7de del af blandede:

Jyske registre
1660-1798
[ikke alle år findes]


Film fra Rigsarkivet

M 528706-528707 + 460495-460496 + 544323-331 + 549033 + 548126-128

Kongelige bevillinger vedrørende fri proces - beskærmelses og kreditorsager m v.


Materialet der dækker frem til 1799 vil blive indlagt, efterhånden som jeg får det bearbejdet.

Nb:
At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder om fri proces m v, på andre sider findes bevillinger til ægteskab m v.

Der er ikke rettet til nu-dansk.


Begyndt læsning af film 

M 528706 fra Rigsarkivet 

Jyske registre C 1660 - 1670

 
Anno 1661:

31 - side 39b
Chresten Munch fich beskiermelses brev og opreisning.

F3tius G a w, at eftersom Christen Munch, for os underdanig hafuer ladet berette, hvorledis en hans tiener udi forleden krigstid, schal hafue lagt sig i veye og stie, for hannem at ombringe, i det samme tiener, hannem med en langskaftet øxe, som hand længe tilforn skal have truet hannem med, haver eftersøgt, så Chresten Munch endelig skal have været forårsaget, af højeste nødverge sit lif at frelse, och der hand med en bøsse skal have villet skudt bemte hans tiener i lårene eller benene, er nogle hagl af ulykkelig hendelse, ham i lifvet indkommen, så hand derover skal være død bleven, for hvilken sag Chresten Munch, formener sig med retten at ville befrie, och derfor underdanig hafuer været forårsaget, dette voris nådigste beskærmelses brev, at ansøge och begiere, da have vi nådigst undt och givet, forne Christen Munch fri och sicher leide, och beskiermelse til retten, så han uden arrest eller fengsling, anhold, må samme sag til herreds og landsting udføre etc.
7 april 1661.

96
Niels Dinesen beskiermelse bref.

F3tius G a v, at eftersom Niels Dinesen, for os underdanig hafuer ladet andrage, hvorledis en mand, hannem i sit eget huus hafuer ofuerfaldt, så hand imod sin villie, hafuer været forårsaget med hannem med nefuerne at slåes, hvilchen mand hannem ved andres gode venners forbøn, samme ofuerfald afbod, oc strax forligt blefuen, oc manden nogen tid derefter frisk oc før at hafue været, indtil hand, af anden tilfallende svaghed, ved døden er afgangen. Så endog hannem ingen lougmål skal være ofuergået, ey heller sagen af den dødes slegt, eller andre påtallis, uden alleniste af mistanche sacramente forholdis, hafuer hand derfore været forårsaget, om dette voris obne bref, underdanig ansøgning at giøre, da hafuer vi nådig undt oc gifuet, så oc hermed under oc gifuer forne Niels Dinesen, voris Kongelig fri oc sicher leide oc beskiermelse til retten, indtil sagen imod hannem louligen procederet oc udført vorder, dog skal forne Niels Dinesen, til tencht være altid, når sagen procederis, oc på alle behørige steder, J egen person J retten, at comparere oc komme tilstede til, at lide oc undgielde, hvis loug oc ret kand medføre, såfremt hand denne voris benåding agter at nyde. Forbydendis etc.
Hafnia den 25 september 1661.

119
Hans Nielsen Ballummer beskiermelses bref.

F3tius G a w, at eftersom for os underdanig hafwer ladet andrage oc berette, Jens Nielsen Ballummer, hvorledis hans broder Hans Nielsen Ballummer, af ulychelig hendelse, så oc formedelst høy tilgifnen årsag, oc fast af nødværge, skal wære kommen for schade, oc ihielslaget en skipper ved nafn Hans Kope, med underdanig begiering, wi bemte hans broder woris nådig beschiermelse bref til retten ville meddele, da efter underdanig ansøgning oc begiering, hafuer wi nådig undt oc gifuet, såsom wi oc hermed under oc gifuer, bemte Hans Nielsen Ballumer, woris kongelig frie fellig oc sicher leyde, oc beskiermelse til retten, så hand forne sag frie, oc ubehindret udj egen person wed loug oc ret må udføre, dog schal hand wære tiltencht, sagen straxen oc uden nogen ophold, for sine tilbørlige dommere at giøre anhengig oc udføre, oc altid udj egen person udj retten comparere, oc komme tilstede, oc der at lide oc undgielde, hwis loug oc ret kand medføre, forbydendis etc. Hafnia d 25 november 1661.

Anno 1662:

10
Peder Hansen opreisning, oc beskærmelse brev.

F3tius G a w, at eftersom Peder Hansen for os underdanig hafuer lader andrage, hvorledis en person ved nafn Hans Mogensen, er udi sin druckenskab indkommen, med en blot degen j hånden, oc dermed søgt nogle personer på hånde, hvorfore de schall være forårsaget nødværge at gøre, oc bemte Hans Mogensen derover schade bekommet, så hand er død blefuen, for hvilket den dødes slægt skal lade sig forlyde, bemte Peder Hansen at ville søge, mens eftersom han beretter sig uskyldig at være, oc den dødes slægt dog hverken vidnesbyrd eller sandemænd til tinge, i rette tider har villet fremholde, har han været forårsaget sagen selv at udføre etc. Sagen fornyes.
1 marts 1662.

32
Jens Findsens – Pindsens? beskærmelses bref.

F3tius G a w, at eftersom Jens Findsen, forrige foged på Østergård, for os underdanig haver ladet andrage, hvorledes han skal være geråden udj nogen tvistighed med sin forrige husbond, os elskelig Christian Lindelov, vor mand, tiener oc cammerherre, anglangende bemte Østergårds forvaltning, oc des regnskaber, betrykkendis sig for arrest, eller anden fængsling ophold, sin sag til forhindring. Da haver vi nådig bevilget, oc forundt ham fri leide etc. 3 juni 1662.

Anno 1662:

60
Mads Lauritsen beskærmelses brev.

F3rius G a w, at eftersom Mads Lauritsen af Hee i vort land Nørre Jylland, for os underdanig haver ladet andrage, hvorledes hand er kommen udi ulykkelig hændelse, så hand /:dog uden nogen hans frie forsæt:/ som en ung karl ved navn Christen Christensen Heeger dræbt haver, oc nu for os underdanig ansøger, at wi hannem ved vores nåde, beskærmelses brev, imedens sagen udføres etc.  Da haver vi bevilget oc tilladt, ham fri oc sikker leide, oc beskærmelse til retten, imidlertid sagen indført vorder etc.14 juli 1662.

Intet i 1663. 

Anno 1664:

40
Jørgen Due fik beskærmelses brev.

F3tius G a w eftersom Jørgen Due etc, underdanig klageligen for os haver ladet andrage, hvorledes han imod sin vilje, af nødværge skal have dræbt Christen Justsen, forrige byskriver udi Ålborg, hvis venner oc eftermålsmænd dog hid indtil på samme sag ingen eftermæle skal have gjort, hvorfor Jørgen Due underdanig vores nådige beskiermelse været begierendes. Thi haver vi ham sådant forundt etc. 9 maj 1664.

Anno 1665:

99
Christian Tausen, fik et beskærmelse brev.

F3tius G a w, at eftersom Christian Tausen [Tansen?], indvåner i vor stabelstad Fredericia, for os underdanig haver ladet andrage, hvorledes han for nogle år siden, sig der sammesteds haver nedersat, oc en stor del af hans midler, på huse til stadens opbringelse at bygge anvendt, oc der han forleden sommer var på reysen til Francherige, der sammesteds en del win, til hans wånings desto bedres fortsættelse, at indkøbe, skal han ikke aleneste, formedelst den ensstandende krig imellem Engelland [England] oc de forenede Nederland, fast udj 7 måneders tid være bleven forhindret, medens endoc sine medhavendes midler, hannem fratagen, hvorefter han nu, af sine creditorer på det strengeste schall søges oc tiltales, oc derfore beretter sig høylig forårsaget, at være om dette vores nådige beskiermelse, underdanig ansøgning at giøre, da hafver vi efter sådan ansøgning, nådig bevilget oc tilladt, så oc hermed bevilger oc tillader, at han J vore kongeriger, førstendømme, lande oc stæder, for sine udlændiske creditoreres krauf oc tiltale på et års tid, fra dette vort brefs dato at beregne, må være fri oc forskånet, på det hand imidlertid, desto bedre kan søge sine creditorer, at contentere oc tilfredsstille. Thi byde wj hermed oc befale alle oc enhver, som J bemte wore Riger, lande oc stæder, hafwer at giøre oc lade, oc dette wort obne bref forekommendes worder, at de forne Christian Tansen? uden nogen arrest på han person, godz oc formue, på forschrefne ene års tid lader passere oc repassere, under wor hyldest oc nåde, gifuet etc. Hafnia 9 december 1665.

Anno 1666:

65
Hans Hansen Hag? j Århus fik beskiermelses brev.

F3tius G a w, at eftersom Hans Hansen Hag?, for os underdanig haver ladet andrage, hvorledes hand af en del sine udenlandske creditorer, på det hårdeste anstrenges, oc hand til den så hastig at contentere nu ej middel haver, eftersom hvis hannem hos gotfolk tilstår, nu i disse besuerlige tider, mislinger strax at bekomme, med underdanig begiering, derfore wi hannem dette vores obne bref nådig meddele ville. Da haver vi, efter sådan ansøgning oc begiering, nådig beuilget oc tilladt, at forne Hans Hansen må for sine udenlandske creditorers kraff oc tiltale, på fire års tid, fra dette vort brefs dato at beregne, være fri oc forskånet, på det hand imidlertid desto bedre, kand søge dennem at contentere oc tilfredsstille, dog skal enhver af bemte udenlandske creditorer imidlertid, så vidt muligt oc billigt er således forsikre, at de formedelst dette vores hannem nådig forundte beskiermelse bref, kunde være forvisset uden schade at forblifve. Thi byde vi hermed oc befale, alle oc enhver, oc j særdeleshed de, som på vore oc rettens vegne hafwer at giøre, oc lade sig dette vores obne bref forekommendes vorder, at de bemte Hans Hansen, på forskrevne 4 års tid, for bemte sine udlændiske creditorers ansøgning, aldeles umolesterit oc ubehindret lader være oc forblive, under vor hyllest oc både. Givet etc. 21 september 1666.

94 - side 438b [er også under bestallinger].
Christian Tausen j Fredericia, fick prolongation på sit forrige beschiermelses brev. [Se tidligere].

F3tius G a w, at eftersom Christian Tausen, indvåner j vor stabelstad Fredericia, for os underdanig haver ladet andrage, at hans formedelst disse ufredelige tiders vanskelighed, oc derved liggende handel oc vandel, iche endnu kunde med rede penge, fornøye sine creditorer, som hand visseligen hafde formodet oc gierne ønsched, ydmygeligt derfor begierede, wi wores hannem sidst forleden år 1665 d 9 december, nådig meddelte beschiermelses bref, endnu nådig ville contiuere, oc på længere tid forunde, da hafwer wi, efter sådan hans underdanigste ansøgning oc begiering, nådig beuilget oc tilladt, at bemte Christian Tausen j vore kongeriger, fyrstendømme, lande oc steder, for sine udenlændiske creditorers kraff oc tiltale, endnu fremdeles på to års tid, fra den 9 december udi dette nærværende år at beregne, må være fri oc forskånet, på det hand imidlertid desto høyelige, kand søge sine creditorer at contentere oc tilfreds stille, thi byder vi hermed oc befaler, alle oc enhver som, j bemte vore riger, lande oc stæder, på vore vegne hafwer at giøre oc lade, oc dette vores obne breffe forekommendes vorder, at de forbemte Christian Tausen, uden nogen arrest på hans person, gods oc formue, på forschrefne tvende års tid, fri for sine udlændiske creditorer, lader passere oc repassere, under vor hyldest oc nåde. Gifwet etc Nykøbing d 6 december 1666.

Anno 1667:

7 [er også indlagt under Fredericia]
Johan von Achen, anlangende Fredericia borgeres frihed imod deres creditorer.

F3tius G a w, at eftersom Johan von Achen af vor stabelstad Fredericia, anno 1661 d 16 december der sammesteds, sin borgerlige ed haver aflagt, mens formedelst, hvis proces nogle hans creditorer udi forleden åringer, imod hannem haver ført, dog haver været forårsaget, sig nogen tid derfra at absentere. Da haver vi, efter hans underdanig ansøgning oc begiering, nådig bevilget oc tilladt, at hand fra nærværende dags dato at beregne, j særdeleshed blandt andre benådinger, må nyde hvis privilegie oc frihed, som bemte Fredericia borgere /: imedens hand der fra byen været haver:/ med deres creditorers ansøgning, af så på fem års tid er forundt, efter at de borgerskabet taget haver, uanset at hand ey, eftersom før er rørt, der på stedet haver resideret. Thi forbyde wi etc. Hafnia den 18 januar 1667.

11
Johan von Achen fich obent bref, anlangende at giøre sig betalt j Key Hollenders oc Morten Møllers gods, for hvis de videre har oppebåret, end hand dem skyldig var.

F3tius G a w, at eftersom Johan von Achen, indvåner i vor købstad Fredericia, for os underdanig hafver ladet andrage, hvorledes hand til Key Hollender oc Morten Møller, kædehandler, i vor købstad Hamborg, for nogen tid siden, en summe penge haver skyldig været, som efter den accord deres fuldmægtig Schweder von Reffhausen, med hannem oprettet haver, sig til 1300 rdr beløb, hvorfore hand til samme fuldmægtig, en del schrifter til underpant haver leveret, efter derpå udgivne reverses formelding, da som bemte Johan von Achen, haver original documenter til bevisning fremvist, at de efter forschrefne dennem til underpant lefverede schrifter 2680 rdr mere, haver oppebåret, end de 1300 rdr, som bemte accord omformelder sig beløber, oc dog ingen rejcitution? [refussion] derimod af bemte sine vederparter schall have kundet erlange, haver vi efter forne Johan von Achens, herom underdanig ansøgning oc begiering, nådig bevilget oc tilladt, at han uforhindret må nyde fyllest oc betaling, af bemte Key Hollenders oc Morten Møllers middel oc tilståendes gield, hvor det her i riget opspørges oc antreffes kand etc. Hafnia 12 februar 1667.

12
Johan von Achens hans tilstående gields indfordring.

F3tius G a w, at eftersom Johan von Achen, indvåner i vor stabelstad Fredericia, haver ladet andrage, hvorledes han her i vort rige Danmark, nogen tilståendes gield, hos adskillige hafver at fordre, som de til hannem, oc sin tilforn værende compaginon Anders Lehm?, udi nogle års tid hafwer skyldig været, hvoraf hand dog ej noget skal kunne blive mægtig. Da eftersom forne Johan von Achen, nu til sinds er sådan tilståendes gield, ved minde eller lands loug oc ret, at lade indkrefwe, haver han til des befordring, om dette vores åbne brev underdanig ansøgning giort, thi byder oc befale vi vore amtmænd, borgmestere oc råd, fogder, samt alle andre af geistlige oc verdslige stand, at de hannem al mulig hielp oc bistand beviser etc. Hafnia 12 februar 1667.

52
Johan Achen, at må lade Key Hollender oc Morten Møller af Hamborg arrestere. [Se tidligere].

F3tisu G a w, at eftersom Johan von Achen, indvåner i vor stabelstad Fredericia, sidst forleden 12 februar udi indeværende år, haver bekommet vores nådige beuilling, at han uforhindret måtte nyde fyldes oc betaling af Key Hollender oc Morten Møller, klæde handlere i vor stad Hamborg, deres middel oc tilstående gield, hvor det her i vort rige Danmark opspørges oc antræffes kunne, så vidt de videre haver ladet gøre betalt af bemte Johan von Achens, til dennem pantsatte skrifter Sehereder? Schweder von Raushausens, [Schweder von Reffhausen] med hannem giorte accord pligtig var, oc von Achen nu for os underdanig haver ladet andrage, hvorledes erfares skal, at forne Key Hollender oc Morten Møller, aldeles ingen middel eller tilstående gield her i riget haver, hvorfor han med dette obne brev, har ladet ansøge og begiere. Thi haver vi bevilget oc tilladt, at forne Johan von Achen, eller hans fuldmægtig må lade dem pågribe oc arrestere, hvor han dennem i egen person, udi vore riger oc lande kan antræffe etc. 4 juni 1667.

Anno MDCLKVIII 1668:

16 [er også under Fredericia]
Poul Berentsen j Fredericia, fik beskærmelse brev imod sine creditorer.

F3tius G a w, at eftersom Poul Berentsen, indvåner i vor stabelstad Fredericia, for os underdanig har ladet andrage, hvorledes han af sine creditorer, på det strengeste skal overiles, oc til dennem nu ej midler haver, j synderlighed, eftersom handelen hos hannem udi forleden krigstider, oc usikkerhed på søen, moxen haver været nedlagt, så oc derforuden, sine bedste midler til Fredericia stads bygnings forbedring oc bedste, siden han sig der nedsatte, har anvendt, da haver vi nådig bevilget oc tilladt, at han foruden de fem forbigangne år, udi hvilke Fredericia stads privilegier, hannem for sine creditorers ansøgning, allerede befrediget hafver, endnu udi 2 års tid, fra dette brevs dato at regne, [for] sine creditorers krav oc tiltale, må være befriet. 17 januar 1668.

28 - side 536
Ib Friis j Ribe, fik beskærmelse brev imod sine creditorer,

F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, af kongelig gunst oc nåde, haver bevilget oc tilladt, at os elskelig Ib Friis, rådmand i vor købstad Ribe, må for sine her uden riget boende creditorers anfordring, på et års tid fra dette brevs dato at regne, være fri oc forskånet. 14 februar 1668.

104
Christian Tausen i Fredericia, prolongation på hans beskærmelses brev. [Se tidligere].

F3tius G a w, at eftersom Christian Tausen, indvåner i vor stabelstad Fredericia, for os underdanig har ladet anholde, hvorledes han formedelst forrige tiders tilstand, oc der ved nedlagte handel oc næring, samt udi forleden år forlist skib i Franche rige, [Frankrig] ikke endnu kunne creditorer med penge skal kunne fornøje, så som han ellers gerne havde ønsket, bevilges frihed for sine vendiske creditorers krav, i endnu et år. 2 juni 1668. [Se tidligere].

71
Erich Kruse fik beskiermelse imod hans creditorer, på indkomsten af det gods kongelig mayts hannem haver benådet.

F3tius G a w, at eftersom vi ud af sær kongelig gundst oc nåde, haver for nogen tid siden nådig forundt, os elskelig Erich Kruse til Engelhoft? sin livstid, den særlige indkomst af noget jordegods liggende udi Ålborghus amt, da så som dette i henseende til hans nød, af nådigste medlidenhed sked er, på det han noget til sit livs nødtørftigste ophold kunne have, ville vi så oc strengeligen biude oc befale, at ingen af hans creditorer må udi forbemte, ham af os nådig forundte indkomst, sig indføre lade etc. 6 juli 1667.

Anno 1669:

9
Johan Groten j Fredericia, fich beskiermelse brev imod sine creditorer.

F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådigst haver bevilget oc tilladt, at Johan Grotohm, rådmand udi vor købstad Fredericia, må for sine creditorer, som iche her udi vores riger ere bosiddendes, deres krav oc tiltale på 4 års tid, fra dette vort obne brevs dato at beregne, være fri oc forskånet, på det at han imidlertid desto bedre kan komme på fode, oc søge sine creditorer fornøyelse at gifve, dog skal han til dem forsikre, at de imidlertid formedelst dette vort obne brev, ej nogen skade hos hannem kunde lide. Thi byde vi etc. Hafnia 30 januar 1669. [Groten i overskrift men Grotohm i tekst]

168
Jens och Christopher Jacobssønner, beskiermelse brev anlangende en drabs sag til des udførsel, selv at procedere.

F3tius G a w, at eftersom Jens Jacobsen oc Christopher Jacobsen i vort land Jylland, for allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes dem saggives for en person, ved navn Peder Knudsen, som for nogle års tid siden skal være ihjelslagen, for hvilken sag de formener sig ved retten at ville befri, oc til den ende dette vores  beskiermelse brev haver været begierende. Da haver vi allernådigst vendt, og givet vores kongelig fri og sikker lejde og beschermelse, til och fra retten etc. Hafnia 13 oktober 1669.

192
Doctor Henrich Skritmeyer, fik efterladelse anlangende en forseelse, som var begået med det trykte papir udi en contract, som han af doctor Andreas Koster bekommet haver.
Drejer sig om en forseelse, som imod den udgivne forordning om trykt papir, skal være sket, anlangende et købebrev, som doctor Andreas Coster i Århus, på hans afg faders gård, til doctor Henrich Skritmeyer udgiven haver etc. 5 november 1669.

193 - 194
Jens Sørensen Klein i Viborg, fik beskiermelse brev imod Jens Joen sammesteds. Hafnia 6 november 1669.

Notat: Disse tvende breve, nemlig no 193 og 194 ere begge igien uaffordret oc casseret.

210
Christian Tausen j Fredericia, fik beskiermelse brev prolongation, for sine udlandiske creditorer. [Forlængelse - se tidligere].
Hafnia 4 december 1669.

230
Herman Stenvig j Fredericia, fich beskiermelse bref, for sine udlændiske creditorer.

F3tius G a w, at eftersom Herman Stenvig j vores stabelstad Fredericia, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han af sine udlændiske creditorer, på det strengeste skal overiles, og til dem udi hast med rede penge, at contentere ey nu skal vide middel, helst efterdi, en stor del af hans formue, udi huse og bygninger skal bestå, som han uden sin største skade, og uagtet ey så hastig kan afhænde, da haver vi allernådigst bevilget oc tilladt, at han må for deres krav, på to års tid fra dette vores obne brevs dato at beregne, være fri og forskånet, på det han imidlertid, desto bedre kan komme igen på fode etc. 31 december 1669.

Intet i 1668 og 1669.

Færdig med film 528706
jyske registre

Begyndt film M528707
jyske registre:

År 1681 - 1684

77
Jens Jacobsen, oprejsning anlangende en Åråds? som han er overgangen.

C5 G a w, at eftersom Jens Jacobsen boendes i Strandby udj Riberhus amt, for os allerunderdanigst haver ladet andraget, hvorledes hans broder, navnlig Christopher Jacobsen, ved druchenskab for lang tid siden skal være kommet i klammeri udi Løgstør, i vor land Nørre Jylland, med en person navnlig Peder Knudsen, så at af det de hinanden med deres kårder på gaden angreben, skal Peder Knudsen have fået skade, og ottende dagen der efter, ved døden afgangen, hvorover bemelte Christopher Jacobsen, som strax derpå bortrømte, skal 2 års tid derefter, nemlig den 8 aprilis anno 1668, til Viborg landsting være dømt til dend afdødes banemand, og formedelst bemelte Jens Jacobsen, var med hans broder j følge, skal hannem og til samme tid Åråds være overgåen, for hvilket såsom hand, da dommen gich, skal have været ude af landet, og ikke dertil har kunnet svare, haver allerunderdanigst været begierendes, at vi hannem ville pardonere. Da have vi af voris kongelige absolute og souveraine magt og myndighed, allernådigst tilgivet og efterladt, bemelte Jens Jacobsen forberørte sag etc.  Koldinghus 12 juli 1681.

128
Lambert von Thiel beskærmelse brev, at må hidrejse.

C5 G a w, at eftersom Lambert von Thiel, forrige indvåner i voris kongel residentz stad København, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes hand formedelst sine creditorers streng krauf og over iling, haver være forårsaget sig herfra, at absentere og sit borgerskab i vor stabelstad Fredericia tage, hvor imidlertid, efter nogle hans creditorers ansøgning, dom over hannem her skal være ganget, for en del af deres fordringer etc. Bevilger og tillader, at han efter Fredericia stads allernådigst givne privilegiers 25 artichels indhold, og anledning, fri og ubehindret sig hid til vores kongelige residentz stad København må begive, og sammesteds imod alle og en hver, som hannem allerede ved retten søgt haver, eller fremdeles søge kunde, tilbørligen erklære og forsvare. Forbydendes ex.
Hafnia 30 september 1681.

150 og 151
Lorentz Mohr, friheds brev efter Fredericia privilegier.

C5 G a w, at eftersom Lorentz Mohr, forrige indvåner her i vor kongelige residentz stad København, har ladet andrage, hvorledes han formedelst sine creditorers strenge krav, havde været forårsaget sig herfra at absentere, og sit borgerskab i vores stabelstad Fredericia tage, hvor imidlertid en del domme over hannem er gangen, som nødvendig gør at han sig indfinder i København. Da haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at han efter Fredericia stads givne privilegiers 25 art, fri og ubehindret sig hid til København må begive etc.
8 november 1681.

Anno 1682:

72
Ditlef Eggertz, beskærmelses brev i en sag at udføre.

C5 G a w, at eftersom Ditlef Eggertz, forrige forpagter på Tustrup for os allerunderdanigst haver ladet andrage, og med et tingsvidne forklare, hvorledes han udi vor købstad Randers, den 5 juni sidst afvigte, en kone ved navn Anna Margrethe Chur, med en forfløjen kugle, som han efter en galen hund samme tid løs skiød, uforvarende skal have treffet, og hun derefter er død bleven. Da haver vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst undt og Givet ham vores kongelige sicher og fri lejde og beskærmelse, at han samme sag, fri og ubehindret, udi egen person ved lov og ret kan udføre. Dog skal han tiltænkt være sagen strax, og uden nogen ophold på tilbørlige steder, at afhængig gøre og til ende bringe, såvel som og altid i egen person i retten møde, til at lide og undgælde, hvis lovligt og tilbørligt er. Forbydendes ex. Hafnia 8 juli 1682.

Anno 1683:

104
Hans Bennick, igen at må bo i Varde.

C5 G a w, at eftersom Hans Bennick, anno 1677 d 2 april, haver bekommet vores allernådigste oprejsning, for hvis straf han efter vores højeste rettes domme anno 1672 og 1676, formedelst sin begangne forseelse, var tildømt at udstå, dog at han sig i Ribe stift og Varde by skulle entholde. Da haver vi nu, efter hans herom ydermere allerunderdanigste ansøgning og begiering /:og i henseende til hans mange års udstående besværlighed:/af særdeles kongelig nåde, allernådigst bevilget og tilladt, at han må sig igen, til bemelte vor købstad Varde begive, og der sammesteds forblive. Dog med de vilkår, at han sig imod borgermester og råd reserverer, at såfremt han ikke beviser dennem den tilbørlig lydighed, som en anden borger, sin øvrighed skyldig og pligtig er, eller nogen videre tumult eller urolighed imod dennem, herefter anfanger etc, han da uden al nåde, at straffe på Bremerholm i jern sin lifs tid. Thi forbyde ex. Hafnia 20 november 1683.

Anno 1684:

124
Engelbret Michelsen, frede brev.

C5 G a w, at eftersom Bertel Michelsen, indvåner i vor købstad Ribe, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes hans broder Engelbret Michelsen, for 16 år siden, da han var rytter udi vore tjeneste, en anden rytter, ved navn Peder Jeger af nødværge, efter forhvervede attesters formelding, skal have dræbt, og sig siden for samme sag absenteret, dog ingen imidlertid, på den dødes vegne derpå talt, da som bemelte sag, i så mange år upåtalt haver henstået, og for os med fornævnte attester, som til tinge ere verificerede, allerunderdanigst er bevist, at forne Engelbret Mickelsen, til samme drabs gierning, skal have været nød og tvungen, haver vi efter sådan beskaffenhed, og fornte hans broders, herom allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, at han uden nogens tiltale eller efterstræbelse, for forskrevne sag, her efter aldeles må være fri og forskånet, og i vore riger og lande, fri og sikker lejde nyde og have. Forbydendes ex. Hafnia 23 december 1684.

Færdig med film M528707.

Begyndt film M460489 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:


År 1711 – 1715

68-75
Mathias Christensen Pens, beneficium paupertatis til en sag at udføre imod Søren Pedersen af Hvilsom i Viborg stift.

Bevilger og tillader, at hvis indlegge og bevisligheder, som han forårsages i retten at indgive udi en sag imod en mand ved navn Søren Pedersen, boende i Hvilsom bye udi Rinds Gislum herreder, i hvis huus han har logeret, angående en del penge, han der skal have mistet og ved retten vil søge bemeldte Søren Pedersen for, må i retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc. Jægersborg 8 juni 1711.

137-11
Bevilling at Postmesteren i Kolding, Knud Jørgensen må bruge ustemplet papir i retten i en sag anlangende, at post ridder Levin Nicolai er overfalden af Hans Henrichsen, rytterbonde.

Bevilger og tillader, hvis indlægger, breve og documenter, som Knud Jørgensen, postmester i Vor kiøbstad Kolding ellers hans fuldmægtig kunne agte fornøden, at bruge i en sag, angående post ridderen imellem Kolding og Vejle, Levin Nicolai, som den 23 november sidst afvigt er bleven overfaldet, af den rytterbonde i Vebling Hans Henrichsen, må og skal over alt i retterne på ustemplet papir fremlegges etc. Koldinghus den 13 februarii 1712.

148-29
Ingeborg Friis afgangne Ivar Krabbes fra Åre under Riber stift, beneficium paupertatis i en sag imellem hende og hans Nielsen Guderup, fuldmægtig hos regimentskriver Rasch, som hende under egteskabs løfte haver krænket.

Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og documenter, som hun til sin, for høyeste ret indstævnt sags oplysning imellem hende og Hans Nielsen Gunderup, fuldmægtig hos regimentskriver Anders Rasch, angående, at han hende under egteskabs løfte haver krænket, forårsages unde retten at bruge, må på ustemplet papir fremlegges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Koldinghus den 16 Martii 1712.

301-95
Kirstine Swartzkop. Beneficium paupertatis udi en egteskabs sag med hr Peder Jacob Hvis, sognepræst til Horne og Asdal sogne i Ålborg stift.

Bevilger og tillader, at hvis documenter brewe og bewisligheder, som hun forårsages udi retten, at indgiwe udi en sag med hr Peder Jacob Hvis, sognepræst til Horne og Asdal sogne i Ålborg stift, udi wort land Nørre Jylland, anlangende at [han] hende skal hawe tilsagt egteskab, men der efter sig med en anden forlowet, må ower alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, og læses og til på kiendelse antages, desligeste at hwis acter og domme etc. Gotthorph dj 9 Augustii 1713.

Side 354-14
Jens Pedersen, rytterbonde, beneficium paupertatis i en sag med regimentskriver Rasmus Holmer, og om vidners førelse for deres værneting.

Vi have, efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hvis indlegge, breve og documenter, som Jens Pedersen,  rytterbonde i Stjær sogn, udi Skanderborg amt, i Vort land Nørre Jylland, forårsages udi retterne at indgive, udi en sag, som Vores regimentskriver Rasmus Holmer fører imod ham, formedelst tillagt beskyldning, at hand skal have afbrendt degneboligen i Jexen sogn, må over alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges og til påkiendelse antages, så og at hvis domme og acter som i samme sag for retterne passerer, og hand eller hans fuldmægtig beskreven begierer, må og skal hannem i lige måde på ustemplet papir og foruden nogen betaling af rettens betiente tilbørligen beskreven meddeles. Herhos have Vi og allernådigst bevilget, at hvis vidner som begge parterne til sagens oplysning kand have, og ey tilforn for andre retter eedlig ere afhørte, eller for de i sagen anordnet commission godvilligen ville møde, må for deres værneting efter loven føres og afhøres. Hvorefter vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Skrevet etc. Hafnia den 14 januarii 1714.

446-142
Brostorph Albertin, cancellie råd og general fiscal, Beneficium paupertatis til en sag på Råbjerg præstegård i Aalborg stift dens wegne, at udføre imod Anders Brønsdorph, angående den grund, hwor på sognepræsten til Råbjerg menighed hr Niels Myginds formand, formedelst en sandflugt skal hawe flyttet præstegården. Findes i Sjællandske obne Brewe. 5 November 1714.

Færdig med film M460489.

Begyndt film M460491 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:

År 1721 – 1725.

80-98
Niels Lauritzen Ammitzbøll Beneficium paupertatis til en sags udførsel på en sin datters Wegne, som er dømt til Arbeide i Spindehuset.

Wi hawer efter Niels Lauritzen Ammitsbøl af Vor kiøbstad Kolding, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at hwis Indlegge, Brewe og Bewiisligheder, som hand på sin Datters Weigne for Wores Høyeste Ret forårsages at udgiwe udi en sag angående at hun af Wores Birkedommer udi det Koldinghusiske Regiment Rytter District er dømt at arbeide i Spindehuuset, formedelst at hun Ao 1720 da hun tiente i Almind sogn og Bye med hendes da hafde Hosbund skal hawe lewet at usømmelig og letfærdigt  lefnet, må for bemelte Høyeste Ret på ustemplet papir fremlegges, oplæses og til påkiendelse antages, så og at hwis Acter og Domme, som udj samme sag for retterne allerede ere passerede, må og skal hannem i lige måde på slet papir og foruden nogen betaling af rettens betiente tilbørligen beskrewen meddeles indtil sagens uddrag, da hand skal betale både det stemplede papir og rettens betiente deres Salarium, hworefter wedkommende sig allerunderdanigst hawer at rette. Skrewet etc.
Frederiksborg Slot d 7 Julii 1721.


Begyndt film M460492 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:

År 1726 – 1729.

250-97
Hans Rosborg på Haraldslund udi Jylland Dispensation og bewilling, at wære fri for General Fiscalens tiltale imod at betale 50 rdr til Wor Frelsers Kirke udi Christianshavn.

F: 4: G: A: W at eftersom Wi dend 31 Januarii nestafwigte formedelst Hans Rosborg på Haraldslund i Wort land Nørre Jylland den 4 Septembris udi sidst afwigte år wed Galten Houlberg Herredsting skal hawe søgt og erholdt en Dom, wed hwilken Herretz fogden sammesteds, nawnlig Jens Lundtoft, u-anseet Wores til Os elskelige Jens Jørgensen Serup og Lucas Kierulf ergangne allernådigste befaling af dend 28 Septembris 1725, at de som Commissarier skulle kiende og dømme på en Eyendoms twistighed imellem Os elskelig Marcus Ulsøe på Bøndernes wegne i Tåstrup på den ene og fornewnte Hans Rosborg på den anden side hawer dømt o s v.
Fredensborg Slot dend 26 Maji Ao 1727.

375-28
Maren Hansdatter, beneficium paupertatis til en sags udførelse imod Børge Jørgensen.

Wi hawe, efter Maren Hansdatters herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at hwis Indlegge Brewe og bewisligheder, som hun forårsages udi retten at indgiwe udi en sag imod Børge Jørgensen som hende under egteskabs løfte skal hawe beswangret, og derefter sig til hende hawe ladet trolowet, hworudi skal wære passeret en Riiber Consistorii dom, må ower alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hwis Domme og Acter, som udi forskrewne sag, enten allerede ere passerede, eller herefter udi retterne passerer og bemeldte Maren Hansdatter eller hendes Fuldmægtig beskrewen begierer, hende i lige måde på slet papir og foruden nogen betaling af rettens betiente tilbørligen beskrewen meddeles; Hworefter Wedkommende sig allerunderdanigst kand wiide at rette. Skrewet etc. Hafnia d 1 Martii 1728.

674-142
Niels Christensen af Jylland Beneficium paupertatis udi en sag imod Hans forrige Hosbonde Hans Rosborg til Haraldslund.

Wi hawe allernådigst bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at hwis Indlegge Brewe og Bewiisligheder, som den Procurator som af Woris Geheime Råd og stiftbefalingsmand Os elskelig Hr Iver Rosenkrantz Ridder p. bliwer anordnet til at udføre en sag for Niels Christensen udi Wort land Nørre Jylland imod hans forrige Hosbonde Hans Rosborg på Haraldslund, udi bemte Jylland, angående den hårde medhandling og omgang hwormed hand siger sig af fornewnte Hans Rosborg at wære begegnet med, forårsages udi retterne at lade indgiwe, må oweralt udi retterne på ustemplet Papir fremlegges oplæses, og til påkiendelse antages, så må og hwis Acter og Domme, som udi samme sag for retterne, enten allerede ere passerede, eller herefter passerer og fornewnte Niels Christensen, eller hans Procurator, beskrewen begierer, hannem i lige måde på ustemplet Papir, og foruden nogen betaling af rettens betiente tilbørligen beskrewen meddeles, hwor efter de wedkommende sig allerunderdanigst kunde wide at rette. Skrewet etc. Fredensborg den 25 Julii 1729.

743-217
Maren Jensdatter af Sterup Bye i Ålborg stift Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod Peder Pedersen. Wi hawer efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering allernådigst bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade at hwis Indlegge, Brewe og documenter, som Maren Jensdatter af Sterup Bye og Gierslefs [Jerlev] sogn i Ålborg stift i Wort land Nørre Jylland, forårsages udi retten at indgiwe udi en sag imod Peder Pedersen af fornewnte Sterup, angående en deel hendes Søster afg Maren Jensdatters Efterladenskab, som fornewnte Peder Pedersen, i hwis huus hun logerede, skal hawe bemægtiget sig, efter hendes Død, udi fornewnte Maren Jensdatters frawærelse, og nu ikke igien skal wille fra sig lewere, må ower alt udi retterne, på u-stemplet Papir fremlegges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hwis Domme og Acter, som udi samme sag enten allerede ere passerede, eller herefter passerer og fornæwnte Maren Jensdatter eller hendes Fuldmægtig beskrewen begierer, hende i lige måde på u-stemplet Papir og foruden nogen betaling af de rettens betiente tilbørligen beskrewen meddeles, hworefter de wedkommende sig allerunderdanigst hawer at rette. Skrewet etc. Hafnia den 21 October Anno 1729.

Begyndt film M460493 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1730 – 1732:

810-31
Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod Hr Jens Iversen, som beskyldes for at hawe begået Drab på Soldat Søren Jensen Lundbye.

Wi hawe allernådigst bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at hwis Indlegge, Brewe og Bewiisligheder, som den der af Os elskelig Christian Reitzer etc. efter Wores til hannem ergangne allernådigste befaling, bliwer beskikket til at udføre en sag imod Hr Jens Iversen, sognepræst til Vilsbæk og Vindblæs sogne i Viborg stift, forårsages udi retterne at lade indgiwe, angående at fornewnte Hr Jens Iversen, med et stykke Weed træ, således skal hawe slaget en Soldat under det Os elskelig Oberste Stauffenberg allernådigste anfortroede Regiment og Os elskelig Major Langes Compagnie, nawnlig Søren Jensen Lundbye, som tiente ham, at hand få dage derefter skal wære bortdød, og skal samme Soldat stedse siden hand hafde fåen sit Slag af præsten, ja end i hands døds time, skal hawe klaget, at præsten war årsag til hans død, må oweralt udi retterne på ustemplet Papir fremlegges læses og til på kiendelse antages, så og hwis Acter og Domme, som udi samme sag for retterne, enten allerede ere passerede, eller herefter Passerer, og dem som af fornewnte stift befalingsmand Reitzer til sagens udførsel imod præsten bliwer anordnet, beskrewen begierer, må og skal hannem i lige måde på ustemplet Papir og foruden nogen betaling, af rettens betiente tilbørligen beskrewen meddeles; Hworefter de wedkommende sig allerunderdanigst kunde wide at rette. Skrewet etc. Hafnia den 24 Februar Anno 1730.

111
Key Sørensen af Århus, beneficium paupertatis, til en sags udførsel imod rådmand Søren Michelsen Gylling, angående en under 16 februari afvigte år, oprettet contract om en Key Sørensen tilhørende gård i Århus, så og om en anpart haugejord. Hafnia 4 maj 1731.

Begyndt film M460494 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:

År 1733 – 1735.

139
Niels Christensen af Viborg stift beneficium paupertatis til en sags udførsel imod Hans Rosborg. Ved Conseillet.
Sag mod Hans Rosborg på Haraldslund, angående at Rosborg hannem uden lov og dom fra Holtegård har udjaget og derefter borttaget fra hannem nogle får amt anden såvel imod ham med at sigte ham på hans ære og kaldet hannem en tyv, som imod hans sønner med at fengsle dem, og hvad videre kan være bleven forøvet. Hafnia den 24 juli 1733.

140
Peder Nielsen Lund af Viborg stift, beneficium paupertatis til en sags udførsel mod Hans Rosborg. Ved Conseillet. Hans Rosborg på Haraldslund i en sag angående Mønsted Mølle som han i året 1723 skal have tilforhandlet men siden i året 1725 af bemelte Hans Rosborg har måtte fæste, hvorefter Hans Rosborg udi året 1732 uden lov og dom skal have borttaget og spoleret hans mølleværk og alt hvad han ejede samt med magt udvist og uddrevet ham af Møllen.  Hafnia den 24 juli 1733.

144
Christen Hansen Friis på Lundgård i Viborg stift på sin bonde Christen Dueholms vegne beneficium paupertatis til en sags udførsel imod Hans Rosborg og en del hans Bønder. Ved Conseillet. Angående e ejendoms trætte og anlangende en del af Rosborg bønder som på deres faldsmåls bøder skal være dømte. Hafnia den 8 august 1733.

Begyndt film: M460495 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1736 - 1739.

11
Delinqvent Peder Hansen, beneficium paupertatis, til en sags udførsel for Høyeste ret, angående at han skal have ihjelslaget Elias Helm, som på Marselisborg mark udi Jylland, skal være dødfunden. Frederiksborg den 10 januar 1738.

Begyndt film M460496 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:

År 1740 - 1742.

137
Sogne præst Caspar Christopher Hoe, Beneficium paupertatis i den sag, som hand af General Fiscalen tiltales, formedelst hand skal være udlagt til barne fader.

Vi have, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hvis indlægge, breve og documenter, som Caspar Christopher Hoe, Sogne præst til Lerup og Tranum menigheder i Ålborg stift udi vort land Nørre Jylland, forårsages udi retten at lade indgive udi en sag , hvorudi hand af general Fiscalen tiltales, angående, at hand af et qvinde menneske navnlig Kirsten Nielsdatter er bleven udlagt for barne fader, med videre, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis domme og acter som udi samme sag, enten allerede ere passerede eller herefter passerer, og hand eller hans fuldmægtig beskreven begierer, samme i lige måde på ustemplet papir og foruden nogen betaling, af rettens betiente tilbørligen beskreven meddeles. Hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst kand vide at rette.
Skrevet etc. Meddelfart den 6 juli 1740.

6
Ane Marie afgangne Niels Hiortes efterleverske, Beneficium paupertatis til een sags udførsel imod borgemester Peder Låsbye.

Wi haver efter Ane Marie afgangne Niels Hiortes efterleverske af wor Kiøbsted Århus, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hvis indlegge, breve og bevisligheder som hun forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag imod borgemester Peder Låsbye i bemelte Århus, anlangende at bemelte Ane Marie afgangne Niels Hiortes efterleverske, som i nogle år have tient for husholderske hos afgangne Doctor Beck, skal ved hans stervboes registrering have foregivet eendeel af de i huuset forefindende meubler af sengeklæder, bord, stoele etc, at være hendes og hendes datter tilhørende og at noget var hende pantsat, item at et huus, som Doctor Beck havde tilkiøbt sig var hende på sådan måde givet, at hun skulle beboe det frit hendes livs tiid,  hvilken hendes påstand bemelte Borgemester Låsbye ey skal have villet eller kunnet consentere, udi må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så og skal hvis acter og domme, som udi samme sag for retterne, enten allerede ere passerede eller herefter passerer, og bemelte Ane Marie afgangne Niels Hiortes efterleverske eller hendes fuldmægtig beskreven begierer, hende i lige måder på ustemplet papir og foruden nogen betaling, af rettens betiente tilbørligen beskreven meddeles; Dog skal meerbemelte Ane Marie afgangne Niels Hiortes efterleverske, tiltænkt være ved sagens endelig uddrag om hun den skulle tabe, enten at betale de idømte omkostninger og mulcterne, samt det stemplede papir og Rettens betiente deres salarium som Dommerne fra Ret til Ret det lovligen determinerer eller lide på kroppen ved fengsel eller i andre måder, ligesom wores høyeste Ret eller over dommerne, når hun ej trøster sig til at appellere, efter sagens beskaffenhed kunne tilfinde hende at udståe og lide, men i fald at hun ved sagens endelig uddrag skulle blive tildømt processens omkostninger at nyde, skal hun da forpligtet være, både det stemplede papir og skriverløn at betale, hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Skrevet etc. Christiansborg den 12 januar 1742.

215
Procurator Hans Ravn, som anordnet actor imod Anna Maria Nielsdatter, Beneficium paupertatis til en sags udførsel.

Vi have allernådigst bevilget og tilladt, at hvis indlegge, breve og bevisligheder, som procurator Hans Ravn af vor kiøbstad Viborg, forårsages udi retterne at lade indgive udi en ham anbefalet sag, imod Anna Maria Nielsdatter, som er bleven beskyldt for at hun skulle have ladet smøre en vogn i noget såkaldet trolddoms smør, og derefter ladet samme køre af gården, og hvorfor hun efter end udi vores højeste ret den 16 maj 1741 afsagt dom, skal auctioneres og tiltales, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc.  Frederiksborg den 31 august 1742.

Begyndt film M544323 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:

År 1743 - 1746.

111
Jens Jensen af Kalundborg, Beneficium paupertatis i sagen, ang det på hans hustrue Maren Winters begangne drab.

C6tus. Vi have, efter Jens Jensen, borger og indvåner i Vor kiøbstad Kalundborg, hans herom allerunderdanigste giorte ansøgning og begiæring, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hand forårsages udi retterne at lade indgive, såvel til at erhverve behøvende tingsvidner udi en sag, angående det på hans hustrue Maren Winters begangne drab, samt der efter i hans huus forøvede tyverie, som og til samme sags videre forfølgning og endelige udførsel imod giærningsmændene, må over alt udi retterne på u-stemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis domme og acter, som udi samme sag, for retterne, enten allerede ere passerede, eller herefter passerer,  og bemelte Jens Jensen eller hans fuldmægtig beskreven begierer, hannem i lige måde på ustemplet papir og foruden nogen betaling af rettens betiente tilbørligen beskreven meddeles. Hvor efter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Skrevet etc. Christiansborg den 11 Maj 1743.

118
Christopher Frantzen af Ørby på Samsø [Tranebjerg sogn?]. Beneficium paupertatis imod Anna Maria Hansdatter.

Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og bevisligheder, som Christopher Frandsen under grevskabet Samsø, som forårsages udi retterne at indgive, udi en sag imod et qvinde menneske navnlig Anna Maria Hansdatter formedelst hannem tillagte beskyldning, at hun ved ham skal være bleven besvangret, hvilket hand sig ved benægtelses ed skal have villet fralægge, men hannem ved underretten skal være bleven nægtet, må over alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis domme og acter som ud samme sag enten allerede ere passerede, eller herefter passerer, og bemelte Christopher Frandsen eller hans fuldmægtig beskreven begærer, hannem i lige måder på ustemplet papir og foruden nogen betaling af retternes betiente tilbørligen beskreven meddeles. Dog skal hand ved sagens endelige uddrag, såfremt hand skulle tabe, enten betale de idømte bekostninger og mulcter samt det stemplede papir og rettens betiente deres salarium, som dommeren fra ret til ret det lovligen determinerer eller lide på kroppen, ligesom ved Vores højeste ret eller overdommerne, når han ej trøster sig til at appellere, efter sagens beskaffenhed kunne tilfinde hannem at udstå og lide. Men i fald at hand ved sagens endelige uddrag skulle blive tilfunden processens omkostning, at udrede, da skal han ligeledes forpligtet være både det stemplede papir og skriverløn at betale. Christiansborg slot den 11 juni 1745.

134 - 483
Niels Laursen af Års sogn i Ålborg stift, Beneficium paupertatis imod afgangne Thomas Jensens arvinger.
Christiansborg slot den 1 juli 1745.

135
Anne Margarethe Sophie Peters af Fredericia, Beneficium paupertatis imod hendes undvigte mand Frederich Petersen.

Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og bevisligheder som hun forårsages for vedkommende retter, at lade indgive, udi en sag til skilsmissedoms erhvervelse, over hendes undvigte mand Frederich Petersen, der som grebadier tømmermand, skal have stået ved Vores Slesvigske gevorbne infanterie regimente, under det Os elskelige Capitain Lützau allernådigst anfortroede compagnie, og derfra udi året 1739 skal være deserteret, fra hvilken tid af hun ey heller nogen kundskab fra hannem skal have erholdet, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Christiansborg slot den 1 juli 1745.

254
Soldat Christopher Casparsen, Beneficium paupertatis imod hans undvigte hustrue Zidsel Jørgensdatter.

Bevilger og tillader, at Christopher Casparsen, soldat ved det Os elskelig general  Major Christian Wilhelm Numsen allernådigst anfortroede jyske national infanterie regimente, at hvis indlægge, breve og documenter, som hand forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over sin hustrue Zidsel Jørgensdatter, der efter at hun med ham havde avlet 2 børn, skal have endtholdiget sig fra ham, ladet sig besvangre af en aftakked soldat, navnlig Hans Teylbrender, med hvem hun siden skal være undvigt, må over alt i retterne, på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc. Hirschholm slot den 5 november 1745.

Begyndt film M544324 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:

År 1746 – 1748.

1
Michel Pedersen af Jelling, Beneficium paupertatis imod afgangne Michel Schiøtz enke og hendes børn formynder Michel Roede. Frederiksborg den 12 august 1746.

230
Maren Christensdatter, afgangne Christen Hansens efterleverske af Sistrup [Gistrup?] bye og Vindblæs sogn i Jylland, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod sognepræsten hr Jochum Klog.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hun forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod sognepræsten til bemelte Vindblæs menighed hr Jochum Klog betreffende, at bemelte hr Klog ey alene skal have nægtet at kaste jord på hendes afgangne moders, udi jorden nedsatte lig, men end og efter at liget således udi åben grav i 2 dage havde henstået, på den 3die dag foretaget sig på egen hånd og uden lov og dom, at lade liget igien af jorden optage, graven efterkaste, og det optagne lig udi en anden grav, som han skal have ladet kaste, nedsætte, må overalt udi retterne på ustemplet papir, fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Christiansborg slot den 11 oktober 1748.

57
Provsten mag Henrich Pontoppidan, bevilling at må føre en sag på ustemplet papir, angående Maren Boyesdatter, som er forført til den papistiske religion.

Fr5tus: Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og dokumenter som mag Henrich Pontoppidan, provst og sognepræst udi den Tyske menighed i vor Stabelstad Fredericia, forårsages udi retterne at lade indgive udi den sag som vi under 16 september sidstleden allernådigst haver befalet ham som actor, at udføre for den af os, under samme dato, dertil allernådigst anordnede commission betreffende Maren Boyesdatter af bemelte Fredericia, som fra den Lutherske til den Papistiske religion er bleven forført, hendes bortførsel af riget, og hvem derudi kunne findes impliceret med videre, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Christiansborg den 28 oktober 1746.

85
Martha Susanna Johansdatter af Store Velling i Ribe stift, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms forhvervelse over hendes mand Peder Nielsen.

Bevilger og tillader, at Martha Susanne Johansdatter af Stor Velling udi Ribe stift, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som hun forårsages udi retterne, til skilsmisse doms forhvervelse over hendes mand Peder Nielsen, fordi han uden mindste årsag for 8 år siden skal være gået fra hende, og hun siden den tid ikke skal have fået nogen efterretning fra ham, enten han er levende eller død, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc. Christiansborg den 25 november 1746
Notat: Casseret.

144
Anne Jensdatter Meyer af Viborg, Beneficium paupertatis imod vedkommende.

Bevilger og tillader, at Anna Jensdatter Meyer af vor kiøbstad Viborg, må hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hun forårsages udi retterne at lade indgive, såvel til behøvende vidners førelse udi en hende af hendes mand påført og for vores høyesteret indstevnet sag, angående hende tillagde beskyldning af horerie, samt til samme sags udførsel for bemelte vores høyeste ret, som og ellers udi hvis sager hun er forårsaget, at anlægge og udføre imod sognepræsten udi vor kiøbstad Nykøbing på Morsøe hr Jens Halse samt byfoged Henrich Wulf og procurator Mathias Bruun, angående deres udi og under foreskrevne sag, hende tilføyede fornærmelser og formentlig forurettelser, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis domme og acter, som udi samme sager, for retterne enten allerede ere passerede eller herefter passerer, som hun eller hendes fuldmægtig beskreven begierer, hende iligemåde på ustemplet papir og foruden nogen betaling af rettens betiente tilbørligen meddeles etc. Christiansborg slot den 24 juni 1747.

151
Martha Susanna Johansdatter af Coldinghus amt, Beneficium paupertatis imod hendes mand.

Bevilger og tillader, at Martha Susanna Johansdatter af Store Velling [Smidstrup sogn] udi Coldinghus amt, må hvis indlægge, breve og bevisligheder som hun forårsages udi retterne at indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse imod hendes for 8 år siden undvigte mand, navnlig Peder Nielsen, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc [som forrige]. Christiansborg slot den 7 juli 1747.

170
Karen Rasmusdatter Leegård af Randers, Beneficium paupertatis imod hendes undvigte mand Michel Binche.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, Karen Rasmusdatter Leegård, forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag imod hendes for 10 år siden undvigte mand navnlig Michel Binche til skilsmisse doms erhvervelse over ham, må over alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages, så må og skal også hvis domme og acter som hun, eller hendes fuldmægtig begærer, ske på samme, uden betaling etc. Christiansborg slot den 4 august 1747.

86
Byfoged Oluf Løcke i Århus, Beneficium paupertatis til hans sags forsvar, hvorudi han er suspenderet.

Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og documenter, som hand til sit forsvar forårsages at lade indgive, udi den imod ham anlagde sag, angående hans mislig forhold i hans byfoged embede, hvorfor hand derfor til sagens uddrag er suspenderet, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages, så må og skal hans domme og acter, som udi samme sag enten allerede ere passerede eller herefter passerer og hand eller hans fuldmægtig beskreven begierer, hannem i lige måder på ustemplet papir og foruden nogen betaling til rettens betiente, tilbørligen beskreven meddeles etc. Christiansborg den 3 maj 1748.

147
Hans Rosborg, opreisning på en Viborg rådstue dom.

Bevilger og tillader, at Hans Rosborg fra Haraldslund må for vores høyeste ret, ved contra stevning til nærmere påkendelse, lade indstævne og påanke en ved Viborg rådstue ret, den 24 august 1745, afsagt dom imellem ham og procurator Mathias Bruun af vor kiøbstad Viborg, angående consumption, familie og folkeskat, som bemelte Mathias Bruun til ham og interessenter for åringerne 1737 - 1738 og 1739 samt 1743 resterer med videre. Christiansborg slot den 19 juli 1748.
Notat: Casseret.

262 side 490
Hr Erich Nielsen Giern, sognepræst for Linderup [Linnerup] og Hammer menigheder i Århus stift, beneficium paupertatis i 3 sager imod cammer assessor Jens Jørgen Bredall og hans bønder. Christiansborg den 15 november 1748.

295
Mette Christensdatter af Århus, Beneficium paupertatis imod hendes mand Peder Jensen Giørup.

F5tus G a v, at vi efter Mette Christensdatter af vor kiøbstad Århus, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hvis indlegge, breve og bevisligheder som hun forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag til skilsmisse doms forhvervelse, over hendes mand Peder Jensen Giørup som efter at hand for begangne tyverier har været condemmeret hans livstid, at arbeyde udi Citadellet Frederikshavn, derfra for nogle år siden er undvigt, må over alt i retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis domme og acter som udi samme sag for retterne, enten allerede ere passerede eller herefter passerer, og bemelte Mette Christensdatter eller hendes fuldmægtig beskreven begierer, hende i lige måde på ustemplet papir og foruden nogen betaling af rettens betiente tilbørligen beskreven meddeles etc.  Christiansborg slot den 20 december 1748.

Begyndt film M544325 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:

År 1749 – 1751.

1
Elisa Christina Spinch, Beneficium paupertatis mod tolder Andreas Rachlow.

F5tus G a v, at vi efter Elisa Christina Spinch, nu opholdende sig i vores kongelige residentz stad København, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlegge, breve og bevisligheder, som hun forårsages at lade indgive, udi en sag imod Andreas Rachlow, tolder udi vor kiøbstad Colding, anlangende at hand dels, i steden for hende tilkommende løn udi mange år, da hun skal have tient i hans hus og tillige informeret hans børn, dels for tilgodehavende efter regning, for adskillige ting, som fornævnte tolder Rachlows hustru af hende skal have bekommet, og hende ellers i adskillige tilfælde viste assistance med videre, skal ved brev af 3 maj 1747 have tilsagt hende til årlig subsistence, så længe hun var uforsørget 30 rdr, og til et udstyr 100 rdr, hvilket løfte han nu vil unddrage sig fra, må overalt udi retterne på ustemplet papir, fremlægges, oplæses og til påkendelse antages, så må og skal hvis domme og acter som udi samme sag for retterne, enten allerede ere passerede eller herefter passerer, og bemeldte Elisa Christina Spinch eller hendes fuldmægtig beskreven begierer, hende i lige måde på ustemplet papir, og foruden nogen betaling af Rettens betiente tilbørligen beskreven meddeles. Dog skal hun ved sagens uddrag, såfremt hun den skulle tabe, enten betale de idømte omkostninger og mulcter, samt det stemplede papir og rettens betiente deres salarium, som dommerne fra ret til ret det lovligen determinerer, eller lide på kroppen ved fængsel eller i andre måder, ligesom vores høyesteret eller overdommeren, når hun ey trøster sig til at appellere, efter sagens beskaffenhed kunne tilfinde hende at udstå og lide. Men skulle hun blive tildømt processens omkostning at nyde, skal hun ligeledes tilforpligtet være, både det stemplede papir og skriver løn at betale, hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Skrevet på vort slot etc. Christiansborg slot den 3 januar 1749.

16
Jens Nielsen Holm af Jylland, Beneficium paupertatis imod hans hustrue.

Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og documenter som Jens Nielsen Holm fra vort land Nørre Jylland, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag mod hans hustru og hendes søsters mand Christen Laursen, dels angående, at hans hustrue skal have forladt ham, og dels angående, et hus og haugeplads hand med hende har faren? i hiemmegeist? og hvilket hans hustru og bemelte hendes søsters mand skal have bortsolgt imod hans vilje og uden nogen forespørgsel derom, til ham at giøre med videre, bemelte hans hustrues opførsel og omgang imod ham, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc. Christiansborg slot Hafniæ den 24 januar 1749.

49
Samuel Hartman af Randers, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod byfoged Søren Hansen, sammesteds.

Bevilger og tillader, at Samuel Hartman, borger og skomager i vor kiøbstad Randers, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages, udi retterne at lade indgive, udi en sag imod Søren Hansen, byfoged i bemelte Randers, angående at hand for Randers bytings ret, skal være overfalden med en del ærerørige skieldsord af bemelte byfoged, må overalt på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg slot den 7 marts 1749.

135
Hans Vilsted, herredsfoged i Tørsting [Tyrsting], Vrads herreder i Jylland, Beneficium paupertatis til en sags udførsel, imod general lieutenant inde Levetzau, hendes bonde Rasmus Rasmussen med flere.

Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og bevisligheder, som Hans Vilsted, herredsfoged udi Tyrsting Vrads herreder, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod os elskelig general lieutenant inde Levetzau til Bygholm, hendes bonde Rasmus Rasmussen, boende udi Sillebjerg [Føvling sogn] under Skanderborg amt, med flere vedkommende, angående såvel at bemelte Rasmus Rasmussen, natten imellem den 31 august og 1 september 1747 skal være bleven opbragt af Hans Vilsteds tienestekarl, ved navn Niels Jensen med 2de Qvier[Kvier], som i det mindste skal have været kiøbte uden medtagne og ordinaire reyse post [pas], om ikke til prangerie, samt at hand skal have været en pranger, og brugt prangerie med at drive qvæg fra syge og besmittede steder etc, må overalt anvendes ustemplet papir.  Christiansborg den 9 maj 1749.

190
Sidsel Berthelsdatter, af Ribe, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod vedkommende, angående at hun er bleven arresteret og aktioneret, for at skal have stiålet en del sølvtøj og samme udsat.

F5tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlegge, breve og bevisligheder som et qvindemenneske, navnlig Sidsel Berthelsdatter, forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag, angående beskyldning over hende, hos nogle af magistratens, samt hos en del af borgerskabet udi vor kiøbstad Ribe, at skal både ved selv og ved andre hos disse have lånt en del sølvtøj, som hun derefter igen har udsat og lånt penge på, hvorfor hun er bleven pågreben og arresteret, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Hafnia den 4 juli 1749.

311
Stiftbefalingsmand hr Christian Ulrich von Nissen og Biskop hr Peder Hygom, Beneficium paupertatis til en sags udførsel mod den i Horsens suspenderede hospitalsforstander Simon Bråd.

F5tus G a v, at vi efter os elskelig hr Christian Ulrich von Nissen etc på egne, og os elskelig hr Peder Hygom, Biskop over bemelte Århus stift, hans vegne, deres allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder de på deres embedes vegne, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod den for efterladenskab i sit embedes forretninger, suspenderede hospitals forstander i vor kiøbstad Horsens, navnlig Simon Bråd, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 28 november 1749.

319
Jens Nielsen, matros af Ballum sogn i Ribe stift, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse over hans hustrue Anne Andersdatter.

F5tus G a v, at vi efter en enroulleret matros Jens Nielsen af Bundtje by, Ballum sogn udi Ribe stift, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages udi retterne at lade indgive, til skilsmisse doms erhvervelse over hans hustrue ved navn Ane Andersdatter, formedelst hun i hans fraværelse, skal have bedrevet hoer og avlet barn med en anden, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages, så må og skal, hvis acter og domme, som udi samme sag for retterne, enten allerede ere passerede, eller herefter passerer, og bemelte Jens Nielsen eller hans fuldmægtig beskreven begierer, hannem i lige måde på ustemplet papir, og foruden nogen betaling af rettens betiente tilbørligen beskreven meddeles. Dog skal han tiltænkt være etc.  Christiansborg den 5 december 1749.

1
Corporal Mads Nielsen Estrup, opreisning på en dom af 22 november 1745. [Se næste].

Bevilger og tillader, at Mads Nielsen Estrup, corporal ved det os elskelige major Samitz allernådigst anfortroede compagni under vores Slesviske gevorbne regiment til hest, må på behørige steder lade indstævne en af proprietair Jens Sand på Fuglsig i vort land Nørre Jylland, over ham erhvervede, og af byfogeden i vor kiøbstad Hjørring, samt herredsfoged udi Horn, Vennebjerg herred Poul Børglum, bemelte herreds ting den 22 november 1745 afsagt rømnings dom, uanset at samme dom er over den tid, inden hvilken den efter loven burde have været påtalt etc. Christiansborg slot den 2 januar 1750.

2
Corporal Mads Nielsen Estrup, Beneficium paupertatis, til en sags udførsel imod Jens Sand på Fuglsig.
Jens Sand påstår, at Mads Nielsen Estrup tilhører hans gods, uanset at han skal være født i Hjørring etc.
Christiansborg den 2 januar 1750.

139
Bevilling anl en sags udførsel på ustemplet papir imod afgangne sognepræst Henrich Moses hustrue. [Ikke fri proces].

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som vedkommende forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag mod sognepræsten til Jelling og Hover menigheder i Coldinghus amt, mag Henrich Moses hustru, angående hendes uchristielige og forargelige forhold og opførsel, såvel imod hendes mand som husfolk og naboer, hvorudi alle formaninger og advarsler uagtet, hun skal continuere, må overalt i retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc.  Christiansborg den 5 juni 1750.

140
Sophie Pedersdatter af Ålborg, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms forhvervelse over en til hende, trolovet person naunlig Christian Johansen.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hun forårsages udi retterne, at lade indgive til skilsmisse dom erhvervelse over en til hende, udi året 1743 trolovet person, der gaf sig det navn af Christian Johansen, som derefter, da for prædikestolen var aflyst og brøllupsdagen berammet, hemmelig skal være bortrømt med videre, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Christiansborg den 5 juni 1750.

296
Dorthe Poulsdatter, af Skibet sogn i Ribe stift, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Knud Bødtker.

Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og bevisligheder, som Dorthe Poulsdatter af Skibet sogn i Ribe stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand, navnlig Knud Bøtker, som formedelst, at hand samme tid, da hand ægtede bemelte Dorthea Poulsdatter, havde sin hustrue levende ved vor kiøbstad Mariager i bemelte Jylland, udi året 1742 er dømt at miste sit liv ved sværd, hvilken dom, formedelst hans undvigelse, ikke er bleven exsequeret, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages. Så må og skal, hvis acter og domme, som udi samme sag fra retterne enten allerede ere passerede eller passerer, og fornævnte Dorthe Poulsdatter eller hendes fuldmægtig beskreven begierer, hende i lige måde på ustemplet papir, og foruden nogen betaling af rettens betiente, tilbørligen beskreven meddeles. Christiansborg slot den 21 november 1750.

325
Hans Jørgensen af Vinding i Coldinghus amt, Beneficium paupertatis til en sags udførelse imod hans hustrue Kirsten Christensdatter.

F5tus G a v, at vi efter Hans Jørgensen af Vinding i Coldinghus amt, hans allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering,  allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlægge breve og bevisligheder, som han forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod hans hustrue Kirsten Christensdatter, der natten imellem den 11te og 12te juni sidst afvigte, med en rytter hemmelig skal være bortrømt af sit hus, tagende med sig det bedste af senge og gang klæder med videre, som de hafde, da hand siden ej skal have kunnet opspørge hende, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages. Så må og skal, hvis acter og domme som udi samme sag for retterne enten allerede ere passerede eller herefter passerer, og bemelte Hans Jørgensen eller hans fuldmægtig beskreven begierer, hannem i lige måde på ustemplet papir, og foruden nogen betaling til rettens betiente, tilbørligen beskreven meddeles. Dog skal han ved sagens endelig uddrag betale såfremt etc.  Christiansborg den 26 december 1750.

Side 518 - 326
Matros Anders Pedersen Back, Ålborg, Beneficium paupertatis til skilsmissedoms erhvervelse, over hans hustrue  Kirstine Adriansdatter.

F5tus G a v, at vi efter Anders Pedersen Back, enroulleret matros udi vores tieneste til søes, opholdende sig i vor kiøbstad Ålborg, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hand forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hans hustru, navnlig Kirstine Adriansdatter, som for hendes liderlighed, samt onde levnet og forhold, øvrigheden i Amsterdam, deres foranstaltning, skal være indsat i tugthuset sammesteds, til arbejde hendes livs tid, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal, hvis acter og domme udi samme sag for retterne enten allerede ere passerede eller herefter passerer, og hand eller hans fuldmægtig beskreven begierer, hannem i lige måde på ustemplet papir, og uden nogen betaling af rettens betiente, tilbørligen bekreven meddeles. Videre om mulig betaling etc. Christiansborg den 26 december 1750.

3
Anna Knudsdatter af Århus stift, Beneficium paupertatis til en sags udførsel, imod hendes mand Niels Jensen Rasborg, til skilsmisse doms forhvervelse.

F5tus G a v, at vi efter Anna Knudsdatter fra Kolt sogn i Århus stift udi vort land Nørre Jylland, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hun forårsages udi retten at lade indgive, udi en sag imod hendes mand Niels Jensen Rasborg til skilsmisse doms forhvervelse, formedelst hand ungefæhr for 3 år siden, fra hende skal være undvigt, og førend hans undvigelse, have besvangret et qvindemenneske, som ham til barnefader skal have udlagt, må over alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal, hvis domme og acter som udi samme sag, for retterne enten allerede ere passerede, eller herefter passerer og bemelte Anna Knudsdatter, eller hendes fuldmægtig beskreven begiærer, hende i lige måde på ustemplet papir, og foruden nogen betaling af rettens betiente, tilbørligen beskreven meddeles; Dog skal hun ved sagens endelige uddrag, såfremt hun den skulle tabe, enten betale de idømte omkostninger og mulcter, samt det stemplede papir og rettens betiente deres salarium, som dommerne fra ret til ret det lovligen determinerer, eller lide på kroppen ved fængsel eller i andre måder, ligesom vores høyeste ret, eller over dommerne, når hun ej trøster sig til at appellere, efter sagens beskaffenhed kunne tilfinde hende at udstå og lide; Men i fald hun ved sagens endelige uddrag, skulle blive tildømt processens omkostninger at nyde, skal hun ligeledes tilforpligtet være, både det stemplede papir og skriverløn at betale, hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Skrevet etc. Christiansborg den 2 januar 1751. J L Holstein.
Notat: Casseret.

174
Maren afgangne Thomas Andersens af Colding, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse over fornævnte hendes mand, Thomas Andersen som formenes at være druknet.

F5tus G a v, at vi i anledning af Maren afgangen Thomas Andersens efterleverske af vor kiøbstad Colding udi Ribe stift, hendes allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hun forårsages udi retterne at lade indgive, angående skilsmisse doms erhvervelse, siden fornævnte hendes mand Thomas Andersen, der som skipper, med en af ham førte Galioth den 26 septembris 1748 skal være afsejlet fra bemelte Colding og agtede sig til Drammen i vort rige Norge, formenes på samme rejse, formedelst påkommende hårdt vejr og storm med folk og skib at være forgået, må over alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc. Christiansborg den 16 juli 1751.

226 [no anvendt 2 gange]
Maren Jensdatter af Tolne sogn i Vendsyssel, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Anders Pedersen.

F5tus G a v, at vi efter Maren Jensdatter af Slogborg? Hogborg? i Tolne sogn udi Vendsyssel, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som hun forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Anders Pedersen, som for 13 år siden skal have forladt hende, og rejst fra et hans da i fæstehavende sted i Vester Schierum [Vester Skærum] sogn og by, og sig ikke siden skal have indfundet, eller givet hende tilkende, hvor hand er bleven af eller er at finde, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal etc. Christiansborg den 3 september 1751.

277
Peder Jacobsen fra Vendsyssel, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse over Johanne Trane, som efter at hun til ham var trolovet, er befunden udi tyverie.

F5tus G a v, at vi efter Peder Jacobsen af Vellingshøy fra Vendsyssel, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladet, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som hand forårsages udi retten at indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse, over en ham trolovet qvinde person, navnlig Johanne Trane, der efter trolovelsen er befunden udi tyverie, og derfor forfulgt, dømt og offentlig pisket, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis domme og acter som udi samme sag, enten allerede ere eller herefter passerer, og hand eller hans fuldmægtig beskreven begierer, hannem i lige måder, på ustemplet papir, og foruden nogen betaling af rettens betiente, tilbørlig beskreven meddeles. Christiansborg slot den 29 oktober 1751.

Begyndt film M544326 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:

År 1752 – 1754.

78
Thommes Andersen, fæstebonde i Østerbølle sogn i Viborg stift, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms forhvervelse over Sophie Christensdatter.

F5tus G a v, at vi efter Thommes Andersens, fæstebonde af Østerbølle sogn og bye i Rinds herred og Viborg stift, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages, udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse imod Sophie Christensdatter, som med bemelte Thommes Andersen skal have været trolovet, men nogle uger derefter lønligen er bortrømt, og nu skal opholde sig i vor kiøbstad Nykøbing på Morsøe, hvor hun skal have ladet sig besvangre af en anden person, og med samme holdt trolovelse og bryllup, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages, så må og skal hvis acter og domme, som i samme sag for retterne enten allerede ere passerede eller herefter passerer,  og fornævnte Thommes Andersen eller hans fuldmægtig beskreven begierer, hannem i lige måde på ustemplet papir, og foruden nogen betaling til rettens betiente tilbørligen beskreven meddeles. Mere om betaling ved sagens endelige uddrag etc. Christiansborg den 7 april 1752.

95
Mette Christensdatter af Århus, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse over en slagter, navnlig Hans Henrichsen.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Mette Christensdatter af vor kiøbstad Århus, forårsages i retterne at lade indgive, i en sag til skilsmisse doms erhvervelse over en slagter af bemelte Århus ved navn Hans Henrichsen, som med hende skal have haft trolovelse, men et fierding år derefter fra hende skal være undvigt, under påskud, at ville ikkun reise til vores kongelige residentz stad Kiøbenhavn med nogle stude, og strax komme tilbage igien, må overalt i retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis acter og domme, som i samme sag for retterne, enten allerede ere passerede eller herefter passerer, og bemelte Mette Christensdatter eller hendes fuldmægtig beskreven begiærer, hende i lige måde på ustemplet papir, og foruden nogen betaling af rettens betiente tilbørligen beskreven meddeles. Dog skal hun ved sagens endelig uddrag, om hun den skulle tabe, tiltænkt være, enten at betale de idømte omkostninger og multcerne, samt det stemplede papir og rettens betiente deres salarium, som dommerne fra ret til ret det lovligen determinerer, eller lide på kroppen, ved fængsel eller i andre måder, ligesom vores høyeste ret, eller overdommerne, når hun ei trøster sig til at appellere, efter sagens bekaffenhed, kunne tilfinde hende at udstå og lide; Men i fald at hun, ved sagens endelig uddrag, skulle blive tildømt, processens omkostning at nyde, skal hun da forpligtet være, både det stemplede papir og skriverløn at betale; Hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Givet Christiansborg den 29 april 1752.

96
Johanne Groesdatter, af Skive, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Søren Thomsen.

Bevilger og tillader, at Johanne Groesdatter må hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hun forårsages udi retterne at lade indgive til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand, navnlig Søren Thomsen,  afskediget matros, formedelst at hand for 5 år siden fra hende skal være bortrømt, og ladet sig til et andet qvinde menneske i vor kongelig residentz stad Kiøbenhavn trolove, må overalt udi retterne på ustemplet papir, fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis domme og acter, som udi samme sag for retterne enten allerede ere passerede, eller herefter passerer, og bemelte Johanns Groesdatter eller hendes fuldmægtig beskreven begierer, hende i lige måder på ustemplet papir, og foruden nogen betaling af rettens betiente tilbørligen meddeles. Videre om betaling etc. Christiansborg slot den 29 april 1752.

119
Helvig Christensdatter af Coldinghus amt, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand, Christen Iversen.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Helvig Christensdatter, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Christen Iversen, som for over 10 år siden, uden nogen dertil, af supplicantinden given årsag, fra hende hemmelig skal være undvigt og bortrømt, ligesom han ikke heller siden den tid skal have indfunden sig, eller noget fra ham været at spørge, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis domme og acter som udi samme sag for retterne, enten allerede ere passerede, eller herefter passerer, såfremt det beskreven begæres, i lige måde på ustemplet papir og uden betaling tilbørlig beskreven meddeles. Mere om betaling etc.  Christiansborg slot den 26 maj 1752.

134
Cornelius Petersen af Århus stift, Beneficium paupertatis til skilsmissedoms erhvervelse over hans hustrue Maren Johansdatter.

Bevilger og tillader, at Cornelius Petersen, Kobbersmed svend af vor kiøbstad Århus, må hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hans hustrue Maren Johansdatter Post [Past?], som for 3 år siden skal være reist fra ham over til vort land Sielland [Sjælland], hvor hun skal have avlet og født tvende uægte børn, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages, så må og skal hvis acter og domme som udi samme sag for retterne, enten allerede ere passerede, eller herefter passerer, ligeledes på ustemplet papir, og foruden nogen betaling, [hvis det begæres], ham beskreven meddeles etc.  Christiansborg den 16 juni 1752.

207
Christopher Ågesen af Nibe, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod Niels Ågesen af Kiøbenhavn og byfoged Johan Davis Conradi.

Købmand Niels Ågesen, kiøbmand i vor kiøbstad Kiøbenhavn, angl at han til Nibe bytings ret skal have søgt fornævnte Christopher Ågesen for reignings gield og derpå erholdt dom den 10 juni sidstleden, at han skulle betale ham sin debet, men Niels Ågesen ey at betale noget af, hvis han hos ham havde til gode, efter derom i retten indgivne contractregning, som og imod byfoged Johan Davis Conradi, sagen må overalt udi retterne på ustemplet papir, fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc. Christiansborg den 1 september 1752.

230
Jens Olsen af Ålborghus amt, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod Jens Hvas.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder Jens Olsen fra Siem by i Hellum sogn, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod Jens Hvas på Tulsted i bemelte Ålborghus amt, anl at bemelte Jens Hvas skal søge at tvinge supplicanten til, at fæste et på hans gods værende gadehus i Hellum by, hvilket han også ved Nørre Jyllands landsting skal være bleven tildømt, inden 4 uger at tage i fæste m v, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Christiansborg slot den 29 september 1752.

288
Niels Lauritzen Rømmer af Århus, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod en del uberettigede personer, som haver præjudiceret ham i hans giestgiver privilegio. [Se tidligere ekstrater om dette]. Christiansborg den 8 december 1752.

Side 267b - 52
Land soldaterne Peder Bodsgård med flere, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod consumptions forpagteren i Holstebro.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, bevisligheder og breve, som landsoldater af vores jyske nationale regiment og os elskelig capitain Bülow allernådigst anfortroede compagni, navnlig Peder Bodsgård, Bertel Husumdal?, Diderich Sørensen Borberg, Niels Andersen Velling og Jens Larsen Haderup, forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag til at påanke en af byfogeden udi vor kiøbstad Holstebro, den 12 september 1752 afsagt dom, hvorved han har tilfunden disse land soldater, som tienestekarle, der i byen at betale folkeskat til comsumptions forpagteren, må over alt udi retterne på ustemplet papir, fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc.  Christiansborg den 2 marts 1753.

99
Philip Johansen i Ribe stift, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod hans hustrue Walborg Madsdatter.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, bevisligheder og breve, Philip Johansen af Sønder Bjert i Ribe stift, som hand forårsages udi retterne at indgive, udi en sag imod hans hustrue Walborg Madsdatter, som uden nogen årsag strax efter deres med hinanden indgåede egteskab, fra hannem skal have undvigt, og, efter hans anmodning sig hidtil ikke igien hos ham har villet indfinde, må over alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc.  Christiansborg slot den 27 april 1753.

121
Maren Madsdatter af Seem sogn i Ribe stift, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Christen Jessen.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, bevisligheder og breve Maren Madsdatter af Seem sogn udi Ribe stift, som hun forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand navnlig Christen Jessen, som udi hans egteskab skal have besvangret en qvinde ved navn Mette Lauritzdatter, med hvilket qvindemenneske hand siden fra sognet skal være bortdragen, og efterladt sin hustrue med et lidet barn i fattige omstændigheder, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Christiansborg slot den 25 maj 1753.
Notat: Casseret.

199
Godsche Christian Worm af Hjørring på 2de bønder Søren Michelsen og Marquor Jensens vegne, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod Jens Sand og Poul Dahl.

Bevilger og tillader, at vi efter Godsche Christian Worm af vor kiøbstad Hjørring på 2de Sct Olai sogns annex bønder, navnlig Søren Michelsen og Marquor Jensen af Schibsbye udi Ålborg stift, deres vegne, at hvis indlægge, breve og bevisligheder de forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag som Jens Sand som eyer af Fuglsang og Poul Dahl i bemelte Hjørring imod dem har begyndt, angående korn og qvæg tiendens erlæggelse af deres i fæstehavende gårde, endskiønt de som annexbønder formener at være befriede, på uustemplet papir må fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Christiansborg den 24 august 1753.

274
Anne Andersdatter Lundgård af Århus, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse, over hendes mand Peter Hagstrøm.

F5tus G a v, at vi efter Anne Andersdatter Lundgård, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hun forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse dom erhvervelse over hendes mand Peter Hagstrøm der, efter at hand ved drik og spil skal have ødelagt det lidet de havde, og fordybet sig i gield, skal være undvigt og efterladt hende med 3 uopfødte børn i yderste armod og fattigdom, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Christiansborg den 16 november 1753.

85
Lieutenant Ambrosius Charisius af Ålborg, Beneficium paupertatis, til at få en commissions dom, angående hans gields betaling for høyeste ret indstævnet. [Har vist tidligere været sag, hvor hans kone ansøger om, at få ham erklæret umyndig]. Christiansborg den 13 april 1754.

263
Bevilling at vedkommende actor i sagen imod degnen Jaen Lorentz Breum og hustru, må udføre sagen på ustemplet papir.

Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og bevisligheder som vedkommende actor, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en imod degnen for Lunde og Ovtrup menigheder i Ribe stift, navnlig Jaen Lorentz Breum og hustru, angående at de udi en imellem borgemester Peder Severin Garboe og hustru, af vor kiøbstad Bergen svævende sag, skal have vidnet usandt og giort en falsk ed, anbefalede sag, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Christiansborg slot den 11 oktober 1754.
[Se tidligere].

278
Jan Lorentz Breum og hustrue, Beneficium paupertatis.

F5tus G a v, at vi efter Jan Lorentz Breum, degn for Lunde og Ovtrup sogne i Ribe stift, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlegge, breve og bevisligheder som hand på  hustrues og egne vegne forårsages, udi retterne at lade indgive til sit forsvar, udi een imod dem efter allerunderdanigste befaling anlagte sag, angående at de udi en imellem forrige vice borgemester Peder Severin Garboe og hustrue af vor kiøbstad Bergen sig reyste sag, skulle have vidnet usandhed og giort en falsk ed, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc - bl a om mulig betaling. Christiansborg den 1 november 1754. Se tidligere om denne sag.

Begyndt film M 544327 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:

År 1756 – 1758.

31
Anne Christensdatter, Beneficium paupertatis.

F5tus G a v, at vi efter os elskelig Morten Teilman på Schrumsager [Skrumsager] udi Ribe stift, hans på Anne Christensdatters vegne herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlegge, breve og bevisligheder, som bemelte Anne Christensdatter forårsages udi retterne at lade indgive, til skilsmisse doms erhvervelse over hendes for 22 år siden undvigte mand, uden om ham havende efterretning fra den tid af, om hand er død eller levende, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis domme og acter, som udi samme sag for retterne, enten allerede ere passerede eller herefter passerer, og merbemeldte Anne Christensdatter, eller hendes fuldmægtig beskreven begierer, hende i lige må på ustemplet papir, og foruden nogen betaling af rettens betiente tilbørligen beskreven meddeles. Slutningen ses af no 22 [ikke skilsmisse sag] - noget om mulig betaling. Christiansborg den 14 februar 1755.

191
Maren Madsdatter af Seem i Ribe stift, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Christen Jensen.

Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og bevisligheder, som Maren Madsdatter af Seem i Ribe stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Christen Jensen, formedelst hand skal have begået hoer med en qvinde, navnlig Mette Andersdatter, og derefter for 3 år siden bortreist og forladt hende, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis acter og domme, som udi samme sag for retterne enten allerede ere passerede eller herefter passerer, og bemelte Maren Madsdatter eller hendes fuldmægtig beskreven begierer, hende i lige måder på ustemplet papir og foruden nogen betaling af rettens betiente, tilbørligen beskreven meddeles. Christiansborg den 8 august 1755.

258
Kirsten Nyegård, afgangne Niels Weilbyes efterleverske af Århus, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod Niels Rømmer. [Se dennes mange andre sager].

Bevilger og tillader, at Kirsten Nyegård, afgangne Niels Weilbyes efterleverske, i Vor kiøbstad Århus, at hvis indlegge, breve og bevisligheder, som hun forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag som Niels Rømmer af bemelte Århus skal have påført hende, under foregivende, at hun imod det bemelte Rømmer forundte privilegium som giestgiver skal have til logemente indtaget 2de af hendes venner, navnlig Knud Langsted og Gross Rasmussen fra Vores kongelige residentzstad Kiøbenhavn, som i nogle få dage hafde opholdt sig hos hende, uden nogen betaling eller vederlag med videre, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Videre om betaling. Christiansborg slot den 31 oktober 1755.

87
Niels Lauritzen Rømmer, privilegeret giæstgiver i Århus, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod Jochum Berndt, hommelfører i Århus.

Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og bevisligheder Niels Lauritzen Rømmer, forårsages udi retterne  at lade indgive, udi en sag mod en mand udi bemelte Århus, ved navn Jochim Berndt, hummelfører, angående den fornærmelse bemelte Jochum Berndt tid efter anden har tilføjet bemelte Niels Lauritzen Rømmer i hans giestgiver næring, tvert imod det ham allernådigst forundte privilegium, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc. Christiansborg slot den 17 april 1756. 

88
Anna Jensdatter af Ålborg, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Marcus Sørensen.

F5tus G a v, at vi efter Anne Jesdatter af vor kiøbstad Ålborg, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hvis indlegge, breve og bevisligheder, som hun forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand, Marcus Sørensen, som for 8te år siden, skal være undvigt fra hende, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis acter og domme, som udi samme sag for retterne enten allerede ere passerede eller herefter passerer, og bemelte Anna Jensdatter eller hendes fuldmægtig beskreven begierer, hende i lige måde på ustemplet papir, og foruden nogen betaling af rettens betiente tilbørligen beskreven meddeles; Dog skal meerbemelte Anna Jensdatter tiltenkt være etc. Christiansborg den 17 april 1756.

63
Christen Thomesen, skrædder af Tåstrup [Tostrup] i Viborg stift, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse, over hans hustrue Anne Marie Mortensdatter.

Bevilger og tillader, at Christen Thomesen, skrædder af Tåstrup [Tostrup] i Rinds herred udi Viborg stift, må hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmissedoms erhvervelse over hans hustru Anne Marie Mortensdatter, angående at hun i en tid af 6 til 7 år de vare tilsammen, stedse skal have vist sig meget genstridig og fortrædelig imod ham, borttaget af huset hvad hun ville, uden hands villie og vidende, når hand var fraværende, samt solgt og bortgivet det lidet boehave og videre der fandtes i huset, hvorpå hun til sidst skal have bortrømt, med et deres sammenavlede 3 a 4 års gamle barn, så at hand nu ikke på 6 a 7 år skal have kunnet høre eller spørge fra hende, må overalt udi retterne på ustemplet papir, fremlægges, oplæses og til påkendelse antages, på ustemplet papir etc. Christiansborg den 1 april 1757.

76
Birthe Sørensdatter af Colding, Beneficium paupertatis, til en skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Christen Sørensen.

Bevilger og tillader, at Birthe Sørensdatter af vor kiøbstad Colding, hvis breve og bevisligheder som hun forårsages, udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Christen Sørensen, som for 16 år siden skal have forladt hende, og al den tid ikke har villet antage eller forsørge hende på nogen måde, må overalt i retterne på ustemplet papir, fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc. Christiansborg den 22 april 1757.

85
Christen Hedeman af Fladstrand, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod hans hustrue.

Bevilger og tillader, at Christen Hedeman af Fladstrand i Ålborg stift, hvis indlægge, bevisligheder og breve som han forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hans hustru Birgithe Marie Caspersdatter, som for 8te imod 9 år siden fra ham skal være bortreist, uden at have kunne erholde underretning om, hvor hun har begivet sig hen, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc. Christiansborg slot den 20 april 1757.

282
Jacob Pedersen Bragnitz af Holstebro, Beneficium paupertatis til sit og hustrues forsvar, udi en imod dem anlagt sag.

Bevilger og tillader, at Jacob Pedersen Bragnitz af vor kiøbstad Holstebro, hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hand forårsages udi retterne, at lade indgive til sit og hustrues forsvar, udi en imod dem, af den constituerede actor byfoged Jørgen Sørensen af vor kiøbstad Lemvig anlagt sag, formedelst deres lastværdige og forargelige levemåde, såvel imellem dem selv indbyrdes, som med andre, og hvilken sag nu af Holstebro byting, den 16 september sidst afvigte er bleven påkendt, hvorved hand er tilfunden, at hensættes i Viborg tugthus på 6 år, og hans kone på livstid, med mindre hun efter 10 år, kan stille borgen for de af hende udførte trussels ord, må udi retterne på ustemplet papir forelægges, oplæses og til påkendelse antages, så må og skal hvis acter og domme, som udi samme sag for retterne enten allerede ere passerede, eller herefter passerer, og han eller hans fuldmægtig beskreven begierer, hannem i lige måde på ustemplet papir, og foruden nogen betaling af rettens betiente, tilbørligen beskreven meddeles. Dog skal han ved sagens endelig uddrag etc. [om mulig betaling]. Christiansborg den 9 december 1757.

Begyndt film M 544328 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:

År 1758 – 1761.

1
Elisabeth Christensdatter af Ribe, Beneficium paupertatis til en sags udførsel, såvel imod Andreas Orlob som og imod Kirsten Nielsdatter, gift med Niels Jensen Gram i bemelte Ribe. Sagen drejer sig om penge som hun har udlånt til dem. Christiansborg slot den 6 januar 1758.
Notat:
Uaffordret og casseret efter cancelliets resolution af 21 juni 1758.

92
Hans Nielsen, slagter af Ribe, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod Peder Christensen Koch, feldbereder.

G a v, at vi efter Hans Nielsen, slagter af vor kiøbstad Ribe, hans allerunderdanigste ansøgning, haver bevilget og tilladt, at hvis indlegge, breve og bevisligheder, som hand forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod Peder Christensen Koch, feldbereder i bemelte Ribe, angående, at da supplicantens datter Anna Hansdatter var i dennes tieneste, skal han næstafvigte år søndagen den 31 juli under høymesse, have slaget og ilde medhandlet hende, så at hun fra den tid af, stændig skal have været syg og mest sengeliggende, må overalt på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Christiansborg slot den 14 april 1758.

151
Bodil Hansdatter af Ribe stift, Beneficium paupertatis imod hendes undvigte mand.

Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og bevisligheder, som Bodil Hansdatter forårsages udi retterne at lade indgive, til skilsmisse doms erhvervelse over hendes for ni år siden undvigte mand Hans Christophersen, fra hvem hun ey siden den tid skal enten have hørt eller spurgt og ved ikke, enten han skal være levende eller død, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Christiansborg slot den 9 juni 1758.

86
Kirsten Madsdatter af Malt herred i Ribe stift, Beneficium paupertatis udi en sag imellem hende på den ene, og Thyge Andersen i Hvolvad, af bemelte herred på den anden side.

F5tus G a v, at vi efter Kirsten Madsdatter af Malt herred, hendes herom allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hun forårsages udi retterne at lade indgive, udi en mellem hende og Thyge Andersen i Hvolvad?, værende sag, reysende sig af et rygte, at hans datter Else Thygesdatter skulle være bleven besvangret, til hvilket rygte fornævnte Kirsten Madsdatter beskyldes for, at være ophæveren med videre, må overalt udi retterne på ustemplet papir, fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc.  Christiansborg den 30 marts 1759.

164
Jøden Joseph Wulf af Fredericia, Beneficium paupertatis til en sags udførsel, imod afgangne capitain Meulengrachts arvinger, og byfoged Hans Jacob Gerchen.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, han forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod nu afgangne capitain Meulengrachts arvinger, og Hans Jacob Gerchen, byfoged udi bemelte Fredericia, angående, at da bemelte jøde Jospeh Wulf havde fået 52 rdr til låns hos capitain Meulengracht på en del håndfast? pant, og jøden begierede at indløse samme pant, skal capitain Meulengracht ikke have villet tilbageleveret pantet, med mindre jøden ville betale ham 8  pct rente, men ladet det sætte til offentlig auction, hvorover jøden skal have indfundet sig på auctionsstedet, for at ville indløse sit pant, imod derfor at erlægge 5 pct rente, da byfoged Gerchen under foregivende, at det nu ikke var capitainens, men hans sag, ey skal have villet levere ham sit pant, uden hand ville 6 pct renter med videre, må overalt udi retterne på ustemplet papir, fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc. Christiansborg den 15 juni 1759.

322
Niels Andersen Roager, Paruquemager i Varde, Beneficium paupertatis til skilsmisse.

G a v, at vi efter Niels Andersen Roager, paryquemager i vor kiøbstad Varde, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hand forårsages udi retterne at indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over Kirsten Christensdatter, som efter, at de i maj måned sidstleden vare blevne trolovede, in september næstefter, skal have født er uægte barn, og dertil udlagt en anden barne fader, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc.  Christiansborg slot den 30 november 1759.

323
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Lorentz Tved af Møgeltønder, ligeså til skilsmisse dom. [Konens navn ikke angivet]. Christiansborg den 30 november 1759.
Notat: Casseret.

332
Erich Johansen, ridende postillion imellem Viborg, Thisted, Nykøbing og Skive, Beneficium paupertatis, til en sags udførsel imod klokker Peder Hind i bemelte Thisted.

G a v, at vi efter Erich Hansen, ridende postillion imellem vore kiøbstæder Viborg, Thisted, Nykøbing og Skive, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladet, så og hermed bevilge og tillade, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hand forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag imod Peder Hind, klokker udi bemelte Thisted, angående at hand den 23 augusti næst afvigte, da supplicanten på sin post tour fra Thisted, var afrædet i hans klokker Hinds hus, skal voldelig have overfaldet supplicanten, og ham med hug og slag ilde medhandlet, må over alt udi retterne på ustemplet papir, fremlægges, påtales og til påkendelse antages etc. Christiansborg slot den 7 december 1759.

96
Hr Thomas Lillelund, Beneficium paupertatis til sags udførsel imod Geding byes mænd.

F5tus G a v, at vi, haver bevilget og tilladt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder hr Thomas Lillelund, sognepræst til Årslev og Tilst sogne udi Århus stift forårsages, at lade indgive udi retterne, i en sag mod Geding byes mænd, angående at de skal nægte, at give ham det sædvanlige brød med mere, som de til nannest eller småredsel til hver høytid, skal have givet alle hans formænd, må overalt udi retterne på ustemplet papir, fremlægges, påtales og til påkendelse antages etc. Christiansborg slot den 18 april 1760.

124
Jens Jensen, Beneficium paupertatis.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder Jens Jensen af Daubjerg, udi Halds amt og Viborg stift, forårsages i retterne at indgive, udi en sag imod hans husbonde, os elskelig Friderich Schinchel, landsdommer i bemelte Jylland, anlangende at landsdommer Schinchel, skal uden lov og dom have udsat Jens Jensen fra hans på livstid i fæstehavende halve gård, beliggende i bemelte Daubjerg og sat en anden derpå, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg slot den 16 maj 1760.

43
Samme dag blev og udfærdiget Beneficium paupertatis cum clausula, for Kirsten Madsdatter fra Lundenes amt, til skilsmisse over hendes mand Gravers Pedersen. [Ej mere tekst]. Christiansborg den 20 februar 1761.

217
Anna Christine Johansdatter, beneficium paupertatis.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, hun forårsages udi retterne at lade indgive, til skilsmisse doms erhvervelse over hendes fæstemand, navnlig Lauritz Christensen Søbye, skræder svend, som efter at hand var bleven trolovet med hende, skal strax i året 1753, uden hendes forevidende og samtykke, have forladt hende i største armod, og siden ikke kunnet opspørges, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 17 juli 1761.

217
Anna Christine Johansdatter, beneficium paupertatis.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, hun forårsages udi retterne at lade indgive, til skilsmisse doms erhvervelse over hendes fæstemand, navnlig Lauritz Christensen Søbye, skræder svend, som efter at hand var bleven trolovet med hende, skal strax i året 1753, uden hendes forevidende og samtykke, have forladt hende i største armod, og siden ikke kunnet opspørges, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 17 juli 1761.

Begyndt film M 544329 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:

År 1762 – 1765.

1
Hr Niels Lemmich.
Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis breve og bevisligheder hr Niels Lemmich, sognepræst for Hvornum og Snæbum menigheder i Århus stift, forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag angående en ødegård på Hvornum mark på 3 1/2 td skyld, som skal have ligget til Mariager Closter, men af salig og høylovlig ihukommelse konge Christian den femte tillagt Hvornum præstekald for dets ringheds skyld, imod deraf at svare årlig afgift, må overalt på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg slot den 2 januar 1762.

175
Gregers Erichsen, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis breve og indlægge Gregers Erichsen af vor stabelstad Fredericia, forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag imod hans søn Erich Gregersen sammesteds, angående at suplicanten skal have bortskiødet sit hus og eiendom til bemelte sin søn, da hand indlod sig i ægteskab, hvorimod denne skal have lovet at betale hans gield og give ham klæde og føde hans livstid, men nu ikke vil holde sit løfte, må overalt udi retterne etc. Christiansborg slot den 30 juni 1762.

207
Audeteur og birkedommer Samuel Gotfried Mejer, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som hand forårsages udi retterne at lade indgive, udi en imod ham anlagt sag af Christen Haugsig forhenværende fuldmægtig på bemelte Læsø, for toldinteressenterne i vor kiøbstad Ålborg, angående han skal have antaget sig en under Læsø land in juni 1760 indstrandet skipper fra Stettin navnlig Davis Sprenger, hans partes ved indtægter og udgifter, men uden at gøre mindste rigtighed for tolden, skal have ladet skipperen passere fra landet, da hand derimod skal have søgt, saggivet og dømt bemelte Christen Hausig for nogle varer han havde kiøbt på en over ladningen holdt auktion uden at Hausig contra prætension, enten måtte føres eller liqvideres, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg slot den 6 august 1762.

247
Gunder Christin Marie Gottliebs, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder Gunder Christin Marie Gotliebs, af vor stad Tønder i vort hertugdom Slesvig, forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag mod Rasmus Jørgensen, skræder i vor kiøbstad Ribe, angående at efter at han havde besvangret hende, og med hende avlet en datter, skal han have tilsagt hende at give hende til hjælp til barnets opdragelse 24 rdr, hvoraf de 10 skal være blevet erlagt, men de øvrige 14, hvorfore hans broder Diderich Jørgensen, smed i bemelte Ribe skal have caveret, skal hverken han eller broderen med det gode ville betale, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg slot den 24 september 1762.

254
Michael Christian Dørring, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at Michel Christian Dørring, borger og parycmager i vor kiøbstad Colding, må hvis indlægge, breve og bevisligheder, han forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag imod en selvejer rytterbonde navnlig Villads Nielsen, boende på Stallerup gård [Bredstrup sogn] udi Coldinghus amt, angående at hand ved contract skal have forbunden sig til, på hans ved Dybvad indrettede stampemølle, at stampe for bemelte Dørring, samt alle tider at holde Møllen udi forsvarlig stand, under 50 rdr betaling for skade og tab, hvilket han nu ikke skal ville efterkomme. Christiansborg slot den 1 oktober 1762.

299
Colonist Johan Dietrich Staudt, beneficium paupertatis imod hans hustru.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Johan Dietrich Staudt, colonist fra Friderichsdal på Alheden, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod hans hustru Anna Maria Stautin som udi året 1760 på deres reyse fra Tyskland til bemelte Jylland, skal have forladt ham og ikke siden har villet indfinde sig hos ham, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc.  Christiansborg den 5 november 1762.

50
Samt Beneficium paupertatis cum clausula for Berta Jesdatter af Fredericia, til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand. Christiansborg den 11 marts 1763. [Ingen tekst].

195
Anna Nielsdatter, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Anna Nielsdatter fra Hvejsel sogn i Coldinghus amt, forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse, over hendes mand Frantz Jacobsen, som for en 7 år siden fra hende skal være bortrømt, uden at hun fra den tid skal have kunnet erfare hands opholdssted, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 1 juli 1763.
196
Ligeledes samme dag udfærdiget ditto for forpagter Christen Helmin af Viborg stift, contra general major Lüttischau. Christiansborg den 1 juli 1763. [Ingen tekst].

216
Kirstine Christensdatter, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Kirstine Christensdatter af Pjedsted i Coldinghus amt, forårsages i retterne at lade indgive, til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Peder Laursen, som i året 1757 uden nogen dertil given årsag, fra hende skal være bortrømt, da hun siden ikke skal have kunnet erfare noget om hands opholdssted, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 22 juli 1763.

246
Jørgen Jørgensen, Beneficium paupertatis.
F5tus G a v, at vi efter Jørgen Jørgensen af Øster Hassing sogn i Ålborg stift, hands herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hand på sin datter Johanne Jørgensdatters vegne forårsages udi retterne at lade indgive imod Jacob Jensen, opholdende sig i Nærup i Vester Hassing sogn, der skal have besvangret bemelte hands datter, men det nu benægter, endskiønt hand ved underretten skal være bleven dømt til at betale bøder, samt den derom førte processes omkostninger med videre, må overalt i retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg slot den 19 august 1763.

313
Niels Christensen, Beneficium paupertatis.
F5tus G a v at, vi efter Niels Christensen af Ulfborg udi Bøvling amt og Ribe stift, hands herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlægge breve og bevisligheder, hand forårsages for vores høyeste ret at lade indgive, udi en sag imod os elskelig Christen de Leth, landsdommer i bemelte Jylland, angående at bemelte Niels Christensens sted [søn?] Niels Frantzen, skal efter sessionens kendelse være tagen til soldat ved vores sønderjydske national infanterie regiment, for strølægdet no 56, må for bemeldte høyeste ret på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 14 oktober 1763.

340
Mette Hansdatter, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, Mette Hansdatter af Nørre Bjert og Coldinghus amt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hun forårsages udi retterne at lade indgive, i en sag imod rytter bonden Jens Nielsen Grus, af bemelte Nørre Bjert, anlangende at hand udi det hende af ham lejede værelse, skal være indgået og der efter eget tykke og uden ret og billighed, udtaget af hendes boskab for svarende husleye, som ikke skal være forfalden før end til førstkommende påske, må overalt udi retterne  på ustemplet papir fremlægges etc.  Christiansborg den 26 november 1763.

341
Ligeledes samme dag, udfærdiget ditto for Sidsel Castens enke af Riberhus amt, anlg hendes tilkommende aftægt. Christiansborg den 26 november 1763.

41
Jochum Christensen, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Jochum Christensen, forårsages at indgive i retterne udi en sag imod hans svigerfader Niels Ebbesen af Kielberg, angående, at da supplicanten havde givet bemeldte Niels Ebbesen skiøde på den ham tilhørende i hans gård i bemelte Asserbøl i tanke, at han, efter den imellem dem giorte aftale, skulle give ham fæstebrev på sammen gård, samt overlade ham den igien for kiøbe summen, når hand engang kunne betale den, vil hand nu ikke efterkomme sådan imellem dem giorte aftale, men vil udkaste ham af gården, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg slot den 24 februar 1764.

55
Kirsten Nielsdatter, Beneficium paupertatis,
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Kirsten Nielsdatter af Astrup sogn i Viborg stift, udi retterne forårsages at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Niels Axengreen, som efter at hun, for ungefehr 9 år siden med ham haver indladt sig udi ægteskab, kort tid derefter skal være rejst fra hende,  under foregivende, at ville reyse til søes, uden at hun siden den tid har haft ringeste underretning fra ham, må overalt på ustemplet på ustemplet papir etc. Christiansborg slot den 9 marts 1764.

91
Michel Nielsen, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge breve og bevisligheder som Michel Nielsen, Peder Nielsen og Anne Nielsdatter af Boeslund under Calø amt, udi retterne forårsages at lade indgive udi en sag imod vedkommende, for at indtale en dennem udi året 1755 efter en deres i vores Kongelig residentz stad afdøde søster tilfalden arv, som deres husbonde afgangne stiftsbefalingsmand Christian Ulrich von Nissen, skal have befalet dennem til godsets ridefoged at aflevere, samt derfor given dennem sin obligation imod rentes svarelse, og hans søn afgangne general major von Nissen Bentzen, ligeledes skal have indesiddet med, og alene givet dennem noget lidet deraf som de trængte til, så at de udi bemelte general major von Nissens stervboe endnu skal have til gode 299 rdr 91 sk, må overalt på ustemplet papir etc. Christiansborg den 21 april 1764.

158
Beneficium paupertatis cum clausula for Mads Smed, på hans datter Kirstine Madsdatters vegne af Ribe stift, contra Claus Thiesen Jacobsen af Husum. [Sag ikke angivet]. Christiansborg den 22 juni 1764.

266
Og Beneficium paupertatis cum clausulia, for Maren Sørensdatter af Coldinghus amt, til skilsmisse over hendes mand Jørgen Hansen. Christiansborg den 12 oktober 1764.

183
Kirsten Pedersdatter, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Kirsten Pedersdatter af Nørskov udi Coldinghus amt, forårsages udi retterne at lade indgive, til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Morten Pedersen, formedelst, at hand for en 3 års tid siden, skal være bortrømt og have efterladt hende med 3 uopfødte børn i gield og armod, må over alt i retterne indlades på ustemplet papir etc. Christiansborg slot den 5 juli 1765.

250
Anna Margretha Schantz, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Anna Margrethe Schantz af Kærbølling i Bredsten sogn i Coldinghus amt, forårsages i retterne at lade indgive udi 2 sager, den ene til skilsmisses doms erhvervelse over hendes mand, Niels Christensen Møller, formedelst at hand for en del år siden, skal være bortrømt fra hende, og hun siden den tid ikke skal have hørt noget fra ham, den anden imod hr Peder Borch, sognepræst til Grejs og Sindbjerg menigheder i Ribe stift, angående rigtigheds aflæggelse for de penge, som han skal indesidde med, for den af bemelte hendes mand før han bortrømte, afkøbte Grejs Mølle ved vor kiøbstad Vejle, må overalt udi retterne på ustemplet papit fremlægges etc. Christiansborg slot den 13 september 1765.

325
Hans Rasmussen, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Hans Rasmussen af Holme bye under Calø amt, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse,  ver hans hustrue Berthe Pedersdatter, som for 12 a 13 år siden er rejst bort fra ham, uden at han siden den tid har hørt eller spurgt det ringeste fra hende, må overalt udi retterne, på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg slot den 23 november 1765.

Film M 544330 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:

År 1762 – 1768.

241
Anne Jensdatter, afgangne Knud Jespersens efterleverske af Århus stift, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at Anne Jensdatter afgangne Knud Jespersen efterleverske fra Dørup i Hørning sogn, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som hun forårsages i retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmissedoms erhvervelse over hendes, den 4 juli 1765 trolovede fæstemand Jens Rasmussen af Blegind, som efter trolovelsen skal være bortrømt fra hende, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 29 august 1766.

294
Samt desuden Beneficium paupertatis cum clausula, for Jens Nielsen Schaltz af Viborg, contra Mette Pedersdatter med flere. Christiansborg den 17 oktober 1766.

312
Kirsten Jensdatter, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Kirsten Jensdatter af vor kiøbstad Ribe, forårsages i retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand, formedelst begangne horeri udi hans ægteskab, må over alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg slot den 31 oktober 1766.

156
Beneficium paupertatis cum clausula, for Ellen Hansdatter af Århus stift til skilsmisse, over forlovede Jens Frantzen. Christiansborg den 5 juni 1767.

198
Peter Nicolai Hiort, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod snedker lauget i vor købstad Ålborg, rejsende sig af et nyt skrive chatol, som hand til en købmand der i byen,  navnlig Thue Hegelund, efter forhen giort betingelse, skal have forfærdiget, og hannem af oldermanden med flere, med magt skal være frataget med videre, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 17 juli 1767.

206
Jens Jensen, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Jens Jensen Smed af Hornum udi Ålborg stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag såvel imod sognepræsten til bemelte Hornum, provst mag Hans Jørgen Milling, anlangende, at denne skal ville tilegne sig rettighed til hans sønner, og til den ende har udtaget stævning imod en hans søn, navnlig Niels Jensen, som og imod herredsfogeden til Hornum og Fleskum herred, byfoged Johan Davis Conradi, for rettens fornægtelse, ved at have nægtet ham det i samme sag passerede, beskreven med videre, må overalt på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 7 august 1767.

323
Samt desuden Beneficium paupertatis cum clausula, for Hans Michelsen af Coldinghus amt, contra sogne præsten  hr Friderich Christians Friis. Christiansborg den 21 august 1767.

246
Ditto bevilling, cum clausula for Christen Thomasen af Coldinghus amt, til skilsmisse over trolovede [navn ikke angivet] Christiansborg den 11 september 1767.

331
Eskild Bygom, Beneficium paupertatis,
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Eskild Bygom af vor købstad Nibe, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag angående, at hand som et ringe menneske i forsamling med nogle flere sine jævnlige, på gaden af vanvare skal have truffen jordemoderen Karen Johansdatter med en snebold, hvorfor hand ved Nibe byting er dømt at betale 30 rdr i bøder og omkostning, må over alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 20 november 1767.

13
Anders Jensen og Peder Nielsen, på egne og Stjær byes vegne Beneficium paupertatis.
C7mus G a v at vi efter Anders Jensen og Peder Nielsen på egne og samtlige bymændene vegne udi Stjær by og sogn, udi Skanderborg amt i vort land Nørre Jylland, deres herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladet, så og hermed bevilge og tillade, at hvis jndlegge, breve og bevisligheder, som de forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod veyer og måler Peder Brendstrup i vor købstad Århus, fordi hand ikke skal have efterkommet den ham af dem givne commission, ved auctionen over vores Skanderborgske rytter districts gods i afvigte år, at byde for dem på deres beboede steder, således at de deraf kunne blive selv eyere, men uanset hand ved auctionen blev høystbydende der på, end og under den summa som de havde communitcered ham at byde pr tønde hartkorn, skal have ladet os elskelig general krigs commissaire Beringschiold, for samme bud på auctions stedet indføre, og således mislig holdet, ja siden efter casseret, den med dem derover giorte første contract, må over alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages; Så må og skal hvis acter og domme, som udi samme sag for retterne enten allerede ere passerede, eller her efter passerer, og fornævnte Stjær byemænd, eller deres fuldmægtig beskreven begierer, dennem i lige måder på ustemplet papir, og foruden nogen betaling af rettens betiente, tilbørligen beskreven meddeles; Dog skal de tiltænkt være ved sagens endelig uddrag, såfremt de den skulle tabe, enten at betale de i dømte omkostninger og mulcter, det stemplede papir og rettens betiente dens salarium, som dommen fra ret til ret det lovligen determinerer, eller lide på kroppen, ved fængsel eller i andre måder, lige som vores  høyeste ret, eller over dommeren, når de ey trøster sig til at appellere, efter sagens beskaffenhed kunne tilfinde dem at udstå og lide. Men i fald de ved sagens endelig uddrag, skulle blive tildømt processens omkostning at nyde, skal de ligeledes til forpligtet være, både det stemplede papir og skriverløn at betale, så og om de skulle vinde sagen for vores høyeste ret, at betale til vores drabant guarde, som ved retten have opvartning 3 rdr, hvilke de haver at levere til den procurator som fører sagen for dem, førend hand må gåe i rette for vores høyeste ret, hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Skrevet etc. Christiansborg den 15 januar 1767.

31
Hans Ditlevsen Linnet, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Hans Ditlevsen Linnet, af vor købstad Colding, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en imod ham anlagt sag af borgemesteren i vor købstad Assens, anlg en del penge, som borgemesteren skal have til gode hos ham, for hvilke penge han hos supplicanten har villet gøre arrest, må overalt på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 5 februar 1768.

192
Knud Rasmussen med flere Stjær bymænd, Beneficium paupertatis.
C7mus G a v at vi efter Knud Rasmussen, Peder Nielsen, Gunder Jensen og Thomas Justsen på egne og øvrige Stjær byes beboere, under Schanderborg amt i vort land Nørre Jylland, deres vegne, herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som de forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag imod os elskelig general krigs commisaire Magnus Beringskiold, som nuværende Stjær byes eyere, og deres hosbonde, angående dels, at hand tillige med Peder Brendstrup, veyer og måler udi vor kiøbstad Århus, skal have søgt, at fravende supplicanterme deres formentlig havende ret til det af bemelte Brendstrup, på auctionen over der Schanderborgske rytter districts gods, efter en imellem ham og dem indgåed contract, og på deres vegne giorde bud, hvorefter bemelte Stjær bye skal være bleven fornævnte general krigs commissairen derfor indskreven; Dels at general krigs commissairen, der efter hårdeligen skal have medhandlet dennem, ved at have ladet hug og bortføre en del træer af deres grund og skov, aftvunget dem en del bøder, og betydelige penges udgifter, under navn af landgilde med videre, hans utålelige og formentlig ubillig imod dem brugte omgang, må overalt udi retterne etc.x) Slutningen cum clausula vide no no 13 side 471b:

x) Må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påliendelse antages; Så må og skal hvis acter og domme som udi samme sag for retterne enten allerede ere passerede eller her efter passerer og fornævnte [Stiær byemænd] eller [deres] fuldmægtig beskreven begierer, dennem i lige måde på ustemlet på ustemplet papir og foruden nogen  betaling af rettens betiente tilbørligen beskreven meddeles; Dog skal [de] tiltænkt være ved sagens endelige uddrag, så fremt [de] den skulle tabe, enten at betale de idømte omkostninger og mulcter, det stemplede papir og rettens betiente dens salarium som dommen fra ret til ret det lovligen determinerer eller lide på kroppen ved mfængsel eller i andre måder ligesom vores høyeste ret eller over dommeren når de ey trøster sig til at appellere efter sagens beskaffenhed kunde tilfinde dem at udstå og lide etc. Christiansborg en 10 juni 1768.

218
Christen Jensen Moesgård, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Christen Jensen Moesgård, af Bjerregrav i Viborg stift, udi retterne forårsages at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over Maren Pedersdatter, som efter 4re års ægteskab mad ham, skal være bortrømt og i 5 år ikke skal have været at opspørge, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 1 juli 1768.

358
Anne Christensdatter, beneficium paupertatis.
C7mus Bevilger G a v, at vi efter Anne Christens Datter af Schrydstruo sogn i wort land Nørre Jylland hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og bevisligheder som hun forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Hans Nissen Rurup som for 9 år siden fra hende skal være bort reist og hun i den tiid ei hørt eller spurgt noget fra ham, må overalt udi retterne etc. Slutningen cum clausula vide no 13. Christiansborg den 2 december 1768.

359
Lige Beneficio samme dag udfærdiget for Maren Nielsdatter af Ribe stift til skilsmisse over mand Christen Pedersen. Christiansborg den 2 december 1768.

360
Så og for Mads  Nebel af Sæbye contra Christian Christiansen Bang. [Sag ikke angivet]. Christiansborg den 2 december 1768.

Begyndt film M 544331 fra Rigsarkivet.
Jyske registre:

År 1769 – 1771.

59
Anna Maria Sørensdatter, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Anna Maria Sørensdatter fra vor købstad Varde, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Niels Jørgensen Broch, med hvem hun for 16 a 17 år siden indtrådte udi ægteskab, men der efter fra hende skal være bort rejst, uden at hun har kunnet erholde mindste underretning om han er levende eller død, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 3 marts 1769.

76
Procurator Søren Høyer, Beneficium paupertatis.
C7mus G a v, at vi efter procurator Søren Høyer af vor købstad Vejle udi vort land Nørre Jylland, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladet, så og hermed bevilge og tillade, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag, så vel mod os elskelig general krigs commissair Magnus de Beringschiold, angående de ham tillagte urigtige beskyldninger, trudseler og undsigelser samt der efter at have ladet supplicanten arrestere, i anledning at han som anordnet forsvar for Stier byes bønder, har ført deres sag, som og imod byfogeden i vor købstad Århus, Georg Hass, i henseende til bemelte arrest, må over alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal, hvis acter og domme som udi samme sag for retterne, enten allerede ere passerede eller herefter passerer og fornævnte Søren Høyer eller hans fuldmægtig beskreven begierer, samme i lige måde på ustemplet papir, og foruden nogen betaling af rettens betjente, tilbørligen beskreven meddeles, dog skal han, om han skulle vinde sagen for vores høyeste ret, tiltænkt være, at betale til under officererne af vores liv garde til fods, som ved retten have opvartning 3 rdr, hvilke han haver at levere til den procurator som fører sagen for ham, før end han må gå i rette for vores høyeste ret, hvor efter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Givet etc. Christiansborg den 25 marts 1769.

158
Poul Pedersen, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Poul Pedersen fra Hagebro udi Halds amt og hans søn Friderich Poulsen, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod os elskelig landsdommer Friderich Schinchel, som formentlig urettelig skal påstå supplicantens børn under hans gods at henhøre, fordi supplicantens eyende hus, skal med tilladelse være opbygt på landsdommer Schinchels godses grund, og med magt have taget supplicantens søn, Friderich Poulsen, først under arrest i Viborg tugthus og dernæst at have ladet ham enroullere til soldat med videre, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 2 juni 1769.

174 side 96
Karen Andersdatter, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Karen Andersdatter af vor købstad Varde, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Peder Jepsen, som for 12 år siden skal være bortrejst, og i Brøndum by under Ribehus amt, have efterladt hende med er deres umyndige barn, uden at hun i de sidste 11 år har kunnet hørt eller spurgt det mindste fra, eller om ham, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 16 juni 1769.

223
Else afgangne Rasmus Sørensens efterleverske, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Else, afg Rasmus Sørensens efterleverske af Herslev i Coldinghus amt, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod mølleren i Gammelby mølle i bemelte Coldinghus amt, Johannes Fentz, anlg at han ikke skal ville erlægge og betale til hende, det han udi en med fornævnte hendes afgangne mand, oprettede contract af 6 maj 1740, om møllens afståelse skal have indgået og vedtaget, til hendes livs ophold, så længe hun levede, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 28 juli 1769.

254
Povl Espensen af Søby i Århus stift, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som han forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hans trolovede Zidsel Jørgensdatter, som efter trolovelsen skal have bekiendt at være besvangret ved en ægtemand i Gylling sogn, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 8 september 1769.

266
Hr Hans Bertram Fogtman, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som hr Hans Bertram Fogtman, sognepræst på Mandø, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod sognepræsten for Hemmet og Vium menigheder i bemelte Ribe stift, som laugværge for forrige sognepræst på Mandø, afg hr Christian Lemvigs enke, betræffende hvad pension han til hende af kaldet bør svare, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 22 september 1769.

278
Anders Rasmussen med flere, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Anders Rasmussen, Jens Christensen og Gunder Andersdatter, afgangne Søren Jørgensens efterleverske af Boes by i Skanderborg amt, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag mod deres husbonde borgmester Rasmus Møller i vor købstad Århus, anlg at bemelte Møller skal have belagt dem med utåleligt hoverie af ægter, kørsel, rejser og arbejde, samt ladet dem betale 4 rdr a tdr hartkorn i landgilde med videre, udi hvilken sag den 13 oktober 1768 ved vores forrige Skanderborgske rytterdistrikts birketing er afsagt dom, som tilfinder dem for ulydighed, at have deres gårde forbrudt, må for vores høyeste ret, på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. 29 september 1769.

279
Samme dag er og udfærdiget ditto – beneficium paupertatis, for Niels Pedersen Breslau af Skive, contra Lars Kiølsen. 29 september 1769.

298
Hans Nielsen Høll, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som bonden Hans Nielsen Høll af Agerskov udi Coldinghus amt, på sin søns Niels Hansen Hølls vegne, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod os elskelig Henrich Molrot Richter, vores kammerråd og borgmester i vor stabelstad Fredericia, anlg at Richter skal med magt have taget fornævnte hans søn, og ladet ham ved holdte land milits session i Vejle den 2 oktober 1768 indskrive som landsoldat med videre, må overalt i retterne på ustemplet papir fremlægges etc.
13 oktober 1769.

350
Stephan Simonsen, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Stephan Simonsen af Herskind by og Vedelslunds gods udi Skanderborg amt, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod os elskelig hr Erhard greve af Vedel Friis til grevskabet Frijsenborg etc, angående at han skal være udsat fra hans påboende selvejergård, som bemelte Vedel Friis på auktionen over det Skanderborgske rytterdistrict sig haver tilkøbt, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 1 december 1769.

363
Kirstine Hansdatter, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Kirstine Hansdatter af vor købstad Kolding, forårsages udi retterne at lade fremlægge udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse, over hendes mand Niels Hansen, der for 3 år siden, formedelst begåede forbrydelse, ved at have forfærdiget falske blanco sedler, i følge vores allernådigste resolution af 5 september 1766, er bleven indsat til fæstningsarbejde sin livs tid, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 8 december 1769.

366
Ditto beneficium paupertatis for Søren Christensen, og Johanne Madsdatter i 3 led. 8 december 1769.

Side 222 - Anno 1770:

1
Niels Christensen Nautrup, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som bonden Niels Christensen Nautrup af Jebjerg sogn, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en af hans husbonde, os elskelig Johan Christian von Geistler, vores major af cavalleriet, imod ham anlagt sag, hvorved supplicanten, som den der skulle have forholdt sig overhørig imod bemelte sin husbonde, skal være bleven tilfunden, at fravige sit fæste og betale i processens omkostninger 4 rdr, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 5 januar 1770.

60
Matros Hans Christensen, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som matros Hans Christensen af Emmerlev sogn i Ribe stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hans hustrue Maren Pedersdatter, som med en dragon skal have levet utugtigt i hans fraværelse, og derefter med ham bortrømt, må over alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 2 marts 1770.

174
Margrethe Bendixdatter, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Margrethe Bendixdatter af Ørting sogn i Århus stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes trolovede fæstemand, Hans Friderichsen fra Bjerre by, ang at han strax efter deres trolovelse i året 1763, uden skellig given årsag skal være undvigt, og have forladt hende, uden hun siden den tid skal have kunnet spørge ham, eller ved hvad enten han er levendes eller død, udi retterne på ustemplet papir må fremlægges etc. 8 juni 1770.

182
Mette Sørensdatter, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Mette Sørensdatter af Skødstrup vad under Ribe stift, udi retterne forårsages at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over Jørgen Jørgensen, til hvem hun udi året 1765 skal være bleven trolovet, men nogen tid der efter skal være bortrømt, uden at hun siden skal have haft mundtlig eller skriftlig efterretning fra ham, ey heller har kunnet opspørge hans opholds sted, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 15 juni 1770.

232
Kirsten Pedersdatter, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge breve og bevisligheder, som Kirsten Pedersdatter af Nørskov udi Coldinghus amt, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod hendes husbonde Peder Nyeborg, angående at han skal pålægge hende større byrde, end hendes fæstebrev tilholder med videre, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 27 juli 1770.

245
Thomas Olsen, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Thomas Olsens efterladte enke, og arvinger af Gunderup udi Ålborg stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod Erich Hansen Visbech, angående  at han uden lov og dom, skal have udsat supplicanten af hans påboende, og formentlig eiendoms gård Østergård kaldet, samt til at nyde reparation for den derved brugte omgang, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 10 august 1770.

257
Christen Larsen Houe, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Christen Larsen Houe af Vester Nørdum sogn i Århus stift, forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag, imod hans husbonde Mad Ilum [Mads?], anlg at han skal have ladet angribe supplicanten, for en del restancer af skatter og landgilde, og derfor erhvervet dom over ham til hans fæstes forbrydelse, må overalt i retterne på ustemplet papir etc. 17 august 1770.

258
Samme dag er og udfærdiget ditto beneficium paupertatis, for Maren Sørensdatter af Århus stift, til skilsmisse  over hendes mand Rasmus Rasmussen Molboe. 17 august 1770.

259
Så og ditto beneficium paupertatis, for Søren Hansen af Coldinghus amt, contra kammerråd Richter. [Intet om sagen]. 17 august 1770.

277
Skoleholder Niels Jensen Vestergård, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Niels Jensen Vestergård, skoleholder udi Svenstrup udi Hyllebjerg sogn i Ålborg stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod afgangen cancelli råd Speitzers efterleverske på Aggersborggård, angående at der ingen lovlig skifte skal være holdet, efter hans hustrues afgangne fader Otto Christensen, må overalt udi retterne etc.
7 september 1770. [Også indlagt under degne - 4de del].

286
Peder Christensen, beneficium paupertatis.
C7mus G a v, at vi efter procurator Peder Uldal, af vor kongelige residentz stad København, hans for Peder Christensen herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og bevisligheder, som bemeldte Peder Christensen forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag imellem hannem på den ene og os elskelig Magnus Beringschiold vores general krigs kommissair, med flere med arvinger på den anden side, angående den supplicanten, efter hans afgangne farbroder forrige byfoged i vor købstad Århus Oluf Andersen, efter et imellem hannem, og hans nu afgangne hustrue Maren Jensdatter Møller, oprettet testamente af 28 marts 1724, formentlig tilkommende arve rettighed, uanset at bemelte Maren Jensdatter Møller, siden efter har ansøgt, og erholdet facultoteni testandi, og der efter hendes, skal være funden et testamente, hvorved fornævnte Beringschiold, skal for den hele boe være indsat til hendes universelle arving, og en del andre være tillagt adskillige legato med videre, må overalt udi retterne etc. cum clausulo. Christiansborg den 14 september 1770.

334
Christiana Johanne Catharina Adamsdatter, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader. at hvis indlægge, breve og bevisligheder. som Johanna Catharina Adamsdatter af Nustrup sogn under Ribe stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse, over hendes trolovede Hans Poulsen, som for 5 år siden skal have forladt hende, og draget til vores kongelige residentz stad København, uden at hun i samme tid har hørt eller spurgt noget fra ham, må overalt udi retterne, på ustemplet papir fremlægges etc. 2 november 1770.

335
Samme dag og udfærdiget ditto  beneficium paupertatis, for Anna Rasmusdatter af Vejle, contra Berent Hansen. 2 november 1770.

347
Karen Jensdatter, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Karen Jensdatter fra Vindinge i Coldinghus amt, forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag imod Jens Hansen af bemelte Vindinge, angående, at da supplicantinden var i hans tjeneste, skal han have besvangret hende, og med hende avlet barn, til hvis opdragelse hun påstår, at han bør komme hende med noget til hielp, som han vægrer sig for, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc.  9 november 1770.

31
Anne Cathrine Elisabeth Thomasdatter Steenfeldt, afgangne Hans Poul Ågårds efterleverske, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Anne Cathrine Elisabeth Thomasdatter Steenfeldt af Vrinners bye udi Calø amt, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod vedkommende, til at påanke en af skifteforvalteren efter afgangne Thomas Bering på Helgens [Helgenæs] i bemelte Calø amt, som skal være hendes halvbroder, den 2 august 1770 afsagt kiendelse, hvorved hun skal være udelukt fra al arve ret, efter bemelte hendes afdøde halvbroder, og derimod hans stervboes midler tildelt, de sig som sødskendebørn og sødskende børns børn ,anmeldte personer, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 15 februar 1771.

55
Anne Jørgensdatter, beneficium paupertais.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Anna Jørgensdatter af Harte i Ribe stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmissedoms erhvervelse over hendes mand Hans Christensen, fra Store Ranst, som i året 1766 skal være bort reist fra hende, uden at hun siden den tid skal have hørt eller set noget fra ham, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 5 april 1771.

57
Samme dag er og udfærdiget ditto beneficium paupertais, for Margarethe Christensdatter Krog, af Viborg stift, til skilsmisse over hendes mand Kield Christensen. 5 april 1771.

75
Så og beneficium paupertais for Peder Larsen, af Varde, til skilsmisse over hustru. 14 april 1771.

Begyndt film M 549033 fra Rigsarkivet
Jyske registre:

År 1773 - 1775.

45
Jens Andersen, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Jens Andersen af Egtved sogn i Coldinghus amt, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag mod hans svoger Hans Pedersen og Jens Nielsens efterleverske sammesteds, ang at bemte Hans Pedersen og Jens Nielsen i afvigte år, da supplicanten var heftig syg, og sin forstand undertiden fratagen, skal have fået ham til at underskrive en contract, hvorved han til dem skulle afstå sin eiende gård med videre, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 10 april 1773.

56
Mette Jørgensdatter, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Mette Jørgensdatter i Høver under Storing sogn i Skanderborg amt, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Jens Christensen Schioldelev, forhen borger og skræder i Skanderborg, der for 5 a 6 år siden, uden hendes vidende og villie, eller dertil given årsag, skal være bortreist fra hende og børn, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 16 april 1773.

96
Lauritz Jensen, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Laurits Jensen, husmand i Fløjstrup i Beder sogn på friherskabet Vilhelmsborgs gods, forårsages udi retterne at lade indgive, i en sag til skilsmissedoms erhvervelse over hans hustru Ane Rasmusdatter, som for 9 1/2 år siden fra ham uden hans villie, og uden nogen dertil af ham given årsag, skal være undvigt, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 14 maj 1773.

112
Anders Andersen med flere, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvad Hans Andersen, Tøger Jensen, Peder Jensen Giern og Michel Jensen på egne og øvrige Tvilumgårds bønder vegne, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag mod Andreas Fischer på Grauballegård, angående at hand uden foregående dom, og imod supplicanternes protest, skal have sat Tvilumgård og gods til auction med videre, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 28 maj 1773.

113
Thomas Broegård, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Thomas Broegård, af vor købstad Thisted, forårsages udi retterne at lade indgive, i en mod ham anlagt sag, ang hans forhold med at have skrevet en ansøgning, en bonde, navnlig Søren Andersen Rodenborg, om Beneficium paupertatis i en sag mod os elskelig etats råd Mollerup [Moldrup?], uden at han kunne gøre rede for samme, eller de underskrevne vitterlighedsmænd, må på ustemplet papir fremlægges etc. 28 maj 1773.

201
Maren Sørensdatter, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Maren Sørensdatter af Sulsted, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse, over hendes, for 22 år siden bortrømte mand Anders Eilersen, må overalt i retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 13 august 1773.

232
Niels Smed med flere, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at Niels Smed, Peder Vestergård, Niels Bonderup og Thomas Christensen af Nørholm under Restrup gods i Ålborghus amt, må hvis indlægge, breve og bevisligheder som de forårsages udi retterne at lade indgive, udi en af forvalteren ved bemte Restrup gods Nicolai Mathias Høst, mod dem for vold, og til fæstes forbrydelse anlagt sag, som og til sags anlæg af dem mod ham, formedelst hans voldsomme medfart og behandling imod dem den 23 juli sidstafvigte, må overalt i retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 10 september 1773.

233
Ligesådan bevilling med fuld clausul, blev samme dag udfærdiget for Christen Justesen af Nørholm i Ålborg stift, imod forpagter Lange og forvalter Høst, ang at de med hug og slag, således skulle have overfaldet ham, at han derved skulle have mistet sin helbred. 10 september 1773.

35
Christian Ibsen, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder Christen Ibsen, corporal ved vores anden jyske national bataillon, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmissedoms erhvervelse over hans hustru, som efter at have begået hoer i sit ægteskab, for 3 år siden være undvigt, uden at hand derefter har hørt til hende, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc.11 februar 1774.

64
Magdalene Olsdatter, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Magdalena Olsdatter af Thyregod sogn udi Ribe stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmissedoms erhvervelse, over hendes undvigte mand Jørgen Sørensem, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 18 marts 1774.

106
Samme dag blev og udfærdiget Beneficium paupertatis, for Mads Christian Vachter af Viborg, udi en imod ham af borgmester Niels Høegh, for hans datters besvangrelse anlagt sag. [Ingen text]. 6 maj 1774.

134
Lauritz Hansen, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Lauritz Hansen af Voerladegård sogn udi Århus stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse, over hans hustru Maren Stephansdatter, som i april måned 1772, skal være undvigt fra ham, uden at hand siden har hørt noget fra hende, må overalt udi retterne, på ustemplet papir fremlægges etc. 27 maj 1774.

145
Samme dag, blev og udfærdiget Beneficium paupertatis, for Christen Pedersen Fischer af Århus stift, til skilsmisse doms erhvervelse, over hans undvigte trolovede Anna Kirstine Andreasdatter. 3 juni 1774.

162
Cataharina Nielsdatter, Beneficium paupertatis.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Catharina Nielsdatter af Vester Bølle sogn i Viborg stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse, over hendes bortrømte mand Mads Madsen, der formedelst, et af ham i året 1770 begangne mord, er tildømt at miste sit liv, fra hvilken hun siden den tid ej skal have hørt noget, må overalt udi retterne, på ustemplet papir fremlægges etc. 24 juni 1774.

163
Samme dag blev og udfærdiget Beneficium paupertatis cum clausula, for Elisabeth Johansdatter, af Ribe stift, til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand, Jens Jensen. 24 juni 1774.

228
Jesper Hansen, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Jesper Hansen af Lisbjerg, udi Århus stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse, over hans hustru Anne Marie Poulsdatter, som for 11 år siden, fra ham skal være bortløbet, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 2 september 1774.

267
Christen Christensen, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Christen Christensen af Rinds herred i Viborg stift,  forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hans hustru Sidsel Pedersdatter, som sigtes for hoer og desertion, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 14 oktober 1774.

294
Berthe Christensdatter, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Berthe Christensdatter af Fouling – Føvling, sogn udi Ribe stift, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Niels Christian Hansen, som uden dertil given grund og ringeste årsag, og uden at lade hende sit opholdssted vide, skal i året 1767 have forladt hende og 2de små børn, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, etc. 11 november 1774.

96
Jens Hansen Thorup, Beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Jens Hansen Thorup af Skarum på Morsø, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse, over hans for 11 år siden bortrømte hustru Anne Laursdatter Frøstrup, som desuden i hans fraværelse, skal have ladet sig besvangre, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 28 april 1775.

Begyndt film M 549034 fra Rigsarkivet
Jyske registre:

År 1775 - 1776.

114
Johanne Pedersdatter, beneficium paupertatis,
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Johanne Pedersdatter af vor købstad Århus, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes for 8 år siden undvigte mand Hans Rasmussen, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. [Er også under ophævelse af ægteskab].13 maj 1775.

119
Peder Larsen, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Peder Larsen af Jordsbye [Jørsby] på Mors, forårsages udi vores højeste ret at lade indgive udi en imod ham anlagt sag og af os allernådigst anbefalede commissarier den 26 april sidstleden pådømt sag, ang hans kætterske lærdom, bedragerier og løsagtige forhold med videre, må for høieste ret på ustemplet papir fremlægges etc. 19 maj 1775.

120
Samme dag blev og udfærdiget beneficium paupertatis no 120 for Peder Clausen af Ribe stift til skilsmisse med hustru Karen Sørensdatter.
19 maj 1775.

133
Karen Sørensdatter af Randbøl sogn, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Karen Sørensdatter af Randbøl sogn i Coldinghus amt, forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hende mand Peder Sørensen, som i året 1771 skal være rejst fra hende, uden at hun siden har hørt eller spurgt noget fra ham, må over alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 2 juni 1775.

179b
Samme dag blev og udfærdiget beneficium paupertatis for Maren Pedersdatter af Coldinghus amt til skilsmisse over hendes mand Lauritz Hansen. 14 juli 1775.

208
Cathrine afg styrmand Jens Christians Greves efterleverske, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Cathrine Hansdatter afg styrmand Jens Christians Greves efterleverske af vores kongelige residentzstad København, forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag imod tolder ved Hadsund toldsted som fader til fornævnte Jens Christians Greve anl en capital af 600 rdr som ham af afg søster Anna Cathrina Greve var tillagt af afg tolder Severins enke sammesteds til deres christelige opdragelse og fremtarv i tiden, hvilken capital med renter bemeldte tolder Greve nægter at udbetale, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 4 august 1775.

209
Samme dag blev og udfærdiget beneficium paupertatis for Maren Christensdatter til skilsmissedom over trolovede Christen Andersen Rind.
4 august 1775.

246
Jørgen Hansen, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Jørgen Hansen af Ejer by, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hans hustru Johanne Jensdatter som fordi hun havde sat ild på en gård er indsat til tugthus arbeide hendes livstid, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc.15 september 1775.

268
Else Hermansdatter, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Else Hermansdatter af Store Velling udi Ribe stift, hun forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag imod Niels Kattrup i vor stabelstad Fredericia, angl at han nægter at udlevere hende sit tøj, samt forholde hende in hos ham tilgode havende løn, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. Christiansborg den 6 oktober 1775.

269
Samme dag blev og udfærdiget beneficium paupertatis for Hartvig Jørgensen af Coldinghus amt contra Peter Hvas.
Christiansborg 6 oktober 1775. [Ingen tekst].

35
Christen Sand, opreisning på en dom.
C7mus G a v, at vi i anledning af herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladet, så og hermed bevilge og tillade, at Christen Sand af vor købstad Lemvig udj vor land Nørre Jylland, må på behørige steder til nærmere påkiendelse, lade indstevne en den 4 juni 1773 ved Ryssenstens Birketing afsagt dom imellem ham og birkedommer Søren Lund, anlangende auctions penge for nogle kiøbte vahrer af et under Ryssenstens forstrand strandet skib, beløbende sig til 198 rdr 2 mk, uanset samme dom er over den tid, inden hvilken den efter loven burdte at have været stevnet og påtalt; Dog skal fornævnte  Christen Sans tiltænkt være etc. Christiansborg den 16 februari Ao 1776. ad Mandatum.

48
Hans Johansen, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Hans Johansen af Baulund udi Ribe stift, udi retterne forårsages at lade indgive til skilsmisse doms erhvervelse over hans trolovede Mariche Pedersdatter, som efter at han var bleven trolovet med hende, hverken skal have havt den belovede medgift, eller vist nogen tilbøjelighed til at ægte ham, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 23 februar 1776.

71
Samme dag blev og udfærdiget beneficium paupertatis cum clausula for Mette Christensdatter af Viborg stift, til skilsmisse over mand Oluf Andersen. 15 marts 1776.

118
Jens Nielsen, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Jens Nielsen af Labing bye udi Skanderborg amt, forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse  over hans hustru Maren Sørensdatter som for 9 år siden skal være undvigt ham uden at hun i de sidste tre år har haft nogen efterretning om hende, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc.
12 april 1776.

133
Johan Henrich Hass, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som consumptions betient Johan Henrich Hass af vor købstad Ålborg, forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hans hustru Mette Henrica Lovia, som efter at være befunden i hoer, skal i året 1768 være undvigt fra ham, uden at han siden har haft nogen efterretning om hende, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 19 april 1776.

178
Anna Andersdatter af Åstrup sogn, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Anna Andersdatter af Åstrup sogn udi Ribe stift, forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag til skilsmissedoms erhvervelse over hendes formedelst begangne tyverier, for 10 a 11 år  siden undvigte mand Jørgen Pedersen Nordmand, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 17 maj 1776.

229
Inger Jensdatter af Viborg, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader at Inger Jensdatter af vor købstad Viborg, må hvis indlægge, breve og bevisligheder som hun forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag  til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Iver Pedersen som for 8 år siden skal være undvigt, uden at hun efter den tid har hørt noget fra ham, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 21 juni 1776.

381
Lars Jensen, beneficium paupertatis.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Lars Jensen af Bjert i Coldinghus amt, forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag som skal være anlagt mod ham af 4 bymænd i bemelte Bjert navnlig Hans Krog, Jørgen Mogensen, Søren Enemærke og Christen Pedersen, anlangende nogle fra skolehuset overblevne materialer, som han beskyldes egenrådig at skal have brugt til sit eget hus såvel som byens smedhuses istandsættelse med videre, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 18 oktober 1776.

399
Jeppe Villadsen, beneficium paupertatis.

Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Jeppe Villadsen af Tøndring i Skivehus amt, forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hans trolovede Else Christensdatter, som skal have været besvangret førend de bleve trolovede, men hvilket nu først er bleven opdaget, må overalt på ustemplet papir fremlægges etc. 1 november 1776.


Begyndt film M 548126 fra Rigsarkivet
Jyske registre:

År 1795 - 1796.

621
Hr Evor Røring Pram, succederende sognepræst til Tømmerby i Ålborg stift, beneficium paupertatis.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som han forårsages udi landstinget at indgive udi en sag imod 11 af Vust sogns beboere navnlig Peder Christensen, Hans Lund, Christen Nielsen, Christen Ottesen, Christen Norge og Søren Nielsen alle af Vust, samt Christen Kold, Ole Andersen, Just Christensen, Jens Christensen og Christen Joensen af Holme, der fornemmelig urettelig skal have nægtet at yde ham i kiærven, den konge tiende som han i bemelte Vust sogn har forpagtet af hospitalet i Ålborg, men derimod ladet samme ligge på deres ager, må på ustemplet papir fremlægges etc. 30 oktober 1795.

644
Frue Helene Marie, afg cancelliråd Hansens efterleverske, beneficium paupertatis.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Helene Marie, afg cancellieråd Hansens efterleverske af Østerbygård i Coldinghus amt, forårsages for en instans at lade indgive udi en sag imod Anders Laursen Lerke, anl dennes påstand om formentlig tilføjet forurettelse, i anledning af en over ham erhvervet dom for restancer m v, må på ustemplet papir fremlægges etc. 13 november 1795.

683
Niels Christian Larsen med flere beneficium paupertatis.
C7mus G a v, at wi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at de indlægge breve og bevisligheder, som bønderne Niels Larsen, Christen Larsen med flere af Sjøstrup, Svirum?, Mosbech og Store Binderup byer i Ålborg stift udi vort land Nørre Jylland, forårsages, som arvinger efter selveyer Søren Sørensen Smeds afgangne hustru Anne Dorthe Nielsdatter, for en instans at lade indgive udi en sag betræffende fornærmelig omgang med dem under skiftet m v, må på ustemplet papir fremlægges uden gebyr, oplæses og til påkiendelse antages; Så må og skal etc. København den 27 november 1795.

702
Kirstine Wogensdatter, afg skipper Peder Tostrups efterleverske, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Kirstine Wogensdatter, afg skipper Peder Nielsen Tostrups efterleverske af Nibe, forårsages  udi Landstinget at lade indgive udi en imellem hende, og købmand Jens Ottesen værende, og ved hiemtinget dømt sag, angl hvad sidstnævnte formener sig at komme til gode hos førstnævnte, i anledning en imellem ham, og hendes afgangne mand ført fælles handel m v, må på ustemplet papir uden gebyr oplæses etc. 4 december 1795.

703
Samme dag og udfærdiget, beneficium paupertatis, for Anne Kirstine Christensdatter af Viborg. 4 december 1795.

704
Ditto for J C Schmidt, af Skanderborg amt. 4 december 1795.

727
Anders Røn med flere Harboøre beboere, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som fæstebønderne Anders Røn, Mads Laursen Jacob Kirk med flere af Harboøre, under baroniet Ryssensten gods, forårsages udi høyesteret at lade indgive, udi en mellem dem, og forpagter Poul Lang på Rammegård værende sag, angående førstnævntes resterende landgilde hø m v, må på ustemplet papir fremlægges etc.18 december 1795.

4
Jørgen Christensen, smed af Qvidby [Kvie by] og Ansager sogn under Ribe stift, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages for en instans at lade indgive, udi en ved hjemtinget pådømt sag, mod selvejer Jørgen Nielsen i Strellev?, angående nogle penge som supplicanten påstår at have til gode, hos fornævnte Jørgen Nielsen m v, må på ustemplet papir fremlægges etc. 8 januar 1796.

21
Giertrud afgangne Laurs Madsens efterleverske, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Giertrud Michelsdatter, afgangne selvejer Laurs Madsens efterleverske af Håstrup under Coldinghus amt, forårsages udi første instans at lade indgive udi en sag mod Karen Andersdatter på Sejlskovgård, angl formentlig ulovlig skovhugst m v, må på ustemplet papir fremlægges etc.15 januar 1796.

31
Jens Hansen opreisning på en dom.
Bevilger og tillader, at bonden Jens Hansen af Barritskov by i Århus stift under, må på behørige steder til nærmere påkendelse, lade indstævne en den 25 juni 1794 ved Nørre Jyllands landsting afsagt dom, udi en sag imellem forvalter Bredal af Barritskov og Jens Hansen, for at have forsætlig hindret ham i hans rejses fortsættelse til Bjerre Hatting herreds ting, uanset at det er over den tid, hvor dommen burde have været stævnet. 19 juni [januar] 1796.

36
Erich Sørensen, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge breve og bevisligheder, som Erich Sørensen, fæster af Komarks huset ved Colding, forårsages for høyeste ret at lade indgive, for at påanke en af land milice sessionen for Coldinghus amt under 26 marts 1794, afsagt kiendelse anl hans sønners udslettelse af lægdsrullen m v, må på ustemplet papir etc. 22 januar 1796.

47
Afgangne Hans Ramløses arvinger, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Christian Larsen Hubertz, rådmand i vor købstad Ålborg, som fuldmægtig for afgangne Hans Ramløses af Skjoldborg under Ålborgs stift, hans efterladte børn, nemlig Hans Ramløse på Sct Croix, Rasmus Ørting Ramløse i Arendal og Helene Cathrine Ramløse, i ægteskab med chirurgus Gendt på Moss i vort rige Norge, forårsages for første instans at lade indgive, for at påanke, en af os elskelig etatzråd Hansen sluttet skifte forretning, efter afgangne Thomas Gråe Vodder, ved hvilken forretning, bemelte Ramløses arvinger anser sig fornærmede, endskiønt deres medarvinger revisor Kapuds i København og bager Bolt af Assens, formener at supplicanterne skulle have[fået] for meget på deres arvelod m v, må på ustemplet papir etc. 29 januar 1796.

72
Jacob Sørensen og Knud Michelsen med flere Hvirring byes beboere, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som gårdmændene Jacob Sørensen og Knud Michelsen, samt de 7 boelsmænd Jørgen Nielsen med flere af Hvirring by under Århus amt, forårsages udi høyeste ret at lade indgive, udi en sag mod de øvrige Hvirring gårdmænd, betræffende om supplicanterne skal være fæstere og hoveri bønder, for deres mod parter, eller selvejere ifølge Bjerregård og godses salg m v, må på ustemplet papir fremlægges etc. 12 februar 1796.

86
Kirstine Wogersen, afg skipper Peder Tostrups efterleverske, opreisning på en dom.
Bevilger og tillader, at Kirstine Wogersen, afg skipper Peder Nielsen Tostrups efterleverske af vor købstad Nibe, må på behørige steder til nærmere påkiendelse, lade indstævne en den 13 juni 1795, inden Nibe bytings ret, afsagt dom i en sag imellem hende, og købmand Jens Ottesen, anl hvad sidstnævnte formener sig at komme til gode hos førstnævnte, i anledning af en imellem ham, og hendes afgangne mand forefaldet handel m v, uanset samme dom er over den tid, den efter loven skulle være stævnet etc. 19 februar 1796.

112
Enken Johanne Mortensdatter, beneficium paupertatis.
C7mus G a v, at vi efter os elskelig landvæsens commissair og byskriver, samt procurator Grøn af Holstebro, for enken Johanne Mortensdatter, bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder han udi første instans lader indgive, udi en sag imod hendes forrige husbonde, afg kammerherre Friderich Schinchels bo, fordi han formentlig ulovlig, skal have udsat hende fra hendes påboende sted, må på ustemplet papir fremlægges etc. 4 marts 1796.

121
Hr Peder Clod, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader at hvis indlægge breve og bevisligheder som han forårsages udi høyeste ret at lade indgiven udi en sag på sin vanvittige myndling studiosus Christopher Clods vegne, i anledning af en caution som afgangne Johannes Clods stervbo, i hvilket bemelte studiosus Clod er testamentarisk arving, formentlig bør tilsvare m v, må på ustemplet papir fremlægges etc. 11 marts 1796.

142
Hr Jens Seidelin, sognepræst til Arrild under Ribe stift, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder som han forårsages udi første instans at lade indgive, udi en sag imod Theil Andersen af Hønning by, angl at denne formentlig urettelig, nægter førstnævnte tiende af hans påboende otting, må på ustemplet papir fremlægges etc. 18 marts 1796.

198
Maren Sørensdatter, af Studsdahl under Coldinghus amt, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som hun forårsages udi første instans at lade indgive, udi en sag imod Hans Hansen sammesteds, angl misligholdelsen af en imellem dem indgået aftægts contract, må på ustemplet papir fremlægges etc.  8 april 1796.

278
Magdalene Lind afg Eschildsens, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som enken Magdalene Lind, sal Eschildsens af Snæbum sogn, Randers amt, forårsages udi første instans at lade indgive ud en sag, imod os elskelig hr Friderich Buchvald, stiftamtmand over Fyn og Langeland, anl den formentlig hendes til gode kommende rente af 400 rdr, som supplicantindens fader har skænket til offentlig brug, må på ustemplet papir fremlægges etc. 6 maj 1796.

320
Johan Friderich Gunther, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Johan Friderich Gunther, skaffer ved vores stutterie på Frederiksborg, forårsages udi første instans at lade indgive, udi en sag mod os elskelig cancellirådinde Hansen på Østerbygård under Coldinghus amt, anl 200 rdr, som han formener at have til gode af afgangne mands hafte overformynderi m v, må på ustemplet papir fremlægges etc.
20 maj 1796.

338
Christen Jensen med flere, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Christen Jensen Smed og Ole Christensen af Skallerup, samt Søren Kiellergård af Torup under Thisted amt, forårsages udi landstinget at lade indgive, udi en sag imod proprietair Jens Wandborg til Frøslevgård, angl en den sidstes fæstebonde tilhørende Ruse, som de førstnævnte skal have optaget af en Å imellem Skallerup og Torup marker, må på ustemplet papir fremlægges etc. 27 maj 1796.

411
Peder Thomsen Kok, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som husmand Peder Thomsen Kok af Stouby, forårsages udi høyesteret at lade indgive, udi en imellem ham og forvalter Brøchner på Rosenvold værende sag,  anl en førstnævnte, formentlig urettelig frataget husmands lod med videre, må på ustemplet papir fremlægges etc. 1 juli 1796.

430
Mette, afgangne Mads Larsens efterleverske, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Mette Larsdatter, afgangne husmand Mads Larsens efterleverske af Follerup, under Coldinghus amt, forårsages udi første instans at lade indgive, udi ens ag mod hendes hosbonde Poulsen sammesteds, anlangende misligholdelse af det til hendes afgangne mands udstedte fæstebrev, på et hus i bemelte Follerup, må på ustemplet papir fremlægges etc. 8 juli 1796.

478
Søren Nielsen Holmgård, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Søren Nielsen Holmgård af Nørbæk by under Viborg amt, forårsages udi landstinget at lade indgiv, udi en sag mod Niels Hansen Gimming, anl formentlig tilføjede fornærmelse, i anledning af førstnævntes 2 fæste beboelsessteder m v, må på ustemplet papir fremlægges etc. 29 juli 1796.

500
Christian Peter Krog, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som fæste møller, Christian Peter Krog af Tim sogn og Ringkøbing amt, forårsages udi første instans, at lade indgive udi en sag imellem ham, og afgangen cancelliråd Søren Tangs arvinger, anl opfyldelsen af et til den første, af cancelliråden under 21 september 1785, udstedt fæstebrev m v, må på ustemplet papir fremlægges etc. 5 august a796.

501
Beneficium paupertatis, for Sejer Andersen af grevskabet Samsø. 5 august 1796.

510
Jens Matzen, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som kroholder Jens Matzen af Stavnstrup by under Coldinghus amt, forårsages udi landstinget at lade indgive, til at påanke, en over ham formentlig ulovlig krohold, afsagt giæste rets dom m v, må i retten på ustemplet papir fremlægges etc.12 august 1796.

523
Poul Sørensen, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som husfæster Poul Sørensen af Vejle by i Salling herred, forårsages udi første instans at lade indgiv, udi en sag imod Jeppe Jensen Schou, på Dalstrupgård, fordi denne, den 23 maj sidst, med vold skal have brudt og åbnet døren på Poul Sørensens hus m v, må på ustemplet papir fremlægges etc. 19 august 1796.

592
Studiosus Friderich Bierregård på egne og broder vegne beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge breve og bevisligheder, som studiosus Friderich Christian Bierregård af vor kongelig residentzstad København på hans egne og broders vegne, forårsages i retten, at lade indgive udi en sag, som guldsmed Møller har anlagt, angående en arv af 738 rdr, som er dem tilfalden ved skiftet efter deres afdøde moders halvbroder, købmand Hans Pind, må på ustemplet papir fremlægges etc. 9 september 1796.

607
Christen Bierregård, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at Christian Bierregård [2 stavemåder] af Hassing sogn under Thisted amt, må hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages i retten at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse, over hans for over 3 år siden, undvigte hustru Maren Jensdatter, må på ustemplet papir fremlægges etc. 16 september 1796.

634
Terkel Lauritzen m flere Lille Darum byes beboere, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader af hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Terkel Lauritzen, Anders Pedersen, Hans Hansen ældre, Hans Hansen yngre, Søren Nielsen, Thomas Nielsen og Peder Hansen af Lille Darum by i Ribe stift, forårsages i retten at indlade, udi en sag mod proprietair Kampmann til Sneumgård anlg den deres gårdes formentlig tilliggende fiskerettighed i Store Darum å m v, må på ustemplet papir fremlægges etc. 30 september 1796.

654
Hr Jens Riddermand Schiøt, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Jens Riddermann Schiøt, sognepræst for Vejle og Hornstrup menigheder samt provst i Nørvangs herred, forårsages på egne, og  husmand Bendix Nielsens vegne, udi første instans at lade indgive, udi en sag mod gårdmændene Lars Pedersen og Peder Iversen af Vinding sogn i Vejle amt, uagtet den påstand de gør på det hus i Vinding by, som han har tilskødet fornævnte Bendix Nielsen, må på ustemplet papir fremlægges etc. 7 oktober 1796.

656
Rasmus Pedersen Mols, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som  Rasmus Pedersen af Sjørslev under Viborg stift, må udi første instans lade indgive, udi en sag imellem ham og proprietair Ammitzbøll på Aunsbjerg, angående at denne ikke ville opfylde et af ham givet løfte, om fæste på en gård, må på ustemplet papir fremlægges etc. 7 oktober 1796.

685
Niels Hansen Nørbølling, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Niels Hansen Nørbølling af Åle by, Føvling sogn under Ribe stift, forårsages i retten at lade indgive, udi en sag mod hans nabo Jens Hansen Brøstrup, angående at dennes hustru Malene Thomasdatter og søn Thomas Jensen, skal den 12 juni sidstleden, i folks påsyn have på en lovstridig måde, opryddet supplicantens hauge urter m v, må på ustemplet papir fremlægges etc. 21 oktober 1796.

686
Under samme dato blev udfærdiget ligedan beneficium paupertatis, for forrige birkedommer Søren Lund af Lundsgård under Bøvling amt.
21 oktober 1796.

686
[Ditto for] Friderich Holm, og Jens Peter Hassing af stabelstaden Fredericia. 21 oktober 1796.

688
[Ditto for] Mette Maria Laursdatter af Vesterø sogn på Læsø, under Hjørring amt. 21 oktober 1796.

706
Capitain Fairlann, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som capitain Fairlann af Schieldt i England forårsages for sin del at lade indgive, udi ens sag imod vedkommende, til at undersøge omgangen med et på baroniet Ryssenstens forstrand, den 5 maj dette år, inddrevet Engelsk Brig skib Spriag kaldet, samt forholdet med det fra bemelte skib i land bragte gods med videre, må på ustemplet papir etc.
28 oktober 1796.

707
Ligedan beneficium paupertatis, blev under samme dato udfærdiget for Eva Berenthsdatter, af Sønder Vissing i Galten herred.
28 oktober 1796.

725
Frue Charlotte Amalia Wisman, byfoged Hans Jacob Lindals fraskilte hustru, beneficium paupertatis.
C7mus G a v, at vi efter herom underdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Charlotte Amalia Vismand af vor kongelige residentzstad København, forårsages for en instans at lade indgive, udi en sag imod hendes mand, os elskelig landvæsens  commissair samt by og herredsfoged Hans Jacob Lindal af vor købstad Lemvig, betræffende opfyldelsen af den 8de paragraf,  udi den imellem dem den 31 januari, indgåede, og af os allernådigst confirmerede, separations contract, må for bemelte ret, på ustemplet papir fremlægges etc.  4 november 1796.

726
Samme dag blev og udfærdiget beneficium paupertatis, for Just Vinther, af Pannerup i Trige sogn under Århus amt. 4 november 1796.

727
Ditto for Michel Michelsen Møller af Thisted. 4 november 1796.

749
Søren Pedersen med flere, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som selvejer Søren Pedersen m flere, af Assendrup by i Århus amt, forårsages udi retterne at lade indgive, til et tingsvidnes erhvervelse, angående at en del tamme dyr fra Thyrsbechs [Tirsbæk] dyrehauge opæde og nedtræde deres kornmarker, må på ustemplet papir fremlægges etc. 11 november 1796.

750
Samme dag blev og udfærdiget beneficium paupertatis for Jens Hansen af Borring? by under Hjørring amt. 11 november 1796.

756
Thomas Jensen og Niels Sørensen, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Thomas Jensen, Niels Pedersen og Niels Sørensen af Skåde by under Havreballegårds amt, forårsages udi første instans at lade indgive, udi en sag imod os elskelig geheimeråd og kammerherre hr Christian Rudolph baron af Gersdorff, anl hvor vidt han i året 1784, var berettiget til at fæste et stykke jord af Skåde byes overdrev, til skovfoged Jens Hansen, må på ustemplet papir i retten fremlægges etc.18 november 1796.

757
Samme dag blev og udfærdiget for, Søren Sørensen og Christen Pallesen med flere, beneficium paupertatis. 18 november 1796.

778
Amtsforvalter Friderich Christian Lang, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Friderich Christian Lang af Lille Refstrup gård i Vejle amt, forårsages for en instans at lade indgive, udi en sag imod Knud Jørgensen, Christen Bertelsen med flere bønderfolk af Hvejsel? sogn, anl en mellem dem og supplicanten oprettet købe contract, må på ustemplet papir fremlægges etc. 25 november 1796.

798 side 744
Hr Poul Winding, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som sognepræsten for Vesterbølle menighed under Viborg stift, forårsages udi første instans at lade indgive, udi en sag angl den ham formentlig tilføjede fornærmelse ved Østerbølle Hedes udskiftning, for så vidt han skal være bleven betagen den ildebrændsel af tørv og lyng, som han og formænd hidtil have nydt, må på ustemplet papir fremlægges etc. 2 december 1796.

799
Samme dag blev og udfærdiget beneficium paupertatis, for Rasmus Pedersen af Viborg amt. 2 december 1796.

837
Friderich Holm og Jens Peter Hassing, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Friderich Holm og Jens Peter Hassing af vor stabelstad Fredericia, forårsages udi landstinget at indgive, udi alle de sager som selvejer bonden Peder Henrichsen, skulle få i sinde at anlægge imod dem, betræffende en af dem gjort confiscation af 1000 tdr rug, som ved ulovlig forprang, skulle være opkøbte af 2de selvejere Augustinus Sørensen og Adolph Bret efter en dem, af bemelte Peder Henrichsen given commission, må på ustemplet papir fremlægges etc.
16 december 1796.

873
Niels Christophersen og Peder Bach med flere, beneficium paupertatis.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Niels Christophersen og Peder Bach med flere af Bjerring by under Viborg amt, forårsages udi første instans at lade indgive, udi en af deres husbonde proprietair Fischer til Allinggård, imod dem anlagt sag, anl noget gierdsel som skal være skovet i den såkaldte Bjerring egeskov, må på ustemplet papir fremlægges etc. 30 december 1796.

874
Samme dag blev og udfærdiget beneficium paupertatis, for Søren Christensen, og Peder Jensen af Coldinghus amt. 30 december 1796.

875
Ditto for casserer Jørgen Lemvig af Hjørring. 30 december 1796.

876
Ditto for procurator Niels Michael Feld af Viborg. 30 december 1796.

Begyndt film M 548127 fra Rigsarkivet
Jyske registre:

År 1797 - 1798.

5
Beneficium paupertatis, for hr Peder Sølling, .
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder som sognepræsten for Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe menigheder under Ribe stift, forårsages på embeds vegne udi retterne at lade indgive, imod fæsteren af hans præstegård i Gadbjerg Christen Sørensen, til at fravige samme, må overalt i retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 6 januar 1797.

6
Beneficium papuertatis, blev samme dag og udfærdiget for rådmand Hans Buhl af Fredericia. 6 januar 1797.

7
Beneficium papuertatis, for brandinspecteur Friderich Becker af Viborg. 6 januar 1797,

8
Beneficium papuertatis, for afg Terkel Christensens enke, og datter Karen Terkelsdatter af Hjørring amt. 6 januar 1797.

94
Beneficium paupertatis for Mette Christensdatter.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Mette Christensdatter af Nissum sogn i Ringkøbing amt, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod forvalter Lang på baroniet Ryssensten med flere vedkommende, betræffende at hun på en formentlig ulovlig måde skal være bleven skilt ved sit fæstested Meltorp kaldet m v, må på ustemplet papir fremlægges etc. 17 februar 1797.

123
Beneficium paupertatis, for Peder Henrichsen med flere.
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som selvejerne Peder Henrichsen af Uhre, Adolph Bret på Skikballegård og Augustinus Sørensen af Gaverslund under Vejle amt, forårsages for landstinget at lade indgive udi en af rådmand by og herredsfoged Buhl i Fredericia ved en gæsteret pådømt sag, betræffende 720 1/2 tdr rug, der er confiskerede, må på ustemplet papir fremlægges etc.
3 marts 1797.

256
Beneficium paupertatis, for Judithe, afg Abraham Marcusens efterleverske,.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som hun forårsages udi landstinget, at indgive imod alle vedkommende, udi en sag ang skifte behandlingen efter hendes afg mand, udi vor Stabelstad Nyborg, må på ustemplet papir fremlægges etc.15 april 1797.

220
Beneficium paupertatis for Helene Christine, afg Christen Hougårds efterleverske,.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Helene Christine, afg købmand Christen Hougårds efterleverske af Ålborg, forårsages udi første instans at lade indgive, udi en sag imod afgangne Jens Lunds enke sammesteds, Kirstine Tranders, angl en gård med tilliggende ejendom, som sidstnævnte skal have solgt til førstnævntes mand, må på ustemplet papir fremlægges etc. 21 april 1797.

318
Beneficium paupertatis, for Friderich Kyhn af Fredericia.[Ingen tekst]. 13 maj 1797.

404
Beneficium papuertatis, for Mogens Jensen af Lerdrup under Åkier amt, til at indgive en sag for højesteret, mod Maren Sørensdatter sammesteds, angående opholds svarelse efter contract af 2 juni 1783. 9 juni 1797.

419
Beneficium paupertatis, for Simon Pedersen af Sønderby i Hind herred under Ringkøbing amt i en sag mod Christen Poulsen, sammesteds.
16 juni 1797.

456
Beneficium paupertatis, for Ingeborg Poulsdatter af Søvad? [uklart] under Randers amt til skilsmisse doms erhvervelse, på hendes for en del år siden undvigte mand Peder Jensen, må overalt på ustemplet papir fremlægges etc. 27 juni 1797.

483
Beneficium paupertatis, for Søren Nielsen Trondahl, Niels Pedersen Høyriis m fl, på egne og samtlige bønders vegne under Lundbæk og Pandum godser i Ålborg amt, mod deres husbond baron Christian Juel, ang formentlig for meget fordret landgilde. 7 juli 1797.

511
Beneficium paupertatis, for Mathias Pedersen, med de 6 så kaldede kirkemænd i Darum by under Riberhus amt, til for højesteret at lade indgive en sag imod de øvrige bymænd, betræffende noget korn til Darum kirke, der i følge conditionerne, hvorefter byen fra Kierumgård gods er solgt, er forlagt for hele byen, men som den øvrige del nægte at levere, må på ustemplet papir fremlægges etc. 21 juli 1797.

543
Beneficium paupertatis, for Bodil Johanne Tunder afg procurator Tørslefs efterleverske af Viborg, de indlægge, breve og bevisligheder som hun forårsages udi landstinget at lade indgive, udi en sag imellem hende og sognepræsten i Hjørring hr Lasson, betræffende en fordring stor 57 rdr 3 mk 8 sk, må i landstinget på ustemplet papir fremlægges etc. 4 august 1797.

566
Beneficium paupertatis, for degnen Niels Vadum, sognedegn for Vrejlev og Hæstrup sogne under Hjørring amt, i en sag imod justitsråd Erich Vilsbech, betræffende det supplicanten tilkommende offer for den sidstes hovedgård, som formentlig urettelig skal være blevet ham nægtet. 11 august 1797.

603
Beneficium paupertatis, for jødinde Caja Lewi, enke af den jødiske religion i vor stabelstad Fredericia, må hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hun  forårsages i første instans at lade indgive, i alle de tvistigheder der er mellem hende og  collecteur Jacob Walsøe, på ustemplet papir fremlægges etc. 23 august 1797.

627
Beneficium paupertatis, for Christen Dahl m flere.
C7de G a v, bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Christian Dahl, Niels Lausen, Hans Jensen, Jørgen Hansen og Hans Nielsen af Vejlby sogn under Vejle amt, forårsages at lade indgive udi en sag mod selvejerne Jens Laursen, Jens Hansen, Bertel Jensen, Hans Pedersen, Bertel Jensen Brems og Peder Nielsen af bemelte Vejlby, for at fordølge et hos forbud gjort forbud imod at slå og bjerge hø af den eng, som ere supplicanterne ved en landvæsens dom tildømte, må på ustemplet papir fremlægges etc. 1 september 1797.

662
Benificium paupertatis, for Anna Christine Woetmann, afg Jørgen Lassens efterleverske af Ry.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hun forårsages udi retten at lade indgive, til et tingsvidnes erhvervelse, for derved at bevise rigtigheden af en fordring, stor 97 rdr 1 mk på hendes stedsøn Christen Larsen, må på ustemplet papir fremlægges etc.
15 september 1797.

677
Beneficium paupertatis, for Ide Margrethe Nielsdatter.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheders om Ide Margrethe Nielsdatter, af Ulstedlund [Ulsted sogn] under Vrå gods i Ålborg stift, forårsages udi første instans at lade indgive, udi en sag imod hendes herskab, os elskelig greve Holck, ang at denne skal have udjaget hende fra sin i fæstehavende gård m m, må på ustemplet papir fremlægges etc. 22 september 1797.

705
Beneficium paupertatis, for Inger Andersdatter af Fausing sogn og By, Randers amt.  Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hund forårsages udi retterne at lade indgive udi en sag, imod hendes for omtrent 9 år siden, bortrømte mand, Mads Andersen Banner, til skilsmisse doms erhvervelse, må udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 6 oktober 1797.

803
Beneficium paupertatis, for Maren Pedersdatter,.
C7mus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giort ansøgning og begiering, bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Maren Pedersdatter af Vinding sogn under Ribe stift, forårsages udi retterne at lade indgive, til skilsmisse doms erhvervelse over hendes for 4 1/2 år siden undvigte mand Johan Vilhelm Schrøder, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 10 november 1797.

856
Beneficium paupertatis, for Gunde Christensen på egne og svoger Lars Nielsens vegne.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Gunde Christensen af Vorbasse by under Vejle amt på egne og svogers vegne, forårsages udi første instans at lade indgive udi en sag, imod svigerfader og fader Niels Jensen på Lundgård i Vorbasse sogn, for arv tilfalden efter supplicantens hustru Mette Nielsdatter, og broder Lars Nielsen,  hver 60 rdr med renter m v, må udi retten på ustemplet papir fremlægges etc. 8 december 1797.

863
Beneficium paupertatis, for Johanne Mortensdatter af Hestlund under Ringkøbing amt.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hun forårsages for landstinget i Nørre Jylland at lade indgive, udi en sag imod hendes forrige husbonde, afgangen kammerherre Schinchels universelle arving, os elskelig capitain Bruen?, fordi Schinchel formentlig ulovlig skal have udsat hende, af hendes i fæste havende sted, må på ustemplet papir fremlægges etc. 15 december 1797.

877
Beneficium paupertatis, for Niels Christophersen og Peder Bachmand med flere af Bjerring by under Viborg amt, i en sag mod deres husbonde, proprietair Fischer til Allinggård, angående gierdsel som skal være skovet i den såkaldte Bjerring Enges skov.  22 december 1797.

904
Beneficium paupertatis, for afgangne Ancher Rasmussens børn og arvinger. Bevilger og tillader ,at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Karen Woldicke, forhen afdøde Ancher Rasmussens efterleverske af Almind under Vejle amt, på hendes børns og arvingers Rasmus Anchersen af Bastrup med fleres vegne, forårsages for Nørre Jyllands landsting at lade indgive, udi en sag mellem dem og amtforvalter Thrane af Kolding, betræffende hvem der bør anses til som skifteforvalter, at behandle deres bo, må på ustemplet papir fremlægges etc. 
29 december 1797.

Begyndt film M 548128 fra Rigsarkivet
Jyske registre:

År 1798.

2
Beneficium paupertatis for Peder Struer og Johannes Møller.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som selvejerne Peder Struer i Dollerup [Skanderup sogn] og Johannes Møller i Drabæks mølle under Vejle amt, må på ustemplet papir fremlægges etc. 5 januar 1798.

15
Beneficium paupertatis for Mette Marie Jørgensdatter. [Ingen tekst]. 12 januar 1798.

30
Beneficium paupertatis for Christen Andersen og Jens Christensen.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som gårdmændene Christen Andersen og Jens Christensen af Rå by i Sevel sogn, forårsages udi landstinget at lade indgive udi en imod dem, af os elskelig Niels Sehested, kammerherre anlagt sag, anlangende at de skulle være truffen i Hjelm hede med heste og vogne for at bierge Lyng, skønt de dertil formentlig skulle være uberettigede, må på ustemplet papir fremlægges etc. 19 januar 1798.

68
Beneficium paupertatis for Niels og Jens Lauridsen.

C7de Giøre vitterlig, at vi efter herom allerunderdanigst giort ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Niels Lauridsen og Jens Lauridsen af Kås på Lundergårds gods under Hjørring, amt forårsages udi første instans, at lade indgive imod alle vedkommende, udi en sag anlangende en formentlig forurettelse, ved nogle af deres i fæste havende hartkorns hævede skatter, må på ustemplet papir fremlægges etc. 9 februar 1798.

87
Beneficium paupertatis for Johanne Marie Stabye.

C7de Giøre vitterlig, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Johanne Marie Stabye af Teglgårdhuset ved Mollerup under Ringkøbing amt, forårsages for første instans at lade indgive, imod forvalter Thomsen udi Holstebro, angående de bidrag til det med ham avlede barn, må udi retten på ustemplet papir fremlægges etc.16 februar 1798.

129
Beneficium paupertatis for Caspar Friderich Junghans og enken Johanne Christens.

C7de Giøre vitterlig, at vi have bevilget og tilladt, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som sognepræsten til Andst og Gesten menighed under Vejle amt, hr Caspar Friderich Junghans, og selvejerske Johanne Christens enke, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag mod Gamst bymænd, der formentlig urettelig skal have giort sig vej over supplicanternes ager og eng, samt påstår adgang til Gamst sø, der grænser til ansøgernes jorder, må på ustemplet papir fremlægges etc. 2 marts 1798.

154
Beneficium paupertatus for Jens Christensen med flere Ansager sogns bønder.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som de forårsages for landstinget at lade indgive, til at påanke en af herredsfogeden i Øster Vester og Nørre herred byfoged Lauritz Fogtman, den 31 januar dette år afsagt kendelse, i en sag dem og deres husbonde kammerherre Rosenørn Teilman, til erstatnings erholdelse i forbindelse med udskiftningen etc. 9 marts 1798.

214
Beneficium paupertatis for Lars Andersen Hassing af Viborg.

C7de giøre alle vitterlig, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Lars Andersen Hassing, af Viborg forårsages udi første instans at lade indgive udi en sag, til skilsmisse doms erhvervelse over hans hustru Maren Christophersdatter, må udi retten på ustemplet papir fremlægges etc. 30 marts 1798.

Begyndt film M 548129 fra Rigsarkivet
Jyske registre:

År 1798.

257
Beneficium paupertatis for byfoged Ole Selmer, bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som by og herredsfoged Ole Selmer i Skive, forårsages i retterne at lade indgive, udi en sag med den suspenderede birkedommer Henrich Møller, angående de af denne, imod ham fremførte klager, i anledning af embedets førelse suspensions tiden, må på ustemplet papir fremlægges etc. 13 april 1798.

258
Beneficium paupertatis for Anne Andersdatter Holland. 13 april 1798.

277
Beneficium paupertatis for Hans Buch, Hans Biørn og Hans Peter Meier, af Randers.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som de forårsages udi landstinget at lade indgive, udi en sag angående nogle dem idømte faldsmåls bøder, må på ustemplet papir fremlægges etc. 20 april 1798.

278
Beneficium paupertatis samme dag udfærdiget, for sognefoged Morten Jensen med flere.[Sted ikke angivet]. 20 april 1798.

279.
Beneficium paupertatis samme dag udfærdiget, for Ebbe Broegård som fuldmægtig. [Sted ikke angivet]. 20 april 1798.

349
Beneficium paupertatis for Jørgen Nielsen udi 2de sager.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som fæstebonden Jørgen Nielsen af Nordkier i Vor sogn, Hjørring amt, forårsages udi højeste ret, at lade indgive for at påanke de udi tvende, imod ham af Vorgårds ejere Niels og Jens Stenild anlagte sager, afsagte landstings domme, hvorved han formedelst ulovlig gierdsel, er bleven dømt til fæstes forbrydelse, må på ustemplet papir fremlægges etc. 11 maj 1798.

375
Beneficium paupertatis for Randers magistrat, bevilger og tillader, at de indlægge, breve og bevisligheder, som magistraten med de flere vedkommende i Randers, forårsages for en instans, at lade indgive udi en sag mod Dines Simonsen i Middelfart, for at få denne tilforpligtet til, at udbetale til overformynderiet i Randers 1300 rdr, som ved skiftet imellem ham, og hans hustru Johanne Lovise Kier?, er tilfalden den sidste m v, må på ustemplet papir fremlægges etc. 18 maj 1798.

376
Beneficium paupertatis for Johan Peter Schreiber. [Ikke mere tekst]. 18 maj 1798.

397
Beneficium paupertatis for capitain Jens Ostenfeldt Arff, af Viborg. Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som han, og student Christen Ostenfeldt af Viborg, som nærmeste arvinger af Dorothea Cathrine Ostenfeldt, afgangne rector Jessens enke i Viborg, forårsages udi retten at lade indgive, til et tingsvidnes erhvervelse for dermed at bevise, Dorothea Cathrine Ostenfeldts vanvittighed, samt vedkommende, på grund af denne brugte mislige fremgangsmåde, til hendes afdøde mands fælles bos fornærmelser, må på ustemplet papir fremlægges etc. 25 maj 1798.

398
Beneficium paupertatis for Anne Maria Larsdatter. [Ikke mere tekst]. 25 maj 1798.

399
Beneficium paupertatis for Severine Elisabeth Rothe. [Ikke mere tekst]. 25 maj 1798.

400
Beneficium paupertatis for Lars Lucassen, for vedkommende på hans vegne. [Ikke mere tekst]. 25 maj 1798.

425
Beneficium paupertatis for købmand Andreas Kårsberg af Århus. Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages udi rådstue retten at lade indgive, udi en sag imod købmand Poul Frausing sammesteds, angående erstatning for det tab, førstnævnte formentlig er tilføjet, ved misligholdelse af den med sidstnævnte, om krigsskibet Elisabeths befragtning den 8 april 1795, oprettede contract, må udi retten på ustemplet papir fremlægges etc. 1 juni 1798.

442
Beneficium paupertatis for rådmand og byfoged Hans Buhl i stabelstaden Fredericia.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages udi første instans at lade indgive, udi en sag, som Peder Nielsen Møller af Stovstrup? måske Stenstrup? udi Coldinghus amt, som værge for Thyge Sørensen, har anlagt imod ham, angående bemeldte hans myndlings arve capital 400 rdr, må på ustemplet papir fremlægges etc. 8 juni 1798.

467
Beneficium paupertatis for Anne Christensdatter af Ydby under Thisted amt, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes mand Jens Christensen Holm, der for 9 år siden skal have forladt hende, uden at hun siden har hørt noget fra ham, hvorved hun er sat i en kummerfuld forfatning, må på ustemplet papir fremlægges og uden rettens gebyr oplæses og til påkiendelse antages. 15 juni 1798.

468
Beneficium paupertatis, blev samme dag udfærdiget for postmester Albert Glerup, opreisning på en dom. 15 juni 1798.

489
Beneficium paupertatis for Knud Ludvig Flechner af Mallinggård ved Skanderborg. Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, han forårsages for første instans at lade indgive, udi en sag imod vedkommende af sognets kirke og kongetiende, for at få påkendt, om de må fordre dette in natura af hans ejende gård, må på ustemplet papir fremlægges etc. 22 juni 1798.

519
Beneficium paupertatis for Vrejlev godses hoveri gørende bønder, under Thisted amt.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som de imod deres husbonde, forpagter Hastrup, betræffende at nogle af deres qvitterings bøger, skal for en del være redigerede og maculerede, samt at der i henseende til bogholderiet, ved skatternes oppebørsel på godset, ikke skal være bleven iagttaget den behørige orden og rigtighed, må på ustemplet papir fremlægges etc. 29 juni 1798.

520
Beneficium paupertatis blev udfærdiget for Vrejlev godses bønder. 29 juni 1798.

549
Beneficium paupertatis for Christen Thygesen, Christen Pallesen med flere.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder Christen Thygesen og Christen Pallesen m flere i Tilbe? [navnet ikke fundet] by, i Brande sogn under Vejle amt, forårsages udi landstinget at indgive, i en sag imod Frøeslund bys beboere, og Erich Michelsen i Thyregodlund, angående deres græsnings ret, må på ustemplet papir fremægges etc. 13 juli 1798.

570
Beneficium paupertatis for Jens Pedersen af Ovstrup? under Skanderborg amt.
Bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder som han forårsages i første instans at lade indgive udi en sag imod Niels Jensen Giern af Truust med flere, betræffende supplicantens tilfaldne arv af omtrent 173 rdr m v må på ustemplet papir fremlægges etc.
20 juli 1798.

594
Beneficium paupertatis for Rasmus Rasmussen Skejby af Århus.
Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som han forårsages udi retterne at lade indgive, til en skilsmisse doms erhvervelse over hans hustru Maren Pedersdatter, der for 3 år siden har forladt ham, må på ustemplet papir fremlægges etc.
27 juli 1798.

595
Beneficium paupertatis for Niels Pedersen. 
[Sted ikke angivet]. 27 juli 1798.

596
Beneficium paupertatis for Bahne Ingversen. [Sted ikke angivet]. 27 juli 1798.

615
Beneficium paupertatis for Christen Mortensen Hølgård af Skyum sogn under Thisted amt, bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages udi retterne at lade indgive, til skilsmisse doms erhvervelse, over hans for 12 år siden bortgåede hustru Anne Nielsdatter, må på ustemplet papir fremlægges etc. 3 august 1798.

616
Beneficium paupertatis for Rasmus Nielsen. [Sted ikke angivet]. 3 august 1798.

640
Beneficium paupertatis for skrædder Niels Mønster af Skanderborg, må hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages udi første instans at lade indgive, udi en sag imod Jens Linå sammesteds, betræffende at denne skal have nægtet supplicanten, at hente vand ved en imellem værende fælles brønd, må på ustemplet papir fremlægge etc. 10 august 1798.

657
Beneficium paupertatis for Niels Laursen og øvrige hoveri gørende bønder under Skivehus, i en sag mod deres husbonde, justitzråd Christian Lange, angående det dem formentlig uretmæssige pålagt, og affordret hoveri arbejde, må på ustemplet papir fremlægges etc.
17august 1798.

675
Beneficium paupertatis for afgangne Karen Hansdatters arvinger på Sønderho under Ribe stift, udi en sag imod bemelte Sønderho kirkes værge, Thomas Jensen Clausen med flere, anlangende den sum 26 rdr 1 mk der er indkommen, ved at stolestadens bortsælgelse, og som de formener at tilkomme dem, må på ustemplet papir fremlægges etc. 31 august 1798.

695
Beneficium paupertatis for Sivert J Isfeldt, af Thisted, udi en sag imod told inspecteur Ludvigsen sammesteds, fordi denne, den 23 juli forrige år, skal have voldeligen overfaldet ham, må på ustemplet papir fremlægges etc. 1 september 1798.

699
Beneficium paupertatis for Anders Nielsen Riis af Vork by under Vejle amt, udi en sag imod hans svigersøn Christen Poulsen, sammesteds, som formentlig har nægtet, at opfylde en indgået forpligtelse, må på ustemplet papir fremlægges etc. 7 september 1798.

705
Beneficium paupertatis for borgmester Nicolai Christian Carøe i Horsens, udi en sag imod told inspecteur Frisch, angående dennes beskyldninger imod ham. 11 september 1798.

707
Beneficium paupertatis for rector Jørgen Hansen ved den latinske skole i Viborg, udi en sag imod Christen Ostenfeldt, og os elskelig capitain Arff, sammested, for disses beskyldninger imod ham, at han skulle have forledt den gamle, og formentlig vanvittige rectorinde Jessen, til at underskrive en obligation til ham på 300 rdr m v, må på ustemplet papir fremlægges etc. 14 september 1798.

727
Beneficium paupertatis for hr Peter Weyterp, sognepræst for Dragstrup og Skallerup menigheder i Thisted amt, udi en sag imod proprietair Jens Wandborg, angående noget jord, som tilforn har været henlagt, og brugt under Vester Jan? bye præstegård, og som sidstnævnte formentlig urettelig skal have bemægtiget sig, må på ustemplet papir fremlægges etc. 21 september 1798.

742
Beneficium paupertatis bevilling til Kield Bertelsen af Vilslev by under Ribe stift, til at indstævne en landstings dom, udi en sag imod pranger Frands Jensen sammesteds, angående en skelgrøft imellem dem, må på ustemplet papir fremlægges. 28 september 1798.

755
Beneficium paupertatis bevilling for Michael Brandt i Hjørring, må hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages for en af kongen anmodet commission at lade indgive, udi en sag imod sognepræsten hr Wanting i Flade, betræffende at denne på en formentlig fornærmelig måde, skal have angrebet supplicanten, i et i Ålborg avis den 22 d a indrykket avertissement, angående arrestanten Lars Pedersens undvigelse m v, må på ustemplet papir fremlægges etc. 3 oktober 1798.

774
Beneficium paupertatis bevilling for Søren Nielsen Tvede af Nørre Vilstrup under Vejle amt,
må hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages til at lade indgive, til at erhverve mortifications dom, på en for ham bortkommen, men ej af pantebogen udslettet obligation dateret 11 december 1776 tinglæst 4 marts efter, må på ustemplet papir fremlægges etc. 12 oktober 1798.

797
Beneficium paupertatis bevilling for chirurgus Henrich Zethlitz af Viborg,
må hvis indlægge, breve og bevisligheder, for første instans at lade påanke, i en den 27 august dette år under Viborg bytings ret afsagt som, hvorved han formentlig ubillig og ulovlig, er dømt til en mulct af 40 rdr, må på ustemplet etc. 19 oktober 1798.

812
Beneficium paupertatis bevilling for Elle Iversen af Møgeltønder under Ribe stift,
må hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han forårsages udi højeste ret at lade indgive, udi en sag imod hans nabo Johan Friderich Horn, angående et fortaugs [fortovs] rettighed, må på ustemplet papir fremlægges etc. 26 oktober 1798.

831
Beneficium paupertatis, bevilling for Niels Pedersen af Skødstrup by i Randers amt,
må hvis indlægge, breve og bevisligheder, må for første instans at lade indgive udi en sag imod Hans Mogensen, angående at denne skal nægte at opfylde en med supplicanten indgået forening, må på ustemplet papir fremlægges etc. 2 november 1798.

866
Beneficium paupertatis bevilling for Thomas Jensen og Niels Pedersen af Skåde by under Marselisborg gods, i en af birkedommeren på Marselisborg afsagt kendelse, udi et tingsvidne begyndt 27 marts og sluttet den 10 april dette år, samt i politi tingsvidne begyndt 25 juni sluttet 3 juli sidst, hvilke4 tingsvidner er optagne, udi den imellem dem og deres husbonde baron Gersdorff havende sag, betræffende om sidstnævnte er berettiget til, at fæste noget jord af Skåde skov bort til sin skovfoged, må på ustemplet papir fremlægges etc.
16 november 1798.

888
Beneficium paupertatis, bevilling for sognepræsten i Ølands menighed Hans Peter Drejer,
må hvis indlægge, breve og bevisligheder, de forårsages for første instans at lade indgive, udi en sag imod os elskelig justitsråd Ole Tønder Lange, angående refusion til sognekaldet af hovedgården Oxholm for tienden. 23 november 1798.

907
Beneficium paupertatis, bevilling for byfoged Hans Mossin Lange og birkedommer Johan Meden, begge af Vejle,
må hvis indlægge, breve og bevisligheder, som de forårsages, som befalede commissairer, udi den imod vedkommende anlagte sag, angående omgangen med et til os udstedt skøde, på jusvacandi til Hveisel kirke at lade indgive i højeste ret etc. 27 november 1798.

912
Beneficium paupertatis, bevilling for Hans Peter Dreier, sognepræst for Øland sogn under Hjørring amt,
må hvis indlægge, breve og bevisligheder, som han for første instans at lade indgive, udi en sag imod justitzråd Lange, fordi denne formentlig urettelig skal have tilegnet sig et sognekaldet tilhørende Ålestade i Limfjorden, og forbudt fiskerne som havde lejet af supplicanten, at udsætte deres garn m m.
30 november 1798.

948
Beneficium paupertatis, bevilling for capitain Jens Ostenfeld Arff af Viborg,
må hvis indlægge, breve og bevisligheder, forårsages udi retterne at lade indgive, til et tingsvidnes erhvervelse, for at bevise adskillige, formentlig begåede misligheder til fornærmelse for afg rector Jessens enkes bo, må på ustemplet papir fremlægge etc. 14 december 1798.

976
Beneficium paupertatis bevilling for Jesper Hansen af Vamdrup sogn under Vejle amt,
må hvis indlægge, breve og bevisligheder,udi en sag Jeppe Christensen Bach af Vester Vamdrup, som skal nægte at udlevere en førstnævnte tilhørende kakkelovn, på ustemplet papir fremlægges etc. 28 december 1798.

 

Færdig med læsning og afskrift af film M528706 - 707 + M460495 - 460496 + 544323 - 331 + 549033 + 548126 - 127 - 128  fra Rigsarkivet

Jyske registre år 1660 - 1798 [ikke alle år findes].

 

 

Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til forside

 Til 1ste del

 Til forrige side  Til 8de del