen vores Attest aldelis er i ald Sandhed og om forlanges ved Æed vil Bekræftes. Vester Agger dend 10 januarj 1739. Sign.

349 No 1431.
Jens Jensen af Sønder Tranders Bye og Mette Nielsdatter, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Friderichsberg slot 30 octobris 1739. Til Aalborg Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. att af 2de gl Mand Laurids Lauridsen og Peder Christensen.

350 No 12534.
Jens Vogensøn fra Holmsøe og Maren Laursdatter af fornefnte Holmsøe.
Øster og Vester Hanherrederne Tingsvidne 1739 dend 24de octobr om hvor nær de er beslegtede. Hun er en datter af Laurs Nielsøn i berørte Holmsøe i Haversleuf sogn, saasom de agtede at indlade sig i ægteskab. Derpaa Jens Vogensøn fremstillede tvende dannemænd Mads Nielsen af Bonderup og Niels Laursen af Haversleuf, som vidnede at Jens Vogensøn er Rette sødskende barn til bemelte Maren Laursdatter, ved det J V kiødelige moder var kiødelig faster til Maren Laursdatter.  Tingsvidne beskreven. Actum Anno die et Loco ut Supra.

351 No 981.
Joseph Christensen af Tøving Bye og Galtrup sogn, I Nør Herred paa Morsøe, og Margrethe Andersdatter, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at fornefnte Joseph Christensens forrige og ved døden afgangne hustrue, Aals Andersdatter, til bemelte Margrethe Andersdatter, skal have været Nest sødskende barn. Hirskholm slot 7 augusti 1739. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som angivet.

352 No 708.
Hans Nielsen Hiulmand og Kirsten Pedersdatter af Atterup i Hellevad sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de hinanden udi 3die lige leed, skal være beslegtede. Hirskholm slot 3 julii 1739. Saare ringe vilkor, til Aalborg Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab:
De er nærsødskende Børn med hinanden og Karlen er min Gadehuusmand, har ieg, paa min egen bekostning, udvirket Kongl. Allernaadigste tilladelse til deres sammenvielse. Bredkier 17 Sept. 1739. Sign.

353 No 326.
Christen Pedersen boende udi Hillerslev sogn og Bye og Zidsel Nielsdatter Quortegaard, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at hun skal have været hans afgangne moders sødskende barns, Niels Pedersen Quortegaards, datter. Friderichsberg slot 13 martii 1739. Maadelig vilkaar, til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

354 No 243.
Christen Christensen Møller og Anne Lauritzdatter afgangne Christen Christensens Enke, Bønderfolk af Biere Bye, Vixøe sogn [Vigsø] og Hillerslev Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at fornevnte Christen Christensen Møller og bemelte Anna Lauritzdatters ved døden afgangne Mand, skal have været sødskende Børn. Friderichsberg slot 27 februarii 1739. Att. om Slægtskab: Som angivet. Hvad deres Tilstand angaar, da, som det er Bønderfolch, og beboer et stæd paa ungefehr 6 1/2 skp Hartkorn.

355 No 1778.
Peder Christensen, Vester Hunderup og Anne Nielsdatter, Øster Hunderup, Bønderfolk, af Eierslef sogn i Morsland, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de hinanden udi 2det leed skal være beslægtet. Friderichsberg slot 13 novembr. 1739.
Att. om Slægtskab:
De er kiødelige Søskene Børn fødte af 2 kiødelige Søstre. Der er af en maadelig Bonde Stand og formue. Sejersløv Præstegrd. Sign.

356 No 1286.
Poul Sørensen af Haels Bye [Hals] under Friherskabet Lindenborg og Anna Pedersdatter af Flamsted udi Gunderup sogn i Viborg Stift, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Hirskholm slot 2 octobris 1739. Til Aalborg Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som angivet, recommanderes som meget skickelige og middelmaadig formuende folck. Gunderup Præstegrd. Sign.

357
Ikke anvendt.

1740:

358 No 1494.
Claus Ollesen og Maren Anders datter, Bønderfolk udi Dambek By, i Gierum sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanset, at bemelte Claus Ollesens afgangne moder skal have været sødskende barn til fornevnte Maren Anders datters første Mand. Friderichsberg slot 5 augusti 1740. Til Sæby Hospital 1 Rdr.

359 No 521.
Søren Knudsen og Magrethe Christensdatter fra Lindholm udi Sundbye sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være næst sødskende Børn. Friderichsborg slot 22 juli 1740.  Til Aalborg Hospital efter deres ringe vilkaar 1 Rdr.
Att. om Slægtskab: 
Søren Knudsøn og Enchen Margrethe Christensdatter , er Næst sødskende Børn, hun er en fattig uformuende Enche med 3de meged smaa uopfødde Børn, og Søren Christensen Ej alleniste at være fattig og uformuende, Men og af et Svag og vanfør Legeme. Sundby 8 Aug 1740. Morten Christensen, Jacob Nielsen.

360 No 197.
Niels Pedersen Wiborg og Kirsten Christensdatter, Bønderfolk af Huurup sogn og Refs Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Friderichsberg 19 februarii 1740. Ringe kaar til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

1741:

361 No 1233.
Niels Christensen og Maren Sørensdatter, Bønderfolk af Schæve sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hin anden udi Andet leed beslegtet. Fredensborg 2 Septr. 1740.  Til Aalborg Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Niels Christensøn her af sognet ægteskab med hans sødskende barn Maren Sørensdatter ogsaa her af sognet.  Forresten kand jeg med sandhed widne at de ere kuns af en fattig Bønder tilstand, at den allereede giorte Bekostning i en hast har bragt mig i forundring, allerhelst siden jeg ikke har kundet spore i nogen ting, at deres hidtil førte omgang har været for forargelig eller skulde føre nogen fare med sig, der skulde befale dem at haste og vil da ydmygst efter deres indstændige Begiæring have dem recommanderet til Deres Høiærværdigheds beste moderation og Behielpsomhed. Schæve P: g. Lessow.

362 No 1996.
Laurs Andersen Wester af Nørdraabye, og Anne Jensdatter af Hisselberg, paa Morsøe, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. København slot 30 decembris 1740. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.

363 No 20341.
Christen Jensen Tonboe og Johanne Andersdatter, begge af Hertzholmens Meenighed, som haver erhverved Kongl. allernaadigste Bevilling paa at maa komme sammen i ægteskab, ere hinanden ei nermere end i 3die leed beslegtede, og saaledes ere nest sødskende Børn. Thi Christen Jensen Tonboes Moeder er Maren Andersdatter som endnu lever i ægteskab med Jens Tonboe har paa Hertzholmen, og hendes Fader, var Salig Anders Pedersen; Johanne Andersdatters Fader er Anders Stagsted der ligeleedes endnu lever og opholder sig her paa Hertzholmen, hvis moeder var Salig Woldborg Pedersdatter, som var Kiødelig Søster til Salig Anders Pedersen, som var Christen Jensen Tonboes Morfader, hvilched alt sandferdig at være, vi hermed Bevidner og tilstaar Saa sandt hielpe os Gud og han hellige ord.
Datum Hertzholm den 29 juli Ao 1740. Migel Christensen, Anders Madsen.
Att:
At disse tvende underteignede mænd ere paa Hertzholmen Boende, saa og at disse tvende indbemte Nest sødskende Børn ere fattige og uformuende Fiskerfolk attesteris hermed som Eiere af Hertzholmen. Sign.

364 No 751.
Christen Pedersen fra Lønstrup udi Morup sogn og Else Jensdatter maa uden foregaaende Trolovelse og Lysning af Prædikkestolen, hiemme i Huuset sammenvies, naar den paabudne Accise, efter Consumptions Forordningen, er bleven betalt, og ellers intet bedfindes deres ægteskab Lovligen at kunde forhindre, Desligeste at Kirken og dens Betiente, samt Skolen, fattige og andre Vedkommende, derover intet afgaar. København slot 8 Junii 1740.

365 No 770.
Gravers Christensen og Kirsten Christensdatter, Bønderfolk af Refs Bye og Hurup sogn i Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hand skal være sødskende barn til fornefnte Kirsten Christensdatters moder, og de saaledes hinanden i Andet og tredie leed ere beslegtede. Christiansborg 15 Maji 1741. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Som ang. deres Midler og leylighed er ichun maadelig og iche ved deres egen hielp, uden at sætte sig i gield kand afstedkomme de allereede giorde udgifter. Sign.

366 No 226.
Jens Povelsen og Kirsten Andersdatter, Bønderfolk af Thorup i Vester Han Herret, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Jens Povelsen og fornevnte Kirsten Andersdatters moder skal være sødskende Børn. Christiansborg 24 februarii 1741. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.
Bilag:
Da jeg havde Brevet skrevet, fornemmer jeg, at en Karl nafnlig Jens Povelsen fra Thorup vil strax foreviise deres Høyærværdighed sit Konge=Brev paa at maa komme sammen i ægteskab med sin Slegt, og med det samme erfare, hvad hand til Hospital skal betale. Deres vilkor er meget slet, de tiener begge for deres brød og ejer vel icke det, deres Konge=brev koster.

367 No 1386.
Niels Jensen af Nørhalle og Maren Jensdatter afgangne Jacob Jensens Efterleverske af Huorup [Hvorup], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Niels Jepsen og fornevnte hendes afgangne Mand Jacob Jensen skal have været sødskende Børn. Frederiksborg den 1 septembris 1741.  Til Aalborg Hospital 2 Rdr.
Bilag:
At Niels Ibsøn af Nørhalle i Biedsted sogn bevilling at indlade sig i Ægteskab med Enchen Maren Jensdatter i Vestergaard i Hvorup.

368 No 756.
Anders Pedersen og Mette Pedersdatter, Bønderfolk af This sogn [Thise], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Drage 21 Maji 1742.  Ringe vilkaar til Aalborg Hospital 2 Sldr.
Att. om Slægtskab:
Som ang. Sign. Anders Christensen Vindter sognefoged ibm, Christen Jensen i Manna og Laurs Pedersen af Østergaard begge Præstens Medhielpere sammestæds og Godske Nielsen i bemelte Manna.

1742:

369 No 1699.
Christen Sørensen og Enken Kirsten Thomasdatter af Flade sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forige ved døden afgangne Mand skal have været sødskende Børn. Christiansborg 7 septembr. 1742. Til Aalborg Hospital efter deres fattige vilkaar 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Christen Sørensen paa Rimmen og Kirsten Thomasdatter sammesteds, som uden Fladstrand er beliggende, deres tilstand efne og vilkor, Attesteres at hendes afgangne forige Mand afgl. Anders Christensen, var af de som i fior her fra godset i og uden Fladstrand 25 personer som paa Haved druknede og døde, og tilstanden i hans stervboe var saa slet at der feylede 2 rd 3 mk 8 s, at gielden icke kunde blive betalt og blev i øfrigt da reservered udlæg til dend anden gield af boens ringe Løsøre. Hand er en fisker allene ved 28 aar gammel som har ingen fortieneste haft, uden ved fiskerie at søge brødet, hvis moder Hand har haft at underholde hos sig, der ogsaa nogle Aar har været i urolige tanker, og  sandserne betagen, der ej hidtil er restitueret. Saa det er altsaa fattige og ringe folck, der ved venners hielp meest maa have deres Befordring i hvis for dem rigtig være kand. Dette saalædes tilstaar efter begiæring. Knifholt d 11 octobr 1742. Sign.

370 No 61.
Jacob Severin Sørensen, Borger og Handelsmand i Vores Kongelig Residentz Stad København og Maren Dalager maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at fornevnte Maren Dalager skal være hans sødskende barns Daatter, og de hinanden saaledis udi Andet og tredie leed beslegtet. Christiansborg 27 aprilis 1742. Velædle og Velbyrdige Jacob Severin Sørensen til Dronninglund, Borger og Handelsmand i den Kongelig Residenz Stad København giver til Sæbye Hospital 50 Slettedaler = 33 Rdr 2 mk førend hand med Velædle Jomfue Maren Dalager denne Bevilling.

371 No446.
Thomas Jensen og Else Christensdatter, Bønderfolk af Silstrup, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forrige ved døden afgangne Mand Thomas Tinggaard, skal have været nær sødskende Børn. Christiansborg 6 aprilis 1742. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Underskrevne ieg Mourids Andersen af Taarsted, som fader til Else Christensdatters Afgangne Mand Thomas Mouridsen, og ieg Jens Thomsen udj Silstrup, som fader til Thomas Jensen, der Enken agter at Befrie, herved forsichrer, at vore Sønner afgangne Thomas Mouridsen og Thomas Jensen, vare hinanden nær Sydskende Børn, og aldtsaa hverandre i Slægtskabs 3die leed forbundne, men iche nærmere, heraf reyser sig da imellem oft berørte Thomas Jensen og Enken Else Christens Daatter Svogerskab i 3die leed og ey nærmere. Sign.

372 No 1443.
Jens Christensen af Randrup Bye i Vestervig sogn og Ingeborg Povelsdatter, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 3die leed Beslegtet. Christiansborg 2 novembris 1742. Deres vilkor og Evne  ere  saare ringe, giver de 1 Rdr til Nyekiøbings Hospital.
Bilag:
For Jens Christensen og Ingeborg Povelsdatter, som agter at begive sig i ægteskab tilsammen og derfor den 18de octobris bleve trolovede i Snedsted Bye, tilstaar vi underskrefne Mænd at de ikke ere hin anden beslegtiget meere end i 3die leed. Randrup den 24 novembris 1742. Maarten Andersen, Niels Villedssøn.

373 No 682.
Anders Laursen og Karen Jensdatter, Bønderfolk af Øster Brønderslev sogn, maa udi ægteskab sammen komme, uanseet at de skal være næst sødskende Børn. Christiansborg 12 januari 1742. Ringe og fattige vilkaar til Aalborg Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Som ang. De ere Bønder Folk af ringe og fattige Vilkaar, Beslægted i tredie leed, det kand jeg underskrevne, som Deris Husbonde, og De Mænd som med Mig haver undertegned Sandfærdig Attestere.
Kornum Gaard 31 januari 1742. CE Ermandinger. Jens Lauridsøn, Jens Nielsøn, Laurs Andersøn, Tommis Terkildsen.

374 No 1664.
Peder Pedersen og Kirsten Henrichsdatter Bønderfolk af Aasted sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden saaleedes beslegtet, at fornevnte Kirsten Henrichsdatter forhen haver haft Supplicantens Mormoders Syster Søn til Egte. Christiansborg 13 aprilis 1742. Til Aalborg Hospital 3 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Underskrevne Simon Jensøn, boende i Kvissel i Aasted sogn og Jens Andersøn, Boende i Kraghede i Tolne sogn, forsikrer herved som Forlovs Mænd, at Peder Pedersøn og Kjersten Hendrichsdatter i Mejling i Aasted sogn iche ere hinanden nærmere i Slægt eller Svogerskab paarørende [end angivet]. Og at ingen af bemelte tvende Personer forresten med andet Ægteskabs Løfte ere Beslegtede. Mejlig 5 juny 1742. Sign.

375 No 2014.
Christen Christensen og Enken Anna Nielsdatter, Bønderfolk af Jedsmarck sogn [Jetsmark], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hendes forige og ved døden afgangne Mand, til bemelte Christen Christensen skal have været sødskende barn. Christiansborg 14 decembris 1742. Efter deres ringe Evne til Aalborg Hospital 1 Rdr.

1743:

376 No 495.
Lauridtz Sørensen og Anna Christensdatter, Bønderfolk af Øster Borup Ingstrup sogn, maa udi Egtekab sammenkomme, uanseet at de skal være næst sødskende Børn. Friderichsborg 24 may 1743. Til Aalborg Hospital 8 mk = 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Lauritz Sørensen af Øster Borup og Anne Christensdatter af Ingstrup som ang.

377 No 1886.
Peder Sørenssen og Sidsel Steffensdatter fra Vester Jylbye udi Dragstrup sogn paa Morsøe [Jølbye], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet leed beslegtet. Friderichsborg  16 augusti 1743. Ringe vilkor til Nykiøbing Hospital 1 Rdr 2 mk.

378 No 1852.
Lars Jensen, Bonde, boende ved Bangsboestrand i Flade sogn, og Kirsten Nielsdatter sammesteds, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 3die leed beslegted. Friderichsborg slot 23 augusti 1743. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.

379
Peder Sørensen Bondgaard i Væster Jølbye og Sidsel Stephansdatter udi Tøving, nermere end udi Anden leed ei ere hinanden Beslegtede, Ligesom og tilforn ved allerunderdanigste Supplieqve til Hans Kongl. mayts om ægteskabs tilladelse er andraget. Peder Bondgaards forrige hustrue Salig Kirsten Larsdatter og Benevnte Sidsel Stephensdatters fader ei med hinanden vare Beslægtede til nogen ægteskabs hinder imellem Peder Bondgaard og Sidsel Stephansdatter, saasom hver af dem havde Stif forældre, den eene paa Faderens og dend Anden paa moderens side, saa ingen af dem vare føde af eller veed 2de Søskende, men ere Fremmede og Sammenbragte Børn. Tøving 16 octobr 1743. Peder Christensen, Christen Jensen.

380 No 2131.
Christen Svendsen og Enken Karen Pedersdatter, Bønderfolk af Tornbye sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand, og bemelte Enkes forige ved døden afgangne Mand skal have været hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 28 decembris 1743.  Til Aalborg Hospital 8 mk.

381 No 2083.
Anders Jensen og Kirsten Nielsdatter, Bønderfolk fra Maarsøe [Mors], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet deres Fædre ere Half Brødre, og saaleedes er hinanden udi andet leed beslegtede. Christiansborg 3 januarii 1744. Til Nykiøbing Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Underskrefne boende I Vester Hvidbjerg paa Morsøe tilstaar hermed, at Anders Jensen og hustrue Kiersten Nielsdatter, begge boende her I Vester Hvidbjerg, at bemelte Anders Jensens faders moder Anne Tomasdatter I Vejerslef, Og hans hustrues Faders fader Søren Christensen Nørgaard i Vester Hvidbjerg vare half Sydskende, Saa at bemelte Egtepar Ere ichun I 3die og 4de leed Beslegtet.  Niels Sørensen Vestergord, Laurs Nielsen.

382 No 641.
Jeppe Nielsen af Frøslef og Johanne Jensdatter af Mullerup [Mollerup], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hand og Hendes forrige ved Døden afgangne Mand Just Andersen skal have været hinanden udi Andet og tredie leed beslegtet. Frederichsborg 21 septembris 1743. Til Nykiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Vi tvende af Frøslef, som kiende begge deris familier sandfærdeligen udsige, at Jeppe Nielsen af Frøslef iche anderledis er Beslægtede eller Besvogret med Johanne Jens Daatter af Mollerup, end at hands Fader Niels Jeppesøn af Frøslef er sødskende barn til hendes forige Mand Just Andersøn. Niels Pedersen, Søren? Klausøn.

383 No 898.
Iver Sørensen, Bonde, Boende i Vester Kildgaard udi Kietterup sogn og Helle Jens Daatter af Schrem sogn og Bye [Skræm], maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 8te february 1743. Til Aalborg Hospital 8 mk danske = 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Som ang.

384 No 875.
Jens Christensen Krog, af Store Hillerslev og Dorthe Andersdatter af Vixør [Vigsø], maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden i tredie leed beslegtede. Christiansborg 15 novembris 1743. Til Nyekiøbing Hospital 8 mk danske. Att. om Slægtskab: Som ang.

385 No 1797.
Christen Nielsen og Maren Christensdatter, Bønderfolk af Tømmerbye sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 8 martii 1743. Til Aalborg Hospital 8 mk.
Att. om Slægtskab:
Som angivet. Deres Vilkaar er kun maadelig, og har hand nu i tvende aar været Skoeleholder her i Tømmerbye sogn, og lidet heller intet faaet derfor, hun een fattig huusmands datter hvis forældre erre døde, Saaleedes da at værre i sandfærdighed Testerer. Sign.

386 No 80.
Vi Christian Dend Siette, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge etc. af særdeeles Kongelig Naade, denne gang allernaadigst, have tilgivet og efterladt Knud Nielsøn Schyth den af ham i hans ægteskab begangne leyermaals forseelse, for hvilken hand for 2 aar siden er dømt fra det udj Vraa sogn hafte Degne Embede, saa et hand desuagtet til geistlig Bestilling, hvor og naar det Lovlig skee kand, maa befordres og antages, dog maa hand ey employeres til noget Geistlig Embede i det sogn, hvor hand har begaaet leyermaals forseelsen, saa skal hand og først efter Loven, nøyagtig beviise, at hand Sig, foruden denne forseelse, skikkeligen og vel haver forholdet, saa og noget efter hans Midler og Leylighed, samt Biskoppens billig Sigelse, til neste Hospital udgive, saafremt hand denne vores Allernaadigste Opreysning agter at nyde. Christiansborg 4de Janvarii 1743. Efter hans ringe Vilkaar til Aalborg Hospital 1 Rdr.

387 No 828.
Christen Christensen og Maren Nielsdatter, Bønderfolk af Saltum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Nest sødskende Børn. Friderichsborg 19 julii 1743. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Ansøgning [med deres egen signatur] fra Christen Christensen og Maren Nielsdatter, Drudstrup til Christen Thomasen, Niels Thomasen, Ole Mogensen og Jens Christensen alle af Farup i sognepræstens fraværelse om deres slægtskab. Sign.

388 No 1831.
Mads Christensen og Anna Jeppesdatter af Sandahl i Eerslef sogn paa Morsøe, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Nest sødskende Børn, og saaledis hin anden udi tredie leed beslegtede. Friderichsborg 26 julii 1743. Ringe Vilkor, til Nykiøbing Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Vi underskrevne fæstebønder af Eerslef sogn kand sandfærdeligen bevidne, at de er i tredie leed, og hans Fader og Hendes moder Søskende Børn. Jeppe Madsen, Christen Mikelsen.

389 No 311.
Søren Kieldsen og Mette Nielsdatter, Bønderfolk af Vrendsted sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hans forige og ved døden afgangne hustru og bemelte Mette Nielsdatter skal have været sødskende Børn. Friderichsborg slot 31 Maji 1743. Ringe vilkaar til Aalborg Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang.

390 No 1682.
Jens Torsøn, Fæstebonde, Boende udi Vensyssel i Venneberg Herred i Hvidstrup sogn og Bye [Vidstrup], og Else Nielsdatter, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest sødskende Børn, og altsaa hinanden i 3die leed beslegtede. Christiansborg 6 decembris 1743. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.
Bilag:
Brev fra  Præsten i Tornbye A. Brøndlund, Saasom en Mand i mit annex sogn, nafnlig Jens Thorsøn, som agter næst Gud at indtræde i Ægteskab med Else Nielsdatter, hans Næst-sødskende barn. Hans vilkaar er meget slet, saasom hand er en Enche Mand med mange Børn, sidder for et Stæd af hartkorn stort, men af awling meget ringe. Tornbye Præstegrd. A. Brøndlund.

391 No 1010.
Jens Pedersen tienende udi Koldbechs Mølle og Enken Maren Pedersdatter af Schallerup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand til hendes forige og ved døden afgangne Mand skal have været sødskende barn. Christiansborg slot 15 novemb. 1743. Til Aalborg Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Karlen Jens Pedersen og Hendes afgangne Mand Hans Jensøn vare Søskende Børn. Sign

1744:

392 No 1497.
Niels Andersen og Maren Sørensdatter Balle, begge af Schorsted Bye [Skovsted] i Hillerslev sogn udi Thye Land, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 2det og 3die leed Beslegtede. Christiansborg 17 januarii 1744. Til Nyekiøbings Hospital 8 mk Danske.  Att. Slægtskab: Som ang. Hillerslev Præstegaard. Sign.

393 No 1006.
Lars Christensen Langgaard og Maren Nielsdatter, Bønderfolk af Rhæer sogn [Rærh], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Nest sødskende Børn. Hirscholms slot 10 julii 1744. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Lars Christensen Langgaard en ung Karl fød her i Rhæer sogne, og Maren Nielsdatter fød i mit Annex sogne og Bye Wixøe, de begge, som fattige Bønderfolch, der endnu iche hawer nogen boepæl at fløtte til, ere gandsche fattige, og hawer slet intet at give af. Rhæer Prgrd. Sign.

394 No 857.
Christen Andersen Møller og Birgithe Christensdatter Krog, Bønderfolk af Vester Vandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet og tredie leed beslegtet. Friderichsborg slot 4 septembris 1744. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Christen Andersøn Mølls moder afgangne Dorthe Christensdatter Drasbech, og Birgithe Christensdatter Krogs moderfader Christen Christensøn Drasbech, her ved Klitmøller, vare kiødelige Sødskinde og saaleedes ere indmældte Christens Anderssøn i andet og Birgithe Christensdatter i tredie leed, og ej nærmere hinanden paarørende. Sign.

395 No 422.
Morten Nielsen og Maren Nielsdatter, Bønderfolk af Vadum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, Uanseet at de skal være hinanden udi 2det og 3die leed beslegtede. Christiansborg 3 aprilis 1744. Eftersom de ere meget fattig, give de til Aalborg Hospital 1 Sldr = 4 mk. Att. om Slægtskab: Morten Nielsen var half sødskende barn til hendes Fader. 

396 No 1529.
Salmand Christensen af Øster Vandet og Zidsel Michelsdatter afgangne Peder Envoldsens Efterleverske af Bavn, i Schinderup sogn, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Salmand Christensen og fornevnte Zidsel Michelsdatters forige ved døden afgangne Mand Peder Envoldsen skal have været sødskende Børn. Christiansborg 6 martii 1744. Til Nyekiøbings Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Taarsted Kirkebog bevidner, at afgangne Peder Envoldsen, som var Ægteviet med Enken Zidsel Michelsdatter af Bavngaard udj Skinderup sogn, har været Søn af Envold Jensen udj Taarsted, som var Kiødelig Broder med afgangne Christen Jensen udi Østervandet sogn. Saaledes afg. Peder Envoldsen  og Salmand Christensen befindes Kiødelige Sydskende Børn og ey nærmere. Schiøring Præstegaard. Sign.

397 No 457.
Christen Clemmenssen og Maren Sørensdatter, Bønderfolk af Huen sogn [Hune], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hans forige og ved døden afgangne hustru, og bemelte Maren Sørensdatter skal have været hinanden udi Andet leed Beslegtede. Christiansborg 20 martii 1744. Ringe Vilkor til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk danske. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign. Olle Jenssøn af Scrupsvarre, Peder Christensen af Huunetorp, Niels Christensen i Girup, Jens Christensen af Huune Bye.

398 No 1627.
Jacob Nielsen og Kiersten Marie Christensdatter, Bønderfolk af Siørring sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Hirschholms slot 29 Maji 1744. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang.

399 No 2374.
Lars Thomesen i Øster Aslund og Maren Berthelsdatter, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at hans moder skal være Sødskinde barn med fornevnte Maren Berthelsdatter. Friderichsborg slot 16 octobris 1744. Til Aalborg Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign. Peder Ollufsen i Vester Hassing, Morten Poulsen, Fruer Lund.

400 No 858.
Povel Nielsen og Sidsel Jensdatter, Bønderfolk af Visbye sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst sødskende Børn. Friderichsborg slot 4 septembr. 1744. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr 2 mk.
Att. om Slægtskab:
De ere begge Bønderfolk, af ringe Vilkor. Sign. sognepræsten. Poul Nielsen boende udi et Huus i Viisbye sogn, Vangshuus kaldet, og Sidsel Jensdatter værende hos hendes Fader i bemelte Viisbye, er Næst sødskende Børn, thi hans fader og hendes  moder vare sødskende Børn, og Deres forældre vare sødskende, Som vi grandgivelig veed. Sign. Povel Bertelsøn, Sørren Christenssøn, Sørren Madssøn, Mads Anderssøn.

401 No 136.
Vii Christian den Siette, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc.  denne gang Allernaadigst haver tilgivet og efterladt, Christen Androp forige Coor Degn, Catechet og Skoleholder i Vor købstad Sæbye, hvis forseelse hand derudi haver begaaet, at hand haver indladt sig med sin hustrue for Copulationen, hvor udover hun er kommen for tiilig i barselseng, efter deres bryllup, saa at hand, desuagtet, til Geistlig Bestilling, hvor det Lovligen skee kand, maa befordres og antages, dog maa hand ey employeres til noget Geistlig Embede i det sogn, hvor hand denne Forseelse haver begaaet, ey heller med det ham være tilladt at Betiene noget Geistlig Embede førend 2 Aar efter at forseelsen er begaaet, ere forløbne; Saa skal hand og først, efter Loven, nøyagtig beviise, at hand sig foruden denne Forseelse, tilbørligen og vel haver forholdet, saa og noget efter hans Midler og Leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital udgive. Hirschholms slot 29 may 1744. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

1745:

402 1462.
Thomas Christensen og Kirsten Christensdatter, Bønderfolk af Serritzlev sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg slot 23 aprilis 1745. Til Sæbye Hospital 1 Rdr 2 mk.

403 No 1790.
Jørgen Pedersen og Anne Jensdatter, Bønderfolk af Voer sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hun og Hans ved døden afgangne hustrue Margrethe Pedersdatter, skal have været sødskende Børn. Christiansborg slot 16 julii 1745. Til Sæbye Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
En Bonde Mand Navnlig Jørgen Pedersen boende her i Albech sogn i et sted kaldet Lille Rugtved, maa træde i Nyt Ægteskab med Anne Jensdatter af Foegaarde/Toegaarde? i Voer sogn, som er Sydskende barn til hans første Afdøde Sl: hustrue, saaledis at De ere fødde af 2de halfve Systre, Som Begge endnu ere og lefver her i sognerne blant os. Albech Præstegaard. Sign.

403b No 128.
Jacob Olsen og Kierstine Malene Christensdatter Andrup av Vor Kiøbstad Nyekiøbing i Morsøe, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Friderichsborg slot 30 julii 1745. Til Nyekiøbing Hospital 10 Rdr.

404 No 516.
Christen Michelsen og Birthe Nielsdatter, Bønderfolk af Skallerup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Friderichsborg slot 7 Maji 1745. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign.

405 No 2890.
Christen Pedersen og Mette Jensdatter, Bønderfolk af Børglum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 10 decemb. 1745. Til Aalborg Hospital 8 mk.
Att. om Slægtskab:
Christen Pedersen og Mette Jensdatter af Vittrup er ikke hinanden nærmere Beslægtede end i 2det og 3die leed. Børglum Præstegrd. Sign.

406 No 28.
Christen Sørensen Thorup og Else Christens Daatter Kliim, af Kliim sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i 2det leed beslegtede. Friderichsborg slot 21 Maji 1745. Til Aalborg Hospital 8 mk.

407 No 3060.
Søren Jeppesen av Hvidbjerg sogn og Kirsten Nielsdatter av Lodberg sogn, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at han tilforn skal have begaaet lejermaal med hendes næst sødskende barn Mette Christensdatter. Christiansborg 3die decembris 1745. Til Nyekiøbing Hospital 8 mk.

408 No 2959.
Jens Christensen af Kliim sogn, og Inger Justdatter af Vust sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand Jens Nielsen skal have været hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 24 decembris 1745. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

409
Vii Christian den Siette af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc., efter Studiosus Niels Jensen Trapp af Vestervig i Tye Land, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og Begiering, af sær Kongelig Naade, for denne gang, have tilgivet og efterladt, hvis forseelse af ham derudinden er begaaet, at hand med sin hustrue Maren Pedersdatter Sejersbol har haft for tiilig Sammenleje, saa at hand des uagtet til Geistlig Embede hvor det lovlig skee kand maae befordres og antages, dog maae hand ej employeres til noget Geistligt Embede paa det sted, eller udj det sogn, hvor forseelsen er begaaet, ej heller maae det være ham tilladt at betiene noget saadant Embede førend 2 aar, efter at slig lejermaals forseelse er begaaet, er forløben, saa skal hand og først efter Loven nøyagtig beviise, at hand sig foruden denne forseelse skicheligen og vel haver forholdet, og ellers noget efter hans Midler o. s. v. betale til næste Hospital. Hirscholms slot 1 october 1745. Til Nyekiøbing Hospital 5 Rdr.
Bilag:
Det ville falde ham alt for tungt, om hand med Kone og barn skulle være uden Brød i 2 aar, hvorfore hand allerunderdanigst haver begiert, at Vi allernaadigst ville tillade ham, at nyde et Degne kald, naar nogen hannem det ville forunde, thi have Vi, efter saadan giorte ansøgning, samt efter den for Os Elskelig Broder Brorson Biskop over Aalborg Stift, herover indhendtede Erklæring, af sær Kongelig Naade, bevilget og tilladt, at hand uden at oppebie de fastsatte 2 aar, maae antages til et Degne Embede. Christiansborg 3de december 1745.

1746:
410 No 3030.
Christen Sørensen og Johanna Pedersdatter, Bønderfolk af Bedsted sogn i Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed Beslegtede. Christiansborg 7 januarii 1746. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr 2 mk.
Att. om Slægtskab:
2de Bønderfolk her af Bedsted sogn, Encke Mand Christen Sørensen og Pige Johanne Pedersdatter. Da, som de allereede efter Kircke Retualen wed wederheftige Mænd og Forlovere, skriftlig har gotgiort, at de ey nærmere, end meldt, ere hwerandre paarørende, er nu jntet videre, som kand hindre samme ægteskab, end dette, Hvad, eller hvor meget De efter Deris Høyærværdigheds gotbefindende bør at give til nærmeste Hospital, efter Kongebrevets videre formelding, hvorfore og samme 2de folck har anmodet Mig at berette Derris slette og ringe tilstand, som og i ald sandhed er saaledis: at Derris Herskab, Høyædle og Velbaarne Hr Klingenberg til Tanderup, maa baade paa Kongebrevet og i anden maade giøre omkostningen, paa det Christen Sørensen kunde bekomme fornefnte Pige, som og icke haver noget Sønderligt til beste, at Hand i saa maade kunde blive ved hans i fæste havende liden Gaard og, om mueligt, efterdags udreede alleene de Kongl: Skatter ved begge deris møye og Arbeide Velsignet af Dend Milde og Barmhiertige Gud. Bedsted Præstegaard 7 febr. 1746 Oluf  Falch.

411 No 212.
Søren Pedersen Baun af Schindrup og Maren Jensdatter af Tilsted sogn i Tye, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed Beslegtede. Christiansborg 5 februarii 1746. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr 4 mk.

412 No 225.
Lorentz Gerhard Mumme, Proust i Venneberg Herred og sogne Præst for Aasted og Schierum sogner og Adeliie Marie Naslow, maa i ægteskab Sammenkomme, uandseet, at de ved dobbelt Slægtskab Skal være nær=sødskende Børn. Christiansborg 1ste aprilis 1746. Til Sæbye Hospital 8 Rdr.

413 No 738.
Een Enkemand ved navn Søren Jensen Skaarup af Vording [Vorring?] udi Thye og Dorthe Niels Datter, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet, at hand i aaret 1718, Hende i sit ægteskab, skal have besvangret. Jægersborg 14 octobr 1746. Til Nyekiøbing Hospital 8 mk. Paa Bagside: Nors sogn.

414.
At Velagte Christen Andersen udj Boel-skiftet Alstrup sogn er ey nærmere Beslægtet med Maren Christensdatter af Alstrup, end det Kongl. allernaadigste Brev derom mælder, skal ieg nu som før tillige med 2de af mine ældste udj samme sogn attestere. Alstrup dj 12 octob 1746. Sign.

415
Siden Jacob Nielsøn, værende paa min Gaard Skaarupgaard udi Tolne sogn haver begiert, det ieg hannem en attest hans Midler og tilstand angaaende ville meddele, saa følger dend her med gandske kortelig og i alle maader Sandferdig, at alle hans Effecter hvor og hvad udi det end noxen bestaar/: hans Gangklæder aleeneste undtagen:/ sig iche til 50 rdr Værdie kand beløbet; Hvilchet saaledes i sandhed at befindes ieg med egen haand og fortrykte Zignethe bekræfter. Leerbæck d 7de juny 1746. Sign.

416
Effter Begiæring Attesteres at Nærværende Thomas Andersen Beboer et mit Høye Herskab Hr. Conference Rad Holger Scheel til hørende Gadehuus i Vester Brønderslev Sogen og Bye, Skattende af Hartkorn nye Matricul 1 skp 1 fc 1 alb, og At Bemte Thomas Andersen tilstand er fattig kand ieg i Sandhed Attestere.
Hiermislefgaard d 12 Febr. 1746. Sign.

1747:

417 No 364.
Niels Pedersen og Mette Christensdatter Bønderfolk af Horne sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 21 aprilis 1747. Til Aalborg Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtskab: Niels Pedersens farfader og Mette Christensdatters farmoder vare Sydskinde. Sign.

418 No 1249.
Hans Jensen af Lodberg sogn og Maren Larsdatter af Vestervig sogn, begge Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Nest sødskende Børn. Christiansborg 20 januarii 1747. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang.

419 No 218.
Anders Povelsen Bol og Kirsten Povelsdatter Kirch Bønderfolk af Erslev sogn paa Morsøe, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være nest sødskende Børn, og hinanden saaleedes i tredie leed beslegtet. Christiansborg 4 augusti 1747. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Anders Povelsen Bolls Fader og Kirsten Povelsdatter Kirkes Fader vare sødskende Børn fød i Erslev Bye af 2de Brødre, og altsaa er de nest sødskende Børn, eller som Deres ansøgning er, i tredie leed Beslegtede. Jep Andersen, Lavrits Mortensen.

De ansøgende er meget fattige Mennisker og Stædet, de agter at boe tilsammen paa, er tillige Ringe og Liden, neml. 2 1/2 td Hkorn, tilmed hand haver hos sig en fattig ældgammel moder, der uden hans hielp, til saun og forpleining, ellers skulle være en virkelig almisse Lem i sognet. Saa bedes allerydmygst, og ærbødigst med og for disse Fattige Mennisker, Deres Welædle Høyærværdighed Hr Biskop Brorson, paa det allertaaligst vilde ansee Dem med dend allernaadigste paalagte Kiendelse til Nyekiøbing Hospital, efter saadanne deres Befindende Vilkaar og Leylighed. Tødsøe Pgrd. Sign.

420 No 1266.
Christen Poulsen Øhrgaard og Karen Christensdatter af Nors sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 31 januarii 1747. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang.

421 No 1860.
Peder Poulsen og Karen Poulsdatter, afgangne Thomas Ollesøns Efterleverske, Bønderfolk af Odbye sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Christiansborg 9 Junii 1747. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab som ang.

422 No 2383.
Laurs Bærtelsen, Boende paa Gandropgaard, og Else Marie Bertels Datter af Gandrup Bye, Bønderfolk udi Vester Hassing sogn, maa i Ægtekab sammenkomme, uanseet, at hun skal være fornævnte Laurs Bærtelsens Morbroders Datters Datter. Christiansborg 25 august 1747. Til Aalborg Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang, men har skrives hun som Else Magrete Bertelsdatter.

423 No 3490.
Niels Christensen og Sophia Christensdatter, Bønderfolk af Lyngesøe Bye [Lyngsaa], maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være nest sødskende Børn. Christiansborg 25 augusti 1747. Til Sæbye Hospital efter Deres fattige Evne 2 mk.
Att. om Slægtskab:
Vi Underskrevne Danne Mænd alle Boende i Løngsaa Bye i Albech sogn [Albæk], tilstaar her Ved, at det er os fuld Vel Vitterlig og Bevedst at Niels Christensen Ruus og Sophie Christensdatter Bege barnføde her i Løngsaa Bye ere Næst sødskende Børn, og at Begge Deres fædre vare aflede af 2de Kiødelige Brødre. Christen Andersen, Peder Christensøn, Peder Nielsen, Just Jacobsen. Desuden samme att. af sognepræsten i Albech.

424 No 276.
Christen Lauritzen og Maren Ibs Datter, Bønderfolk udi Tværsted sogn, maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 30te septembris 1746. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.

425 No 1149.
Christen Heilesen og Anne Jespersdatter, Bønderfolk af Tolstrup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 10 martii 1747. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.

1748:

426 No 786.
Thomas Pedersen og Else Christiansdatter, Bønderfolk af Agerholm i Vester Vandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 2 Aug. 1748. Til Nyekiøbing Hospital 2 Slette daler.
Att. om Slægtskab:
Thomas Pedersens moder Bodil Thomsdatter boende i Agerholm og Else Christensdatter Fader Christen Thomsøn den ældre i Vester Vandet ere Kiødelige Sødskinde, og indmældte unge mennisker ere saaleedes Sødskinde Børn. Sign.

427
At Jens Henrichsen og Else Christensdatter begge Bønderfolck af Tværsted sogn, er i Slegt som den Allernaadigste Kongl. Bevilling, udviiser, ere af Ringe æfne og Vilkor. Attesterit 22 Novbr 1748. Brøndlund.

428 No 1646.
Christen Jensen og Karen Pedersdatter, Bønderfolk fra Gierraae sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand for nogle aar siden skal have besvangret hendes sødskende barn Berrethe Pedersdatter. Christiansborg 2 februarii 1748. For Deres Fattigsdoms Skyld give indmældte ikkun 4 mk danske til Aalborg Hospital. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign. Iver Jensen, Jens Laursen, Geraae Bye i Dronninglund sogn.

429 No 167.
Axel Nielsen Møller og Else Anchersdatter af Vor Kiøbstad Aalborg maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forige ved Døden afgangne hustrue skal have været sødskende Børn. Christiansborg 2 augustii 1748. Til Aalborg Hospital 5 Rdr.

430 No 1516.
Christen Nielsen fra Sundbye i Vort Land Thye og Anna Marie Christensdatter Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn, og saaledes hinanden udi andet leed beslegtede. Christiansborg 11 Maji 1748. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.

431 No 337.
Povel Nielsen Lyngberg af Hasseriis og Johanne Christensdatter af Freiliev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være hans forige ved døden afgangne hustrues næstsødskende barn. Christiansborg 26 aprilis 1748. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 4 mk.
Att. om Slægtskab: Som ang. Sønderholm 26 juny 1748. Sign.

432 No 214.
Studiosus Niels Børlum og Kirstine Gudidatter Kolding af Hammer sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Christiansborg 27 septembris 1748. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

433 No 2506.
Søren Abrahamsen og Maren Pedersdatter Bønderfolk af Tolstrup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst sødskende Børn. Christiansborg 22 novembris 1748. Til Aalborg Hospital, efter hans meget ringe Vilkor 4 mk.

434 No 281.
Christen Jenssen af Ingstrup sogn og Bye og Anna Christens Datter af Bryslef i Bemældte Ingstrup sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet at bemældte Christen Jenssen og fornævnte Anna Christens Datter Faders skal være sødskende Børn. Christiansborg 19 aprilis 1748. Til Aalborg Hospital 8 mk. Att. om Slægtskab: Som ang. Hvad deres tilstand angaaende, da har hand noget og hun intet.

Færdig med læsning og afskrift 4de pakke: C1 – 486.

Begyndt 5te pakke: C1 487.

1749:

435 No 2923
Wii Friderich den femte af Guds Naade, Konge til Danmark etc.
Jens Pedersen og Anna Nielsdatter, Bønderfolk af Thiis sogn [Tise], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forrige ved døden afgangne Mand Christen Sørensen skal have været næst sødskende Børn. Christiansborg 3 januarii 1749. Til Aalborg Hospital 8 mk. Att. om Slægtskab som ang. att Vrensted Præstegaard.

436 No 1210.
Godske Nielsen og Zidsel Marie Michelsdatter, Bønderfolk af Lødderup sogn paa Morsøe, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst sødskende Børn. Christiansborg 14 februarii 1749. Til Nyekiøbing Hospital 1 rdr 2 mk. Att. om Slægtskab som ang. sign. Søren Pedersen Dalgaard, Christen Godskes, Løderup

437 no 1559
Sven Andersen Faarbeck af Klim sogn, og Maren Pedersdatter Thorup af Thorup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 14 martii 1749. Til Aalborg Hospital 2 rdr.
Att. om Slægtskab:
Svend Andersens moder Maren Nielsdatter og Maren Pedersdatters moder Maren Christensdatter ere sødskende Børn. Klim Præstegaard. R. A. Ballou.

438 no 58.
Christen Michelsen og Maren Larsdatter, Bønderfolk af Ræhr sogn i Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 18 aprilis 1749. Til Nyekiøbing Hospital 1 rdr 2 mk.

439 No 71.
Hans Jørgen Naschov af Vor købstad Aalborg og Anna Sophia Mørck paa Kye i Viborg Stift, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 3 Maji 1749. Til Aalborg Hospital 4 rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. Farstrup Sign. C.Kaalund. [Præsten]

440
Velagte Unge Karl Morten Pedersen af Øsløs og ærlige og Gudfrygtige Pige Maren Lauritzdatter barnfød paa Hiertbierg her i Rhæer sogne er ikke hinanden nærmere beslægtet end udi tredie Led. De ere fattige Guds Børn. Sign. Rhæer Præstegaard 6 july 1749. J. Kornbeck.

441 no 234.
Christen Laursøn Møller, Borger og Indvaaner i Vor Kiøbstad Aalborg og Kirsten Christensdatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet leed beslægtede. Kiøbenhavn 11 julii 1749. Til Aalborg Hospital 2 Sldr. Att. Slægtskab som ang.
Sign. Niels Weiby, Jens Christensøn Lundt?

442 no 728.
Ole Andersen Færregaard fra Thorup sogn og Maren Poulsdatter af Øster Vandet sogn i Thye Land, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næstsødskende Børn. Christiansborg 25 julii 1749. Til Nyekiøbing Hospital 4 rdr.
Att. om Slægtskab:
Indmældte Unge Personers fædre Anders Klemendsøn Færregaard og Povel Pedersøn udi Øster Vandet ere Kiødelige Sødschinde Børn, og deres Mødre Maren Olis Daatter Færregaard og Karen Peders Daatter Søe ligeledes Sødschinde Børn, og saaledes er indmældte Olle Andersøn Færregaard og Maren Povelsdatter udj Øster Vandet udj tredie led og Næst sødschinde Børn, og hinanden ej Nærmere Beslægtede. Sign. Anders Nielsen ?? - Anders Bertelsøn ??.

443 no 660.
Svend Jacobsen Vinther fra Klim sogn og Ingeborg Jensdatter Pind af Giøttrup sogn, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Næstsødskende Børn. Christiansborg 1 august 1749. Til Aalborg Hospital 2 Sldr.

444 no 193.
Studiosus Lyddert Kiærschov, af Vores Kongelige Residentz Stad Kiøbenhaun, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og Begiering, af sær Kongelige Naade, denne gang allernaadigst have tilgivet og efterladt, den af ham i bemelte Kiøbenhaun for 9 Aar siden begangne leyermaals Forseelse, saa at Hand des uagtet til geistlig Bestilling, hvor det lovligen skee kand, maa befordres og antages; Dog maa hand ey empløjeres til noget geistlig Embede i det sogn, hvor hand denne leyermaals Forseelse har begaaet. Saa skal hand og først, efter Loven, nøyagtig Beviise, at hand sig, foruden denne  Forseelse, skikkelig og vel haver forholdet, saa og noget, efter hans Midler og Leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive. Jægerspris 5 septembris 1749. Til Den Hellig Aands Hospital i Aalborg 4 mk Danske.

445 no 349.
Christen Olufsen Drasbech og Bodil Kirstine Peders Datter Søe, afgangne Envold Berthelsen Efterleverske, Bønderfolk fra Klit Møller i Vester Vandet sogn, i Vort Land Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand og bemelte hendes ved døden afgangne Mand skal have været nest sødskende Børn. Christiansborg 17 octobris 1749. Til Nyekiøbing Hospital 4 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Christen Olufsen Drasbechs Fader Oluf Christensøn Drasbech ved Klitmøller og Bodil Kirstine Pedersdatter Søes forrige Mands afgangne Envold Bertelsøns afgl. moder Anne Pedersdatter ved Blegehule vare Kiødelige sødskende Børn, og saaledes var bemelte Christen Olufsøn Drasbech og Enkens forrige Mand Envold Bertelsen hinanden i tredie leed paarørende og næst sødskende Børn. Sign. Klitmøller Christen Christensøn Møller Anders Jensen Broe.

446 no 2153.
Niels Pedersen Holmsgaard og Ellen Niels Datter, Bønderfolk af Saltum sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed Beslægtede. Christiansborg 14 novembris 1749. Til Aalborg Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtskab som ang. Sign. Anders Svendsen, Niels Lavssøn, Frederich Jespersøn?, Christen Nielssøn.

447
Jens Christensen og Johanna Christensdatter nu begge i Eerslev Meenighed [Erslev], Ey Ere hinanden Nermere beslegtede End nærsøskinde Børn, det Er i tredie Led, og altsaa forsikrer vor sogne Præst Andreas Knie, og Cavere for ald dend uleylighed og ulempe ham i denne sag Slægtskabet angaaende kunde tilvoxe og tilføyes, alt med Egne hænders tilstaaelse og undertegnelse. 4 decembris 1849. Mads Christensen Sandal, Anders Pouelsen. Desuden af sognepræsten i Tødsø.

448 no 146.
Eftersom Birgithe Christians Datter af Vestervig sogn i Thye, Os Allerunderdanigst haver andraget, hvorleedes hun, under ægteskabs Løfte og Tilsagn, skal være bleven besvangret af en Person ved Navn Christian Hanssen, men at samme Person nu skal være udreist af Leget, uden at hun skal have nogen Vished om, naar Hand sig igien vil indfinde. Thi have Vi, efter allerundanigst giorte ansøgning og Begiering, samt efter den fra Os Elskelige Hr. Broder Brorson, Biskop over bemelte Aalborg Stift, herover indhendtede Erklæring, allernaadigst Bevilget og tilladt, at hun for Kirkens Disciplin, som Hun, for saadan hendes Begangne lejermaals Forseelse, ellers efter Loven burdte udstaae, maa være fri og forskaanet, men endog at det barn, som Hun saaleedes er svanger med, maae, naar det bliver født, som et Egte barn til Daaben befordres og antages. Dog skal Hun derimod tilforpligtet være, noget efter Hendes Midler og Leilighed, samt Biskoppens Billig sigelse til næste Hospital at udgive, saafremt hun denne Vores Allernaadigste Bevilling agter at nyde. Christiansborg 5te decembris 1749. Efter hendes fattige Vilkor 1 Rdr til Nyekiøbing Hospital.

449 no 2138.
Niels Christensen Grøn og Anna Niels Daatter Toft Bønderfolk af Aggers sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Christiansborg 5 decembris 1749. Deres formue bestaar ikke af andet, end hvad som de har mellem hænderne til deres nærings brug. Til Nyekiøbing Hospital, efter hans fattige vilkor 1 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign. Sørren Christensen Grøn, Christen Nielsen Toft.

450 no 1070.
Jens Pedersen Melsvad og Karen Jens Daatter Assaae, Bønderfolk af Dronninglunds sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst sødskende Børn. Christiansborg 26 decembr. 1749. Til Aalborg Hospital 4 mk Danske. Att. om Slægtskab: De er fra Assaae, ellers som angivet.
Sign. Lunderager Præstegaard Broder Brorson, Westrup.

1750:

451 no 1823.
Christen Nielsen og Alhed Laurids Daatter af Torslef sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 9de january 1750. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
De ere Kiødelige sødskende Børn, og aulede af 2de Brødre: sl. Laurs Christensen som Boede udi Attrup udj Torslef sogn og Niels Christensen som Boer udj Øster Svenstrup Bye. Sign. R. Kop [Præsten]

452 no 1135.
Jeppe Pedersen af Thisted sogn og Johanne Peders Daatter Bach afgangne Michel Jensen Tøftings efterleverske i Vester Vandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand og bemelte hendes forige ved Døden afgangne Mand skal have været hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 30 januarii 1750. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Afgangne Mickel Jensen Tøfting, Johanne Pedersdatter Back hendes første Mand, og Jeppe Pedersøns moder Maren Andersdatter i Faartoft vare kiødelige Sødskinde Børn, og saaledes var Sal. Mickel Jensen Tøfting og Jeppe Pedersen hinanden i 2det og 3die Led Beslegtede. Sign Vester Vandet Peder Andersen, Faartoft, Povel Jensen Tøfting.

453 no 206.
Holden Holdensen Kornbech og Dorothea Benedicta Simons Daatter, Bønderfolk af Rhæer sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslægtede. Christiansborg 6te february 1750. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr.

454 no 835.
Niels Nielsen Bundgaard og Karen Jens Daatter afgangne Jens Jensen Bruuns Efterleverske af Nørre Tranders sogn i Viborg? Stift, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at Hand og bemelte Hendes forige ved døden afgangne Mand skal have været Næst sødskende Børn. Christiansborg 13 marty 1750. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Som ang, deres tilstand er kun gandske Maadelig og tillige Bedrøvelig, da Enke Konens Søn er ved Børne-Kopper betaget sit Syn paa begge Øynene, hvorfor De og for kort siden har anholt om, at denne blinde Søn Gunstigst maatte blive tillagt noget af Hospitalet uggentligt. PPClemmentin.

455 no 1054.
Christen Christensen og Birrete Olufs Datter, begge Bønderfolk af Bierbye [Bjergby] sogn i Vensyssel, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi 3de leed beslægtede. Christiansborg 19 Junii 1750. Til Baggesvogns Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign Anders Nielsen, N. Sørensøn, samt sognepræsten Wogelius.

456 no 1345
Jens Jeppesen boende i Laaen [Laen] i Vester Hassing sogn og Anne Jensdatter af Staaebye [Stae Bye] i bemelte Vester Hassing sogn, Kier Herred, Bønderfolk, maae i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Næst sødskende Børn, og saaleedes hinanden udi Andet og tredie leed Beslægtede. Christiansborg 21 augusti 1750. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign. Ole Agerholm, sogne Præst.

457 no 1597
Wi Frederich den Femte, Konge etc. af Kongelig Mildhed og Naade, haver allernaadigst tilgivet og efterladt, saa og hermed tilgive og efterlade Jens Christensen af Tødse sogn [Tødsø] og Bye paa Morsøe og Johanna Christensdatter, Bønderfolk, som skal være hinanden i tredie leed beslægtede, deres med hinanden begangne lejermaals Forseelse, og derhos allernaadigst bevilge og tillade, at de des uagtet udi ægteskab maa sammenkomme. Fredensborg 18de septembris 1750. Til Nyekiøbing Hospital 2 Sldr.

458
Ikke anvendt.

459 no 2324
Knud Michelsen af Blistrup sogn og Maren Jensdatter af Vester Assels sogn, Paa Morsøe, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne hustrue skal have været sødskende Børn. Christiansborg 26 decembris 1750. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. og at han er i Maadelig tilstand, og haver fiire smaae og umyndige Børn. Øster Assels Præstegaard Veidemann.

1751:

460 no 1241
Christen Joensen Krog og Helvig Peders Daatter, Bønderfolk af Thorup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslægtet. Christiansborg 14 Maii 1751. Til Helligaands Hospital i Aalborg 1 Rdr 2 mk.

461 no 1602
Jens Thomesen og Maren Pedersdatter, Bønderfolk af Tolstrup sogn, maa udi ægteskab sammenkommme, uanseet at hans Fader og hendes Far Fader skal have været halv Brødre, og de hinanden saaleedes udi andet og tredie leed Beslegtede. Christiansborg 4de juny 1751. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

462 no 1794
Christen Jensen Bach af Taarsted sogn [Torsted] og Birgitte Michels Daatter fra Vestervandet sogn, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal have været Næst sødskende barn til Hans forrige ved døden afgangne hustrue Ingeborg Pouls Daatter. Christiansborg 23 julii 1751. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Indbemelte Christen Jensen Baches afgangne hustrue Ingeborg Poulsdatters fader Povel Salmansen i Taarsted og indbemte Birgitte Michelsdatters Fader afgangne Michel Jenssøn Schorup vare Kiødelige sødskende Børn, og saaleedes vare bemelte Christen Jenssøn Baches forrige hustrue og Birgitte Michelsdatter, som hand i Herrens Nafn agter at Ægte, næst sødskende Børn, og ei hverandre nærmere udi Slægt eller Svogerskab paarørende, hvilket saaleedes i Sandhed at være vi underskrefne hermed bevidner og tilstaar. Schorup gaard i Vester Vandet sogn den 16 augustj Anno 1751. Jens Envoldsen i Torsted, Christen Christensen Toft i Vester Vandet.

463 no 1815
Peder Christensen Skielsgaard og Maren Christensdatter Langgaard, Bønderfolk af Tved sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet leed beslægtede. Christiansborg 13 augusti 1751. Til Nykiøbings Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. sign Anders Skielsgrd, Christen Jepsen

464
Kongelig Majestæts Tolder her udj Aalborg Andreas Bonde har udi sin Allerunderdanigst Suppliq til Majestæten, angivet Studiosum Christian Gaerrup?? for at være sin Daatters Edel Maria Andersdatter hindes barnefader, og Majestæten har og Allernaadigst dj 23 july 1751 befriet hende fra Aabenbare skrifte moel, hvilchet efter Embedspligt, skulde Notificere Hr Prousten. Aalborg d 16 Aug: 1751.

Næste bilag om samme:

Velædle og Høyærværdige Hr Broder Broersen Biskop over Aalborg Stift.
Hvad Mag. Peder Hovedstrup, sognepræst i Frue sogns Meenighed her i Aalborg, udi medfølgende breef af 16 Aug, har givet mig underretning om, nemlig at Studiosus Christian Garup har begaaet delictum carnis, og af et fruentimmer her i Aalborg er udlagt til barnefader, har Jeg ey kundet efterlade at tilkiænde give Deres Høyærværdighed, Sign. Bytzov.

465 no 1491
Christen Christensen og Kirsten Christens Daatter, Bønderfolk af Lyngs sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 17de september 1751. Til Nykiøbings Hospital 1 Rdr 2 mk.

466 no 2636
Anders Andersen og Johanne Jensdatter, Bønderfolk af [Vester/Øster?] Hassing sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 26 novembris 1751. Til Aalborg Hospital, efter hands fattige Vilkor 1 Rdr 2 mk.
Att. om Slægtskab:
Anders Andersen paa Holtet i Øster Hassing sogn, og Johanne Jensdatter i Goser i samme sogn ere hinanden ej nærmere beslægtet end her i anmeldt. V. Hassing Præstegaard Ole Agerholm.

1752:

467 no 622
Christopher Nielsen i Thorup og Inger Christens Datter Langvad, begge Bønderfolk af Thorup sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet leed beslegtede. Christiansborg 4de februarii 1752. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk. Slægtskab som ang. Sign. Klim Præstegaard

468 no 1144
Jens Andersøn og Margrete Jens Datter, Bønderfolk af Øsles Bye og sogn, [Øsløs] i Vester Hanherred, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i tredie leed beslægtede. Christiansborg 18 februarii 1752. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 4 mk.

469 no 1112
Niels Andersen Kiæmpe og Mette Jacobs Datter Bruus, begge Bønderfolk af Klim sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 17 martii 1752. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Som ang. og at deres Tilstand trænger til moderation i Udgifterne til Hospitalet.
Niels Christensen Klim, Svend Andersen Taarbech.

470
Land Soldat Henrich Andersen Prang og Dorothea Christens Datter Krag, begge Bønderfolk af Thorup sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden udi tredie leed Beslegtede. Christiansborg 24 martii 1752. J henseende til land Soldat Hinrich Andersens Prangs meget fattige Vilkor, giver hand til Aalborg Hospital 3 mk danske. Att. om Slægtskab: Som ang. og at deres Tilstand er arm og fattig bevidnes hermed.
Klim. Svend Andersen Taarbech, Niels Christensen Klim.

471 no 1048
Kield Andersen Mørck og Dorthe Marie Niels Daatter, Bønderfolk fra Eegholms Øe, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 7 aprilis 1752. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

472 no 116
Lars Larssøn Smed, af Løested Bye i Hauerslef sogn og Maren Jens Datter Møller, af Aggersborg sogn og Bye udi Øster Han Herred, begge Bønderfolk, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at bemelte Maren Jens Datter Møller, skal være fornevnte Lars Larssøn Smeds sødskende barns Datter. Christiansborg 7 julii 1752. Lars Larssøn Smed, som har sogne Præstens Attest om, at hand er en fattig døv Bonde Karl betaler til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.
Att. om Slægtskab:
Maren Jensdatter af Aggersborg, hvis moder er Anna Madsdatter i bemelte Aggersborg, hvilche forandførte Lars Laussøn Smed og Anna Madsdatter haver haft tvende Brødre til fader, Nemlig Lars Nielssøn Smed af Aggersborg og Mads Nielssøn Fældtbereder af Torsløv sogn her i Hanherred. Saa at de er Sødskindebørn. Mogens Hanssøn, Jens Jensen af Aggersborig.

473 no 1032
Christen Pedersen Coldborg af Giøttrup sogn og Maren Peders Datter Bonderup af Haverslef sogn, Begge Bønderfolk, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Christiansborg 14 julii 1752. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

474 no 1164
Soldat Lauritz Andersen af Vestervig sogn og Mette Christens Daatter af Helligsøe sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Christiansborg 11te augusti 1752. Efter sin ringe vilkor betaler 1 Rdr til Nykiøbing Hospital-
Att. om Slægtskab:
Hans tilstand er gandske Slet og fattig, Er fød af fattige forældre. Hendes tilstand er gandske meget slet og ussel, hun er født af fattige, ja Bettelere Huusfolk, hun har med vanskelighed ernæret sig, og har desuden en meget gammel og ælendig svag moder, som hun ved den Høystes hielp og forsyn maa opholde. Helligsøe Præstegaard Hanssøn.

475 no 1814
Christen Christenssen og Anna Jeppes Daatter, Bønderfolk fra Snedsted sogn, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 22 september 1752. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.

1753:

476 no 2150
Just Andersen og Anna Nielsdatter, Bønderfolk af Gunderup sogn i Viborg?? Stift, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forrige ved døden afgangne Mand Niels Pedersen skal have været sødskende Børn. Christiansborg 12 januarii 1753 Til Aalborg Hospital efter hans Fattige Vilkaar 1 Rdr 2 mk.

477 no 2428
Axel Mortensøn af Lild sogn og Anna Pouls Datter af Vust sogn, begge Bønderfolk, maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Hinanden i tredie leed beslægtede. Christiansborg 3die februarii 1753. Til Aalborg Hospital efter hans meget fattige Vilkor 4 mk.

478 no 1719
Svend Nielsen af Aasted sogn og Anna Sørens Daatter af Mosberg sogn, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hun og hans forige ved Døden afgangne hustrue Else Peders Daatter skal have været hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 27 april 1753. Til Sæbye Hospital 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Som ang. Svend Nielsen af Overschoven i Aasted sogn.

479 no 203.
Efter Studiosus Jens Ginchel Berg af Skyom Præstegaard i Thye, hans herom allerunderdanigst giordte ansøgning og Begiering, af sær Kongelig Naade, denne gang allernaadigst have tilgivet og efterladt, den af ham begangne forseelse, at hans hustrue ved hannem skal være kommen for tiilig i barselseng efter deres Brullup, saa at hand desuagtet til Geistlig Embede, hvor det Lovlig skee kand, maa befordres og antages; Dog maa hand ey employeres til nogete Geistlig Embede i det sogn, hvor hand har begaaet denne forseelse, ey heller maa det være hannem tilladt, at betiene noget Geistlig Embede, førend Toe Aar, efter at forseelsen er begaaet, ere forløben; Saa skal hand og først efter loven, nøyagtig beviise at hand sig, foruden denne forseelse, skikkeligen og vel haver forholdet, saa og noget efter hans Midler og Leilighed, samt Biskoppens billig Sigelse, til næste Hospital udgive. Fredensborg 4de may 1753.

480 no 1243
Søren Pedersen og Enken Kirsten Jensdatter, Bønder folk af Gunderup sogn i Viborg?? Stift, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 29 Junii 1753. Efter deres fattige vilkor til Aalborg Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. sign Lars Thomasen smed, Jens Søren Søn.

481 no 273
Peder Henrichsen Holst, Borger og Indvaaner udi Schagen og Margaretha Jacobs Daatter Richer?? Picher??, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 29 Junii 1753. Til Sæbye Hospital efter hans Vilkaar og ringe formue 2 Rdr.

482 no 2327
Jørgen Madsen og Giertrud Peders Daatter afgangne Jens Pederssen Efterleverske, Bønderfolk af Sønder Saltum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 6 julii 1753. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

483 no 2363
Knud Jensen og Anna Nielsdatter afgangne Ole Gundersens Efterleverske, Bønderfolk af Nør Tranders sogn, maa udi ægteskab sammenkomme uanseet at hand og bemelte hendes afgangne Mand Ole Gundersen skal have været sødskende Børn. Christiansborg 10 augustii 1753.  Til Aalborg Hospital 1 Rdr.

484 no 1160
Jens Pedersen og Mette Christens Daatter, Bønderfolk af Emb sogn, maa udi ægteskab sammenkommen uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 31 augusti 1753. Til Hellig Aands Closter i Aalborg 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Som ang. og at de ere af fattig vilkor att. Vraae Præsteg. Stampe.

485 no 198
Hr Henrich Henrichsen Stampe, sognepræst til Vraae, Emb og Serritzlef sogner, og Maren Butz Ginchelberg maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue Ide Marie Bergh, skal have været sødskende Børn. Christiansborg 31te august 1753. Til Aalborg Hospital 5 Rdr.

486 no 216
Søren Wiirnfeld Landfoget paa Vort Land Læsø, og Christiana Goe maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie Lige leed beslegtede. Christiansborg 21 septembr. 1753. Til Sæbye Hospital 10 Rdr.

487 no 37
Troels Gutormsen, Borger og Skoemager i Vor Kiøbstad Thisted, og Maren Bertels Datter Leerhøy af Nors ved bemelte Thisted beliggende, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at hun, og fornevnte Troels Gutormsens ved Døden afgangne hustrue skal have været 1 2det og 3die leed beslægtede. Christiansborg 2 novembris 1753. Til Nykiøbing Hospital 1 Rdr 2 mk. efter hans ringe Vilkor.

488 no 1557
Peder Hanssen og Kirsten Laurids Daatter, Bønderfolk af Saltum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslægtede. Christiansborg 9 novembris 1753. Efter hans ringe Evner og Leylighed betaler til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

489
At Laurids Bertelsen og Ellen Stephensdatter ere saaledes beslegtede, at hun er hans afdøde hustrues Halv sødskende barn. Hertzholm 31 augusti 1753. Valentin Vurtzel, Ole Stæffensøn, Niels Bertelsøn.

1754:

490 no 2385
Christopher Jenssen og Anna Poulsdatter, Bønderfolk af Torup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 25 januarii 1754. Efter hans ringe Vilkor og fattige Tilstand til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr.

491 no 1170
Mads Larsen Søndergaard og Maren Niemann, begge Bønderfolk af Vester Thorup sogn udi Vester Han Herred, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed Beslegtede. Christiansborg 22 februarii 1754. Efter hans ringe Vilkor til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

492 no 43
Johan Henrich Wibroe, Farver i Vor Kiøbstad Aalborg og Anna Sørensdatter, afgangne Christen Jensen Wibroes Efterleverske, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand skal have været sødskende Børn. Christiansborg 22 februarii 1754. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtsskab:
Johan Henrich Vifvebroe, een søn af Sal: Claus Vifvebroe i Randers, er iche nærmere beslægtet med Sal: Chresten Jensen Vibroe, som boede og døde i Steuring Mÿlle, end at hand er sødskende barn med bemældte Chresten Jensen Vifvebroe, hvis efterlatte Enche hand agter at indlade sig i ægteskab med, bevidnes.
Henrich Christofer Bytzov.

493 no 2696
Thomas Michelsen af Vust sogn og Anna Jacobsdatter Vinther af Giøttrup sogn, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være hans forrige ved døden afgangne hustrues sødskende barns datter. Christiansborg 1 martii 1754. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

494 no 632
Peder Nielsen og Anna Christens Daatter, Bønderfolk af Grunnerup maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udj tredie leed beslegtede. Christiansborg 29de marty 1754. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.

495 no 1674
Anders Ovesen og Mette Larsdatter Bønderfolk af Vester Hassing sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 5te aprilis 1754. Efter sin ringe formue betaler til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.
Att. om Slægtskab:
Anders Ovesen og Mette Larsdatter af Gandrup i Vester Hassing sogn som ang. Att. af Anders Hedegaard og Christen Jensen samt sogne Præsten

496 no 1670
Jens Andersen og Johanna Christens Daatter, Bønderfolk af Hvorup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 5 aprilis 1754. Til Aalborg Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtskab: Hans Fader Moeder var Søster til hendes moder fader. Sundby Præstegrd. Schott.

497 no 2588
Søren Pedersen og Kirsten Mortens Daatter afgangne Rasmus Christensens Efterleverske fra Egens [Egense], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hand og Hendes afgangne Mand skal have været hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 24 Maii 1754. Efter hans meget fattige Vilkor til Aalborg Hospital 4 mk.

498 no 218
Christen Christensen og Kiersten Niels Datter, begge Bønderfolk af Vester Thorup sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 3die leed beslægtede. Christiansborg 19 Junii 1754. Efter sin ringe Leylighed og Vilkor til Aalborg Hospital 8 mk.

499 no 514
Søren Knudsen og Else Niels Daatter, Bønderfolk af Ørum Amt? [sogn] i Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 12 julii 1754. Efter deres ringe Vilkor til Nyekiøbings Hospital 1 Rdr 4 mk.
Att. om Slægtskab:
Da Søren Knudsen, født i Vestervig sogn, som udi nogle aaringer har tient i Gietterup sogn, og Else Nielsdatter af Gietterup, har faaet allernaadigst bevilling at indlade sig i ægteskab med hinanden, skiønt de ere sødskende Børn, saa attesteres herved, at bemeldte Søren Knudsen haver liden, eller ingen formue, men Else Nielsdatters timeligste Omstændigheder ere noget bedre. Helligsøe Præstegaard. Hanssøn.

500 no 196
Eftersom Niels Jørgensen Holt, paa Dronninglund, og marte Chatrine Ivers Datter Tidsted, tienende paa Hauslundgaard i Vort Rige Norge, for Os allerunderdanigst haver andraget, at som de indbyrdes med hverandre have besluttet, at ægte hinanden har det tildraget sig, at de haver avlet et barn sammen, som i Daaben er kaldet Chatrine, men at deres Omstændigheder for nærværende tiid skal være saa slette, at de ey kand fuldbyrde samme. Thi haver Vi, efter fornevnte Deres derhos allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiæring, samt efter den fra Os Elskelig Hr Broder Brorson, Biskop over Bemelte Aalborg Stift, herover indhendtede Erklæring, allernaadigst bevilget og tilladt, at de Begge for Kirkens Discipplin, som de, formedelst saadan deres med hinanden begangne lejermaals Forseelse, ellers efter Loven, burdte udstaa, maa være fri og forskaanet, samt at barnet, uanset, at det er døbt, som et uægte barn, maa som et ægte barn ansees. Friderichsborg 9 augusti 1754. I Henseende til deres vanskelige Omstændigheder og meget fattige Vilkor, bliver deres udgift til nærmeste Hospital modereret til 6 Rdr.

501 no 63

Hans Christopher Ferslev af Vor Kiøbstad Schagen og Catharina Holm fra Tversted Præstegaard, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 30 augusti 1754. Velædle Seign Hans Christopher Ferslev betaler til Sæbye Hospital 10 Rdr.

502 no 1797
Laurids Christensen Blach og Inger Olufsdatter Drasbech, Bønderfolk fra Vester Vandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 13 septembris 1754. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Laurits Christensøn Blachs afgangne fader Christen Jensen Blach og Inger Olufsdatter Drasbechs afgangne moder Maren Michelsdatter Blach vare kiødelige sødskende Børn, og saaledes ere disse Nær sødsken Børn.
Klitmøller. Chresten Ollesen, Draxbæk, Niels Chrestensen, Draxbæk.

503 no 2848
Kield Nielsen og Anne Marie Christensdatter, Bønderfolk fra Egholm, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 20 septembris 1754. Efter sin ringe Vilkor til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

504 no 917
Peder Jensen og Anne Christensdatter, Bønderfolk fra Vester Ladegaards Gods, ved Vor Kiøbstad Aalborg, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 13 decembris 1754. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

1755:

505 no 3335
Lars Pedersen og Maren Heilesdatter, Bønderfolk af Hiortdals sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være hans moders sødskende barn, og de saaledes hinanden udi Andet og tredie leed beslægtede. Christiansborg 7 februarii 1755. Efter hans ringe og slætte Omstændigheder, til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

506 no 2029

Jens Jensen af Øster Brønderslev sogn og Karen Pedersdatter afgangne Jens Jespersens Efterleverske, Bønderfolk af Vraae sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 7 martii 1755. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

507 no 1931
Mads Christensen og Inger Niels Daatter, Bønderfolk af Brøndum sogn udi Viborg?? Stift, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst sødskende Børn. Christiansborg 9 Maii 1755. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

508 No 218
Baltzar Christensen og Anna Olufsdatter, Bønderfolk af Understed sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Christiansborg 2 den may 1755. Efter sine fattige Omstændigheder, betaler til Sæbye Hospital 1 Rdr 4 mk.

509 no 1306
Lauritz Lauritzen og Dorthea Lauritz Datter afgangne Anders Nøflings Efterleverske, Begge Bønderfolk af Ferslef sogn og Bye, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 13 Junii 1755. Efter sine ringe Vilkor, til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

510 no 1095
Niels Christensen Aalkier og Maren Christensdatter, Bønderfolk af Sønberg sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Christiansborg 20 Junii 1755. Betaling ikke angivet.

511 no 2285
Peder Ipsen og Inger Anders Daatter Bønderfolk af Saltum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne hustrue Maren Laurids Datter skal have været hinanden udi andet leed beslegtede og hand hende i femte leed Beslægtede. Christiansborg 22 augusti 1755. Efter sin ringe formuelse og slette Vilkor, til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign. Olle Mogensøn, Jens Pedersøn, Matthis Bertelsøn, Søren ?oufsen, alle af Farup By

512 no 2180
Niels Laursen og Johanne Laurs Daatter Bønderfolk af Vester Hassing sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne hustrue Anna Peders Daatter, skal have været hinanden udi Andet og tredie leed Beslegtede. Christiansborg 22 augusti 1755. Efter Maadelige Omstændigheder til Aalborg Hospital 1 Rdr 4 mk.
Att. om Slægtskab:
Niels Laursen af Lunden og Johanne Laursdatter af Vester Aslund i Vester Hassing sogn i slægt som ang.
Sign. Peder Olesen, Jens Nielsen, Niels Justsen, Lauge Laugesøn.

513 no 2176
Laurids Michelsen og Maren Nielsdatter Bønderfolk fra Eerslev Menighed paa Morsøe, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Andet leed Beslegtede. Christiansborg 22 augusti 1755. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.

514 no 2893
Jens Knudsen og Inger Anders Daatter Krog, Bønderfolk fra Vester Vandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 12 septembris 1755. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr 4 mk.
Att. om Slægtskab:
Jens Knudsøns fader afgangne Knud Christenssøn og Inger Andersdatters afgangne fader Anders Pederssøn Krog vare Kiødelige sødskende Børn, avlede af tvende Kiødelige Sødskinde, og saaledes er bemældte Jens Knudssøn og Inger Andersdatter Nær Sødskinde Børn. Klitmøller Sign. Peder Jensen Broe, Peder Anderssøn Kold.

515 no 1441
Eiler Mortenssen og Kirsten Laursdatter, Bønderfolk af Horsens sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 26 decembris 1755. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

1756:

516 no 627
Lars Jenssen og Maren Christens Daatter, Bønderfolk fra Boddum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 27 Febr. 1756 Efter ringe Omstændigheder, betalt til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign Eyler Pedersen, Jens Therkelsen, Tvolom.

517 no 270
Frederich Würnfeld, Forpagter paa Børglum Closter, og Karen Severin maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 2 aprilis 1756. Til Baggesvogns Hospital 10 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. Aalborg Sign. Andreas Haarboe, I Schierup.

518 no 2855
Peder Christensen og Inger Christensdatter, Bønderfolk af Brovst sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed Beslægtede. Christiansborg 17de aprilis 1756. Efter ringe Omstændigheder, til Aalborg Hospital 4 mk.

519 no 2646
Vii Friderich den Femte, Konge etc. haver tilgivet og efterladt Jens Anderssen og Dorothea Peders Daatter, Bønderfolk af Børglum Closters Gods, og Veybye sogn, deres med hinanden begangne leyermaals Forseelse, endskiønt De ey alleene skal være næst sødskende Børn, og hinanden saaledes udi tredie leed Beslegtede, men Hun endog skal være hans forrige ved Døden afgangne hustrues Stif Daatter, og derhos allernaadigst bevilge og tillade, at De desuagtet udi ægteskab maa sammenkomme. Dog skal de efter deres Midler og Leylighed, samt Biskoppens billig Sigelsen, til næste Hospital, saavelsom en taalelig Mulct til sognets fattige at udgive. Fredensborg 9de julii 1756. Efter sin ringe Formuenhed til Baggesvogns Hospital 1 Rdr 2 mk. Til Vejbye sogns Fattige 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign. Søren Jenssøn, Skoleholder, Mads Jenssen boende i Veyby.

520 no 2737
Gravers Michelssen og Maren Brixdatter, Bønderfolk af Hansted sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 30 julii 1756. Til Nyekiøbing Hospital efter ringe Vilkor 1 Rdr 2 mk.

521 no 2897
Jørgen Christensen og Catharine Thomasdatter, Bønderfolk fra Fladstrand, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 13 augusti 1756. Til Sæbye Hospital 1 Rdr 2 mk.

522 no 367
Søren Christensen Koch og Bodild Christensdatter, Bønderfolk af Blokhuus [Hune sogn], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans ved døden afgangne hustrue skal have været hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 2 octobris 1756. Naar ovenbemeldte Søren Christensen Koch har af sin Armod erlagt til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk nyder hand dend allernaadigste Bevilling got ad. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign. Laurs Nielsen, Jens Nielsøn, Søren Pedersen, Thomas Jensøn, Blokhuus.

523 no 2294
Mads Nielsen af Snedsted sogn og Else Pedersdatter af Stagstrup sogn, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at hun skal have været næst sødskende barn til hans forrige ved døden afgangne hustrue. Christiansborg 29 octob. 1756. Efter ringe Vilkor til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr.

1757:

524 no 3096
Simon Christensen og Anna Knuds Daatter, Bønderfolk af Volsted sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hun og Hans forrige ved Døden afgl. hustrue skal have været Næst sødskende Børn. Christiansborg 18 february 1757. Til Hospitalet i Aalborg 1 Rdr 2 mk.

525 no 698
Lars Pedersen Toft og Maren Jens Datter, begge Bønderfolk af Vester Thorup sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi 3die leed beslægtede. Christiansborg 22 aprilis 1757. Efter sine meget ringe og slette Omstændigheder, til Aalborg Hospital Een halv Rigsdaler.

526 no 294
Niels Michelsen og Johanne Povels Daatter, Bønderfolk fra Hillerslev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 10 Junii 1757. [Betaling ikke ang.]

527 no 1576
Claus Villadsen og Dorthe Sørensdatter, Bønderfolk af Mou sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 1 julii 1757. Efter sine fattige og ringe Omstændigheder til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

528 no 1348
Mads Christensen Baun og Maren Michels Datter, begge Bønderfolk af Vixøe sogn udi Hellerslef Herred i Thye, maae i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi 3die leed Beslægtede. Christiansborg 8 julii 1757. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr.

529 no 1172
Morten Christensen, og Kirsten Jens Daatter, Bønderfolk af Lendum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 5 augusti 1757. Til Sæbye Hospital 1 Rdr 2 mk.

530 no 335
Christen Nielsen Nørgaard og Johanna Pedersdatter, Bønderfolk fra Bangsboe Strand, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at hun skal være Næst sødskende barn til hans forige ved døden afgangne hustrue. Christiansborg 12 augusti 1757. Til Sæbye Hospital 1 Rdr 2 mk.

531 no 857
Søren Gregersen og Maren Christensdatter Bønderfolk fra Dronninglund sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 30 septembris 1757. [Betaling ikke ang]

532 no 629
Jens Christensen og Anne Peders Datter, begge Bønderfolk af Lild sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 28 octobris 1757. Efter sine fattige og ringe Omstændigheder betaler til Aalborg Hospital 1 Rdr.

533 no 1202
Peder Jørgensen og Maren Peders Datter, begge Bønderfolk af Ulsted sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 25 novembris 1757. Efter sine beviiste slette og fattige Omstændigheder, betaler til Aalborg Hospital 1 Rdr.

534 no 2018
Jens Anderssen og Voldborg Christensdatter, Bønderfolk af Vestervandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 2 decembris 1757. Efter sine ringe Formue og omstændigheder, til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Jens Anderssøns endnu levende moder Zidsel Nielsdatter og Voldborg Christendatters afgangne Fader Christen Jenssøn, som forhen boede og døde her ved Klitmøller, vare Kiødelige sødskende Børn og saaledes aflede af 2de Kiødelige sødskende, altsaa ere fornæfnte Nær sødskende Børn og udi tredie leed paarørende. Klitmøller sign. Peder Anderssøn Kold, Christen Christenssøn Krog.

535 no 2008
Jens Pederssen og Anna Knuds Daatter, Bønderfolk af Harring sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 16 decembris 1757. Efter sin ringe Formue til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr 2 mk.

536 no 1995
Jens Jensen og Maren Nielsdatter Bønderfolk af Sønderholm sogn i Viborg?? Stift, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal have været hans forige ved Døden afgangne hustrues Næst sødskende barn. Christiansborg 30 decembris 1757. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

537 no 322
Os Elskelige Otto Ahrenfeldt, Ritmester ved Vores Holstenste Cuerassier Regiment, og Jomfrue Elisabeth Bille Ahrenfeldt fra Sæbyegaard i Vensyssel, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 1ste aprilis 1758. [Betaling ikke ang]

1758:

538 no 1301
Laurs Pedersen og Mette Ivers Datter, Bønderfolk af Bratberggaarde i Tranum sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i tredie leed Beslægtede. Christiansborg 14 aprilis 1758. Efter sine fattige og ringe Omstændigheder, til Aalborg Hospital 1 Rdr.

539 no 1030
Niels Üdsen og Maren Christensdatter, Bønderfolk fra Saltum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 16 Junii 1758. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Som ang. sign. Chresten Nielssøn, Jørgen Madssøn, Jachob Madssøn, Chresten Pederssøn.

540 no 3345
Morten Christensen af Bierbye sogn og Maren Thomasdatter, Bønderfolk, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 11 augusti 1758. Efter fattige Vilkor til Baggesvogns Hospital 1 Rdr.

541 no 195
Christen Nielssen Urt, Borger og Handskemager i Vor købstad Aalborg, og Kirsten Mortensdatter, afgangne Lucas Michelssens Efterleverske, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand og bemelte hendes forrige afgangne Mand skal have været sødskende Børn. Christiansborg 11 augusti 1758.  Til Aalborg Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. sign Aalborg Johan Henrich Møller, Poul Ibsen.

542 no 1091
Enkemanden Jens Pedersen Huusbye og Enken Karen Christens Datter, begge Bønderfolk af Manstrup Bye og Beistrup sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi 2det leed beslægtede. Christiansborg 27 octobris 1758. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.  Att. om Slægtskab: Som ang. sign.
Christen Christenssøn Beregaard, Thomas Pedersøn Huusbye, Bestrup.

1759:

543 no 1882
Fedder Jacobsen Holst, Fisker og Seyglings Karl, og Maren Thomas Datter Høyer af Schagen, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst sødskende Børn. Christiansborg 12 januarii 1759. Til Baggesvogns Hospital 3 Rdr.

544 no 8
Christen Aagaard, Kiøb - og Handelsmand i Vor Kiøbstad Hiøring og Anne Jens Datter Sand, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 26 januarii 1759. Til Baggesvogns Hospital 6 Rdr.

545 no 883
Graus Madsen og Johanna Laurids Datter af Vuust sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 3die leed beslægtede. Christiansborg 9de februarii 1759. Efter sine ringe Vilkor til Aalborg Hospital 1 Rdr.

546 no 889
Jens Pedersen og Kirsten Sørens Daatter, Bønderfolk af Øster Utrup i Nørre Tranders sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden i tredie leed Beslægtede. Christiansborg 16 februarii 1759.  Efter sin fattige Omstændigheder til Aalborg Hospital 1 Rdr.

547 no 930
Anders Jensen Holm, og Anna Pedersdatter Svalgaard, Bønderfolk af Snested sogn i Thye [Snedsted], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand for nogle aar siden har begaaet Leiermaal med hendes Næst sødskende barn Inger Nielsdatter. Christiansborg 2den martii 1759. Efter sine ringe Vilkor til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr 2 mk.

548 no 135
Niels Pedersen og Enken Anna Olufs Daatter Bønderfolk af Vaar sogn [Vor, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet hans og bemelte Enkes afgangne Mand Mads Nielsen skal have været hinanden udi Andet og tredie leed Beslegtede. Christiansborg 16 martii 1759. Til Sæbye Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. att. af Bertel Nielssøn i Kroegen og Jens Pederssøn, begge i Voer sogn.

549 no 3132
Christen Larsen og Ide Marie Nielsdatter, Bønderfolk af Hvidbjerg sogn i Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 23 martii 1759. Efter deres ringe Vilkor og Evne til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr. Læst for Rætten paa Hassing Refs Herreders Ting Torsdagen dend 5te april 1759.

550
Jens Michelsen Lindholm, af Meielsted Bye [Tolstrup sogn] og Birgithe Peders Datter, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at hand skal have været trolovet med hendes Faster, Kirsten Anders Datter, som 4 Dage derefter før ved Døden afgik. Christiansborg 30 martii 1759. Efter sine meget fattige Vilkor og Omstændigheder, til Aalborg Hospital 4 mk.

551 no 1213
Christen Christensen og Mette Thomas Daatter, Bønderfolk af Vester Brønderslev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hans forige og ved Døden afgangne hustrue Maren Niels Daatter og bemelte Mette Thomas Daatter skal have været sødskende Børn. Christiansborg 30 martii 1759. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

552 no 2747
Jens Christensen fra Vester Vandet og Apolone Povels Daatter fra Tved sogn, Bønderfolk, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 14 aprilis 1759. Til Nyekiøbing Hospital efter sine ringe Omstændigheder 1 Rdr 2 mk.

553 no 1039
Mads Pederssen og Maren Niels Daatter afgangne Jens Christenssen Nørgaards Efterleverske, Bønderfolk af Clarup sogn. [Klarup] Viborg?? Stift, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hand og bemelte Hendes afgangne Mand skal have været sødskende Børn. Christiansborg 8 Junii 1759. Til Aalborg Hospital efter deres ringe Vilkor 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang, deres omstændigheder ere saa meget Slette. Romdrup præstegrd. Sign. Bering.

554 no 2610
Jens Anderssen og Anne Pedersdatter af Brovst, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hun og Hans forrige ved Døden afgangne hustrue skal have været Næst sødskende Børn. Christiansborg 22 Junii 1759. Efter sin ringe Evne til Aalborg Hospital 1 Rdr Courant.

555 no 1809
Christen Jenssen og Enken Maren Christens Daatter, Bønderfolk af Nors sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 13 julii 1759. Efter deres meget ringe og Fattige Omstændigheder til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Unge Karl Christen Jenssøn af Nors sogn, som er Een Søn af afgangne Kirsten Lauridsdttr, Jens Mogenssøns hustrue udi Østervandet, som var sødskende barn til Anna Christensdttr. Christen Midtholms hustrue i Hundborg, som var Moeder til Encken Maren Christensdttr af Nors, nerværende Christen Jenssøns Kiæreste, ere ey meere end Næst sødskende Børn. Nors Præste Gaard. Sign.

556 no 1783
Peder Lauridsen og Johanne Nielsdatter, Bønderfolk af Saltum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at Hun og Hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 20 julii 1759. Efter deres ringe Ene til Aalborg Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtsskab: Som ang.
Niels Christensen, Niels Nielsen, Christen Mortensen, Christen Christensen, Saltum Præstegaard.

557 no 998+Mads Christensen og Anne Christensdatter, Bønderfolk af Vester Vandet sogn i Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 10 augusti 1759. Efter deres ringe evne til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr Courant.
Att. om Slægtskab:
Mads Christenssøns fader Christen Christenssøn Iversen i Agerholm har i Vester Vandet sogn og Anna Christensdatters afgangne fader Christen Christenssøn forhen boende paa Skaarheede i Vang sogn vare kiødelige Brødre, og saaledes ere fornæfnte Sødskinde Børn og udi 2det leed paarørende. Agerholm sign. Niels Anderssøn Vig, Laurids Pedersøn Steentoft.

558 no 555
Christen Anderssen Draxbech og Christence Andersdatter Broe, Bønderfolk af Vester Vandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede; saa og at Hans afgangne moder er fød af Hendes Faders Sted moder. Christiansborg 21 septembris 1759. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr 2 mk.
Att. om Slægtskab:
Christen Anderssøn Draxbechs afgangne fader Anders Christenssøn Draxbech og Christence Andersdatter Broes endnu levende Fader Anders Jenssøn Broe her ved Klitmøller i Vester Vandet sogn vare Sødskinde Børn fødde af 2de Kiødelige Søstre og saaledes ere Indbemældte Næst sødskende Børn og udi tredie leed. Detsuden var fornæfnte Christen Anderssøns afgangne moder Christence Pedersdatter Søe fød af bemældte Christence Andersdatters Faders Anders Jenssøn Broes Stædmoder, dog ey ved samme fader, men i andet ægteskab, og at de saaledes men ey nærmere ere hinanden enten i Slægtskab eller Svogerskab paarørende tilstaaes hermed. Klitmøller. Peder Jensøn Broe, Christen Olesen Draxbech.

559 no 362
Anders Christenssøn og Dorthe Laurids Daatter, Bønderfolk af Lill sogn Hannæs [Lild] maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi Andet og tredie leed Beslegtede. Christiansborg 21 septembris 1759. Efter Deres ringe Formue til Aalborg Hospital 1 Rdr.

560 no 344
Lafrens Kiær, Borger og Skræder i Vor købstad Aalborg, og Elsebeth Lars Daatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 2 novembris 1759.  Efter hans fattige Vilkor til Aalborg Hospital 2 Sldr. Att. om Slægtskab: Jens Lafrentz Kiær Og Elisabet Larsdatter slægtskab som ang. Sign. Christen ??, Casper Herman Lindwed.

561 no 1630
Jørgen Christensen og Maren Thomasdatter afgl. Niels Hansens Efterleverske, Bønderfolk af Volstrup sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 23 novembris 1759. Til Sæbye Hospital 1 Rdr.

562 no 3165
Vii Friderich den Femte, Konge etc. have tilgivet og efterladt Anders Nielsøn Skøtt Draaby, Matros af Vores Vester Jydske District paa Morsøe, og Mari Anna Jens Datter af Vor Kiøbstad Nyekiøbing paa bemelte Vort Land Morsøe, som skal være hinanden i 2det leed Beslægtede, deres med hinanden Begangne leyermaals Forseelse, og derhos allernaadigst Bevilge og tillade, at de desuagtet, udi ægteskab sammenkomme; Dog skal de noget til næste Hospital udgive. Christiansborg 7de decembris 1759. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.

1760:

563 no 1456
Morten Christensen og Margrethe Nielsdatter, Bønderfolk af Saltum sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 14 decembris 1759. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Som ang.
Christen Christensøn, Niels Christensøn, Erich Jenssen, Niels Nielssøn, Ejersted Bye i Saltum sogn.

564 no 3072
Lauritz Christensen og Anna Jespers Datter, Bønderfolk af Siem Bye i Viborg?? Stift, maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst sødskende Børn. Christiansborg 22 martii 1760.  Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

565
Anders Eskildsen og Kirsten Christens Datter, Begge Bønderfolk af Ullerup udi Tharup sogn [Torup], maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi 3die leed Beslægtede. Fredensborg 3die may 1760. [Betaling ikke ang]

566 no 3240
Lars Jepsen og Enken Anna Jens Daatter, afgange Lars Andersens Efterleverske, Bønderfolk af Biersted sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi tredie leed Beslegtede, saa og at hand og fornevnte hendes afgangne Mand skal have været sødskende Børn. Christiansborg 3 Maii 1760. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

567 no 625
Christen Nielsen Thorup, og Anna Maria Christens Daatter, Bønderfolk af Thorup sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hin anden udi Andet og tredie leed Beslegtede. Christiansborg 4 julii 1760. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.

568 no 1956
Lauritz Sørenssen og Johanne Pedersdatter, Bønderfolk af Flade paa Morsøe, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 18 julii 1760. Efter deres maadelige Omstændigheder til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr.

569 no 3456
Mads Andersen og Zidsel Michels Daatter, Bønderfolk fra Elsøe sogn paa Morsøe, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hand og Hendes forrige ved Døden afgangne Mans skal have været hinanden udi tredie leed Beslegtede. Christiansborg 26 septembris 1760. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr Courant.

570 no 3144
Knud Jensen af Jetzmark sogn, og Else Jensdatter af Saltum sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 17 octobris 1760. Efter deres ringe Omstændigheder til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Som ang. sign Christen Christensen, Niels Ydesen?, Christen Christensøn, Jens Pedersen alle Østrup Bye i Saltum sogn.

571 no 1449
Peder Madsen af Sønder Tranders sogn og Maren Pedersdatter afgl. Niels Knudsens Efterleverske af Dael sogn i Viborg?? Stift, Bønderfolk, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at fornevnte Peder Madsen og bemelte hendes forrige ved døden afgl Mand skal have været Næst sødskende Børn. Christiansborg 21 novembris 1760.  Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

Færdig med læsning og afskrift 5te pakke: C1 – 487.

Begyndt 6te pakke: C 1 – 488.

1761:

572 no 2813
Jens Jørgensen og Maren Christens datter, Bønderfolk af Hallund sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de hinanden udi andet leed ere beslegtede. Christiansborg 20 februar 1761. Til Aalborg Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtskab: Underskrevne Mænd, Fæstebønder paa Kølske Gaards Gods i Hollensted By Hallun sogn.
Jens Jensen, Frands Chrestensen.

573 no 2692
Anders Morthensen, og Anne Kierstine Svends Daatter, Bønderfolk af Sønderholm sogn i Viborg?? Stift, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at hand skal have været Næst sødskende barn til hendes forrige og nu afdøde Mand. Christiansborg 3 aprilis 1761. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

574 no 2883
Hans Søfrensen af Tveeds sogn og Maren Christens Daatter af Nors sogn, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 22 Maji 1761.  Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr 2 mk.
Att. om Slægtskab:
Unge Karl Hans Søfrensøn af Sønder Bye i Tveeds sogn og Enken Maren Christensdtr af Hinding i Nors sogn, ere Næst sødskende Børn, saaledes: Hans Søfrensen er een Søn af Søfren Chrestensen i Tveed, som var Halv Broder til Jens Søfrensøn ibid, denne Sidste var fader til Christen Jepsøns hustrue Mette Jensdatter, Som er moder til Encken Maren Chrestensdatter, Hans Søfrensøns Kiæreste. Nors Præste Gaard. Curts.

575 no 2926
Marqvoed Nielsen Knøsen, og Karen Pouls Daatter, Bønderfolk af Albech sogn [Albæk], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne hustrue Maren Anders Daatter, skal have været hinanden udi tredie leed Beslegtede. Christiansborg 22 Maji 1761. Til Sæbye Hospital 1 Rdr.

576 no 386
Rasmus Knudsen fra Thye og Anne Pedersdatter fra Dronninglund, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne hustrue skal have været hin anden udi tredie leed beslægtet. Christiansborg 29 Maji 1761. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

577 no 1935
Knud Jørgensen og Anne Sørens Daatter afgangne Mads Jørgensens Efterleverske, Bønderfolk af Mou sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 10 julii 1761. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

578 no 3520
Jeppe Pedersen og Anne Christens Daatter, Bønderfolk af Sindels sogn [Sennels], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 17 julii 1761. Efter deres fattige og trange Vilkor, til Hospitalet i Nyekiøbing modereret til 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: De er begge af Sennels sogn. Sennels Præstegrd. Sign.

579 no 33 01
Søren Thomasen af Haverslev sogn og Enken Anne Jens Daatter afgangne Jens Jørgensens Efterleverske, fra Beistrup sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hand og bemelte Hendes forrige ved Døden afgangne Mand, skal have været Næst sødskende Børn. Christiansborg 7de augusti 1761. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

580 no 1440
Jens Jensen og Maren Niels Daatter, Bønderfolk af Skibsted sogn i Viborg?? Stift, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskendebørn. Christiansborg 14 augusti 1761. Til Aalborg Hospital 3 Rdr.

581 no 1987
Matros Christen Morthensen Broe og Anne Mads Daatter, afgangne Lauritz Nielsen Broes Efterleverske af Vester Vandet sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at Christen Morthensen Broe og Hendes forrige ved Døden afgangne Mand skal have været sødskende Børn. Christiansborg 11 septembris 1761. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Christen Mortenssøn Broe og hendes forrige afgangne Mand Lauritz Nielssøn Broe vare Kiødelige sødskende Børn, aflede af Tvende Brødre her ved Klitmøller. Sign: Christen Olesen Drax Bech, Poul Christensøn Brandim??.

582 no 983
Matros Mads Jacobsen Pichers og Maren Peders Daatter Høyer af Vor købstad Schagen, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi 2det og tredie leed Beslægtede. Christiansborg 9 octobris 1761. Til Baggesvogns Hospital 2 Rdr.

583 no 145
Andreas Jørgensen Hiort, sogne Degn for Brøndum, Siem og Thorup Meenigheder i Viborg?? Stift, og Maren Pouls Daatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være sødskende Børn. Christiansborg 18 decembris 1761. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

1762:

584 no 143
Niels Nielssøn Kib og Else Svends Datter Klim, Bønderfolk af Klim sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være sødskende Børn. Christiansborg 22 januarii 1762. Til Aalborg Hospital 4 Rdr.

585 no 2718
Peder Jensen Tofte af Vor købstad Nyekiøbing paa Morsøe og Sidsel Anders Daatter, maa uden foregaaende Trolovelse og Lysning af Prædikestoelen hiemme i Huuset sammenvies, naar den paabudne Accise, efter Consumptions Forordningen, er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunde forhindre, Desligeste at Kirken og dens Betiente, samt Skoelen, Fattige og andre Vedkommende, derover intet afgaar. Christiansborg 2den Junii 1762. Denne Kongelig Bevilling er mig foreviist, og haver ieg af sognepræsten J Nyekiøbing paa Morsøe bekommet skriftlig Tilladelse til at copulere disse Folk. Kliim Præstegaard d 26 augusty 1762. Frid. Juhl.

586 no 1203
Morten Sørrensen og Enken Bodil Christens Daatter, begge Bønderfolk af Sohngaardsholms Gods i Viborg?? Stift, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 5te julii 1762. Til Aalborg Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Efter nye undersøgning som ang.

587 no 1240
Niels Andersen og Maren Christens Daatter, Bønderfolk af Hundstrup sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 23 julii 1762. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr.

588 no 148
Fæder Ferslev, Consumptions Forpagter udi Fladstrand, og Catharina Maria Wiirenfeldt maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 20de augusti 1762. Til Sæbye Hospital 6 Rdr.

589 no 531
Mads Christensen og Johanne Hans Daatter, Bønderfolk af Schallerup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet leed beslægtede. Christiansborg 20 augustii 1762. Til Baggesvogn Hospital 1 Rdr.

590 no 199
Søren Jensøn og Johanne Peders Datter, Bønderfolk fra Raaberg sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden udi Andet og tredie leed Beslægtede. Christiansborg 10 septembris 1762. Efter deres ringe Omstændigheder, til Baggesvogn Hospital 1 Rdr.

591 no 497
Niels Jenssøn Holm, og Maren Pouls Datter Wuust, Bønderfolk af Kliim Meenighed, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være næst sødskende Børn. Christiansborg 10 septembris 1762. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

592 no 1767
Christen Christensen Blach og Dorthe Anders Daatter Broe, Bønderfolk fra Vester Vandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 1 octobris 1762. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
De ere aflede af Tvende Kiødelige sødskende Børn, og saaledes Self Næst søskende Børn. Klitmøller sign. Peder Jensøn Broe, Chresten Olesen Drax Bech.

593 no 1766
Jens Christensen og Anne Josephs Daatter, Bønderfolk af Lodberg sogn, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at  De skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 1 octobris 1762. Efter deres ringe Omstændigheder, til Nyekiøbings Hospital 1 Rdr.

594 no 1787
Lars Jenssøn og Anne Erichs Datter, Bønderfolk af Bejstrup sogn, udi Han Herred, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være sødskende Børn. Christiansborg 8 octobris 1762. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

595 no 1788
Enkemanden Lucas Pedersen og Maren Niels Datter, begge Bønderfolk af Lild sogn udi Vester Han Herred, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at Hun forhen skal være bleven Besvangret, af Hans ved Døden afgangne hustrues sødskende barn, Peder Andersen. Christiansborg 8 octobris 1762. Efter deres ringe Omstændigheder, til Aalborg Hospital een Rdr.

1763:

596
Jens Larssen og Johanne Jensdatter, Bønderfolk af Giølstrup Bye,[Jelstrup] maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi Andet og tredie leed Beslægtede. Christiansborg 11 martii 1763. Efter deres ringe Vilkor og omstændigheder, til Baggesvogns Hospital 1 Rdr.

597 no 717
Otto Larssen og Maren Oles Daatter, Bønderfolk af Øster Brønderslev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 18 martii 1763. Efter deres ringe Omstændigheder, til Aalborg Hospital 1 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. Sign. Jens Larsen af Krogheds Gaard, Niels Pedersen af Kroghede i Ø Brønderslev sogn.

598 no 226
Povel Andersen og Enken Else Peders Daatter, Bønderfolk af Guddum sogn [Gudum], udi Viborg?? Stift, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hand og bemelte Enkes forrige og ved Døden afgangne Mand Anders Jensen Bødsker skal have været sødskende Børn. Christiansborg 2 aprilis 1763. Efter fattig og ringe til Aalborg Hospital 1 Rdr.

599 no 97
Jens Clausen Boe, Klokker til St. Budolphi Meenighed i Vor købstad Aalborg og Florentina Blum, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 2den aprilis 1763. Til Aalborg Hospital 4 Rdr.

600 no 572
Enke Manden Laurs Jensen og Johanne Jens Daatter, Bønderfolk af Vester Brønderslev Bye og Jerslef Herret, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at Hun skal have været Hans forrige ved Døden afgangne hustrues Næst sødskende barn. Christiansborg 13 Maji 1763. Efter deres store fattigdom, som er beviist, til Aalborg Hospital 4 mk.

601 no 560
Niels Jensen Møller og Anne Marie Niels Datter, Bønderfolk fra Giøl, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskendebørn. Christiansborg 13 may 1763. Efter deres ringe Vilkor til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

602
Peder Pedersen og Maren Peders Daatter, Bønderfolk fra Hammer sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi Andet og tredie leed Beslægtede. Fredensborg 3 Junii 1763. Efter deres fattige Omstændigheder til Aalborg Hospital 4 mk.

603 no 2331
Poul Jepsen og Johanna Michels Daatter, Bønderfolk af Odbye, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 8 july 1763. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.

604 no 182
Hans Ofvergaard, fra Eskiær og Enken Abigael Juel, afgangne Peter Brønsdorphs Efterleverske, fra Mosberg sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hand og bemelte Hendes forrige ved Døden afgangne Mand skal have været hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 19de  augusti 1763. I henseende til Attesten om hans trængende Omstændigheder, bliver hans udgift til Baggesvogns Hospital saaledes moderet til 1 Rdr 2 mk. Att. om Slægtskab: Som ang. Mosberg Præstegaard sign. Kiærsgaard.

605 no 1088
Christen Salmanssen Knudsen og Karen Christens Daatter Møll, fra Vester Vandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 26 augusti 1763. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab: 
Indmældte Christen Salmannsen Knudssøn og Karen Christensdatters Afgangne Fader Christen Christenssøn Møll, som forhen boede og døde her ved Klitmøller, vare kiødelige Sydskende Børn. Anders Christensen Møller, Chresten Olesen Drax Bek.

606 no 1655
Niels Pedersen og Anna Peders Daatter, Bønderfolk af Vaar sogn [Voer], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 26 augusti 1763. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.
Att. om Slægtskab:
Som ang. Sign. Jens Christenssøn i Baandhag, Niels Anderssøn i Raunholt, begge af Voer sogn, Peder Jørgenssøn i Poersmose i Albech sogn og Christen Christenssøn i ?? Dronninglunds sogn.

607 no 2246
Hans Hanssen af Vraae sogn, og Mette Jacobs Daatter af Furebye sogn, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 16 septembris 1763. Til Baggesv. Hospital 1 Rdr 2 mk.

608 no 291
Efter Studiosus Poul Fogh af Sindahl, hans herom allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiæring, samt den fra Biskoppen, Os Elskelig Doctor Theologiæ Hr: Broder Brorson, herover indhentede Erklæring, af sær kongelig Naade, Allernaadigst have tilgivet og efterladt, den af ham begangne forseelse, at hans hustrue ved hannem skal være kommen for tiilig i barsel Seng efter deres Brøllup, saa et hand desuagtet til Geistlig Embede, hvor det lovligen skee kand, maa befordres og antages; Dog maa hand ej emplojeres til noget Geistlig Embede i det sogn hvor hand har begaaet denne forseelse, ey heller maa det være ham tilladt, at Betiene noget Geistlig Embede, førend 2 Aar, efter at forseelsen er begaaet, ere forløben, saa skal hand og først efter Loven nøjagtig beviise, at hand sig foruden denne forseelse, skickeligen og vel haver forholdet. Fredensborg 28 octobris 1763. I Betragtning af meget fattige og høyst trængende Omstændigheder, er hans Udgift til Baggesvogns Hospital modereret til 2 Rdr Cour.

609 no 3138
Lauritz Nielsen og Anna Pouls Daatter, Bønderfolk af Storvorde sogn i Viborg?? Stift, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at Hun og hans forrige ved Døden afgangne hustrue skal have været hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 28 octobris 1763. Til Hospitalet i Aalborg 2 Rdr.

610 no 1068
Christen Andersen Møll og Anna Christens Daatter Møll, Bønderfolk af Vestervandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 11 novembris 1763 Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Christen Anderssøn Møll og Anne Christensdatter Mølls afgangne Fader Christen Christenssøn Møll, forhen boende her ved Klitmøller, vare kiødelige Sødskinde Børn. Sign. Christen Ollesen Draxbech, Christen Christensen Brandi.

611 no 2414
Lauritz Olufsen og Kirsten Niels Daatter, Bønderfolk af St. Olufs sogn ved Vor købstad Hiørring, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Mæst sødskendebørn. Christiansborg 9 decembris 1763. Til Baggisvogns Hospital 2 Rdr.

612
Søren Jensen og Anne Jensdatter, Bønderfolk af Dybrøe i Schierum sogn [Skærum], maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at hand skal være sødskende barn til hendes moder Mette Knuds Datter. Christiansborg 30 decembris 1763. Efter fattige Omstændigheder til Baggisvogns Hospital 1 Rdr.

1764:

613 no 1982
Ole Jenssen og Margrethe Lars Daatter, Bønderfolk fra Øen Hertzholm, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskendebørn. Christiansborg 13de januarii 1764. Til Hospitalet i Sæby 1 Rdr.

614
Efter Rasmus Petersen Budde, Regne og Skrive Mester udi Vor købstad Aalborg, hans herom giorte Ansøgning etc., have allernaadigst have bevilget og tilladt, at hand for Kirkens Diciplin, som hand formedelst begangen Leiermaals Forseelse med Maren Niels Datter, ellers efter Loven burte udstaa, maae være frie og forskaanet. Dog skal hand betale til Vores Justitz Casse Een Rigsdaler og ligesaameget til det sogns Fattige, hvor denne Forseelse er begaaet, saa ogsaa noget til næste Hospital. Christiansborg 20 januarii 1764. For de meget fattige Omstændigheder Sr Rasmus Petersen Budde trykkes under, bliver hans udgift til Hospitalet moderet til 4 mk danske.

615 no 2027
Peder Anderssen og Else Thomas Daatter, Bønderfolk af Hillerslev sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 24 februarii 1764. Efter ringe Omstændigheder til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr.

616
Niels Nielsen og Johanne Peders Datter, Bønderfolk af Rachebye [Rakkeby], maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at han tilforn skal have Besvangret fornevnte Johanne Peders Datters Næst sødskende barn, Margrethe Peders Datter. Fredensborg 13 aprilis 1764. Til Baggesvogns Hospital 1 Rdr.

617
Christen Nielsen, af Øster Vandet sogn og Ingeborg Cathrine Jespers Daatter af Faartoft, Bønderfolk, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 21 aprilis 1764. Til Hospitalet i Nyekiøbing 2 Sldr.

618 no 1579
Peder Nielsen og Bodel Sørens Datter, Bønderfolk af Odbye sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 27 aprilis 1764. Til Nyekiøbing Hospital 2 Sldr.

619 no 2772
Jens Christensen og Anna Thomas Daatter, Bønderfolk af Raaberg sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 11 Maji 1764. Til Baggesvogns Hospital 1 Rdr.

620 no 174
Efter Maren Niels Datter, af Rachebye sogn [Rakkeby], Hendes Herom allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiering, allernaadigst Have Bevilget og tilladt, at Hun for Kirkens Disciplin, som Hun formedelst begangne leyermaals Forseelse med Peder Nielsen fra Hasseriis, ellers efter Loven, Burde udstaae, maa være frie og forskaanet. Og ville Vi derhos allernaadigst Have Bevilget, at det barn, hvormed Hun er frugtsommelig, maa, naar det er bleven født til Verden, døbes som et ægte barn, saafremt fornævnte Peder Nielsen og Hun ægte hverandre, men ellers ikke. Fredensborg 25 Maji 1764. Til Baggesvogns Hospital 1 Rdr 2 mk.

621
Anders Sørensen Giøll og Else Stephans Daatter af Allerup udi Hellevad sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet at hendes Fader skal have været sødskendebarn til hans afgangne hustrue. Fredensborg 22de Junii 1764. Til Hospitalet i Aalborg 1 Rdr.

622 no 1750
Peder Pedersen og Zidsel Olufs Daatter, Bønderfolk af Hirtzholmen, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 6 julii 1764. Til Sæbye Hospital 2 Sldr.

623 no 1747
Anders Nielsen Krog, og Anne Jens Daatter, Bønderfolk af Harridslev sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 6 julii 1764. Til Bagges Vogns Hospital 1 Rdr 2 mk.

624 no 1759
Jens Hanssen og Else Simons Daatter, Bønderfolk af Torslev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 13 julii 1764. Til Hospitalet i Sæbye 2 Sldr.

625 no 3543
Michel Sørensen og Bente Kirstine Hop, af Vor Kiøbstad Schagen, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at bemelte Bente Kirstine Hop og Michel Sørensens afgangne hustrue skal have været hinanden udi 3die leed Beslægtede. Christiansborg 27de julii 1764. Til Baggesvogns Hospital 4 Rdr.

626 no 2999
Gravers Larssøn Klovborg og Enken Voldborg Christens Daatter, Bønderfolk af Vestervandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forrige nu ved Døden afgangne Mand skal have været Næst sødskendebørn. Christiansborg 28 septembris 1764. Til Hospitalet i Nyekiøbing 2 Sldr. Att. om Slægtskab: Som ang.
Sign Chresten Olesen Draxbech, Christen Christenssøn.

627 no 3119
Christen Jenssøn af Hørbye sogn og Maren Ols Daatter af Thorslef sogn [Torslev], Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 26 octobris 1764. Til Hospitalet i Sæbye 1 Rdr.

628 no 3116
Jens Nielssen og Anna Pouls Daatter, afgangne Lars Thomesens Efterleverske, Bønderfolk af Torslef sogn [Torslev], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være sødskende Børn. Christiansborg 26 octobris 1764. Til Baggesvogns Hospital 2 Sldr.

629 no 3046
Peder Christenssen og Bodil Laurs Datter, Bønderfolk af Bælum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være sødskende Børn. Christiansborg 9 novembris 1764. Til Hospitalet i Aalborg 1 Rdr.

630 no 3142
Peder Christenssen af Hals sogn og Bodil Ibs Daatter af Dronninglunds sogn, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 16 novembris 1764. Til Hospitalet i Aalborg 2 Rdr.

631 no 1497
Christen Christensen Horrebov og Anna Thoms Daatter Broegaard, Bønderfolk af Hillerslev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 24 novembris 1764. Til Hospitalet i Nyekiøbing 2 Sldr.

632 no 2488
Simon Christenssen og Ellen Thomas Daatter fra Sæbyegaards Mølle i Vendsyssel, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være sødskende Børn. Christiansborg 21 decembris 1764. Til Hospitalet i Sæbye 2 Sldr.

1765:

633 no 1702
Niels Jensen af Heltborg, og Maren Christens Datter af Nørgaard, Begge Bønderfolk, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Næst-sødskende Børn. Christiansborg 18 januarii 1765. Til Nyekiøbing Hospital 4 mk.

634 no 1410
Anders Simonsen og Anne Peders Daatter, Bønderfolk af Tilsted sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Christiansborg 25 januarii 1765 Til Hospitalet i Nyekiøbing 2 Sldr.

635 no 701
Niels Pederssen Lundsgaard og Anna Jens Daatter Hovgaard, Bønderfolk af Schibsted sogn i Viborg?? Stift [Skibsted], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskendebørn. Christiansborg 15 februarii 1765. Til Hospitalet i Aalborg 2 Sldr.

636 no 442
Mads Michelsen og Mette Christens Daatter, Bønderfolk af Egenøe [Storvorde?], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden udi tredie liige leed beslægtede. Christiansborg 15 martii 1765. Efter meget ringe Vilkor, til Hospitalet i Nyekiøbing 1 Rdr.

637 no 437
Christen Michelsen af Manstrup og Anna Mortens Daatter af Beystrup [Bejstrup]i Han Herred, Bønderfolk maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Christiansborg 15 marty 1765. Efter fattige Omstændigheder 1 Sldr til Aalborg Hospital.

638 no 656
Jens Poulsen og Enken Anne Jens Daatter Bønderfolk af Øster Brønderslev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Christiansborg 15 martii 1765. Til Hospitalet i Aalborg 2 Sldr.

639 no 3452
Niels Povelsen og Enken Zidsel Peders Daatter, Bønderfolk af Gunderup sogn udj Viborg?? Stift, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at hands Fader og fornevnte Enkes forrige og ved Døden afgangne Mand Christen Nielssen, skal have været sødskende Børn. Christiansborg 28 Junii 1765. Til Aalborg Hospital for Deres fattige vilkors Skyld 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
At foranførte Niels Poulsen og Zidsel Peders Daatter af Fiellerad ej ere hinanden nærmere Beslægtet end angivet. Gunderup Sign Wøldike.

640 no 1109
Michel Pedersen og Anna Maria Peders Daatter, Bønderfolk af Senels sogn [Sennels], maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 26 julii 1765. Til Nyekiøbing Hospital 2 Rdr.

641 no 93
Hr Frantz Thestrup Hopp Residerende Cappellan udi Vor Kiøbstad Hiøring og Birgitte Cathrine Trap af Vor Kiøbstad Aalborg maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 23 augusti 1765. Til Baggesvogns Hospital, for hans bekjendte ringe Vilkor 1 Rdr 2 mk.

642 no 2002
Lars Christensen og Anna Niels Daatter, Bønderfolk af Fersleuf sogn [Ferslev], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 5 septembris 1765. Til Hospitalet i Aalborg, i hensigt til deres fattige Omstændigheder, 2 Sldr. Att. om Slægtskab: Lars Christenssøn og Anna Nielsdatter Vinther i slægt som anført. Sign. Hald.

643 no 2862
Ivar Hiort og Mariana Hiort, Bønderfolk af Schiørping [Skørping]sogn i Viborg?? Stift, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet leed beslegtede. Christiansborg 13 decembris 1765. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.

644
Hans Pederssen og Enken Maren Niels Daatter, Bønderfolk af Nørre Tranders sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Hans Pederssen og fornevnte Enke Maren Niels Daatters forrige ved Døden afgangne Mand, skal have været sødskende Børn. Christiansborg 27de decembris 1765. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.

645 no 3585
Søren Claussen Lund og Enken Karen Sørens Daatter Juul, Bønderfolk af Hals sogn, paa Vort Land Læsø, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være sødskende Børn.  Christiansborg 27 decembris 1765. Til Aalborg Hospital 2 Sldr.

1766:

Den bevilgende Konges navn er nu Christian den Syvende.

646 no 1736
Jens Nielssen og Maren Niels Datter, Bønderfolk af Alsted sogn paa Morsøe, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi tredie leed beslægtede. Christiansborg 21 februarii 1766. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr.

647 no 1730
Christen Olesen Draxbech og Birgithe Peders Daatter Draxbech, Bønderfolk fra Vester Vandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden udi 2det og 3die leed beslægtede. Christiansborg 21 februarii 1766. Efter deres fattige Omstændigheder, til Nyekiøbings Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Christen Olssøn Draxbechs Fader afgl: Ole Christianssøn Draxbech og Birgithe Pedersdatter Draxbechs Fahr Fader afgl: Christen Christenssøn Draxbech vare kiødelige Brødre. Klitmøller sign. Christen Brandz, Christen Andersøn Møller.

648
Jens Erichsen og Anne Peders Daatter, Bønderfolk af Rachebye [Rakkeby], maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være sødskende Børn. Christiansborg 7 decembris 1764. Til Baggesvogns Hospital 1 Rdr.

649 no 954
Niels Andersen og Maren Christens Daatter, Bønderfolk af Bælum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskendebørn. Christiansborg 11te aprilis 1766. Til Aalborg Hospital 2 Sldr.

650
Christen Michelsen og Else Sunes Daatter, Bønderfolk af Vesteragger udi Agger sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslægtede. Christiansborg 11te aprilis 1766. Til Nyekiøbings Hospital 1 Rdr.

651
Søren Michelsen og Maren Christins Datter af Vesteragger, udi Agger sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at Deres Forældre skal have været halv sødskende. Christiansborg 18 aprilis 1766. Til Nyekiøbings Hospital 1 Rdr Courant.

652 no 668
Jens Sørensen og Maren Thomas Daatter, Bønderfolk af Sennels sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne hustrue skal have været Næst sødskende Børn. Christiansborg 30 Maji 1766. Til Hospitalet i Nyekiøbing 1 Rdr 4 mk.
Att. om Slægtskab:
Jens Sørensen og Maren Thomas Daatter, Fæstebønder af Ullerupgaard i Sennels sogn slægtskab som ang. Sign. sognepræsten

653 
Christen Nielsen og Enken Karen Sørens Daatter af Sønder Aalum i Agger sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden i 2det leed Beslægtede. Hirschholms slot 4 julii 1766. Til Hospitalet i Nyekiøbing 2 Rdr.

654 no 141
Wi Christian den Syvende, Konge etc. efter Studiosi Henrich Grotum Møller af Randerup, [Randrup?]hans herom allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiæring af sær Kongelig Naade, denne Gang allernaadigst have tilgivet og efterladt, den af ham begangne Forseelse, at hans hustrue ved hannem skal være kommen for tiilig i barselsen efter Deres Brøllup, saa at Hand desuagtet til Geistlig Bestilling, hvor det lovligen skee kand, maa befordres og antages; Dog maa hand ey empløyeres til noget Geistlig Embede i det sogn, hvor denne Forseelse er begaaet, ey heller maa det være hannem tilladt, at betiene noget Geistlig Embede førend 2 Aar efter at  Forseelsen er begaaet, ere forløbne. Saa skal hand og først efter Loven nøyagtig beviise, at hand sig foruden denne forseelse, skikkeligen og vel haver forholdet. Hirschholms slot 8de augustii 1766. Til Hospitalet i Aalborg 8 Rdr.

655
Peder Therkildsen og Maren Niels Daatter, Bønderfolk af Schioldborg sogn [Skjoldborg], maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 26 septembris 1766. Til Nyekiøbings Hospital 1 Rdr 2 mk.

656 no 1972
Christen Pedersen og Anna Pedersdatter, begge Bønderfolk af Ejerslef sogn paa Morsøe, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i andet og tredie leed beslægtede. Christiansborg 24 octobris 1766. Til Hospitalet i Nyekiøbing 1 Rdr.
Tingsvidne om Slægtskab 10 november 1766:
Mødte Peder Christensen boende i Øster Hunderup i Eyerslef sogn, Ole Nielsen i Vester Hunderup, og Christen Pedersen i Jølbye sogn og Bye vidnede: Anne Pedersdatters Fader Peder Christenssøn, boende i Øster Hunderup var søskende barn med Christen Pedersen.

1767:

657
Jens Christensen og Karen Peders Daatter, Bønderfolk fra Sindal sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 2 januarii 1767. Til Baggesvogns Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Jens Christensøn fra Lund i Sindal sogn og Kirsten Pedersdatter fra Meenholt i samme sogn slægtskab som ang. Sign. sognepræsten.

658
Peder Pedersen og Dorothea Anders Daatter, begge Bønderfolk af Skiæve sogn [Skæve], maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden i 3die leed beslegtede. Christiansborg 10de aprilis 1767. I henseende til deres fattige tilstand til Sæbye Hospital 1 Rdr.

659 no 1699
Jens Hanssen og Johanne Jens Daatter, Bønderfolk af Albech sogn [Albæk], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hun og hans forrige ved Døden afgangne hustrue skal have været hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 4 Maji 1767. Til Hospitalet i Sæbye 2 Sldr.
Att. om Slægtskab:
Jens Hanssøn Enke Mand i Voerse ey er med Johanne Jensdttr nærmere Beslægtet, end at hun er nær sødskende barn, eller i 3die leed Beslægtet med hands forrige nu afdøde hustrue. Sign. Jens Michelssøn, Voerse i Albech sogn, Christen Anderssøn, Rønholt i Volstrup sogn.

660 no 3457
Jacob Christenssen og Karen Anders Daatter, Bønderfolk af Kollerup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi tredie leed Beslægtede. Christiansborg 22 Maii 1767. Til Hospitalet i Nyekiøbing  2 Rdr.

661 no 3527
Lars Michelsen og Inger Niels Datter, Bønderfolk af Haverslev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 19de Junii 1767. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

662 no 2347
Bønderfolkene Jens Sørensen og Dorthe Lars Datter af Sennels sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslægtede. Christiansborg 22 Junii 1767. Til Hospitalet  i Aalborg 1 Rdr 2 mk.

663
Niels Christensen og Enken Johanne Niels Datter, Bønderfolk af Harritzleuf sogn [Harridslev], maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at hand og hendes forhen afdøde Mand Hans Andersen skal have været sødskende Børn. Christiansborg 17 julii 1767. Til Baggesvogns Hospital 1 Rdr.

664 no 787
Christen Nielsen Odde og Enken Christence Peders Datter Broe, Bønderfolk af Vester Vandet sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand og hendes forrige nu ved Døden afgangne Mand skal have været Nest sødskende Børn. Christiansborg 17 julii 1767. Til Hospitalet i Nyekøbing 1 Rdr.

665 no 2713
Jens Jenssen i Lyngberggaard, Aalborghuus Amt og Anne Jens Daatter i Ellishøy, [Ellidshøj] Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 21 augusti 1767. Til Hospitalet i Aalborg 2 Rdr.

666 no 419
Christen Christensen og Ellen Niels Daatter Bisgaard, Bønderfolk af Hillerslev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 11 septembris 1767. Til Hospitalet i Nyekiøbing 1 Rdr.

667 no 438
Søren Christensen og Anne Mogens Daatter, Bønderfolk af Saltum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi 3die leed beslægtede. Christiansborg 18 septembris 1767. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.
Att. om Slægtskab:
Som ang. Sign. deres Bye Mænd Mattis Bertelsøn, Thomas Ollesøn, Laust Tomsøn, Anders Christensøn.

668
Søren Christensen Dahl af Sønder Tranders Bye under Viborg?? Stift og Johanne Jens Daatter, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 20 novembris 1767. Bemelte fattige Mand betaler til Hospitalet i Aalborg 1 Rdr.

669
Deres Høyærværdigheds Ordres at entholde mig fra Kirkens og Skolens Tieneste, indtil ieg nyder Kongl: allernaadigst Opreysnings Brev forpligter ieg mig herved underdanigst at efterleve, i det underdanige faste haab, at Deres Høyædle Høyærværdighed lader min Nød og fattigdom røre Deres milde Hierte til Medlidenhed at tænke paa mig til det beste, hvorom ieg med dybe Suk andholder Høyædle Høyærværdighed og Høylærde Hr. Biskop Høygunstige Herre Deres underdanige Tienner Møller [J J Møller].
Aalb d 22 Dec: 1767.

1768:

670 no 1428
Peder Michelsen og Maren Anders Daatter Malle, Bønderfolk af Hillerslev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 22 januarii 1768. Til Hospitalet i Nyekiøbing 1 Rdr 2 mk.

671
Jens Jensen og Maren Christens Daatter, Bønderfolk af Elling sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 22 januarii 1768. Efter deres fattige Lejlighed til Sæbye Hospital 1 Sldr.

672 no 394
Morten Anderssen og Maren Niels Daatter, Bønderfolk af Dronninglunds sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hand forhen skal have besvangret førnævnte Maren Niels Daatters Næst sødskendebarn Anna Lars Daatter.  Christiansborg 22 januarii 1768. Til Hospitalet i Aalborg 4 mk.

673 no 774
Jens Christensen How og Anna Catharina Willads Datter, Bønderfolk af Bedsted sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Christiansborg 18 martii 1768. Til Hospitalet i Nyekiøbing 1 Rdr 2 mk.

674
Henrick Reimersen og Enken Maren Michels Datter, Begge Bønderfolk af Hillerøe Bye [Hellerød]og Sønberg sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden i andet leed beslægtede. Christiansborg 13 Maji 1768. Til Hospitalet i Nyekiøbing 1 Rdr 2 mk.

675 no 276
Niels Jenssen og Anna Maria Olufs Daatter, Bønderfolk af Hørbye sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet leed beslægtede. Christiansborg 20 Maii 1768. Niels Jensen af Hørbye sogn giver med en god villie og af ære for Gud og af Kjærlighed til de fattige til Hospitalet i Sæby 5 mk.

676 no 2773
Anders Larsen og Maren Mads Daatter, Bønderfolk af Dronninglund sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 20 Maji 1768. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

677
Lauritz Christensen Staxstrup og Kirsten Oles Daatter, Bønderfolk af Staxstrup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være hinanden udi tredie leed beslægtede.  Christiansborg 2den septembris 1768. Til Hospitalet i Nyekiøbing 1 Rdr.

678
Os Elskelige Berthel Hauch, Capitain Lieutenant ved Vores Søe Etat og Jomfrue Anna Margaretha Hauch, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 23 septembr 1768. Betaling ikke ang.

679
Mads Nielsøn og Margarethe Povels Daatter, Bønderfolk af Snested [Snedsted] sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at hand og hendes forrige ved Døden afgangne Mand Christen Christensen, skal have været sødskende Børn. Christiansborg 21 octobris 1768. Til Hospitalet i Nyekiøbing 1 Rdr 2 mk.

680 no 1679
Poul Nielssen og Kiersten Niels Daatter, Bønderfolk af Hvidbjerg sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 28 octobris 1768. Til Hospitalet i Nyekiøbing 1 Rdr.

681
Niels Pedersen og Maren Jens Daatter, Bønderfolk af Raaberg sogn og Horns Herred, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden i Andet og tredie leed beslægtede. Christiansborg 4 novembris 1768. Til Sæby Hospital 1 Rdr 2 mk.

682 no 278
Diderich Børgesen Borger og Guldsmed i Vor Kiøbstad Aalborg og martha Mortensdatter Smit, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være sødskende Børn. Christiansborg 14 novembris 1768. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

1769:

682 no 1514
Christen Andersen Vinther og Maren Anders Datter afgangne Ingvor Larsens Efterleverske, begge Bønderfolk af Ullerup udi Thorup sogn i Vester Hanherred, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 3die leed Beslægtede. Christiansborg 31 martii 1769. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

683b no 1908
Hans Andersen Lund og Maren Christens Daatter, Bønderfolk af Vuust sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 22 aprilis 1769. Til Hospitalet i Aalborg 1 Rdr. Bevillingen forevist i Klim Præstegaard.

684 no 97
Hr JoHannæs Clausen, Residerende Cappellan for Nørre Sundbye og Hvorup Meenigheder, og Ane Sophie Brorson, af Vor købstad Aalborg, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at De skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 22 aprilis 1769. Til Aalborg Hospital 4 Rdr.

685 no 180
Hr Clemen Kierulf Spliid, sognepræst til Hammer og Horsens Meenigheder, og Maria Laurids Daatter Spliid maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være sødskende Børn. Christiansborg 4 augusti 1769. Til Aalborg Hospital 4 Rdr.

686
Poul Christensen og Enken Kirsten Christens Daatter, Bønderfolk af Hørsted sogn, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet, at Hand og fornævnte Enkes forrige og ved døden afgangne Mand Poul Christensen, skal have været sødskende Børn. Christiansborg 18 augusti 1769. Til Hospitalet i Nyekiøbing 1 Rdr 2 mk.

687 no 250
Christopher Routved, fra Schousgaard i Aarhuus?? Stift og Else Johanna Seidelin, afgangne Niels Windes Efterleverske, fra Odden i Aalborg Stift, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskendebørn. Christiansborg 24 novembris 1769. Til Baggesvogns Hospital 15 Rdr.

688 no 907
Søren Pedersen og Karen Jens Daatter, Bønderfolk af Thorslev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Andet og tredie leed beslegtede. Christiansborg 22 decembris 1769. Til Hospitalet i Sæbye 1 Rdr.

1770:

689
Jens Jensen og Mette Jens Daatter, Bønderfolk af Galtrup sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 5 januarii 1770. Til Nyekiøbing Hospital 1 Rdr.

690 no 1076
Christen Hanssen og Anna Peders Daatter, Bønderfolk af This sogn [Thise], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskendebørn. Christiansborg 6 aprilis 1770. Til Aalborg Hospital 1 Rdr 2 mk.

691 no 1639
Peder Christensen og Bodel Catharina Lars Daatter, Bønderfolk af Maarup sogn, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet, at hans forrige og ved døden afgangne hustrue Mette Maria Lars Daatter skal have været sødskende Børn. Christiansborg 25 may 1770. Til Hospitalet i Aalborg 1 Rdr.

692
Christen Nielsen og Anne Christens Datter af Schiæve sogn [Skæve], maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at De skal være hinanden i 3 leed Beslægtede. Christiansborg 20 julii 1770. Til Hospitalet i Sæby 1 Rdr.

693 no 531
Anders Andersen og Kirsten Sørens Daatter, Bønderfolk af Keestrup? Bye [Keltstrup Thy?], maa udi Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst-sødskendebørn. Christiansborg 2 novembris 1770. Til Aalborg Hospital 4 mk.

694
Ole Sørensen Diget og Kirstine Margrethe Peders Daatter Kaabermarch, Bønderfolk af Lendum sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtede.  Christiansborg 16 novembris 1770. Til Hospitalet i Sæbye 1 Rdr 2 mk.

695 no 204
Peder Nielsøn og Kirsten Niels Datter, Bønderfolk af Tømmerbye sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 2det og 3die leed beslægtede. Christiansborg 23 novembris 1770. Til Hospitalet i Aalborg 4 mk.

696 no 318
Thomas Pedersen Sixhøy af Siøring sogn og Enken Maren Jens Daatter, afgangne Niels Hørboes Efterleverske af Nors sogn, Bønderfolk, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udj 2det og 3die leed beslegtede. Christiansborg 30 novembris 1770. Til Hospitalet i Nyekiøbing. 4 mk.

1776:

697 no 665
Bønderfolkene Niels Christensen, af Bierget, og Johanne Simons Datter, af Vraae i Thorslev sogn, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans afdøde hustrues Broderdatter. Christiansborg 28de  juny 1776. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.

698 no 3094
Hans Christensen og Kirsten Pouls Datter, Bønderfolk af Saltum sogn, maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet at Hun tilforn skal være Besvangret af Hans sødskende barn. Christiansborg 13 septembris 1776. Til Aalborg Hospital 4 mk Danske.
Att. om Slægtskab:
At Hans Christensen og Kirsten Pouls Datter af Østrup i Saltum sogn, ey i nogen Henseende ere hinanden paarørende; Men Supplicanten Hans Christensen allene er i Andet leed Beslægtet med Anders Friderichsen, som Kirsten Pouls Datter tilforn er bleven besvangret af, attesteres Saltum Præstegrd. L. Fugl, Christen Christensen, samt ulæseligt navn.
Bilag:
Hans Christensen er hverken fattig eller formuende, har faaet mod stor Indfæstning sin afdøde Faders halve Gaard at beboe, og har sin moder i hendes Enke Stand at forsørge. Sign L. Fugl.

699
Søren Clausen og Dorthe Melchiors Datter, Bønderfolk af Læsø Land, maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 29 novembr. 1776. De ere af ringe Vilkaar. Til Aalborg Hospital 1 Rdr. Sign. Byrum Præstegaard.

1777:

700
Morten Pedersen og Anne Niels Datter, Bønderfolk af Øster Brønderslev sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 2det leed beslægtede. Christiansborg 17de januarii 1777. Til Aalborg Hospital 4 mk.

701
Ole Christensen og Kirsten Christens Datter, Bønderfolk af Snedsted sogn, maae i Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 3die leed Beslægtede. Christiansnborg 18 aprilis 1777. Til Nyekiøbing Hospital 4 mk.

702
Bønderfolkene Thomas Andersen, af Vraae sogn og Dorthe Thomesdatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at hans moder og hendes moder skal have været halv sødskende. Christiansborg 30 may 1777. Til Aalborg Hospital 4 mk.

703
Anders Pedersen og Enken Maren Jacobs Datter, Bønderfolk af Aggersborg sogn, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Næstsødskendebørn. Christiansborg 27de Junii 1777. Til Aalborg Hospital 4 mk

704 no 3340
Fisker Lars Thomasen Høyer og Anne Margaretha Michelsdatter af Vor købstad Schagen, maae i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 5te septembris 1777. Til Sæbye Hospital 2 Rdr.

705 no 2464
Bertel Jensen Rids og Karen Hansdatter Franck, Bønderfolk af Thye Land, maae i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi andet leed Beslegtede. Christiansborg 12te september 1777. Naar Bertel Jensen Rids af Thisted sogn i Thye Land betaler til de fattige i bemelte Thisted 3 Rdr, er der ingen Hinder for dem at de kan Copuleres.

706
Niels Pedersen og Margarethe Peders Datter fra Glæde i Lild sogn, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 2det og 3die leed Beslægtede. Christiansborg 26 september 1777. Til Aalborg Hospital 3 Rdr

707
Niels Jørgensen og Maren Laursdatter, der af Underlagte sees, at have erholdet allernaadigste Tilladelse at komme sammen i Ægteskab, ere ikke hinanden nærmere i Slægtskab, end Næst sødskende Børn, bevidnes tillige med mig af Undertegnede. Saa forsikres og, at Deres Leylighed er kuns ringe, og at Faderens Alderdom forvolder den unge Søns Boesættelse, hvorfor ieg meget Beder, De maatte slippe med saa ringe kienddelse som muulig til Hospitalet. Ølands Præstegaard dend 25 Nov: 1777. Kaalund. Jens Pedersøn, Niels Mikelsen.

708
Anders Pedersen og Else Jens Datter, Bønderfolk af Bedsted sogn, maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet, at hun skal være hans afgangne hustrues Søster Datter. Christiansborg 12 decembris 1777. Til Nyekiøbing Hospital 4 mk.

709
Anders Jensen af Tolne sogn og Cathrine Marie Christens Datter af Aasted sogn, Bønderfolk, maae i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være næst sødskendebørn. Christiansborg 19 decembr. 1777. Til Hospitalet i Sæbye en halv Rigsdaler.

710
Bønderfolkene Jens Gregersen og Pernelle Svends Daatter af Vuust sogn, maae udj ægteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være Hans forhen afdøde hustrues Broder Datter. Christiansborg 27 martii 1778. Aalborg Hospital 4 mk.

711
Jens Mortensen og Karen Peders Datter af Brovst sogn, maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 24de april 1778. Til Aalborg Hospital 4 mk.

1778:

712
Bønderfolkene Anders Pedersen og Johanne Hansdatter af Voer sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 3die leed Beslægtede. Christiansborg 12 juny 1778. Til Sæbye Hospital 2 mk Danske.

713
Christen Sørensen og Inger Christens Datter, Bønderfolk af Kollerup sogn, maa i Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 26 Junii 1778. Til Aalborg Hospital 4 mk.
Bilag:
De ere sødskende Bøn, og da de i Sandhed ere fattige Bønderfolk, saa ombedes, at De ey vilde ansætte dem i for høy en Kiendelse til nærmeste Hospital. Kollerup Præstegrd. Sign.

714
At Hans Christensen af Hoven og Pigen Karen Jens Datter af Krage udj Tornbye sogn, som allerunderdanigst haver søgt og allernaadigst erholdt Kongelig Bevilling til Ægteskab dateret 14 Aug d a iche ere hverandre nærmere udj Slægt eller Svogerskab paarørende end, allerhøyst bemelte Bevilling omformælder, nemlig alleene næst sødskende Børn eller i 3die leed beslægtede, dette attesterer jeg som Deres sognepræst og Siæle Sørger under min Haand og Segl, ligesom og jeg bevidner, at de ere fattige Bønderfolk af ringe Formue. Tornby Præstegrd 25 Aug. 1778 AMTHopp.

715
Christen Sørensen Høg og Maren Mortens Daatter, Bønderfolk af Schrem sogn, [Skræm], maae i Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende Børn. Christiansborg 9 octobris 1778. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.

716
Laurs Andersen og Ingeborg Thomas Datter af Schagen, maae i ægteskab sammenkomme, uanseet at han og hendes moder skal være Søskendebørn. Christiansborg 23 octobr 1778. Til Hospitalet i Sæbye 4 mk.

717
At Povl Andersen og Bered Justdatter af Telling [Lerup sogn], som er hinanden i 3die leed og ey nærmere beslægtede og haver derpaa erholdet Kongelig tilladelse, at maae træde sammen i ægteskab, skulde ifølge høibemelte Kongelig Bevilling betale noget til næste Hospital, efter Deres Høiærværdigheds Hr Biskoppens ansetning, saa har Jeg ey kundet unddrage mig fra at forene min bøn med disses til Deres Høiædle Høiærværdighed Hr Biskop Studsgaard om den meest milde og naadige moderation udi forberørte bestemmelse, i hensigt til disse paagiældende Personers saa ringe og maadelige Vilkoor. Lerup [Præste] Gaard dj 5 dec 1778. Brasch.

1779:

718
Bønderfolkene Jens Pedersen af Sejerslef og Maren Nielsdatter af Ejerslef sogn, maae udi Ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn, Dog skal de først paa behørige Stæder beviisligt giøre, at de hverandre ej nærmere, end som her oven er mældet, udi Slægt eller Svogerskab paarøre, saa og noget efter deres Midler og Leylighed, samt Biskoppens billig Sigelse til næste Hospital udgive, saafremt de denne Vores Allernaadigste Bevilling, hvilke Vi i henseende til deres Fattigdom ville allernaadigst haven dennem forundt frie og uden nogen Betaling, agter at nyde. Christiansborg 19 februarii 1779. Foreviist i Morsøe Herreders Ret udi Nyekiøbing den 1ste martii 1779. Til Nyekiøbing Hospital 4 mk Danske.

719 no 2454
Peder Nielsen og Inger Jacobsdatter, Bønderfolk af Saltums sogn, maae i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskendebørn. Christiansborg 12 martii 1779. Til Aalborg Hospital 1 Rdr.
Att. om Slægtskab:
At Peder Nielsen og Jnger Jacobsdatter af Sønder Saltum, som haver Erholdet denne Kongel. Allernaadigste Ægteskabs Bevilling, ey ere hver andre Nærmere Beslægtede og paarørende, end allerunderdanigst andraget er, Attester wi underskrevne Deres Bye Mænd, og ved Eed om fornødend skulde giøres, med god Samvittighed kand Bevidne.
Sønder Saltum den 27 marty 1779. Christen Beilegaard , Niels Christensen, Bendt Madsen, Anders Christensen.

Følgende er hele ordlyden af en bevilling - der i øvrigt er om en af mine aner - selve sammendraget findes under:

No 686

Wii Christian den Syvende, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, De Wenders og Gothers, Hertug udj Sleswig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Grewe udj Oldenborg og Delmenhorst; Giøre Alle Witterligt, at Wi, efter herom allerundanigst giorte Ansøgning og Begiæring, Allernaadigst hawe bewilget og tilladt, saa og hermed bewilge og tillade, at Poul Christensen og Enken Kirsten Christens Daatter, Bønderfolk af Hørsted sogn udi Aalborg Stift, maa udj ægteskab sammenkomme, u=anseet, at Hand og fornæwnte Enkes forrige og wed døden afgangne Mand Poul Christensen, skal hawe wæret sødskende Børn; Dog skal de først paa behørige Stæder bewiisligt giøre at De hwerandre ey nermere, end som herowen er meldet, udj Slægt eller Swogerskab paarører, saa og noget efter Deres Midler og Leilighed, samt Biskoppens billig Sigelse, til næste Hospital udgiwe, saafremt de denne Wores allernaadigste Bewilling, hwilket Wi i henseende til Deres Fattigdom, allernaadigst wille hawe forundt frie og uden nogen Betaling, agter at nyde. Forbydendes alle og Enhwer herimod, efter som forskrewet staaer, at hindre eller udi nogen Maade Forfang at giøre, under Wor Hyldest og Naade. Giwet paa Wort slot Christiansborg udj Wores Kongelig Residentz Stad Kiøbenhawn den 18de augusti Ao 1768. Under Wort Signet. (Lak Segl)
Efter Hans Kongelig mayestæts allernaadigste  Ordre og Befaling. Thott.

Poul Christensen af Hørsted  sogn i Aalborg Stift, Bewilling paa ægteskab med hans afgangne sødskende barns Enke.
Forbemeldt Poul Christensen i Hørsted skal betale til Hospitalet i Nyekiøbing 1 rdr 2 mk, som Hr Forstander Hjelm modtager imod sin herpaa følgende Qwittering, og føre samme Hospitalet til Jndtægt i indewærende Aars Regnskab.

Naar denne Betaling er skeet, kand hand i Herrens nawn præmissis præmittendis, ægtewies. Denne allenaadigste Bewilling kand mig siden vedskikkes til Bewaring i Stifts Kisten. Aalborg d 7 septembris 1769.  Broder Brorson.

Disse af Høye Øwrighed owenanmeldte 1 Rdr 2 Mk ere til Nyekiøbings Hospital betalt, hworfore Wedkommende qwitteres. Nyekiøbing paa Morsøe dj 17de septembris 1769.          Hielm.

Færdig med læsning og afskrift af:

Aalborg Bispearkiv Kongelige bevillinger - ægteskabsdispensationer m. v.

 Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til forside

 Til Ribe bispearkiv

 Til Viborg bispearkiv  Til Aarhus bispearkiv